ดาวน์โหลดสื่อนี้

Report
Social Media
และการรู้ เท่ าทันสื่ อ ICT
โดย ศรี ดา ตันทะอธิพานิช
Social Media
Social Media คืออะไร
ดูตวั อยางจากคลิ
ปในแผน
่
่ DVD
Why Social Media ?


การติดตอสื
่ มโยงบุคคล
่ ่ อสาร เชือ
การเขาถึ
้ งและการกระจายขอมู
้ ลสารสนเทศ
ขาวสารต
างๆ
่
่
หนังสื อพิมพ ์ วิทยุ ทีว ี ?
 อินเทอรเน็
ู ้ 50 ลานคน
้
์ ต 4 ปี มีผ้ใช
 iPod 3 ปี – 50 ลาน
้
 Facebook 1 ปี – 200 ลาน
้

Why Social Media ?

การตลาด/โฆษณาแบบเดิมๆ ไม่ work แลว
้
คนไมเชื
่ ถือ
่ อ
 คนมักกดขามโฆษณา
้
 ยอดซือ
้ -ขายโฆษณาตกลงเรือ
่ ยๆ

Why Social Media ?






14% เชือ
่ โฆษณา
76% เชือ
่ ผู้ใช้แนะนา
65% เชือ
่ เพือ
่ น
27% เชือ
่ ผู้เชีย
่ วชาญ
8% เชือ
่ คนดัง
81% ไดรั
่ นเกีย
่ วกับผลิตภัณฑและ
้ บคาแนะนาจากเพือ
์
74% ยอมรับวามี
ดสิ นใจซือ
้
่ ผลตอการตั
่
Facebook






ปัจจุบน
ั ผูใช
้ ้มากกวา่ 900 ลาน
้
คนใช้งาน FB เฉลีย
่ 55 นาที/วัน
ธุรกิจมากกวา่ 3 แสนชนิดอยูบน
FB
่
65 ลานคนเข
าใช
Mobile
้
้
้ FB ผานทาง
่
Device
80% ของการใช้ Twitter อยูบน
Mobile
่
Phone
Video/Youtube เปลีย
่ นรูปแบบของการรับ
ขาวสาร
่
ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ



ในปี พ.ศ. 2554 มีผ้ใช
ู ้คอมพิวเตอร ์ 19.9 ลานคน
้
หรือรอยละ
32.0 มีผ้ใช
ู ้อินเทอรเน็
้
้
์ ต 14.8 ลานคน
หรือรอยละ
23.7 มีผ้ใช
ู ้โทรศั พทมื
้
์ อถือ จานวน
41.4 ลานคน
หรือรอยละ
66.4
้
้
ประชากรในกรุงเทพฯ ใช้คอมพิวเตอร ์ รอยละ
้
48.2 ใช้อินเทอรเน็
40.6 และใช้
้
์ ต รอยละ
โทรศั พทมื
79.6 มากกวาภาคอื
น
่ ๆ
้
่
์ อถือ รอยละ
ประชากรกลุมอายุ
15-24 ปี ใช้อินเทอรเน็
่
์ ต คิด
เป็ นรอยละ
51.9 มากกวากลุ
มอายุ
อน
ื่ ๆ
้
่
่
Internet
โลกออนไลน์ เป็ นภาพสะท้อนของโลกออฟไลน์
แต่เทคโนโลยีช่วยให้การติดต่อสื่อสาร การกระจายข้อมูล
การเข้าถึงข้อมูล ทาได้ง่ายขึน้ เร็วขึน้ มีประสิทธิภาพมากขึน้
ราคาถูกลง
Information Superhighway
รวดเร็ว กว้างไกล ไร้พรมแดน
real time, interactive
ผูร้ บั สารเป็ นผูส้ ่งสาร
ไม่มีศนู ย์กลาง
ข้อจากัดในการกากับดูแล
รู้เท่าทันสื่อ ICT อย่างไรบ้าง ?
รู้ว่าสื่อ ICT นัน้ รวดเร็ว
รู้ว่าสื่อ ICT นัน้ ครอบคลุมพืน้ ที่กว้างไกล
รู้ว่าสื่อ ICT นัน้ ไร้พรมแดน
รู้ว่าสื่อ ICT นัน้ ใช้ง่าย แค่คลิกเดียว
รู้ว่าสื่อ ICT นัน้ ราคาถูกลงเรื่อยๆ ช่วยให้เราประหยัด
รู้ว่าสื่อ ICT นัน้ ขาดศูนย์กลางควบคุมดูแล
รู้ว่าสื่อ ICT นัน้ ขาดการเซ็นเซอร์ กลันกรอง
่
รู้ว่าสื่อ ICT นัน้ ทุกคนเป็ นผูร้ บั สารและส่งสาร
เกิดอะไรขึน้ ?





รวดเร็ว
กว้างไกล
ไร้พรมแดน
ใช้ง่าย แค่คลิกเดียว
ราคาประหยัด

ขาดการควบคุมดูแลโดยองค์รวม
ขาดการเซ็นเซอร์ กลันกรอง
่

ทุกคนเป็ นผูร้ บั สารและส่งสาร

ผลกระทบสูง กว้างขวาง
ใช้กนั แพร่หลาย
ใช้กนั ทุกเพศทุกวัย
การละเมิด เผยแพร่ของไม่ดี
ปิดกัน้ -ตรวจจับ-เอาผิดยาก
ปัญหาบานปลาย
โลก
2,267ลาน
้
ไทย
18 ลาน
้
เอเชีย
1,017 ลาน
้
ข้อมูล Facebook ไทย (2554)
- ผูใ้ ช้งานในประเทศไทย 13.3 ล้านคน
(ผูห้ ญิง 48.1%, ผูช้ าย 51.9%)
- จานวน Pages 34,642 pages
- กดปุ่ ม Like 134 ล้านครั้ง
- ช่วงอายุของผูใ้ ช้ Facebook
อายุ 18-24 ปี ประมาณ 34%
รองลงมาคือ 25-34 ปี (28.6%)
-โดยจากการจัดอันดับ Facebook Page
หมวดวงดนตรี ได้รับความนิยมสูงสุ ด
รองลงมาเป็ นหมวดสุ ขภาพ
หมวดบันเทิง , หมวดอาหาร
และหมวดการศึกษา ตามลาดับ
"On the Internet, nobody knows you're a dog."
Drawing by P. Stiener
© 1993 The New Yorker Magazine
All Rights Reserved
รู้ทนั โลกออนไลน์ - เหรียญ 2 ด้ าน








เนื้อหาข้อมูลมีท้ งั ดีและไม่ดี มาจากทั้งบุคคลและองค์กร
มีเพื่อน มีคนแปลกหน้า มีมิจฉาชีพ
มีหลอกลวง ฉ้อโกง ขโมยตัวตน แต่กม็ ีช่วยเหลือ จริ งใจ
มีไวรัส โปรแกรมอันตราย มีบทความ ซอฟต์แวร์ หนัง เพลง มีเจ้าของ
มีละเมิดลิขสิ ทธิ์ ขโมยความคิด คัดลอกผลงาน มีเผยแพร่ มีแจกฟรี
ชุมชนออนไลน์ มีจิตอาสา หาความร่ วมมือ มีปลุกม๊อบ หาผลประโยชน์
การใช้เวลา มีติดเน็ต ติดเกม มีคน้ คว้า ทางาน มีสร้างสรรค์ แบ่งปัน
วิ่งตามเทคโนโลยี เสพติดเทคโนโลยี ฟุ้ งเฟ้ อ เห่อของใหม่ ไร้สาระ มีสาระ
ค่านิยม พฤติกรรม ความคิด
เพื่อน
เนื้ อหา
เวลา
กิจกรรม
กฎกติกา มารยาท
ภูมิค้มุ กัน
กฎหมาย
ศีลธรรม
จงรอบคอบ ระมัดระวัง รู้เท่าทัน



ICT เป็ นเพียงเครือ
่ งมือในการเขาถึ
้ งเนื้อหา ข้อมูล
หรือ บุคคล ฯลฯ
จงใช้ให้เกิดประโยชน์ (ตอส
่ งและ
่ ่ วนรวม) หลีกเลีย
รับมือกับความเสี่ ยง พิษภัย หรือผลลบทีอ
่ าจ
เกิดขึน
้
ใช้ ICT อยางรู
ง
่ เท
้ าทั
่ น และ ขยายผลตอไปยั
่
เพือ
่ นฝูง ญาติมต
ิ ร ชุมชนสั งคม ....
บทบาทของแต่ละภาคส่วน ?




ครอบครัว – ดูแล ชีแ
้ นะ ป้องกัน แกไข
้
โรงเรียน – สอดส่องดูแล หลักสูตร ICT
ชุมชน – ขจัดราย
ขยายดี สรางภู
มค
ิ ุมกั
้
้
้ น
สั งคม – สอดส่องดูแล มาตรการทางสั งคม
กฎหมายและการบังคับใช้ทีเ่ ขมแข็
ง
้
ทุกฝ่าย รวมด
วย
ช่วยกัน
่
้

similar documents