Конкурс за студентска мобилност по програма Еразъм+

Report
За учебната
2014-2015 година
Условия за кандидатстване:




Да сте студент на ИУ-Варна или Колежа по
туризъм
През зимен семестър на академичната
2014/2015 да сте II или по-горен курс
Да владеете свободно английски, немски,
френски, испански или турски език
Бивши Еразъм-студенти имат право да
осъществят мобилност по програма
“Еразъм+”, като сборът от предната и
настояща мобилност не надвишава 12 месеца
за всяка ОКС.
 Средният
успех и оценката от езиковия
изпит формират бал с максимална
стойност 12
 Кандидатите получили Слаб 2 на
езиковия изпит не се допускат до
класиране със съответния език
 Кандидатите със среден успех от
обучението по-висок от 4,50 са с
предимство

Регистрация в електронната система за
кандидатсване по програма “Еразъм+” от 27.03.30.03.14 г. до 00:00ч.
 Подредете
желанията си според обявените
университети и след като сте разгледали
внимателно:



интернет страниците на университетите партньори с
предлаганите дисциплини за “Еразъм+” студенти
качената в онлайн системата описателна таблица с
университетите партньори на ИУ-Варна
Вашия план с дисциплини за ак. 2014-2015г. от
справочника за кандидатстване
 минимум
50% препокриване на предметите
в нашия университет с тези в университета
партньор
 ако бъдат получени 30 кредита за един
семестър или 60 за цяла година
(факултативните дисциплини увеличават
броя на нужните кредити) не се полагат
допълнителни изпити в нашия университет
 при невзети изпити в университета
партньор имате право да положите изпити
в ИУ-Варна до 15 ноември 2015г.
 нямате право да заминете на мобилност,
ако сте прекъснали поради невзети изпити
в ИУ-Варна
 студенти IV курс имат право да отложат
държавните си изпити за септември месец,
като това се счита за първо явяване
 студенти,
които през настоящата
академична 2013-2014г. са студенти IV-ти
курс имат право да заминат на стаж по
програма “Еразъм+” до една година след
дипломиране. Селекцията трябва да се
извърши преди дипломиране.
 Студенти, които биха желали да повторят
мобилността си по програма “Еразъм+” с
цел обучение е необходимо да се явят
повторно на езиков тест
 Минимален период на мобилност – 3
месеца
Група
Държава
Очакван грант
(€/месец)
Група 1 Страни, участващи Дания, Ирландия, Франция, Италия,
Австрия, Финландия, Швеция,
в програмата с висок
Великобритания, Лихтенщайн,
стандарт на живот
Норвегия, Швейцария
500
Група 2 Страни, участващи Белгия, Чехия, Германия, Гърция,
Испания, Хърватска, Кипър,
в програмата със среден Люксембург, Холандия, Португалия,
стандарт на живот
Словения, Исландия, Турция
500
Група 3 Страни, участващи
в програмата с нисък
стандарт на живот
450
България, Естония, Латвия, Литва,
Унгария, Малта, Полша, Румъния,
Словакия, Македония
Езиковите изпите ще се проведат както следва:
 Английски език - 02.04.14г. От: 8:00 - 11:00 В зала:
122. Залата и часът на устния изпит ще бъдат
съобщени на писмения изпит.
 Немски език - 02.04.14г. От: 11:00 - 13:00 В зала: 320
 Френски език - 03.04.14г. От: 11:00 - 14:00 В зала:
H206
 Испански език – 01.04.14г. От: 10:00 – 13:00 В зала:
H207
 Турски език – 01.04.14г. От: 10:00 – 13:00 В зала: Н206
Крайното класирането ще бъде обявено на
На втория информационен ден ще присъстват
катедрените и факултетните координатори
САМО ЗА КЛАСИРАНИТЕ СТУДЕНТИ!

similar documents