The Standard Trade Model - Fakulta sociálnych a ekonomických vied

Report
The Standard Trade Model
Michaela Škvarová
International Economics
Ing. Veronika Miťková, PhD.
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Obsah
•
•
•
•
•
1. Štandardný model obchodu
2. Ekonomický rast
3. Medzinárodné transfery príjmov
4. Dovozné clá a vývozné dotácie
5. Rozdelenie príjmov
01.03 2013
Michaela Škvarová l Štandardný model obchodu
2
1. Štandardný model obchodu
• Kombinuje myšlienky z troch samostatných
modelov –
• Ricardového
• Špecifických faktorov
• Heckscher-Ohlinového
01.03 2013
Michaela Škvarová l Štandardný model obchodu
3
1. Štandardný model obchodu
Charakteristika na základe 4 vzťahov
• A) hranica produkčných možností a relatívna krivka ponuky
• B) relatívne ceny a relatívny dopyt
• C) stanovenie svetového equilibria svetovou relatívnou
ponukou a svetovým relatívnym dopytom
• D) výmenné relácie
01.03 2013
Michaela Škvarová l Štandardný model obchodu
4
1. Štandardný model obchodu
Produkčné možnosti a relatívna ponuka
• Jedna krajina, 2 statky : C (cloth - látka) a F (food - potravina)
• hodnota produkcie je najvyššia v bode Q – bod hranice produkčných
možností a najvyššej možnej priamky izohodnoty
• trhová ekonomika je efektívna vo výrobe vtedy, keď maximalizuje hodnotu
produkcie v daných trhových cenách:
V  PC QC  PF QF
01.03 2013
Michaela Škvarová l Štandardný model obchodu
5
1. Štandardný model obchodu
Relatívne ceny a dopyt
• Hodnota produkcie ekonomiky sa rovná hodnote jej spotreby:
PCQC  PF QF  PC DC  PF DF  V
• Produkcia a spotreba ležia
na rovnakej čiare – priamke
izohodnoty
• Vkus jednotlivca reprezentujú
indiferenčné krivky
01.03 2013
Michaela Škvarová l Štandardný model obchodu
6
1. Štandardný model obchodu
Indiferenčné krivky - vlastnosti
• Majú klesajúcu tendenciu: čím menej tovaru F, tým viac tovaru C
• Krivka zodpovedá tým vyššej úrovni blahobytu, čím vyššie a viac vpravo
leží. Jednotlivec uprednostní viac produktov než menej
• Krivka je plochejšia, ak ju posúvame
viac doprava
01.03 2013
Michaela Škvarová l Štandardný model obchodu
7
1. Štandardný model obchodu
Efekt rastu relatívnej ceny tovaru C
•
2 krajiny, domovská a zahraničie. Domovská krajina exportuje tovar C (cloth) a
importuje tovar F (food).
• ak sa zvýši relatívna cena C, ekonomika sa
posunie k vyššej indiferenčnej krivke a ekonomika
si bude môcť dovoliť dovážať viac F.
•Znamená to, že vyššia cena vyvážaných statkov
predstavuje výhodu
•Tieto dva efekty sú známe zo základnej
ekonomickej teórie:
•Dôchodkový efekt – tendencia zvýšenia spotreby
oboch statkov
•Substitučný efekt – ekonomika spotrebuje menej
C a viac F
01.03 2013
Michaela Škvarová l Štandardný model obchodu
8
2. Ekonomický rast
•
•
•
•
Efekt ekonomického rastu v medzinárodnom obchode kontroverzný: musíme si
odpovedať na otázky:
Ekonomický rast v iných krajinách negatívny alebo pozitívny pre našu krajinu?
Rast v našej krajine menej alebo viac dôležitý, ak je krajina súčasťou úzko
prepojenej svetovej ekonomiky?
Odpoveď nám dá „biased growth“ – hranica produkčných možností sa viac posunie
v jednom smere ako v druhom
01.03 2013
Michaela Škvarová l Štandardný model obchodu
9
2. Ekonomický rast
Rast smerom k C
(exportovaný tovar)
Rast smerom k F
(importovaný tovar)
Rast a relatívna ponuka
•
•
•
•
Krivka ponuky sa posúva doprava
Pokles relatívnej ceny C
Zhoršenie v domácich výmenných
podmienkach
Zlepšenie v zahraničných
výmenných podmienkach
01.03 2013
•
•
•
•
Krivka ponuky sa posúva doľava
Rast relatívnej ceny C
Zlepšenie v domácich výmenných
podmienkach
Zhoršenie v zahraničných výmenných
podmienkach
Michaela Škvarová l Štandardný model obchodu
10
3. Medzinárodné transfery príjmu
•
Domáca krajina prevedie časť z príjmov do zahraničia  zníženie domáceho
príjmu  zníženie výdavok  zvýšenie výdavok zahraničiu posun
svetového relatívneho dopytu  vplyv na „term´s of trade“
1) zahraničie rozdelí tento extra príjem medzi svoje dva statky v rovnakom
pomere  redukcia spotreby v domácej krajine, ale žiadna zmena v svetovej
spotrebe, ani v relatívnom dopyte
2) príjem sa nerozdelí v rovnakom pomere: vyšší
marginálny sklon k spotrebe jedného statku (napr. C)
v domácej krajine  znižuje sa dopyt po C a zvyšuje
sa dopyt po F  posun relatívnej krivky dopytu
doľava  zníženie relatívnej ceny tovaru C 
zhoršenie domácich podmienkach obchodu
•
•
Príjem transferu zhoršuje darcove podmienky
obchodu, ak má vyšší marginálny sklon k spotrebe
na exportovaný tovar ako príjimateľ transferu
Ak má darca nižší marginálny sklon, jeho podmienky
obchodu sa zlepšia
01.03 2013
Michaela Škvarová l Štandardný model obchodu
11
4. Dovozné clá a vývozné dotácie
Dovozné clá
• ak domáca krajina uloží clo na
dovážaný statok F, cena F sa zvýši
• cena C relatívna k cene F je nižšia
• domáci výrobcovia budú dostávať
nižšiu relatívnu cenu C a z toho
dôvodu budú ochotnejší prejsť na
výrobu F - relatívna krivka ponuky
sa posunie doľava
• domáci spotrebitelia zaplatia
nižšiu relatívnu cenu za C a preto
budú ochotní prejsť k spotrebe C relatívna krivka dopytu sa posunie
doprava
01.03 2013
Michaela Škvarová l Štandardný model obchodu
12
4. Dovozné clá a vývozné dotácie
Vývozné dotácie
• Ak domáca krajina uloží dotáciu na
vývoz C, cena statku C sa zvýši
• Domáci výrobcovia dostanú vyššiu
relatívnu cenu C a z toho dôvodu budú
ochotnejší presunúť výrobu na výrobu C
– relatívna krivka ponuky sa posunie
doprava
• Domáci spotrebitelia budú platiť vyššiu
relatívnu cenu C a preto budú
ochotnejší prejsť k spotrebe F –
relatívna krivka dopytu sa posunie
doľava
01.03 2013
Michaela Škvarová l Štandardný model obchodu
13
5. Rozdelenie príjmu
•
dovozné clá –
zavedené domácou krajinou môžu zvýšiť domáci blahobyt na náklady
zahraničnej krajiny
na tovar znižujú relatívnu svetovú cenu toho tovaru (a zároveň zvyšujú
relatívnu svetovú cenu iných tovarov tým, že sa zvýši relatívna ponuka
a zníži sa relatívny dopyt daného tovaru)
•
vývozné dotácie zavedené domácou krajinou znižujú domáci blahobyt k výhode
zahraničnej krajiny
na tovar znižujú relatívnu svetovú cenu toho tovaru (tým, že sa zníži
relatívna ponuka relatívny a dopyt daného tovaru)
01.03 2013
Michaela Škvarová l Štandardný model obchodu
14
Ďakujem za pozornosť
Použitá literatúra:
KRUGMAN PAUL R., OBSTFELD MAURICE: International Economics. Theory & Policy. 8th Edition. Pearson Addison Wesley, Boston 2009,
pp 88-113 (Chapter 5)
MUCHOVÁ EVA A KOL. : Medzinárodná ekonómia (vybrané problémy). Ekonóm, Bratislava 2011, pp 48-57
01.03 2013
Michaela Škvarová l Štandardný model obchodu
15

similar documents