Sportief - Ambitieus - Betrokken- Familiaal

Report
ALV – Hockeyclub Zwolle
Oktober 2014
Oktober 2014
Agenda

Welkomstwoord door de voorzitter

Bespreken notulen extra ALV 16 mei 2014

Evaluatie afgelopen jaar en plan nieuwe jaar

Jaarverslag en budget

Decharge bestuur

Installatie nieuwe bestuursleden

Rondvraag
2
Twee jaar na de fusie: we hebben een goede club neergezet
•
Fusie
– Vrij rimpelloos gelopen
– Ledenaantal van 1550 naar ca 1900 begin
derde seizoen;
– Wachtlijst: 120 kinderen
•
Organisatie Hockey
– Trainingsaanpak, technisch management,
trainingscoördinatoren is gerealiseerd
– Trainingsstaf geprofessionaliseerd (meer
trainers met opleiding)
– Training carrousel geïntroduceerd
– Keepersschool gestart
– Opname bij jongste jeugd van enorme groei is
zeer goed gelopen!
– Materiaal voorziening goed georganiseerd
– Hockey academie is 8 oktober gestart
•
Verenigingsmanagement
– Basis staat (horeca, onderhoud)
– Activiteiten nivo in toernooien, feesten,
bijeenkomsten hoger dan verwacht
•
Financieel
– Zwaarder dan verwacht; pas in jaar drie wordt
winst gemaakt
aantal leden
2500
aantal leden
2000
1500
1000
500
0
2012
2013
2014
2015
per september
jeugd
senioren
3
Activiteiten en PR
•
Toernooien
– Familie toernooi
– Paard – Veulen toernooi
– ICC
– Schoolhockey
– B-, C- en D- jeugd toernooi
•
Externe activiteiten
– AAB maakt geregeld gebruik van het clubhuis
– Gemeente maakt ook gebruik van clubhuis
– Operatie 200 (landmacht, Veronica, ABN AMRO bank)
– Koningsspelen
Feesten
– A-B jeugd
– Senioren
PR
– Kranten
• Westrijdverslagen
• Interviews
•
•
–
–
–
–
RTV Oost (MC2)
Bezoek aan HC Zwolle 14 april 2014
Nog even dit: 10 juni 2014
Radio interview Ingeborg Evenblij
4
HC Zwolle: dé Hockeyvereniging van Noord Oost Nederland
•
Visie
– HC Zwolle wil in seizoen 2016-2017 een top 6 overgangsklasse club zijn, met 2000 leden, waarin de
centrale waarden van HC Zwolle geborgd zijn
– Hoogwaardige opleiding van top en breedte spelers als lid van een team door goede gediplomeerde
trainers en door goede professionele oefenstof op maat naar leeftijd en niveau
•
Waarden
– Sportief
•
•
•
•
Topsport is het doel voor HC Zwolle als magneet voor talent, sponsoring, gezelligheid
Breedtesport is het fundament
Hoogwaardig en professioneel trainersaanbod
Differentiatie van het aanbod per doelgroep: jongste jeugd, jeugd, senioren
– Ambitieus
• Alle jeugd selectieteams spelen landelijk indien mogelijk en topklasse, alle tweede teams op 1 na hoogste level
• Jongste jeugd wordt getraind op bewegen en hockey
– Betrokken
• G-hockey en bedrijfscompetitie
• Samenwerken met scholen
– Familiaal
• Eenieder kan terecht bij HC Zwolle en er is zorg voor iedereen
• Participatie is verplicht
• Plezier in hockey en buiten hockey is het uitgangspunt van alles
5
Om de ambitie te realiseren zijn er nog veel uitdagingen
Jongste jeugd
Breedte sport
topsport
uitdagingen
•
•
•
•
•
Stabiele overgangsklasse heren 1 en dames 1
Korte en lange termijn verhoging spelers kwaliteit
Verhoging trainingsintensiteit
Van jongsaf aan talentontwikkelen voor D1 en H1
Respect voor scheidsrechters, tegenstander en
coach
• Verhoging familiale karakter (vereniging wordt als
groot ervaren)
• Coaching en trainers kwaliteit verhogen
• Meer seniorenteams
• Betere doorstroom van A naar senioren
• Verstevigen van G-hockey
• Respect voor scheidsrechters, tegenstander en
coach
• Hoogwaardige training met aandacht voor
individu
• Invullen met goede trainers vanwege verhoogde
vraag
• Goed begeleide instroom en doorstroom
• Hoge activiteitenprogramma behouden
• Respect voor scheidsrechters, tegenstander en
coach
antwoorden
• LT Basis 1e teams : 80% eigen club en opleiding
• Behoud talent: met retentie programma’s
• Tweede trainer-coach op eerste jeugdteams naast
gediplomeerde 1e
• Talentherkenning en -ontwikkeling volgens LTAD
(techniek, tactiek, fysiek en mentaal)
• Activiteiten niveau verhogen
• Aanpassing bestuursstructuur
• Opleidingsprogramma trainers (HT2-HT4)
• Opleidingsprogramma (en selectie) coaches
• Commissielid voor doorstroom A naar senioren
• Opleidingsprogramma trainers (HT2-HT3)
• Opledingsprogramma (en selectie) coaches
• Trainingscoördinatie verbeteren
• Betere oefenstof en oefenstofprogramma
• Teambegeleiding vangt scheidsrechter op
.... Op alle terreinen
Organisatie
Arbitrage
uitdagingen
antwoorden
• Combinatie klassikaal en e-learning voor
• Gebrek aan scheidsrechters
• Scheidsrechters opleiding loopt matig
• Scheidsrechters
• Opzet begeleiding beginnende scheidsrechter
• Vrijwilligers worden moeilijker te werven
• Veel leden "nemen diensten af" en zijn niet lid van
een vereniging.
• Versteviging nodig om extra ambities waar te
maken.
• Vrijwilligersmakelaar aangesteld
• Systematisch aandacht vanuit bestuur
• Programma om waarden uit te dragen, met
eerste nadruk op familie en participatie
7
De bestuursstructuur is aangepast om uitdagingen het hoofd te
bieden
Opzet:
Voorzitter : Algemeen; beleid; hockeybond, stg Blauwe Hand
Vice voorzitter : Sponsoring, grote clubactie, vrijwilligers
Penningmeester : Ledenadministratie, contributie, financieel beheer, rapportage
Secretaris : Arbitrage, communicatie, wedstrijdsecretariaat, toernooien
Top sport : Beleid en uitvoering topsport, CSE (i.s.m. technisch manager)
Breedte Sport : Technisch manager, materiaal, breedtesport, bedrijfshockey,
zomercompetitie, jongste jeugd, activiteiten budget AAB
Facilitair : Horeca,Jeugdbestuur, Senioren feest, Onderhoud pand
Rol:
Sturen en managen;
Communicatie van beleid en acties
Focus op realiseren beleid;
Delegeer actief naar commissies
8
Actieplan in de tijd
Seizoen 14-15
Seizoen 15-16
Topsport
• D1 geen play outs
• H1 promotie
• Alle eerste jeugdteams (A-C) in
hoogste klasse
• Implementatie talent behoud plan
• D1 positie 1-6
• H1 geen play outs
• Bij eerste jeugdteams min 2
kampioenen in hoogste klasse
Breedte sport
• Coach opleiding
• HT 3 trainers opleiden
• Carroussel uitrollen
• LTAD uitrollen
• Eigen HT 3 tariners
Jongste jeugd
• Trainingen naar hoger nivo
• Opleiding HT2
• Focus op bewegen
• Hogere intensiteit E-D jeugd
talent
• LTAD uitrollen top
Organisatie
• Alle posities bezet
Activiteiten
• AAB academie
• Toernooien voor elke
leeftijdscategorie
Sponsoring
• Continuïteit van huidige basis
garanderen
• Grote club actie
• Verhoging van 25k t.o.v. budget
Communicatie
• Uitdragen van beleid via meerdere
kanalen
• Gestructureerd overleg met
vereniging
Ledenaantal
• Gemiddeld 1885
Seizoen 16-17
• D1 positie 1-6
• H1 positie 1-6
• Bij eerste jeugdteams 3
kampioenen in hoogste
klasse
Verhoging van 20 k t.o.v. Vorig
jaar
Gemiddeld 2000
Gemiddeld 2100
9
Financieel
12-13
Ledenaantal
13-14
14-15
1654
1789
1885
Contributie
402
434
465
Sponsoring
198
229
210
Marge
97
123
131
Overig
1
Totaal
Opbrengsten
•
5
698
786
811
Personeel
-256
-336
-340
Huisvesting
-235
-285
-280
Materiaal
-57
-51
-40
Beheer
-22
-29
-27
Overige
-132
-109
-114
Kosten
-702
-810
-801
-4
-24
10
Contr per lid
234
243
247
Marge per lid
59
69
70
Resultaat
Opmerkingen
Door het nulpunt heen in dit seizoen
–
Stabiele ledenbasis, met redelijk contributie nivo
versus omliggende verenigingen en landelijke cijfers
–
Sponsorbasis dient in dient seizoen verlengd-vernieuwd
te worden (defensief begroot in dit seizoen)
•
Veel van de kosten basis is variabel, alleen huisvesting is echt
vast
•
De baat moet voor de kost uit
Financieel: details bij begroting
Onderbouwing begroting
-
Sponsoring = gelijk aan de nu uitgestuurde nota’s, rekening houdend met € 37.500 VVZ
Contributie = huidige nivo (facturen plus incasso’s) plus proefleden augustus, proefleden zonder “abonnement”
en verwachte nieuwe leden tweede seizoenshelft (70 leden)
Horeca: omzet en marge per lid gelijk gehouden
Overige: Grote club actie begroot op de helft van het landelijk gemiddelde
-
Technisch budget: volledig vanaf de detailuren opgebouwd
Huisvesting: in detail afgestemd met stichting
•
Optimalisatie mogelijkheden
–
Sponsoring: Polytan, Craft, Nieuwenhuijzen, Molencaten, overig
–
Grote club actie
–
Horeca: aanscherpen inkoop (nieuwe biercontract via ICZ, koffiebekers etc, eigen verbruik volgen) meer
activiteiten
•
Huidige status (na drie maanden)
–
Horeca loopt € 12.000 omzet voor; eigen verbruik lager dan vorig jaar
–
Grote club actie:
–
Sponsoring: on target; elke sponsor is nu extra inkomsten!
Financieel: balans
12-13
Vast actief
13-14
9
23
26
48
BTW
3
12
Voorraad
4
5
Bank
20
5
Totaal actief
62
92
Vorderingen
Eigen vermogen
-4
-28
Belasting/premies
5
5
Vooruit ontvangen
1
1
Overlopende passiva
21
13
Crediteuren
40
101
Totaal passief
62
92
Opmerkingen
•
Er is een veel te hoge schuld aan de stichting ontstaan van €
100k (vier maanden huur)
•
Dit is veroorzaakt:
•
–
te hoge debiteuren (debiteuren, egalisatie rekening,
BTW vordering): samen ongeveer 50 k
–
Negatief resultaat en de investeringen (samen ca 50k)
Genomen maatregelen
–
Beter en snellere incasso van debiteuren
–
Stop op investeringen
–
Strakke kostenbeheersing
•
–
Voorzichtige begroting
•
•
Alle inkoop wordt ook nagekeken
Verhoging mogelijk in sponsoring (Polytan, Craft,
Nieuwenhuizen, Molencaten??)
Einde dit seizoen
–
Achterstand bij stichting mag maximaal 2 maanden
belopen
Financieel: na dit seizoen
Opmerkingen
•
ABN AMRO heeft aangegeven door te willen gaan met sponsoring; nog geen formeel commitment
•
Hemmink gaat na dit seizoen in ieder geval een jaar door
•
Continuïteit van alle sponsorcontracten wordt bekeken in eerste halfjaar
•
Gemeente streeft naar kostendekkende tarieven voor de velden => HC Zwolle zal hier participeren
•
Seniorenbestand moet toenemen
Investeer in HCZ
Sportief-Ambitieus-Betrokken-Familiaal
Sportief - Ambitieus - Betrokken- Familiaal
14

similar documents