Klikk her - Oslo Militære Samfund

Report
Forsvarets personell
- litt statistikk -
Frank Brundtland Steder
Sjefsforsker
Oslo Militære Samfund
08.11.2010
Forsvarets viktigste ressurs
Bilder: Forsvarets mediearkiv
Generell omtale i Forsvaret, media og ”taler”
• Personell og/eller kompetanse er
Forsvarets viktigste ressurs
–
–
i form av kunnskaper, ferdigheter, evner og
holdninger hos våre medarbeidere
Personellpolitikk skal ivareta behovet for riktig
kompetanse til rett sted og tid
• De gode holdninger og den enkeltes
engasjement, profesjonalitet - og et
bevisst forhold til den viktige oppgaven de
har
• Militære kvinner
–
Bilder: Forsvarets mediearkiv
Tillater kvinner i alle former for stridende tjenester
(…?)
Generell omtale i Forsvaret, media og ”taler”
• Verneplikt
–
–
–
–
Lovfestet for menn, frivillig for kvinner
Sesjonsplikt for kvinner
… Norge skal opprettholde den allmenne
verneplikten, tilpasset en ny tid og Forsvarets
behov…
Verneplikten må praktiseres slik at den tilfredsstiller
både Forsvarets, samfunnets og de vernepliktiges
behov
• Veteraner
–
Stort ansvar for de som har avsluttet en skarp
operasjon
• Fakta om sammensetningen i Forsvaret
–
–
–
–
Bilder: Forsvarets mediearkiv
Oftest øyeblikksbilder, sjeldnere tidsserier
Hvor mange årsverk (faste og midlertidige, militære
og sivile)
Antall innen til førstegangstjenesten og elever i
utdanning
Antall i internasjonale operasjoner
Personellsammensetningen i Forsvaret
• Forsvaret og samfunnet
• Utviklingen i personellsammensetningen frem til i dag
• Gjennomsnittlige personellkostnader
• Dagens personellsammensetning og karriereutvikling
• Hvor går Forsvaret?
Endrede rammefaktorer for Forsvaret
Tradisjonelt
Dagens
Nasjonen
Staten
Rasjonalitet
Nasjonens overlevende
Statens interesser
Kritisk faktor
Antall soldater
Kapital og teknologi
Transparens
Delvis
Mye
Samfunnsbygger, sosial integrasjon
Ingen
Allmenn verneplikt
Tidsriktig forvaltning av verneplikten,
tilpasset Forsvarets behov
Idealisme
Profesjonalisme
Passiv
Aktiv
Normalt
Mindreverdig
Konsekvens av nødvendig struktur
Krav til busjettnivå og effektivitet
Overalt / desentralisert
Samlet / sentralisert
Opphav
Sekundærrolle
Bemanning
Verdigrunnlag
Rekruttering
Økonomisk gode
Kostnader
Geografi
Inspirert av sluttrapporten fra MFU03 og taler/foredrag av tidligere Forsvarssjef Sverre Diesen
”Historisk” utvikling
•
•
•
*(inkludert overføring til FB)
1994 – 2000 ca 7 % nedgang
2000 – 2006 ca 30 % nedgang*
2006 – 2009 ca 10 % økning
Kilde: KOSTER-databasen, FFI
”Historisk” utvikling
16 000
14 000
Årsverk i Forsvaret
12 000
10 000
Militære
8 000
Sivile
6 000
4 000
2 000
0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Militære
• 1994 – 2000 ca 5 % nedgang
• 2000 – 2006 ca 22 % nedgang*
• 2006 – 2009 ca 10 % økning
*(inkludert overføring til FB)
Sivile
• 1994 – 2000 ca 11 % nedgang
• 2000 – 2006 ca 41 % nedgang*
• 2006 – 2009 ca 3 % nedgang
Kilde: KOSTER-databasen, FFI
”Historisk” utvikling
10 000
9 000
Militære årsverk i Forsvaret
8 000
7 000
Yrkesbefal
Midlertidig befal
Vervede
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Yrkesbefal
• 1994 – 2000 ingen endring
• 2000 – 2006 ca 23 % nedgang*
• 2006 – 2009 ingen endring
*(inkludert overføring til FB)
Midlertidig befal
• ca 4 % økning
• ca 15 % nedgang*
• ca 28 % økning
Vervede
• ca 23% nedgang
• ca 35 % nedgang*
• ca 35 % økning
Kilde: KOSTER-databasen, FFI
Forsvarets totale personellkostnader
1 100
Utbetalt månedslønn & tillegg
Bevegelig snitt - månedslønn & tillegg
1 000
Utbetalt månedslønn
Bevegelig snitt - månedslønn
Mill 2009-kroner
900
800
700
600
500
400
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
•
•
•
Alle personellkostnader, unntatt arbeidsgiveravgift
Store variasjoner i de månedlige utbetalingene
Ser tydelig Forsvarets nyansettelser fra og med fra sommeren 2006
Kilde: KOSTER-databasen, FFI
Gjennomsnittlig månedslønn og tillegg i Forsvaret
65 000
Gjennomsnittlig tillegg
60 000
2009-kroner
55 000
50 000
Bevegelig snitt - tillegg
Gjennomsnittlig månedslønn
Bevegelig snitt - månedslønn
Gjennomsnittlig månedslønn i staten
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
•
•
Veksten i gjennomsnittlig månedslønn for statsansatte er sterkere enn
Forsvarets
Store variasjoner i gjennomsnittlige utbetalinger gjennom et gitt kalenderår
– Redusert variasjon i månedslønn, økt variasjon i
Kilde: KOSTER-databasen, FFI
tilleggsutbetalingene
Gjennomsnittlig årslønn, per kategori
700 000
Gjennomsnittlig årlslønn (2009 kr)
600 000
500 000
400 000
300 000
Forsvaret
Befal
Vervede
Sivile
200 000
100 000
0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
•
•
Veksten i gjennomsnittlig årslønn inkl. tillegg har avtatt de siste årene
”Gapet” mellom sivile og vervede lukkes, ….
– gjennomsnittlig alder for sivile er ca 46 år, ca 25 år for vervede
– 38 % kvinner blant de sivile (overenskomstlønn)
Kilde: KOSTER-databasen, FFI
%-andel av personellkategorien (2009)
Samme kategori, variert tilleggsutbetaling
35 %
30 %
Yrkesbefal
25 %
Midlertidig befal
20 %
Vervede
15 %
Sivile
10 %
5%
0%
Intervall for tilleggsutbetalinger (2009-kroner)
•
•
Figurene viser variasjonen i tilleggsutbetalingene
Midlertidige militære og sivilt ansatte har mindre spredning og høyere
topper enn de yrkesbefal
Ulik kategori, ulik gradssammensetning, ulike tillegg
900 000
Tillegg
Gjennomsnittlig årslønn (2009)
800 000
Grunnlønn
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0
Felles
•
•
Hær
Sjø
Luft
HV
FLO
KV
RT
Variasjon i grunnlønn forklares ved andel sivile og gradssammensetningen
Variasjonen i tillegg forklares ved aktivitetsnivå, og ulik kompensasjon for
ulik aktivitet
Kilde: KOSTER-databasen, FFI
Ulik grad, ulik utbetaling, ulike tillegg
Midlertidige stillinger
Yrkestilsatt
1000000
900 000
Tillegg
800 000
Grunnlønn
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
Gjennomsnittlig årslønn (2009)
Gjennomsnittlig årslønn (2009)
1 000 000
900000
Tillegg
800000
Grunnlønn
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100 000
100000
0
0
Midl. Befal
•
•
Yrkes
Liten forskjell i gjennomsnittlig årslønn på laveste gradsnivå (største
fellesnevner er vel at det er midlertidige stillinger)
Det norske Forsvaret har noe av det laveste forholdstallet mellom
høyeste og laveste militære grad (oppunder 3x)
Kilde: KOSTER-databasen, FFI
Samme grad, ulik utbetaling
900 000
900 000
Gjennomsnittlig årslønn (2009)
Gjennomsnittlig årslønn (2009)
Grunnlønn
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0
0
•
•
Hær
Sjø
Luft
HV
FLO
KV
RT
Grunnlønn
700 000
100 000
Felles
Tillegg
800 000
Tillegg
800 000
Mann
Kvinne
Figurene viser gjennomsnittlig årslønn for Løytnanter
Grunnlønnen er lik, men tilleggene varierer med objekt/forsvarsgren og kjønn
– Ulike oppgaver, ulike tillegg …. ulik kompensasjon
Kilde: KOSTER-databasen, FFI
”Historisk” gradssammensetning
5 % totalreduksjon
7%
General
1994
2000
23%
Oberst
30%
Oberstløytnant
Major
32%
Kaptein
2%
Løytnant
-27%
Fenrik
0%
Sersjant
-13%
Vervet
-24%
-4 000
-2 000
0
2 000
4 000
• Andelen ”høyere befal” (Major – General) øker i forhold til ”lavere befal”
• 1994 – 2000 ca 5 %-poeng økning (fra ca 16 % til ca 21 %)
Kilde: KOSTER-databasen, FFI
”Historisk” gradssammensetning
23 % totalreduksjon
-25%
General
2000
2006
-6%
Oberst
7%
Oberstløytnant
Major
-2%
Kaptein
-36%
Løytnant
-17%
Fenrik
-44%
Sersjant
-50%
Vervet
-4000
-31%
-2000
0
2000
4000
• Andelen ”høyere befal” (Major – General) øker i forhold til ”lavere befal”
• 2000 – 2006 ca 8 %-poeng økning (fra ca 21 % til ca 29 %)
Kilde: KOSTER-databasen, FFI
”Historisk” gradssammensetning
10 % økning
8%
General
2006
2009
14%
Oberst
14%
Oberstløytnant
Major
8%
Kaptein
7%
Løytnant
-1%
Fenrik
5%
Sersjant
113%
22%
Vervet
-4 000
-2 000
0
2 000
4 000
• Andelen ”høyere befal” (Major – General) faller i forhold til ”lavere befal”
• 2006 – 2009 ca 1 %-poeng reduksjon (fra ca 29 % til ca 28 %)
Kilde: KOSTER-databasen, FFI
”Historisk” gradssammensetning
20 % totalreduksjon
-14%
General
1994
2009
33%
Oberst
59%
Oberstløytnant
Major
41%
Kaptein
-30%
Løytnant
-39%
Fenrik
-41%
Sersjant
-7%
-36%
Vervet
-4 000
-2 000
0
2 000
4 000
• Andelen ”høyere befal” (Major – General) øker i forhold til ”lavere befal”
• 1994 – 2009 ca 12 %-poeng økning (fra ca 16 % til ca 28 %)
Kilde: KOSTER-databasen, FFI
Ulik karriere, samme grads- og rangsystem
Yrkesbefal
Avdelingsbefal
Engasjert
befal
1 2
Vervet
5
10
15
20
25
30
35
År
Ulik karriere, samme grads- og rangsystem
Sersjant
300
250
200
150
Fenrik
100
300
50
250
0
1
3
5
7
9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39
200
150
Løytnant
100
300
50
250
0
1
3
5
7
9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39
200
150
100
50
Kaptein
0
1
300
3
5
7
9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39
250
200
Major
150
300
100
250
50
200
0
1
3
5
7
9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39
150
Oblt.
100
300
50
250
0
1
3
5
7
9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39
200
150
100
50
0
Kilde: KOSTER-databasen, FFI
1
3
5
7
9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39
Virksomheten i Forsvaret
18 000
16 000
Årsverk i Forsvaret
14 000
12 000
Operativ/styrke
Støtte/Log
Ledelse
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
•
•
Anslag på virksomhetsfordelingen i Forsvaret
– kategorisering av avdelinger over tid
De største endringene skjer blant operative/styrkeproduserende
avdelinger, spesielt i Hæren
Kilde: KOSTER-databasen, FFI
Deltagelse i internasjonale operasjoner
2 500
Deltagelse i Intops
25 %
Årsverk i internasjonale operasjoner
2 000
20 %
1 500
15 %
1 000
10 %
500
5%
0
0%
Andel årsverk i internasjonale operasjoner
av alle militært ansatte
Andel i intops
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
•
Deltagelse i internasjonale operasjoner er ”enten/eller” …. De som har
deltatt, har gjort det mange ganger
Kilde: KOSTER-databasen, FFI
Modell for alders- grads og
kompetanseutvikling i Forsvaret (MAGIKA)
Variasjonen i avgangsrate og alder
10 %
9%
Avgangsrate yrkesbefal
8%
7%
y = -0,002x + 0,157
R2 = 0,886
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
20
25
30
35
40
45
50
55
60
Alder yrkesbefal
•
Basert på de siste års hendelser (yrkesbefal) er forventningen den at for
hvert år som går så faller avgangsraten med 0,2 %-poeng
Kilde: KOSTER-databasen, FFI
Basisalternativet – status quo
12 % totalreduksjon
Oberst
-17%
2010
2020
-18%
Oberstløytnant
Major
-14%
Kaptein
-19%
10%
Løytnant
Fenrik
25%
Sersjant
-4 000
•
•
18%
-2 000
0
2 000
4 000
Avgangsrater (frivillig og naturlig), tilgang og kvoter på utdanning
påvirker personellsammensetningen
ca 4 %-poeng reduksjon i høyere befal (fra ca 31 % til ca 27 %)
Basisalternativet – status quo
10 000
Yrkesbefal
Midlertidig befal
Vervede
9 000
Militære årsverk i Forsvaret
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
??
0
•
•
Behovet for personell på lavere nivå og kortere engasjement, er
strukturavhengig, hva er behovet?
Basert på siste års erfaringer må en arbeide mer og mer med aktiv
rekruttering for å opprettholde samme antall vervede
Basisalternativet – status quo
18 000
Årsverk i Forsvaret
Operativ/styrke
16 000
Støtte/Log
14 000
Ledelse
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
??
??
0
•
Behovet for personell, fordelt på virksomhet, er strukturavhengig, hva
sier neste MFU?
Oppsummering
•
•
•
Endrede rammefaktorer
– Tilpasningen av verneplikten, eller verneplikten i seg selv, påpekes og
vurderes stadig oftere, av stadig flere
Forsvarets personellsammensetning endres
– Gjennomsnittsalderen faller
– Kvinneandelen øker (sakte)
– Økt behov for aktiv rekruttering
– Den gjennomsnittlige militære grad har økt, og stabiliseres
Siden 1994 har Forsvarets gjennomsnittlig lønnsvekst (inkludert tillegg) vært
høyere enn i stat, kommune og Norge generelt.
Sentrale spørsmål
– Hva forventes av Forsvaret i fremtiden?
– Hva kan Forsvaret tilby?
– Hvem ønskes? Hvem er de beste?
– Hvilken militær karriereutvikling tilbys? Hvilken etterspørres?

similar documents