dentin

Report
dentin
Преоднонтобласти
• A - преодонтобласти;
• В - преамелобласти;
• С – разграничителна мембрана;
• Превръща се във
влакнеста структура
-бъдещата ЕДГ.
Одонтобласт
• Нарастване на
височина;
• Вътреклетъчна
специализация;
• А - ядро
• В - секреторен край;
• С - Секретиран
предентинов матрикс.
Одонтобласти и субодонтобласти
одонтобласти
субодонтобласти
Одонтобласти - големи крушовидни
клетки,начална функция
Начало на дентиново отлагане
Субодонтобластите продуцират Корфови
влакна перпендикулярно на ЕДГ
Влакна на Корф
Отложен и минерализиран дентинов
матрикс в зародишевия център
Клетъчна активност в зародишеви центрове
на многотуберкулен зъб
Одонтобласти и субодонтобласти
Дентинов матрикс с начална
минерализация
Освободено от одонтобластите пространство за
нов слой дентин
Одонтобласти, субодонтобласти, свободно
пространство, дентин
Нарастване на новосформирания дентин на
дебелина и към шийката на зъба
Успоредно нарастване на емайл и дентин
дентин
емайл
P. dentis
Разклоняване на одонтобластните израстъци
към периферията на дентина
А – Одонтобласти; В – Предентин; D – Дентин.
Предентин, дентин, одонтобласти
Сформиране на страничните участъци на коронката
Първичен и вторичен дентин; Демаркационна линия.
МАНТЕЛДЕНТИН
• Най-силно
минерализира-ния
дентин;
• Близък по степен
на минерализация
до емайла;
• Резултат от
стройно
подреждане на
Корфовите влакна.
Мантелдентин
• Под ЕДГ;
• Одонтобластните
израстъци
загубват
извивката си.
S-образна извивка на дентиновите
каналчета
Одонтобластни разклонения
• При ЕДГ
одонтобластните
израстъци имат
множество
разклонения;
• В по-долните
участъци те се
обединяват в един
главен клон;
• На повърхността
излизат по-голям
брой израстъци,
отколкото тръгват от
пулпата.
Ортодентин
• Разклонени
одонтобластни
израстъци;
• Разклонени
каналикули;
Вретеновидни израстъци в емайла
• Част от
одонтобластните израстъци
са преминали
ЕДГ по време на
хистогенеза-та,
за да стимулират
амелоблас-тите.
Вретеновидни израстъци в емайла
• Част от
одонтобластните израстъци
са преминали
ЕДГ по време на
хистогенеза-та,
за да стимулират
амелоблас-тите.
Ортодентин
• Дентинови каналчета,
запълнени с
одонтобластните
израстъци;
• Минерализацията на
ортодентина е послаба от тази при
мантелдентина;
• Намалява броят на
Корфовите влакна.
Разклонения на одонтобластните израстъци и каналикули
Надлъжен срез на дентина
• Интерканаликулерен
дентин (A);
• Периканаликулерен дентин
(B);
• Каналикули (C).
Надлъжен срез на дентина
• Интерканаликулерен
дентин (A);
• Периканаликулерен дентин
(B);
• Каналикули (C).
Пространства на Чермак
Глобуларен слой
Отделни неминерализирани глобули
Интерглобуларни зони на Чермак
Каналикули и влакна
Зърнест слой на Томес в корена
• Подчертан
интерглобу-ларен
слой в корена на
дентина;
• Нарича се зърнест
слой на Томес;
• Среща се при
рахит;
• Засягат се първите
постоянни
молари.
Зърнест слой на Томес
Зърнест
слой
на Томес
Предентин
• Последният
отложен слой
дентин (В);
• Представ-лява
дентинов
матрикс;
• Изключител-но
слаба степен на
минерализа-ция.
Предентин (В) - показва глоболарният тип
минерализация (С)
Предентин
Глобули в предентина
Линии на Оуен в дентина (А)
• Линиите на
Оуен отговарят
на пластовото
отлагане на
дентина;
• Представля-ват
участъци с послаба степен на
минерализация.
Линии на Ебнер
• Отговарят на
денонощния ход
на отлагане на
дентина;
• Пресичат
напречно
дентиновите
каналчета;
• Разполагат се на
равни
разстояния една
от друга.
Напречен срез на дентин;
Дентинови каналчета (С); Интертубулерен дентин (В); Периканаликулерен
дентин (А).
Периканаликулерен и интерканаликулерен дентин
Напречен срез на дентин
Днтиново
каналче
Одонтобластен
израстък
Дентинови тубули
Репаративен дентин
Репаративен
дентин
пулпа
дентин
Мъртви пътища в дентина
Мъртви пътища
дентин
Нервни окончания около одонтобластите и в
предентина
Дентинови тубули
одонтобласти

similar documents