เอกสาร_Thailand_fiscal_policy_reform_ศ._ดร._สกนธ์_วรัญญูวัฒนา

Report
อนาคตการคลังประเทศไทย:
ทาอยางไรให
่
้เป็ นธรรมและยัง่ ยืน
ศ. ดร. สกนธ ์ วรัญญูวฒ
ั นา
คณะเศรษฐศาสตร ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
15 กรกฎาคม 2557
หัวขอน
้ าเสนอ
• สถานภาพการกาหนดนโยบายการคลังปัจจุบน
ั
– มาตรการการคลังกับความทาทายใหม
ของประเทศ
้
่
– โครงสรางสถาบั
นในการกาหนดนโยบายปัจจุบน
ั
้
• ความตองการจากนโยบายการคลั
งในอนาคต
้
• ทางเลือกการปฏิรป
ู โครงสรางสถาบั
นทีเ่ กีย
่ วของ
้
้
2
สถานภาพเศรษฐกิจประเทศไทย
• การแขงขั
่ นในเวทีการคา้ การลงทุนโลก และ
AEC สั ดส่วนความสาคัญของเศรษฐกิจภาค
ตางประเทศที
ม
่ ต
ี อเศรษฐกิ
จไทย โดยพิจารณา
่
่
จากการเพิม
่ ของมูลการคาระหว
างประเทศเป็
น
้
่
เกือบรอยละ
180 ของ GDP ทาให้ระบบ
้
เศรษฐกิจของประเทศนอกจากผูกพันกับภาค
ตางประเทศแล
วยั
ฐบาล
่
้ งทาให้รายไดของรั
้
ไดรั
้ บผลจากความผันผวนทัง้ โดยตรงและออม
้
จากภาคตางประเทศ
่
3
เศรษฐกิจภาคตางประเทศของไทย
่
มูลคาการค
่
้า (ลานบาท)-แกนซ
้
้าย
Growth (%)-แกนขวา
ภาคตางประเทศ/GDP-แกนขวา
่
164.7%
160.1%161.2%
156.6% 157.1%
151.7% 153.0% 160.0%
16,000,000
146.8%
136.3%
140.0%
148.6%
14,000,000
125.2%
134.1%
120.0%
105.7%
102.8%
126.1%
124.4%
12,000,000
91.3%
100.0%
97.3%
10,000,000
97.1%
80.0%
18,000,000
180.0%
8,000,000
60.0%
6,000,000
25.2%
4,000,000
2,000,000
9.9%
27.1%
19.5%
14.5% 11.5% 18.4%
10.3%
2.5%
20.7%
-2.7%
4.2%
19.2%
-8.6%
18.0% 15.7%
-16.8%
40.0%
4.6%
5.1%
0
0.0%
-20.0%
-40.0%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
ที่มา: สศช.
20.0%
สถานภาพเศรษฐกิจประเทศไทย
• ความเป็ นสั งคมผูสู
ี่ ผ
ี ลตอระบบ
้ งอายุทม
่
สวัสดิการสั งคม
• การขาดการลงทุนโครงสรางพื
น
้ ฐานในระยะ
้
ยาว
• ปัญหาความเหลือ
่ มลา้ รายไดของประชาชน
้
• การเพิม
่ ศักยภาพการหารายไดของภาครั
ฐ
้
5
แนวโน้ มโครงสร้ างประชากรของประเทศไทย
ที่มา: UN
แนวโน้มแรงงานไทยในอนาคต
ที่มา: Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations
Secretariat, World Population Prospects: The 2008 Revision, http://esa.un.org/unpp.
ผลิตภาพแรงงานกลุม
่ Labor Intensive โตช้ากวา่
เฉลีย
่
เปรียบเทียบผลิตภาพแรงงานรวม VS กลุมแรงงาน
เขมข
้ น
้
่
=
180
ดัชนีรวม
170
160
ดัชนีกลุม
่
Labor
Intensive
150
140
130
120
110
100
90
80
-
-
-
-
ทีม
่ า: CEIC และ สานักงานเศรษฐกิจ
-
-
-
-
-
-
9
สถานภาพเศรษฐกิจการคลังของ
ประเทศไทย
• ศักยภาพการหารายไดของรั
ฐบาลให้เพียงพอ
้
กับความตองการใช
จากัดทัง้ ทีเ่ ป็ นผลจาก
้
้จายมี
่
ความผันผวนของเศรษฐกิจ และการ
earmark ภาษีเพือ
่ สนองนโยบายของรัฐบาล
• ทีผ
่ านมาการใช
าย
่
้จายตามงบประมาณรายจ
่
่
ประจาปี มแ
ี นวโน้มการเพิม
่ ทีเ่ ร็วกวาการเพิ
ม
่ ของ
่
รายไดของรั
ฐบาล
้
• ปัญหาขอจ
่ ศักยภาพการหารายไดที
้ ากัดการเพิม
้ ่
จัดเก็บไดเพื
่ รองรับการใช้จายของรั
ฐบาลใน
้ อ
่
อนาคต ทาให้หันไปใช้เงินนอกงบประมาณ
10
การจัดสรรงบประมาณของประเทศไทยจากอดีตจนถึงปั จจุบัน
การจัดสรรงบประมาณของประเทศไทยจากอดีตจนถึงปั จจุบัน
3,000,000
2,500,000
งบประมาณรายจาย
่
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
สั ดส่วนรายจายต
อ
่
่ GDP
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
2542
2541
2540
2539
2538
2537
2536
-
สั ดส่วนรายไดต
้ อ
่ GDP
30%
22%
22%20%
20%
20%
19%
19%
19%
18%17%17%18% 18%18%17%18% 18%18%17%17% 18% 17%
20%
20%
18%
10% 17%17%17%18% 17%17%15%16%16%15%16%17%17%17%16% 14%16%18%17%17%
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
2542
2541
2540
2539
2538
2537
2536
0%
13
งบลงทุนของรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ
รัฐบาล
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
รัฐสาหกิจ (ตามเป้าหมาย)
438,555
344,495
248,583
2554
รัฐบาล
รัฐสาหกิจ (ตาม
เป้าหมาย)
450,374
371,243
284,291
2555
2556
2554
344,495
2555
438,555
2556
450,374
248,583
284,291
371,243
สถานภาพเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย
• ปัญหาความเหลือ
่ มลา้ รายไดของประชาชน
ที่
้
แมว
าเร็จในการ
้ าประเทศไทยประสบความส
่
แกไขความยากจนที
ท
่ าให้ประชากรทีม
่ รี ายได้
้
ตา่ กวาเส
่ ้ นความยากจนลดลงเหลือน้อยกวาร
่ อย
้
ละ 10 ของประชากรแตปั
่ มลา้
่ ญหาความเหลือ
ยังคงระดับทีไ่ มแตกต
างจากเดิ
มมากนัก
่
่
15
GINI Index
0.60
0.50
0.40
0.45
0.42
0.40
0.30
2532-2540
0.48 0.46
0.38
0.440.45
0.43
2541-2549
0.420.42
0.36
0.31
0.29
0.320.32
0.20
0.10
0.00
ทีม
่ า: World bank
0.00
0.00
สั มประสิ ทธิค
์ วามไมเสมอภาค
(Gini coefficient) ของรายได้
่
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
ประเทศไทย
0.49 0.52 0.54 0.52 0.51 0.51 0.52 0.51 0.49 0.51 0.50 0.49
253125332535253725392541254325452547254925502552
สั มประสิ ทธิค
์ วามไมเสมอภาค
(Gini coefficient) ของรายจายเพื
อ
่ การอุปโภคบริโภค
่
่
ประเทศไทย
0.50
0.44 0.44 0.45 0.44 0.43 0.41 0.43 0.42 0.43 0.42 0.40 0.40 0.40 0.39
0.25
-
ทีม
่ า: สศช.
สถานภาพเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย
• ปัญหาการลงทุนโครงสรางพื
น
้ ฐานขนาดใหญ่
้
ทีไ่ มอาจท
าไดอย
อเนื
่
้ างต
่
่ ่อง ทาให้ศักยภาพ
การแขงขั
่ นของประเทศถดถอยเป็ นลาดับ
• การลงทุนไมอาจท
าไดตามกรอบการลงทุ
นทีด
่ ี
่
้
ของธนาคารโลก
• ขาดหน่วยงานทีท
่ าหน้าทีต
่ ด
ิ ตามประเมินผล
ความสาเร็จของการใช้จายต
างๆ
อยางเป็
น
่
่
่
ระบบ และสามารถนามาใช้เพือ
่ ประเมิน
ปรับปรุงการลงทุนอยางต
อเนื
่
่ ่องได้
18
การลงทุนโครงสรางพื
น
้ ฐาน
้
• ยุทธศาสตรเชิ
์ งนโยบายในการพัฒนาโครงสราง
้
พืน
้ ฐาน
• ระยะเวลาดาเนินการในปี 2558-2565
• กรอบวงเงินลงทุนรวมทัง้ สิ้ นประมาณ 3 ลาน
้
ลานบาท
เพิม
่ จากแผนเดิมใน พ.ร.บ.เงินกู้ 2
้
ลานล
านบาท
้
้
– จากเดิมทีไ่ มได
่ ใส
้ ่ โครงการทางอากาศไว้ แต่
ลาสุ
่ ด คสช.ไดให
้ ้ความสาคัญกับการเรงพั
่ ฒนาการ
ขนส่งทางอากาศดวย
โดยเฉพาะการขยายทา่
้
อากาศยานสุวรรณภูม ิ ในเฟสที่ 2 และ 3 เพือ
่
เป้าหมายเศรษฐกิจระยะยาว
• มีการเลือกใช้นโยบายการคลังอยางสมดุ
ล
่
ระหวางการกระตุ
นเศรษฐกิ
จระยะสั้ นกับการ
่
้
ส่งเสริมการเติบโตอยางยั
ง่ ยืนระยะยาว โดยมี
่
เป้าหมาย
– การเจริญเติบโตของระบเศรษบกิจอยางต
อเนื
่
่ ่ อง
อยางมี
เสถียรภาพ
่
– ผลประโยชนจากการเจริ
ญเติบโตของระบบ
์
เศรษฐกิจมีการจัดสรรกระจายให้แกประชาชนของ
่
ประเทศอยางเท
าเที
่
่ ยม
– มีการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจทีไ่ มสร
่ าง
้
20
ปัญหาสิ่ งแวดลอมแก
สั
ง
คม
้
่
ความซับซ้อนของเครือ
่ งมือการคลัง
ปัจจุบน
ั
• ปัจจุบน
ั เครือ
่ งมือการคลังมีความซับซ้อนมากขึน
้
– งบประมาณทีม
่ ห
ี ลายชัน
้ (Multi – layers)
• งบประมาณรัฐบาล (Agenda + Function Bases)
• งบประมาณระดับพืน
้ ที่ (Area Base)
• งบประมาณทองถิ
น
่
้
– เงินนอกงบประมาณ
• กองทุน (115) + เงินทุน (+ เงินหมุนเวียน)
– งบประมาณรัฐวิสาหกิจ
– SFIs
21
นโยบายการคลังปัจจุบน
ั
• มุงเน
่ งมือดานอุ
ปสงคมากกว
าด
่ ้ นการใช้เครือ
้
์
่ าน
้
อุปทาน
• ไมอาจน
าเสนอการลงทุนขยายใหญที
่
่ เ่ ป็ น
ประโยชนต
ฒนาเศรษฐกิจประเทศใน
์ อการพั
่
ระยะยาวได้
• ระบบงบประมาณทีเ่ ป็ นอยูเป็
่ นเพียงการแสดง
การใช้จายที
อ
่ ยูในระบบงบประมาณของ
่
่
หน่วยงานระดับกรมเทานั
่ ้น ไมมี
่ การจัดลาดับ
ความสาคัญของแผนงานโครงการทีช
่ ด
ั เจน
• ภายใตระบบงบประมาณที
เ่ ป็ นอยูไม
้
่ สามารถ
่
แสดงการใชจายไดอยางสมบูรณครบทุก
22
องคประกอบของงบประมาณรายจ
ายในแต
ละปี
์
่
่
120.0%
100.0%
100.0%
100.0%
เฉลีย
่ 2551-2553
80.0%
60.0%
40.0%
20.0%
0.0%
ที่มา: เอกสารงบประมาณ
26.7%
23.3%
11.0%
10.0%9.8% 11.1%
8.8% 10.9%
17.4%
16.5%
14.8%
13.7%
18.6%
7.4%
สิ่ งสาคัญคือ แมว
ขอได
เปรี
้ าประเทศไทยมี
่
้
้ ยบที่
เหนือกวาหลายประเทศในภู
มภ
ิ าค เช่น มาเลเซียและ
่
เวียดนาม เพราะมีการใช้ระบบงบประมาณทีเ่ ป็ น
เอกภาพ (Unified Budgeting System) ซึง่ ขอ
้
ไดเปรี
่ าให้มีการใช้จายเงิ
นภายใตระบบ
้ ยบทีท
่
้
งบประมาณเดียว หรือทีเ่ รียกวา่ On-budget
แตในเวลาเดี
ยวกันกลับเป็ นจุดออนหากมี
การ
่
่
ปลอยให
องบประมาณในสั ดส่วนที่
่
้มีการใช้จายนอกเหนื
่
มากเกินไป การเปลีย
่ นแปลงองคกร
(Institutional
์
Reform)ควรคงจุดแข็งเอาไวและมุ
งเน
ท ี่
้
่ ้ นคนหาสาเหตุ
้
กอให
างและหน
่ าร
่
้เกิดความบกพรองของโครงสร
่
้
้ าทีก
ทางานของสถาบันทางการคลังในปัจจุบน
ั เพือ
่ นาไปสู่
การปฏิรป
ู โครงสรางองค
กรต
างๆ
ทีเ่ กีย
่ วของให
้
์
่
้
้มี
ประสิ ทธิภาพมากขึน
้
24
• ประเทศสมาชิกในกลุม
ง
่ OECD ส่วนใหญรวมถึ
่
ภูมภ
ิ าคเอเชียตะวันออก โดยเฉพาะญีป
่ ่น
ุ เกาหลี
และสิ งคโปร ์ ซึง่ ช่วง 15 ปี ทีผ
่ านมาได
ท
่
้ าการ
ปรับปรุงโครงสรางสถาบั
นทางดานการคลั
งทีส
่ าคัญ
้
้
เพือ
่ ให้บรรลุเป้าหมาย ดังนี้
– การรักษาวินย
ั ทางการคลัง
– การจัดสรรทรัพยากรอยางมี
ประสิ ทธิภาพ และ
่
– การประเมินความคุมค
นและประสิ ทธิภาพ
้ าทางการเงิ
่
ทางเทคนิค
• ประเทศไทยไมได
่ น
่ มี
้ การทบทวนหรือปรับเปลีย
โครงสรางสถาบั
นเกีย
่ วของกั
บนโยบายการคลัง
้
้
อยางมี
นย
ั สาคัญมากวา่ 30 ปี แมว
่
้ าโครงสร
่
้าง
ทางเศรษฐกิจจะเปลีย
่ นแปลงไป ซึง่ สั งเกตไดจาก
25
ระบบการคลังปัจจุบน
ั
• เปิ ดโอกาสให้มีการเปลีย
่ นแปลงงบประมาณและ
แทรกแซงจากฝ่ายเมืองไดง้ าย
ทัง้ นี้เป็ นผล
่
ส่วนหนึ่งจากกฎหมายรัฐธรรมนูญ ทีท
่ าให้มี
ความยืดหยุนในระบบงบประมาณจากฝ
่
่ าย
การเมืองมากขึน
้
• รายจายจ
านวนมากอยูนอกระบบงบประมาณ
่
่
ทัง้ ทีอ
่ ยูในการด
าเนินการของรัฐวิสาหกิจตางๆ
่
่
เป็ นสถาบันการเงินหรือไมใช
่ ่ สถาบันการเงิน
• ไมสามารถแสดงพั
นธะผูกพันรายจายของระบบ
่
่
งบประมาณในอนาคต
• ขาดการประเมินความสาเร็จของการใชจายที่
26
ความรับผิดชอบของ 3 หน่วยงาน
หลัก
เน้ นดูแลฐานะการคลัง
ของรัฐบาล: การเก็บ
รายได้ ภาพรวมรายจ่าย
และบริ หารจัดการหนี ้
กระทรวงการคลัง
เน้ นดูแลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (โดยมี
กรมบัญชีกลางดูแล
ผลการเบิกจ่าย)
สานักงบประมาณ
รับผิดชอบในการ
พิจารณาแผนงาน
ต่างๆ ที่ต้องขอ
อนุมตั ิงบประมาณ
สภาพัฒน์ฯ
สิ่ งทีต
่ องการจากนโยบายการคลั
งที่
้
ดี
• การจัดลาดับความสาคัญของแผนงานและ
โครงการตามเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั งคมในระยะกลางและระยะยาวทีด
่ ี
• การประเมินความคุมค
างเป็
นระบบและ
้ าอย
่
่
ชัดเจนเพือ
่ ประโยชนต
าหนด
์ อการทบทวนและก
่
นโยบายทีส
่ อดคลองกั
บสถานการณจริ
้
์ ง
• การกาหนดเป้าหมายการตัง้ งบประมาณในระยะ
ยาวทีช
่ ด
ั เจน การ consolidated บัญชีเพือ
่
แสดงทรัพยากรภาครัฐ (งบประมาณทัง้ หมด)
• การพิจารณางบประมาณรายจายต
องท
าควบคู่
่
้
28
แนวทางการปรับปรุงการกาหนด
นโยบายการคลังในระยะสั้ น
• การ consolidate ขอมู
้ ลมาตรการการคลังให้
ครบถวน
ระหวางหน
่ ยู่
้
่
่ วยงานรัฐ รวมทัง้ ทีอ
ในการกากับของรัฐ และ อปท. เพือ
่ แสดงการ
ใช้มาตรการการคลังวามี
นหรือ
่ ความสอดคลองกั
้
ขัดแยงกั
้ น
• สรางความโปร
งใสเรื
อ
่ งขอมู
้
่
้ ลการคลัง แกทุ
่ ก
ภาคส่วนของสั งคม การพิจารณาทบทวนตัดลด
รายจายที
ไ่ มจ
่
่ าเป็ นลง โดยเฉพาะใน
แตการแก
ไขมาตรการระยะสั
้ นอาจไม
ท
ี าร
่
้
่ าให
้วิธงก
งบประมาณด
าเนินการที
ม
่ อ
ี ต
ั ราเพิ
ม
่ สู
กาหนดนโยบายการคลังยัง่ ยืนได้ เพราะการแยกส่วน
• ปฏิรป
ู โครงสร
างภาษี
เ
พื
อ
่
เป็
นการขยายฐาน
้
(Fragmented)
ของหน
วยงานที
เ
่
กี
ย
่ วของ
่
้
29
การปฏิรูปนโยบายการคลังระยะยาว
• วัตถุประสงค ์
– เพือ
่ แกไขปั
ญหาการบิดเบือนของระบบเศรษฐกิจ
้
อยางแท
จริ
่
้ ง เช่นการส่งเสริมการลงทุน การ
ลงทุนดานวิ
จย
ั และพัฒนา การพัฒนาผลิตภาพการ
้
ผลิต ฯลฯ
– เพือ
่ ให้หน่วยงานตางๆ
มีความชัดเจนในบทบาท
่
หน้าทีแ
่ ละสามารถทาหน้าทีร่ วมกั
นได้
่
– มีการพิจารณาการใช้จายทั
ง้ ประจา และ ลงทุน
่
อยางรั
่ ดกุมเหมาะสม ครอบคลุมทุกหน่วยงาน
ภาครัฐไมมี
่ การแยกส่วน (fragmented)
– เพิม
่ ฐานภาษีทช
ี่ ่ วยแกไขปั
ญหาการจัดเก็บรายได้ 30
้
ทางเลือกการปฏิรป
ู เชิงสถาบัน
ทางเลือก
ข้อดี
ข้อเสี ย
การควบรวมสานักงาน
 มีการปรับปรุงและ
 การถวงดุ
ลระหวาง
่
่
คณะกรรมการพัฒนาการ
พัฒนาการควบคุมและ
สถาบันยังคงมีขอ
้
เศรษฐกิจและสั งคมแหงชาติ
การประสานงานระหวาง
ถกเถียงทางกฎหมาย
่
่
กระทรวงการคลัง และ
ฝ่ายวางแผนเศรษฐกิจ
 หน่วยงานอาจมีอานาจ
สานักงบประมาณให้เป็ น
และฝ่ายดาเนินนโยบาย
มากเกินไป
หน่วยงานเดียวกัน
ทางการคลัง
 ยากตอการบริ
หาร
รับผิดชอบการวางแผน
 มีความเชือ
่ มโยงระหวาง
่
่
โดยเฉพาะการควบรวม
พัฒนาเศรษฐกิจ และการ
นโยบายทางดานรายได
้
้
ในช่วงแรกๆ
จัดการทางการคลัง
และรายจาย
- มีการ
่
รวมสรรพากรและกรม
ควบคุมภาคการคลังที่
สรรพสามิตเป็ นผู้รับผิดชอบ
ใหญขึ
้
่ น
ทางดานรายได
้
้ (พร้อมการ  มีการประหยัดจากขนาด
มีคณะกรรมการทีท
่ าหน้าที่
(Economies of scale)
เพื่อให้ องค์กรมีความสามารถในการ
กากับเป็ นการเฉพาะ)
ออกแบบนโยบายทางเศรษฐกิจและ
ประเทศทีม
่ ก
ี ารจัดการใน
31
ติดตามประเมินผลร่วมกัน
รูปแบบนี้ คือ ฝรัง่ เศส
ปรับบทบาทกรมบัญชีกลาง 
ให้สามารถควบคุมทัง้ เงินใน
งบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ การเบิกจาย
่
และรายงานทางการคลัง ที่
เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ปรับเปลีย
่ นให้

กระทรวงการคลังเน้นให้
ความสนใจกับภาษี การ
บริหารหนี้สาธารณะ และ
นโยบายการควบคุมทาง
การเงิน
ปรับเปลีย
่ นให้สานักงา
คณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสั งคมแหงชาติ
่
ให้เป็ นหน่วยงานวางแผน
ยุทธศาสตรรายสาขามากขึ
น
้
์
(sectoral) และประเมินเงิน
ลงทุนแบบบูรณาการ (ด้ วย
การวางแผนล่วงหน้ า 5 ปี และให้ ความ
สนใจยุทธศาสตร์ เชิงพื ้นที่ให้ มากขึ ้น)
มีการตรวจสอบและ

ถวงดุ
ลอานาจของ 3
่
หน่วยงานอยางต
อเนื
่
่ ่ อง
โดยไมท
่ าให้หน่วยงาน
ใดหน่วยงานหนึ่งทีม
่ ี
อานาจมากเกินไป
มีการทางบประมาณ

แผนดิ
่ นและการจัดทา
รายงานทีม
่ ท
ี ศ
ิ ทาง
เดียวกัน แบงตาม
่
หน้าที่ ความรับผิดชอบ 
ในการดาเนินการตาม
วัตถุประสงค ์
บทบาทของหน่วยงาน
เน้นการทางานเชิง
ฟังกชั
่ การทางาน
์ น
กลาวคื
อ
่
กระทรวงการคลังจะให้
ความสนใจกับนโยบาย
การคลังและการบริหาร
หนี้สาธารณะ สานัก
เป็ นไปไดที
่ ะไมมี
้ จ
่ ความ
เชือ
่ มโยงระหวางการ
่
วางแผน และการจัดทา
งบประมาณ ซึ่งเป็ น
ปัญหาเช่นเดียวกับ
ปัจจุบน
ั
การควบคุมการใช้จาย
่
งบประมาณโดย
นายกรัฐมนตรีอาจเพิม
่
แรงกดดันทางการเมือง
หน่วยงานอาจไมมี
่
ความสามารถเพียง
พอทีจ
่ ะมองเห็นปัญหาที่
สาคัญในการวางแผน
และบริหารโครงการ
ขนาดใหญที
่ ารวมกั
น
่ ท
่
อาจตองการความ
้
ช่วยเหลือจากองคกรที
ม
่ ี
์
ความเชีย
่ วชาญภายนอก
32
ควบรวมสานัก
 มีการรวมกันของ
 กระทรวงการคลังอาจ
งบประมาณเขากั
นโยบายการคลัง
มีขนาดและอานาจ
้ บ
กระทรวงการคลัง
การวางแผนทาง
มากเกินไปหรือ
ควบคูกั
เศรษฐกิจภายใตการ
ยุงยากในการจั
ดการ
่ บรวมสรรพากร
้
่
และกรมสรรพสามิตเป็ น
ควบคุมของ
และเพือ
่ ลดความเสี่ ยง
ผู้รับผิดชอบทางดาน
รัฐมนตรีวาการ
นี้อาจจะพิจารณาการ
้
่
รายได้
กระทรวงการคลัง
พัฒนา
สานักงานคณะกรรมการ  มุงเน
กรมบัญชีกลางให้มี
่ ้ นการพัฒนา
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
เศรษฐกิจและสั งคม
บทบาทการทางาน
สั งคมแหงชาติ
เป็ น
และธุรกิจโดย
ทีม
่ ากขึน
้ เพือ
่ ลด
่
หน่วยงานทีเ่ น้นความ
หน่วยงานทีม
่ ห
ี น้าที่
ขนาดของ
เชีย
่ วชาญเฉพาะ มี
ในการวางแผน
กระทรวงการคลังลง
ความเชีย
่ วชาญในการ  เป็ นหน่วยงานทีม
่ ี
วางแผนเชิงกลยุทธและ
ความสามารถภายใน
์
ลักษณะการทางานใน
หน่วยงาน ในการ
เชิงฟังกชั
่ งาน เช่น
ทาหน้าทีก
่ ารวางแผน
์ น
การประเมินเงินลงทุน
การ การดาเนิน
เป็ นตน
นโยบายการคลัง
33
้
คงใช้โครงสรางเดิ
ม
 มีการจัดทา
้
(Status quo)
งบประมาณระบบ
ประเทศทีม
่ ก
ี ารจัดการใน
เดียวแบบเดิม
รูปแบบนี้ คือ
 นโยบายเกีย
่ วกับงบ
ฟิ ลป
ิ ปิ นส์
ลงทุนและหนี้
สาธารณะ เป็ นอิสระ
จากนโยบายดาน
้
รายจายอื
น
่ ๆ โดย
่
เน้นความสนใจกับ
วินย
ั การคลังใน
ภาพรวม
 หน่วยงานหลักไมมี
่
ความเขมแข็
งกวา่
้
หน่วยงานในแตละ
่
ดาน
้
 ไมมี
่ มโยง
่ ความเชือ
ระหวางการวางแผน
่
และการจัดทา
งบประมาณ
 On-budget และ offbudgetก่อให้ เกิดการรั่วไหล
และปั ญหาการกากับดูแลตาม
นโยบายได้ ยาก
 การดาเนินนโยบาย
ถูกแยกออกเป็ นส่วนๆ
 มีความไมเท
่ าเที
่ ยม
ของขอมู
้ ลระหวาง
่
หน่วยงานสูง
34

similar documents