Andre_va_O.

Report
Андреєва О.І., заступник директора
з навчально-виховної роботи
МНВК м. Балаклія
Успіх управління при системному
підході залежить від:
кваліфікації і
досвіду
керівників
школи
психологічного
мікроклімату в
колективі
планування
роботи школи
розстановки
кадрів
педагогічного
аналізу
системи
оперативної
інформації
Функції управління діяльності
навчального закладу
Педагогічний аналіз – уміння
Контроль –
уміння створювати
цілісну систему
внутрішнього
контролю на основі
самоаналізу,
забезпечувати умови
його ефективності,
дотримуватися
основних етапів
контролю, збирати
інформацію, надавати
допомогу, тощо
проводити педагогічний аналіз явищ життя
закладу освіти,навчати самоаналізу
педпрацівників, з'ясовувати причини вад,
розробляти заходи щодо їх усунення
Планування
–
Регулювання – уміння
підтримувати заклад на певному якісному
рівні, усувати вади; забезпечувати
взаємозв'язок між учасниками навчальновиховної роботи тощо
Організація – уміння розподіляти
управлінську працю між керівними особами й
створювати циклограми управління; підбирати й
розставляти кадри; налагоджувати діяльність
колективу; зміцнювати матеріальну базу;
органіовувати роботу педрад, оперативних нарад
тощо
уміння подати річний
план роботи як цілісну
систему органічно
пов'язаних між собою
планів закладу,
розподілити роботу в
часі тощо
Аналіз ресурсних можливостей МНВК для реалізації
соціального замовлення
Види ресурсів
Інфраструктура закладу, стан споруди,
аудиторний фонд
Контингент учнів
Кадри (педагогічні та інші)
Інформаційні ресурси
Концептуальні ресурси (ідеї)
Програмно-методичні ресурси (стандарти,
навчальні плани, програми, технології тощо)
Матеріально-технічні ресурси, обладнання,
засоби навчання
Фінансові ресурси
Мотиваційні ресурси
Ресурси, які
необхідні для
забезпечення
соціального
замовлення
Ресурси, які
має МНВК
Яких ресурсів
не вистачає
Можливі
джерела
поповнення
Перевірка
позааудиторної
профорієнтаційної
роботи
Фронтальна
перевірка
викладання
Перевірка
документації
Самоаналіз
педпрацівників
Контроль за станом
викладання
вхідний
Моніторинг
поточний
підсумковий
Прогноз шляхів
подолання
труднощів
рішення
Перспективний план контролю за станом викладання
2013/2014
2011/2012
2010/2011
2012/2013
Форма узагальнення
2009/2010
Питання контролю
1. Стан викладання навчальних предметів:
Трудове навчання
Технології
2. Стан викладання спецкурсів
І
Н
І
П
Н
І
3. Результативність підготовки кваліфікованих робітників з
професій (предмети професійно-теоретичної підготовки і
професійно-практична підготовка):
Водій категорії «В»
Водій категорії «С»
П
Н
П
Н
Умовні позначки:
П – педрада; І – інструктивно-методична нарада; Р – нарада при директорі; Н - наказ
Творчі звіти вчителів
Анкетування
Аналіз і
самоаналіз
уроку, заходу
Тестування
Бесіди
Основні
методи
контролю
Графічна перевірка
Письмові перевірки
Перевірка документації
спостереження
Внутрішній контроль передбачає:
 Контроль за станом викладання навчальних предметів.
 Фронтальну перевірку викладання (перспективний
план-графік).
 Перевірку поза аудиторної та профорієнтаційної
роботи ( тижні професій, самоаналіз роботи
педагогічних працівників).
 Моніторинг вивчення рівня навчальних досягнень
(вхідний, поточний, підсумковий моніторинг).
 Прогноз шляхів подолання неуспішності.
Педагогічний аналіз – це цілеспрямована аналітична діяльність, яка
передбачає виділення основного, суттєвого у роботі, встановлення причиннонаслідкових зв’язків в ній шляхом розчленіння її на окремі напрями й оцінку
кожного з них.
Результат
Причини
(чого досягли?)
(чому не виконано?)
Фактори
(що сприяло
виконанню/
невиконанню?)
ГРАФІК
відвідування навчальних занять вчителів МНВК адміністрацією закладу
І І семестр 2011-2012 навчальний рік
місяць
тиждень
групи
В11в,
В10в
СК,В11б,
В10а,В10
б
Андреєва
Т9м,
О.І.
Т6,7,8
Бегма О.В. Д11, Т5,6
Т9а,9б
Моргун
Т8,9
В.І.
Івко СА
Т9, 10
01
01
02
02
02
02
03
03
03
03
04
04
16
21
23
28
30
4
6
11
13
18
20
25
27
3
5
10
12
17
19
24
2
7
9
14
ЗНВР,
М
Білодід
О.В.
Лисенко
Ю.Г.
Куцевич
Ю.В.
Гутник
О.В.
Руденко
Т.А.
Т10,11,12
ЗНВР,
М
М
М, Д
ЗНВР
ЗНВР
М
05
05
23
28
7
12
14
19
21
26
ЗНВР
ЗНВР,
Д
М
Д
Д
ЗНВ
Р
ЗНВР,
М
Д
ЗНВР,
М
ЗНВР,
М
Д
ЗНВР,
М
Д
ЗНВР,
М
ЗНВР
ЗНВР,
М
ЗНВР
М
05
Д
Т1,2
Т3.4, СК
ЗНВР
М
ЗНВР
М
16
21
04
М
ЗНВР
Д
04
ЗНВР
М
Д
ЗНВР,
М
ЗНВР
М
Д
ЗНВР
М
Карта спостереження та оцінки відвіданого заняття
Дата -------------------------------------- Заняття відвідав_________________________
Мета відвідування---------------------------------- Група------ -----------------------------------------Навчальний предмет------------------Вчитель______________________
 Кількість учнів у групі____назанятті_________учнів.
Тема заняття------------------------------------------------------Мета заняття_______________________________________

№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
Вимоги до діяльності вчителя.
Діагностичні аспекти
Готовність вчителя до заняття ( НМК
заняття )
Готовність до заняття учнів
Початок заняття
Теоретичний рівень викладу матеріалу:
- науковість
- логічність
- систематичність
- послідовність
- доступність
- розкриття теми
- вибір матеріалу, методів роботи
- зв’язок теорії з практикою
- професійна спрямованість
Володіння предметом
Вміння пояснювати матеріал
Здійснення та проведення
контрольних заходів
оцінка
добре Задо Неза
віль
довіл
но
ь
но
примітка
8
Реалізація індивідуального підходу до учнів
9
Наявність зворотного зв’язку з учнями
10
Ступінь активізації учнів на занятті
11
Оволодіння учнями прийомів самост. роботи( відпрацювання
цих прийомів)
12
Використання ТЗН, ПК наочності, роздаткового матеріалу
13
Виховний бік заняття
14
Культура мовлення (зрозумілість, лаконічність, виразність,
образність, наявність смислових акцентів, техніка мовлення та
ін.)
15
Оптимістичність і динамічність стилю спілкування з учнями
16
Знання індивідуальних особливостей учнів
17
Ступінь взаєморозуміння
18
Правильність визначення навчальних цілей
19
Способи мотивації
20
Реалізація між предметних зв’язків
21
Розподіл часу на занятті
22
Підведення підсумку заняття, логічність завершення.
ОСОБЛИВІ СУДЖЕННЯ ВІДВІДУВАЧА ЗАНЯТТЯ ( Відгук про заняття )
Узагальнена оцінка заняття Підпис відвідувача----------------------------- Підпис
вчителя ----------------------------Коефіцієнт уроку розраховується за формулою: К у = загальна кількість балів
120
Рівень уроку визначається за відповідною шкалою:
Ку= 1,0- 0,86
-- відмінно,
високий рівень;
Ку= 0,85 – 0,76 -- добре,
належний рівень;
Ку= 0,75 – 0,5
– задовільний,
достатній рівень;
Ку= 0,49 – 0
-- незадовільно,
недостатній.
КОНТРОЛЬ
КОНТРОЛЬ
ЗНАННЯ
КЕРІВНИК ЗДІЙСНЮЄ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ:
1. ВЧИТЕЛЯ,
2. УЧНЯ,
3. ЗМІСТОМ ЗНАНЬ
КОНТРОЛЬ
КРИТЕРІЙ
КОНТРОЛЬ
БАЛ
12
ВІДПОВІДНІСТЬ
БАЛИ
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Завдання керівника визначити вміння вчителем об'єктивно та відповідно вимог оцінювати
результати роботи учнів. Саме на це спрямована котрольно – аналітина діяльність
керівника закладу.
Результативність роботи вчителя визначається не рівнем оцінювання, а відповідністю знань
учнів їх оцінкам!!!
Освітній моніторинг
 - форма організації, збору, зберігання, обробки і
розповсюдження інформації про діяльність освітньої
системи, яка забезпечує безперервний аналіз стану
системи і прогнозування її розвитку відповідно до
запланованих результатів.
Алгоритм проведення
моніторингу
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Видання наказу.
Ввести зміни або доповнення у “моделі діяльності …”.
Ознайомити учасників освітнього процесу з порядком
проведення моніторингу, факторно - критеріальними
моделями.
Розробити анкети, опитувальники, діагностичні карти,
завдання, тести тощо.
Провести моніторингові дослідження.
Обробити та проаналізувати отримані дані.
Підсумувани отримані результати, розробити моделі
корекційної діяльності
Обговорити підсумки моніторингу
Опрелюднення результатів
Система прийняття управлінських
рішень
 збирання, перевірка й аналіз інформації;
 підготовка можливих варіантів рішень;
 вибір рішення (з урахуванням стратегії установи,
короткострокових і довгострокових можливих
наслідків цього рішення);
 організація реалізації рішення;
 облік і контроль реалізації;
 аналіз результатів;
 вироблення коригувальних впливів.
Навчальні досягнення учнів
МНВК за І семестр
Напрям навчання
Водії
В10б
низький
В11в
середній
Напрям навчання
Спецкурси
достатній
В11а
0
10
20
високий
Напрям навчання
Технології
Т5/10
Т7/10
Т7/11
низький
Т6/10
середній
Т4/11
достатній
Т9/10
високий
СК11К
Т13/11
0
5
10
15
20
СК10А
СК10К
СК10Д2
СК10Д1
Т9/11
СК11Пк
Т10/10
Т8/10
Т2/10
Т1/10
Т11/11
Т12/11
Т2/11
Т1/11
низький
середній
достатній
високий
0
10
20
30
Динаміка навчальних досягнень
учнів МНВК
Кількісний склад
учнів
Динаміка навчальних
досягнень учнів
800
700
600
500
400
300
200
100
0
350
300
250
200
150
100
50
0
12-10
9-7
6-4
3-1

similar documents