Теории за менталния свят и аналогии при деца.

Report
Можем ли да помогнем на
децата да се справят със
задачата за погрешни
вярвания като използваме
аналогия?
гл. ас. д-р Милена Мутафчиева
Кристина Гоцева
Маргарита Павлова
АНАЛОГИИ
14.02.2014 - 16.02.2014
Белмекен
2
Що е аналогия?
Разсъждение за подобието на релациите, а не за
подобието на свойствата на обектите.
 Ключова способност е умението да се разпознава
структурното подобие и това знание да бъде
пренасяно от една област (база) в друга (цел).

◦ Класически задачи – по-трудни
А
:
B
::
C
:
D
◦ Аналогии при решаване на пролеми – по-прости и се
развиват по-рано (Collins & Burstein, 1989, цит. по Goswami,
1991)
14.02.2014 - 16.02.2014
Белмекен
3
Аналогии при деца

Според Gentner смяната на фокуса от повърхностно към
структурно сходство се променя, когато децата имат
достатъчно знание за релациите и обектите (Gentner,
1989)
◦ Деца на около 2 год. се справят успешно с решаването на
прблемни аналогии.
◦ Децата на 3 год. могат да решават класически аналогии,
стига да имат достатъчно познание за релациите (Gentner,
1989).
◦ Научаването на език, който маркира релациите, ще помогне
на децата да забелязват релацииите от по-висок ред (Gentner
& Medina, 1997, цит. по Rattermann & Gentner, 1998)
14.02.2014 - 16.02.2014
Белмекен
4
Аналогии при деца

Аналогията може да бъде средство,
подпомагащо други когнитивни
способности:
◦ Решаване на транзитивни задачи.
◦ Съпоставяне на транзитивни релации.
◦ Съставянето на серии от обекти, дори свързани с
абстрактни понятия като шум, сила и т.н.
◦ Решаване на задачи за включване в клас.
◦ (Halford, 1984; Goswami, 1995; Goswami & Pauen, 2005;
Mutafchieva & Kokinov, 2007; 2008; 2009)
14.02.2014 - 16.02.2014
Белмекен
6
Theory of Mind
ТЕОРИИ ЗА
МЕНТАЛНИЯ СВЯТ
14.02.2014 - 16.02.2014
Белмекен
7
Какво представляват теориите
за менталния свят?

Когнитивна способност за разбиране на
намеренията на агентите.

Да интерпретираш техния ментален свят в
термините на теоретични концепти на състояния на
намерение като вярвания и желания.

Включва също и разбирането, че менталните
състояния на другите може да са различни от твоите
собствени, а също така могат да са различни от
действителността (погрешни вярвания,
недовършени намерения)

Много често тази способност се разглежда като
зависима от лингвистичните способности

Езикът осигурява средство за интерпретация на
значението и намеренията.
14.02.2014 - 16.02.2014
Белмекен
8
Какво представляват теориите
за менталния свят?
Ние придаваме смисъл на поведението на другите
чрез отговори на въпросите защо те се държат по
този начин – чрез разбирането КАКВО те мислят,
искат или имат намерение да направят.
14.02.2014 - 16.02.2014
Белмекен
9
Теории за менталния свят –
вродена способност?

Изследвания с примати
◦ Premack & Woodruff (1978) “Does the chimpanzee have a
theory of mind?”
 Експериментални доказателства за разбиранията на
шимпанзетата за човешкото поведение могат да бъдат
интерпретирани като разбиране на намерения.
 Тези емпирични данни са критикувани от други
изследователи (Tomasello & Call, 1997).
◦ Все повече емпирични данни показват, че
приматите имат някакво разбиране на
намеренията в техния социален свят (Byrne &
Whiten, 1988; Tomasello & Call, 1997)
◦ Наличието на такъв капацитет в приматите
(които не са лингвистично компетентни) поставя
въпросът дали не можем да изследваме ТоМ като
биологична дарба, независимо от езика.
14.02.2014 - 16.02.2014
Белмекен
10
Как се развиват теориите за
менталния свят?
Ниво 5
Ниво 4
Ниво 3
Ниво 2
Ниво 1
Simple visual
perspective
taking
Complex
visual
perspective
taking
Правилни
вярвания
Погрешни
вярвания
Това, което
виждам е
това, което
знам
(McHugh, Holmes & Holmes, 2004)
14.02.2014 - 16.02.2014
Белмекен
11
Правилни и погрешни
вярвания

Класическа дефиниция на ТоМ касае
всички ментални състояния, но повечето
изследвания са върху задачи за
разбиране на погрешни вярвания
◦ За да кажем, че някой има теория за
менталния свят – означава, че той разбира
погрешните вярвания на някой друг

Разбиране на погрешните вярвания
◦ Нечии други вярвания не съвпадат с
реалността и детето не може да отговори,
основавайки се на това вярване/знание
14.02.2014 - 16.02.2014
Белмекен
12
Правилни и погрешни
вярвания

Ако попитаме едно дете на 3 г. за нечии
изтински вярвания, то ще отговори правилно,
дори ако не знае нищо за съзнанието на другия,
защото ще основе отговора си на това, което
знае.
◦ “Сам иска да си намери играчката. Тя може да е скрита в
гаража или на верандата. Но Сам мисли, че играчката му е
на верандата. Къде ще си потърси играчката Сам: на
верандата или в гаража?” (Wellman & Bartsch, 1988)
14.02.2014 - 16.02.2014
Белмекен
13
Задача за разбиране на
погрешни вярвания

Wimmer & Perner (1983)
◦ пълно разбиране на теориите за менталния
свят не се развива преди 3, 4 години
◦ провеждат серия от експерименти с деца на
възраст от 3 до 5 години
 проверяват дали децата разбират погрешните
вярвания на някой друг
 гледат сцена:
Макси влиза в стаята и поставя шоколад в чекмеджето,
след което излиза. Докато е навън, неговата майка влиза в
стаята, взема шоколада и го премества на друго място,
след което и тя излиза. Макси се връща в стаята и
експериментаторът пита: “Къде Макси ще си потърси
шоколада?”
14.02.2014 - 16.02.2014
Белмекен
15
Тест Сали – Ан
(Baron-Cohen, Leslie & Frith, 1984)

Контролни
въпроси:
◦ Къде е топчето в
момента?
◦ Къде Сали постави
топчето в началото
на историята?

Тестов въпрос:
◦ Къде Сали ще си
потърси топчето?
 3-годишните деца
казват “кутията” (т.е.
провалят се), докато 4годишните деца
казват “кошницата”
14.02.2014 - 16.02.2014
Белмекен
17
Тест с кутийка “Smarties”
(Perner, Leekam & Wimmer, 1987)

Контролен въпрос:
◦ Какво наистина има
вътре?

Тестов въпрос:
◦ Ако сега попитам А.
какво има в
кутийката, той какво
ще ми отговори?
 3-годишните деца
казват “молив”, а 4годишните казват
“бонбони”
14.02.2014 - 16.02.2014
Белмекен
18
Развитие на разбирането на
погрешни вярвания

Мета-анализ на около 100
изследвания, които използват
стандартни, вербални тестове
(Wellman, Cross & Watson, 2001)
 децата под възраст 3 ½ отговарят под шанса
(дават грешни отговори)
 3 ½ - 4 години: отговарят на шанс
 по-големите от 4 години деца: над шанса
(дават верни отговори)
14.02.2014 - 16.02.2014
Белмекен
19
Фактори, които оказват влияние
върху представянето на децата

Екзекутивни функции
◦ участието в задачата е свързано с участието в
задачи за екзекутивните функции (потискане и
работна памет)

Език
◦ задаваните въпроси (Къде тя ще го потърси
първо? помагат малко)
◦ има корелация между разбирането на
погрешните вярвания и езиковите умения
(особено, когато задачата включва глаголи,
описващи ментални състояния: “Аз знам, че ....”;
“Тя мисли ....”
◦ глухи деца на родители, които не знаят знаков
език проявяват забавено разбиране на
погрешните вярвания
14.02.2014 - 16.02.2014
Белмекен
21
Фактори, които оказват влияние
върху представянето на децата

Семейство
◦ деца с по-големи (но не и по-малки) братя и
сестри се справят по-добре (Perner, Ruffman, &
Leekam, 1994)
◦ децата, чиито майки по-често говорят за ментални
състояния, се справят по-добре и по-бързо (Dunn
et al., 1991)
14.02.2014 - 16.02.2014
Белмекен
22
Връзка между аналогии и
теории за менталния свят?

Можем ли да улесним децата при решаването
на задача за погрешни вярвания, ако
използваме подходяща база за аналогия?

Кое се развива първо – аналогиите или
разбирането на погрешните вярвания?

Каква е подходящата база за аналогия?
14.02.2014 - 16.02.2014
Белмекен
23
Предишно
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО
ИЗСЛЕДВАНЕ
14.02.2014 - 16.02.2014
Белмекен
24
Цел на експеримента

Да провери дали разсъжденията по
аналогия биха улеснили децата в
решаването на задачи за погрешни
вярвания
14.02.2014 - 16.02.2014
Белмекен
25
Предишен вариант на експеримента:
Дизайн

Смесен
◦ Междугрупов фактор
 ЕГ – даваме О.В.
 КГ – не даваме О.В.
 4-годишни; 5-годишни
◦ Вътреиндивиден фактор
 5 измервания за всяко дете

5-сесиен
◦
◦
◦
◦

пред-тест – аналогии
Пред-тест – FB
Тест – база, мапинг, кросмапинг
Пост-тест
Много сложен дизайн!
14.02.2014 - 16.02.2014
Белмекен
26
Предишен вариант на експеримента:
Участници
39 деца на възраст 4 и 5 години
14.02.2014 - 16.02.2014
Белмекен
34
Предишен вариант на експеримента:
Резултати
Резултати 4-годишни деца
3
2.5
2
1.5
1
0.89
0.7
1
1.3
1.2
К. Г.
Е. Г.
0.56
0.5
1.3
0.56
0
Пред-тест FB
Mapping
Crossmapping
Пост-тест FB
• Няма ефект на междугруповия фактор (p=0.564; F(1,37)=0.339)
• Няма значими разлики между групите за всяка една от фазите на
експеримента
14.02.2014 - 16.02.2014
Белмекен
40
Предишен вариант на експеримента:
Резултати
Резултати 5-годишни деца
3
2
1.9
1.8
1.5
1
2.4
2.3
2.5
2.4
1.9
1.6
К. Г.
Е. Г.
0.7
0.5
0
Пред-тест FB
Mapping
Crossmapping
Пост-тест FB
• Няма ефект на междугруповия фактор (p=0.564; F(1,37)=0.339)
• Няма значими разлики между групите за всяка една от фазите на
експеримента (за предтеста p=0.080; F (1,18)=0,436)
14.02.2014 - 16.02.2014
Белмекен
42
Предишен вариант на експеримента:
Дискусия

Децата подобряват участието си в FB в
резултат на обратната връзка
◦ в Е. Г.

Няма разлика между групите – децата от
двете групи се справят еднакво, но в К. Г.
няма подобрение

По-големите деца се справят по-добре в
сравнение с по-малките
◦ При аналогиите
◦ При цялостното представяне

Кросмапингът не обърква децата
◦ Странно, защото не могат да правят аналогии
14.02.2014 - 16.02.2014
Белмекен
43
Предишен вариант на експеримента:
Обобщение

Задачи за решаване на проблеми по
аналогия

Класически аналогии

Защо децата не се справят със задачите
за ТВ?

Какво да правят децата в К. Г.?
◦ Далечна база за аналогия
◦ Съвсем различна задача
14.02.2014 - 16.02.2014
Белмекен
45
Ново
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО
ИЗСЛЕДВАНЕ
14.02.2014 - 16.02.2014
Белмекен
50
Цел на експеримента

Да провери дали разсъжденията по аналогия
биха улеснили децата в решаването на задачи
за погрешни вярвания
14.02.2014 - 16.02.2014
Белмекен
51
Дизайн
Условие
Задачи (една сесия)
Експериментална
група
Близка база
+ О. В.
Таргет задачи:
3 FB + 1 ТВ
Контролна група
Далечна база
+ О. В.
Таргет задачи:
3 FB + 1 ТВ
Междугрупов дизайн:
• Близост на базата за аналогия
• Обратна връзка и при двете групи
• Деца на 4 години
• Едно измерване за всяко дете
14.02.2014 - 16.02.2014
Белмекен
52
БЛИЗКА БАЗА
14.02.2014 - 16.02.2014
Белмекен
53
Участници
24 деца на възраст 4 години
12 деца – контролна група
12 деца – експериментална група
14.02.2014 - 16.02.2014
Белмекен
57
Резултати
Резултати – задачи за погрешни вярвания
3
2.5
2
1.75
1.67
1.5
1
0.5
0
К. Г.
Е. Г.
•Няма разлика между двете групи: (p = 0.873; F (1,24) = 0.26)
14.02.2014 - 16.02.2014
Белмекен
58
Дискусия

Няма разлика между групите.

Децата в експерименталната група не се
справят по-добре в сравнение с децата в
контролната група.

Няма пред-тест, с който да сравним
представянето на децата преди и след
въвеждането на аналогията.
14.02.2014 - 16.02.2014
Белмекен
60
Въпроси

Не са ли базите по-трудни от самите
тестови задачи?

Как бихме могли да избегнем
използването на други стратегии при
отговор от страна на децата?

Ако отговорите на децата не се основават
на разсъждение по аналогия и не са
свързани с ТоМ – Как бихме могли да
тестваме тази способност?
14.02.2014 - 16.02.2014
Белмекен
61
БЛАГОДАРЯ!
14.02.2014 - 16.02.2014
Белмекен
62

similar documents