Презентація Любчака В.О. - Сумський державний університет

Report
Вчена Рада СумДУ
17.10.2013
Про стан та завдання щодо
розвитку міжнародної
діяльності університету
Динамічний розвиток міжнародної
діяльності СумДУ
Провідні позиції в рейтингах МОН України
Нагорода від представництва ЄС за активну участь у
грантових програмах
Друге місце серед ВНЗ України з виконання державної
програми навчання студентів та стажування аспірантів,
наукових і науково-педагогічних працівників у
провідних університетах та наукових установах за
кордоном
Міжнародна діяльність спрямована на розбудову
університету як вищого навчального закладу
європейського зразка і охоплює всі напрямки його роботи.
Складові міжнародної діяльності:
• якісний освітній компонент у відповідності до
європейських принципів;
• ефективна наукова робота;
• інтернаціоналізація освітньої, наукової, гуманітарної
діяльності;
• активна участь у міжнародних програмах та ініціативах з
реформування системи вищої освіти, розвитку
інтеграційних зв’язків з підприємництвом, посилення ролі
університету в суспільстві тощо;
• участь у міжнародних рейтингових оцінюваннях.
Напрями роботи:
• модернізація навчальної діяльності (міжнародне визнання
програм навчання, сучасні методики та англомовні
матеріали, потужний електронний ресурс);
• участь у діяльності міжнародних організацій;
• виконання міжнародних грантових програм і проектів;
• реалізація сумісних науково-дослідницьких проектів;
• участь в програмах академічної мобільності;
• організація навчання іноземних громадян в СумДУ;
• створення якісних умов для життя та дозвілля студентів,
спортивного та культурного середовища;
• представництво у міжнародному науково-освітянському
Інтернет- просторі.
Виконується 20 загально-університетських та 85 індивідуальних
грантів, у тому числі Європейського Союзу (Tempus, Erasmus
Mundus, EuropeAid, Youth in Action), Програми розвитку ООН,
Світового Банку, міжурядових дослідницьких проектів, грантів
приватних фондів та організацій.
Міжнародні грантові проекти
Найбільше індив. грантів у 2013р. - ФЕМ (28), наукових- ЕЛІТ (3)
Сумський державний університет є членом 15 авторитетних
освітніх асоціацій та має 110 угод з партнерами із 32 країн.
До програм міжнародної академічної мобільності залучено
135 студентів, 20 аспірантів, 20 викладачів
У Сумському державному університеті навчається близько 1300
іноземних студентів із 52 країн світу, впроваджені англомовні
проекти для спеціальностей «Лікувальна справа», «Інформатика»,
«Менеджмент», збільшено ліцензійний обсяг з підготовки
іноземних громадян.
Участь у міжнародних рейтингах - для розбудови
СумДУ як університету європейського типу
Інструмент
оцінки якості та
оптимізації
власної
діяльності через
аналіз та
покращення
значень
показників
рейтингу
Інструмент
формування
іміджу та
позиціонування
університету у
своєму сегменті
Інструмент
прийняття
позитивних
рішень щодо
СумДУ
студентами,
науковцями,
міжнародними
фондами
Наразі СумДУ представлений в міжнародному рейтингу
університетів Webometrics - 11 позиція серед українських ВНЗ.
Розпочато роботу щодо участі СумДУ в міжнародних
рейтингах університетів:
• рейтинг QS та розширений рейтинговий аудит СумДУ QS Stars
• рейтинг європейських університетів U-Multirank
• рейтинг університетів країн СНД «Эксперт РА»
• рейтинг університетів і наукових установ світу за показниками
наукової діяльності SciMago
•рейтинг ВНЗ країн СНД, Грузії, Латвії, Литви та Естонії
міжнародної інформаційної групи «Interfax»
•рейтинг UI GreenMetric
Завдання
1. Ефективність використання угод про міжнародне
співробітництво не перевищує 50%. ВМС забезпечити
моніторинг ефективності, передбачивши закріплення
відповідних угод за кафедрами та підрозділами університету та
відповідальності за їх виконання.
2. Значно збільшити участь осіб, що навчаються, наукових та
науково-педагогічних працівників в програмах, які
підтримують академічну мобільність - Erasmus Mundus,
Tempus, ДААД, ім.Фулбрайта
В програмі ДААД протягом 2010-2013 приймали участь лише студенти і викладачі ФІФСК
(стипендії отримали 15 студ)
Ерасмус Мундус -стажування співробітника в Університеті Порту (Португалія).
З вересня 2013 р. студентка ФЕМ розпочала навчання в Університеті Порту (Португалія),
аспірант Еліт - стажування на базі Університету А. Міцкевича (Польща), 2 викладача Еліт стажування в університетах Італії та Швеції (Турін, Мальме), студент Університету Порту
(Португалія) розпочав довготермінове навчання на базі ФЕМ СумДУ.
3. Активізувати роботу студентської агенції з міжнародної
діяльності
4. Необхідно планувати читання лекцій фахівцями
університету за кордоном під час відряджень та залучати
іноземних викладачів до педагогічної роботи у СумДУ.
Кращі показники - у ФЕМ
5. Директорам інститутів, деканам факультетів:
• підготувати програму проведення міжнародних
акредитацій/сертифікацій освітніх програм,
спеціальностей, навчальних модулів тощо
Наприклад - EQUIS (European Quality Improvement System) —
система аккредитации высших учебных заведений, специализирующихся
в менеджменте и управлении бизнесом.
Спеціальності факультету економіки та менеджменту є акредитованими IES
(Міжнародне освітнє товариство, Лондон - компанія, яка спеціалізується на
сертифікації навчальних суб’єктів у рамках міжнародного проекту Certificate).
• з метою впровадження міжнародних стандартів повного
забезпечення навчального процесу сучасними учбовими
матеріалами підготувати плани на 2014-16 рр. розробки та
використання електронних засобів навчання,
дистанційних курсів з пріоритетом підготовки матеріалів
англійською мовою
• з метою впровадження англомовних магістерських
програм та міжнародно- визнаних практик
викладацької діяльності запрошувати іноземних
професорів, фахівців на постійну роботу або на роботу
за принципом часткової занятості
Протягом 2011-2013
• підготувати пропозиції випускових кафедр щодо
розширення переліку ВНЗ, спеціальностей, форм
участі студентів, аспірантів, науково-педагогічних
працівників в програмах академічної мобільності та
реалізації програм довготермінового навчання за
кордоном (подвійних дипломів, включеного семестру,
паралельного навчання тощо)
Участь факультетів в академічній мобільності
(довгострокове навчання). Всього - 16
6. Необхідно розробити програму залучення до навчання та
стажувань в СумДУ студентів, аспірантів розвинутих країн
Європи, Америки, Азії (в тому числі за програмами
двосторонньої академічної мобільності), створювати
відповідні умови:
• визначити перелік та забезпечити методичне і кадрове
супроводження відповідних освітніх напрямів підготовки,
програм, модулів тощо;
• запропонувати англомовні програми навчання в
аспірантурі
• запропонувати заходи щодо забезпечення належного
рівня послуг з проживання та харчування на базі СумДУ
іноземних фахівців та осіб, що навчаються.
7. Активізація наукової роботи:
• налагодити постійну роботу та контроль результативності
стажувань аспірантів, НПП за кордоном (за бюджетною
програмою та іншими програмами мобільності), виконання
наукових досліджень та оприлюднення їх результатів,
впровадження в грантові проекти тощо;
• вивчити можливість та підготувати пропозиції відкриття на
базі СумДУ спільних лабораторій з іноземними науковими
центрами;
• підготувати комплекс заходів для забезпечення участі
університету в основних наукових грантових програмах (РП7,
Горизонт -2020, міждержавні дослідницькі проекти тощо);
• збільшити обсяги господарчих договорів з іноземними
партнерами.
8. Завідувачам випускових кафедр запровадити систему
обліку випускників СумДУ, котрі працевлаштовані за
кордоном або в представництвах іноземних фірм в
Україні та запропонувати механізм налагодження
співпраці з ними, активізувати роботу з організації
студентських практик за кордоном та на підприємствах
іноземних фірм в Україні.
Виробничі практики за кордоном у 2013 – відсутні. Стажування на заводі «LG
Electronics Wroclaw sp.z.o.o.» (Польща) - студенти Еліт і ТеСЕТ, мовне
стажування на базі університету м. Мугла (2008 -2010р) - зупинено.
У 2012 році студент Еліт пройшов переддипломну практику в компанії
“Netcracker” США.
9. Директорам інститутів, деканам факультетів звернути
підвищену увагу на розвиток міжнародної діяльності з
країнами, по поглибленню співробітництва з якими
СумДУ має відповідні доручення МОН України, а саме
країнами Дунайського регіону (у тому числі із
Словаччиною), Китаєм, Норвегією, Францією, Литвою.
10. Робочим групам за діючими проектами програм ЄС
Темпус, Еразмус Мундус та EuropeAid забезпечити
успішне виконання запланованих проектами завдань,
максимальне залучення ресурсів зазначених програм для
розвитку університету.
11. На порядку денному - відкриття на базі СумДУ
культурних, спортивних осередків та центрів
співробітництва з партнерами із Німеччини, Франції,
Польщі, арабських країн тощо.
Web-система СумДУ - 140 публічних web-сайтів
Значною мірою визначає позиції університету в науковоосвітянському просторі
Для розширення представництва Сумського державного
університету у міжнародному інтернет-просторі за 2013 рік було
збільшено кількість англомовних веб-сайтів та обсяг контенту
англійською, німецькою, французькою та російською мовами
головного сайту.
Недоліки – відсутність англомовних версій , низька якість,
не актуальність змісту.
Більше 20% веб-сайтів не мають жодного зовнішнього посилання, у 25%
веб-сайтів кафедр проіндексовано менше 30 сторінок
Позитивні приклади: ФЕМ, Шосткинський інститут,
ЕлІТ, Медичний інститут
Потрібно забезпечити розширення англомовних та
іншомовних веб-ресурсів СумДУ, впровадити англомовні вебсервіси , розміщувати інформацію про університетна
зовнішніх сайтах партнерів, освітніх порталах, сайтах
програм та проектів.
Реєстрація web-ресурсів у спеціалізованих каталогах
збільшує видимість Ваших ресурсів
Чим більш рейтинговий університет посилається на нас, тим
більш рейтинговим є посилання
Рекомендації – рішення Вченої Ради від 14.03.2013р.
Дякую за увагу!

similar documents