3.งานนำเสนอ1พย56 เอาเฉพาะหัวข้อ

Report
แนวทางดาเนิ นการการกระจายอัตรากาลัง
๑. ให้ตรวจสอบข้อมูลจานวนอัตรากาลังที่มีอยู่ของหน่ วยบริการ
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
๒. จัดสรรและกระจายกาลังคนตามแบบฟอร์มที่กาหนด โดย
พิจารณาตามภาระงานและความขาดแคลนกาลังคนของสถาน
บริการสุขภาพ
1
แนวทางดาเนิ นการการกระจายอัตรากาลัง
2
แนวทางดาเนิ นการการกระจายอัตรากาลัง
๒.๑ รพ.สต.และ รพช.
๒.๒ รพ.ทัว่ ไปในถิ่นทุรกันดาร
๒.๓ รพ.ชุมชนเปิ ดใหม่
๒.๔ รพ.ที่ขาดสภาพคล่อง
๒.๕ รพ.ทัว่ ไปที่มีภาระงานหนัก
๒.๖ หน่ วยงานที่มีภารกิจพิเศษ
เช่น การบริการเกี่ยวกับสุขภาพเด็ก
การเยียวยาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบต่างๆ
3
รวมถึงเรื่องยาเสพย์ติด
แนวทางดาเนิ นการการกระจายอัตรากาลัง
๓. การกระจายตาแหน่ งเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(เวชกิจฉุกเฉิ น) ให้กระจายตามภาระงานเวชกิจฉุกเฉิ น
๔. การกระจายตาแหน่ งแพทย์แผนไทย ให้กระจายไปในสถานี
อนามัยเฉลิมพระเกียรติ ฯ เป็ นลาดับแรก
4
แนวทางดาเนิ นการการกระจายอัตรากาลัง
๕.ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลในบางสายงานที่ ได้รบั
การจัด สรร เช่ น นัก จิ ต วิ ท ยาคลิ นิ ก นัก เวชศาสตร์ก ารสื่ อ
ความหมาย นักเทคโนโลยีหวั ใจและทรวงอก นักกายอุปกรณ์
5
แนวทางดาเนิ นการการกระจายอัตรากาลัง
๕.ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลในบางสายงานที่ ได้รบั
การจัด สรร เช่ น นัก จิ ต วิ ท ยาคลิ นิ ก นัก เวชศาสตร์ก ารสื่ อ
ความหมาย นักเทคโนโลยีหวั ใจและทรวงอก นักกายอุปกรณ์
6
แนวทางดาเนิ นการการกระจายอัตรากาลัง
ส าหรับ ต าแหน่ ง นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข ต้อ งเป็ นผู ้ส าเร็ จ
การศึ กษาจากสถาบันการศึ กษาร่วมผลิ ต(เป็ นสถาบันอุดมศึ กษา
ในสังกัด สกอ. ร่วมผลิ ตกับวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราช
ชนก ตามหนัง สื อ ส านัก งานปลัด กระทรวงสาธารณสุ ข ที่ สธ
๐๒๐๑.๐๓๒/ว ๓๔๕ ลงวั น ที่ ๖ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๕) เพื่ อ
ประกอบการพิจารณาการกระจาย
7
แนวทางดาเนิ นการการกระจายอัตรากาลัง
๖. การจัดตาแหน่ งลงส่ วนราชการให้ใ ช้ส่ ว นราชการตาม
โครงสร้าง ตามหนังสื อสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่
สธ ๐๒๐๑.๐๓๒/ว ๗๖ ลงวันที่ ๒๙ มี นาคม ๒๕๔๗ และให้
ระบุรหัสตาแหน่ ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔.๒
8
แนวทางดาเนิ นการการกระจายอัตรากาลัง
๖.๑ ต าแหน่ ง แพทย์แ ผนไทย ในโรงพยาบาลศู น ย์ /
โรงพยาบาลทัว่ ไป ให้จดั ลงที่ งานการแพทย์แผนไทยและแพทย์
ทางเลื อก กลุ่มงานผูป้ ่ วยนอก ในโรงพยาบาลชุมชน ให้จ ัดลงที่
กลุ่มงานเวชปฏิบตั ิครบครัวและชุมชน
9
แนวทางดาเนิ นการการกระจายอัตรากาลัง
๖.๒ ตาแหน่ ง นักเทคโนโลยี ห วั ใจและทรวงอก ให้จ ดั ลงที่
โรงพยาบาลศูนย์ กลุ่มงานศัลยกรรม หรือ กลุ่มงานอายุรกรรม
10
การบรรจุเข้ารับราชการ
๑. การบรรจุเข้ารับราชการต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่ ก.พ.กาหนด
๑.๑ ต้องเป็ นผูม
้ ีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ ง
๑.๒ ต้องเป็ นผูท้ ี่ได้รบั วุฒิที่สามารถคัดเลื อกบรรจุเข้าราชการได้
๑.๓ อื่น ๆ ที่เขตพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม เช่น อายุงาน สถานที่
ปฏิบตั ิงาน การประเมินผลงานรายบุคคล เป็ นต้น
11
การบรรจุเข้ารับราชการ
๒. ตาแหน่ งเจ้าพนักงานรังสี การแพทย์ ก.พ.มีมติ ไม่ให้กาหนด
ตาแหน่ งเพิ่มขึ้นจากกรอบตาแหน่ งที่มีอยู่ในปั จจุบนั ตาม
หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘.๓.๓/๓ ลงวันที่ ๓
มกราคม ๒๕๕๖
12
การบรรจุเข้ารับราชการ
๓. ตาแหน่ งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สาขาธนาคารเลื อด)
เป็ นวุฒิท่ี ก.พ.ไม่ได้กาหนดให้ใช้คดั เลือกเพื่อบรรจุบคุ คลเข้า
รับราชการ ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๔
ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖
13
การบรรจุเข้ารับราชการ
๔. ตาแหน่ งที่ไม่จด
ั สรรให้เนื่ องจากเป็ นตาแหน่ งที่ตอ้ ง
บรรจุจากผูส้ อบแข่งขันได้ ได้แก่ นักโภชนาการ
นักสังคมสงเคราะห์
14

similar documents