L2_budgeting_FP - su-financial

Report
Финансови прогнози
Цели
 Какво представляват финансовите прогнози;
 Защо са нужни финансовите прогнози;
 Разбиране на методите и преценките за
разработване на финансови прогнози.
Как компаниите “предвиждат”
бъдещето
 Стратегия;
 Бизнес план;
 Бюджет (финансов план)
Какво представлява Бюджетирането
 Бюджетирането представлява единна система
за планиране, контрол и анализ на паричните
потоци и финансовия резултат;
 Най-важният елемент на планирането се явява
финансовото планиране — управление на
процеса на създаване, разпределение и
използване на финансовите ресурси на
предприятието;
 Бюджетът е финансовият план, с други думи,
план за дейността на предприятието за
определен период, изразен в парична форма.
Резултат от процеса на бюджетиране
 бюджет за движението на паричните средства;
 бюджет за приходите и разходите;
 прогнозен баланс;
 оборотен бюджет за отделните подразделения и за
отделните видове дейности на предприятието
Видове бюджети според прогнозния хоризонт
 Дългосрочен финансов план (стратегически бюджет)
 прогнозен хоризонт 5 – 10 год.,
 обикновено прогнозата е на годишна база;
 Средносрочен финансов план
 прогнозен хоризонт 3 – 5 год.,
 обикновено прогнозата е на тримесечна или месечна
база;
 Краткосрочен финансов план (оперативен бюджет)
 прогнозен хоризонт 1 – 3 год.,
 обикновено прогнозата е на месечна база;
 Финансов план за определен проект, дейност, отдел
 прогнозен хоризонт няколко месеца до няколко години,
 обикновено прогнозата е на месечна база.
Защо бюджета е важен?
 Служи за контрол върху резултатите от дейността
на предприятието;
 Представлява средство за координация на
дейностите в подразделенията на предприятието;
 Служи като основа за вземане на решения за
бъдещото развитие на предприятието;
 Инвеститорите (както на дълг, така и на собствен
капитал) ще го поискат.
Основни методи за бюджетиране
 Бюджетиране на база исторически данни;
 Бюджетиране, стартиращо от нула;
 Бюджетиране, основано на приоритети;
 Процесно-ориентирано бюджетиране.
Класификацията е условна. В повечето организации
се използва комбинация от горе-изброените методи
на бюджетиране.
Бюджетиране на база исторически
данни (traditional historic budgeting)
 Това е най-разпространения метод за бюджетиране;
 Финансовата прогноза се базира на цифрите от
последната година, които се актуализират с очаквания
ръст и/или нивата на инфлация;
 Съществуват два основни метода за съставяне на този
тип бюджети:
 от долу на горе: мениджърите на отделните звена
съставят техни бюджети, които се одобряват от централно
звено;
 от горе на долу: централното звено изготвя бюджета на
организацията, съдържащ цели за всеки от отделите
Бюджетиране, стартиращо от
нула (Zero-based budgeting)
 При този метод всяко бюджетно перо се приема
изначално за нула, и цифрата в него е различна от
нула, само в случаите когато кандидатът успее
напълно да я оправдае. С други думи, при
финансирането не се допуска предположение.
Всяко число различно от нула изисква оправдание
на сумата;
 Основното предимство на този метод е, че чрез
процеса на бюджетиране се извършва преоценка на
всички процеси в организацията
Бюджетиране, основано на
приоритети (Priority-based budgeting)
 При този метод се създава класиране на проекти по
техния приоритет за организацията. Всеки проект
представлява “кандидат” за ресурсите, с които
разполага организацията. Като резултат бюджетът
се формира като комбинация от проекти,
отговарящи на наличните в организацията
ресурси;
 При този метод, подобно на бюджетирането,
стартиращо от нула, се преоценяват всички
процеси в организацията.
Процесно-ориентирано бюджетиране
 За разлика от бюджетирането на база исторически
данни при този метод фокусът пада върху факторите,
които предопределят разходите, а не само на
историческата информация;
 Обема на дейността, например, е основен фактор за
размера на генерираните оперативни разходи, а
качеството на обслужване на клиентите ще даде
отражение на разходите правени за обслужване на
клиентите;
 Съставянето на бюджета се основава на натурални
показатели
Анализ на бюджета
 След като бъде изготвен бюджета трябва да бъде
изследван, чрез прилагането на методите за
финансов анализ, използвани за анализиране на
финансовите отчети;
 Получените, от анализа на бюджета, резултати се
сравняват с резултатите от анализа на последния
финансов отчет на компанията;
 В случай, че има необичайни стойности, за които
няма обяснение (въвеждане на нов продукт, нова
технология, извеждане на продукт от пазара и т.н.)
е добре да прегледате прогнозата още веднъж.
Мониторинг на изпълнението на
бюджета
 Важно е на месечна база да изследвате изпълнението на
бюджета;
 Най-ефективно този мониторинг се осъществява чрез
съпоставянето на отчетените нива по съответните
приходни и разходни позиции със заложените в
бюджета цифри;
 В случай, че заложените в бюджета нива се разминават
съществено с отчетените трябва да бъде направена
корекция на бюджета. Не е препоръчително да се прави
повече от една корекция на бюджета годишно, като
добрата практика е изобщо да не се налагат корекции.
Въпроси
Практическа задача – съставяне на
бюджет на стартиращо предприятие




Съставяне на структура на бюджета;
Прогнозиране на натуралните показатели;
Съставяне на финансова прогноза;
Изследване на зависимостите между приходите и
разходите;
 Коригиране на бюджета (ако е необходимо) и съставяне
на окончателен вариант;
 Анализ на данните в бюджета и набелязване на
ключови показатели;
 Създаване на форма за мониторинг на изпълнението на
бюджета, както по отделните приходни и разходни
позиции, така и по избраните ключови показатели.

similar documents