แนวคิดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน วิธี

Report
Asst.Prof. Dr.
Panchat Akarak
www.accounting.crru.ac.th
บทที่ 12 กำรเปิ ดเผยขอมู
้ ลใน
รำยงำนทำงกำรเงิน
หัวข้อสำคัญ
• แนวคิดเกีย
่ วกับกำรเปิ ดเผยขอมู
้ ลในรำยงำน
ทำงกำรเงิน
• วิธก
ี ำรเปิ ดเผยขอมู
้ ล
• ขอมู
่ วรเปิ ดเผย
้ ลทีค
• กำรเปิ ดเผยขอมู
้ ลในรำยงำนประจำปี
CRRU
แนวคิด เกีย
่ วกับ กำรเปิ ดเผยข้ อมูล ใน
รำยงำนทำงกำรเงิ
น ้อมูล
• ควำมหมำยของกำรเปิ
ดเผยข
ศั พทของสภำวิ
ชำชีพบัญชี
์
• กำรเปิ ดเผยข้อมูล คือ คำอธิบำย หรือตัวอยำงประกอบ
่
รำยงำนหรือ งบกำรเงิน ซึ่ ง ให้ ข้ อเท็ จ จริง ควำมเห็ น
หรือรำยละเอียดเพือ
่ ช่วยให้ตีควำมรำยงำนหรืองบกำรเงิน
นั้นให้ดีขน
ึ้
• กำรเปิ ดเผยข้อมูล ให้รวมถึง
-กำรแสดงรูปแบบ
-กำรจัดรำยกำร
-คำอธิบำย
-คำศั พทที
์ ใ่ ช้
-เกณฑ ที
่ ช้ในกำรค ำนวณและรำยละเอียด เพือ
่ CRRU
ช่วยให้
์ ใ
ตีควำมหมำยงบกำรเงินไดดี
ึ้
้ ขน
แนวคิด เกีย
่ วกับ กำรเปิ ดเผยข้ อมูล ใน
รำยงำนทำงกำรเงิ
น
• วัตถุประสงคของกำรเปิ ดเผยขอมูล
์
้
เพื่ อ ใ ห้ ผู้ ใ ช้ ง บ ก ำรเ งิ น เ ข้ ำใจ ในข้ อมู ล ที่
นำเสนอ และช่วยให้ผู้ใช้งบกำรเงินสำมำรถ
น ำข้ อมู ล ทำงกำรบัญ ชี ข องกิจ กำรหนึ่ ง ไป
เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ อี ก กิ จ ก ำ ร ห นึ่ ง ห รื อ
เปรียบเทียบตำงงวดบั
ญชีได้
่
CRRU
แนวคิด เกีย
่ วกับ กำรเปิ ดเผยข้ อมูล ใน
• หลัรำยงำนทำงกำรเงิ
กกำรเปิ ดเผยข้อมูลน
เกณฑ ์ในกำรพิจ ำรณำเปิ ดเผยข้ อมู ล มี 3
เรือ
่ ง ดังนี้
1. ควำมเพียงพอของข้อมูล (Adequate)
หมำยถึ ง กำรเปิ ดเผยข้ อมู ล ให้ เพี ย งพอเพื่ อ
ไมให
่ ้เข้ำใจผิด
2. ควำมถูกต้องตำมควรของข้อมูล (Fair)
หมำยถึ ง กำรเปิ ดเผยข้ อมู ล ที่ ท ำให้ ผู้ ใช้ งบ
กำรเงินเข้ำใจถึงรำยกำรและเหตุกำรณทำงบั
ญชี
์
ทีต
่ ้องกำรให้แสดงหรือควรจะแสดง
3. ควำมครบถ้วนของข้อมูล (Full)
ห ม ำ ย ถึ ง ก ำ ร เ ปิ ด เ ผ ย ข้ อ มู ล ทุ ก ร ำ ยCRRU
ก ำ ร ที่
แนวคิด เกีย
่ วกับ กำรเปิ ดเผยข้ อมูล ใน
• หลัรำยงำนทำงกำรเงิ
กกำรเปิ ดเผยข้อมูลน
สรุป เกณฑในกำรเปิ
ดเผยข้อมูล มี ดังนี้
์
1. กิจกำรควรเปิ ดเผยข้อมูลทีม
่ ส
ี ำระสำคัญ
2. กิจกำรควรแสดงรำยกำรทีม
่ ส
ี ำระสำคัญแต่ละ
รำยกำร เป็ นรำยกำร
แยกตำงหำกในงบกำรเงิ
น
่
3. กิจกำรควรแสดงข้อมูลเปรียบเทียบทุกรำยกำร
ทีม
่ น
ี ย
ั สำคัญใน
งบกำรเงิน
4. กิจ กำรแสดงค ำอธิบ ำย และกำรวิเ ครำะห ์
CRRU
รำยละเอียดของจำนวน
แนวคิด เกีย
่ วกับ กำรเปิ ดเผยข้ อมูล ใน
• วิธรำยงำนทำงกำรเงิ
ก
ี ำรเปิ ดเผยข้อมูล น
• วิธก
ี ำรเปิ ดเผยข้อมูล มีดงั นี้
1. รู ป แ บ บ แ ล ะ ก ำ ร จั ด เ รี ย ง ล ำ ดั บ
รำยกำรในงบกำรเงิน
2. รำยละเอีย ดและศั พ ทเฉพำะในงบ
์
กำรเงิน
3. กำรใช้ข้อควำมในวงเล็บ
4. รำยละเอี ย ดประกอบหรื อ ตำรำง
ประกอบ
CRRU
5. หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
แนวคิด เกีย
่ วกับ กำรเปิ ดเผยข้ อมูล ใน
รำยงำนทำงกำรเงิ
น
• ขอมู
ล
ที
ค
่
วรเปิ
ด
เผย
้
กำรเปิ ดเผยข้ อมู ล ในงบกำรเงิน หรือ หมำยเหตุ ป ระกอบงบ
กำรเงิน มีดงั นี้
1. ข้อมูลทัว
่ ไป
2. นโยบำยกำรบัญชี
3. กำรเปลีย
่ นแปลงทำงบัญชี
4. รำยกำรสำระสำคัญ
5. ข้อผิดพลำดทีส
่ ำคัญ
6. เหตุกำรณภำยหลั
งรอบระยะเวลำรำยงำน
์
7. เหตุกำรณที
่ ำจเกิดขึน
้
์ อ
8. กำรดำเนินงำนตอเนื
่ อง
่
9. ข้อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่วนงำน
10. ข้อมูลเกีย
่ วกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่ กีย
่ วข้องกัน CRRU
แนวคิด เกีย
่ วกับ กำรเปิ ดเผยข้ อมูล ใน
1.รำยงำนทำงกำรเงิ
ขอมูลทัว่ ไป น
้
ข้อมูลทัว่ ไปทีเ่ ปิ ดเผยในงบกำรเงิน มีดงั นี้
1. ส่วนประกอบของงบกำรเงิน งบแสดงฐำนะกำรเงิน
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปลีย
่ นแปลง
ในส่วนของเจ้ำของ
2. งบแสดงฐำนะกำรเงินตองแสดงรำยกำรแต
ละบรรทั
ด
้
่
3. ส่ ว น ข อ ง เ จ้ ำ ข อ ง ใ ห้ แ ย ก เ ป็ น ทุ น ที่ ช ำ ร ะ แ ล้ ว
ส่ วนเกิ น และก ำไรสะสมที่ จ ั ด สรร และยัง ไม่
จัดสรร
4. งบก ำไรขำดทุ น เบ็ ด เสร็ จ ต้ องแสดงรำยกำรแต่ละ
บรรทัด หัวเรือ
่ ง ยอดรวม
CRRU
5. ข้ อมู ล ทั่ว ไปอื่น ๆ
เช่ น สถำนะทำงกฎหมำย
แนวคิด เกีย
่ วกับ กำรเปิ ดเผยข้ อมูล ใน
รำยงำนทำงกำรเงิ
น
2. นโยบำยกำรบัญชี
นโยบำยบัญ ชี เ กี่ย วกับ วิธ ีก ำรใช้ มำตรฐำน
กำรบัญ ชี ซึ่ ง ผู้ บริห ำรใช้ ดุ ล ยพินิ จ เห็ น ว่ ำ
เหมำะสมที่สุ ด ที่ท ำให้ งบกำรเงิน มีลก
ั ษณะ
เชิงคุณภำพ
ลักษณะนโยบำยบัญชีทส
ี่ ำคัญมีดงั นี้
1. ควำมหมำยของนโยบำยบัญชี
2. วัต ถุ ป ระสงค ์ในกำรก ำหนดนโยบำยกำร
บัญชี
CRRU
แนวคิด เกีย
่ วกับ กำรเปิ ดเผยข้ อมูล ใน
รำยงำนทำงกำรเงิ
น
3. กำรเปลีย
่ นแปลงทำงบัญชี
รวมถึง
กำรเปลีย
่ นแปลงนโยบำยบัญชี
กำรเปลีย
่ นแปลงประมำณกำรทำงบัญชี
และ กำรเปลีย
่ นแปลงหน่วยงำนทีเ่ สนอ
รำยงำน
CRRU
แนวคิด เกีย
่ วกับ กำรเปิ ดเผยข้ อมูล ใน
รำยงำนทำงกำรเงิ
น
1. กำรเปลี
ย
่ นแปลงนโยบำยกำรบั
ญชี
หมำยถึง กำรเปลีย
่ นแปลงวิธก
ี ำรบัญชี ท ี่
กิ จ ก ำ ร ถื อ ป ฏิ บ ั ต ิ จ ำ ก ห ลั ก ก ำ ร บั ญ ชี ท ี่
รับ รองทั่ว ไปอย่ ำงหนึ่ ง ไปเป็ นหลัก กำร
บัญชีทรี่ บ
ั รองทัว่ ไปอีกอยำงหนึ
่ง
่
เช่น
กำรเปลีย
่ นแปลงวิธ ีต รี ำคำสิ น ค้ ำคงเหลือ
จำกวิธเี ข้ำกอนออกก
อน
เป็ นวิธถ
ี วั เฉลีย
่
่
่
ถวงน
้ำหนัก
่
CRRU
แนวคิด เกีย
่ วกับ กำรเปิ ดเผยข้ อมูล ใน
รำยงำนทำงกำรเงิ
น
ตัวอย
ำง
กำรเปลี
ย
่
นแปลงนโยบำยกำรบั
ญชี
่
หมำยเหตุ 3
กำรเปลีย
่ นแปลงนโยบำยกำรบัญชี
ในปี 25x2 บริษท
ั เปลีย
่ นวิธค
ี ำนวณ
รำคำทุนของสิ นค้ำคงเหลือจำก
วิธเี ข้ำกอนออกก
อนเป็
นวิธถ
ี วั เฉลีย
่ เนื่ องจำกวิธถ
ี วั เฉลีย
่ จะ
่
่
แสดงผลกำรด ำเนิ น งำนที่เ หมำะสมกว่ำและสอดคล้ องกับ
นโยบำยบัญชีของบริษัทแม่ บริษัทได้ปรับปรุงผลของกำร
เปลีย
่ นแปลงนโยบำยกำรบัญ ชีด งั กล่ำวย้ อนหลัง เป็ นผล
ให้ก ำไรสุ ทธิ ส ำหรับ ปี 25x2 เพิ่มขึ้น 350,000 บำท
กำไรสุทธิของปี 25x1 ทีแ
่ สดงเปรียบเทียบไว้ ณ ทีน
่ ี้
เพิม
่ ขึน
้ 270,000 บำท ส่วนกำไรสะสม ณ วันต้นปี ของปี
25x2
และ 25x1 เพิม
่ ขึน
้
350,000 บำท
และ
CRRU
1,739,000 บำท ตำมลำดับ
แนวคิด เกีย
่ วกับ กำรเปิ ดเผยข้ อมูล ใน
รำยงำนทำงกำรเงิ
น
2. กำรเปลี
ย
่ นแปลงประมำณกำรทำงกำรบั
ญชี
กิ จ กำรต้ องจั ด ประเภทผลกระทบของกำร
เปลีย
่ นแปลงประมำณกำรทำงกำรบัญชีในงบ
แสดงฐำนะกำรเงิน และงบกำไรขำดทุนตำม
ประเภทประมำณกำรทำงกำรบัญชีทไ
ี่ ด้แสดง
ไ ว้ ใ น ง ว ด ก่ อ น แ ล ะ ต้ อ ง เ ปิ ด เ ผ ย ข้ อ มู ล
เ กี่ ย ว กั บ ลั ก ษ ณ ะ แ ล ะ จ ำ น ว น ข อ ง ก ำ ร
เปลี่ย นแปลงประมำณกำรทำงกำรบัญ ชี ที่ม ี
ั
ผลกระทบอย่ำงมีส ำระส ำคัญ ในงวดปั จ จุ บ น
และงวดตอไป
และถ้ำหำกกิจกำรไมสำมำรถ
่
่
ระบุ จ ำนวนของกำรเปลี่ย นแปลงดัง กล่ำวได้
กิจ กำรจะต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็ จ จริง ไว้ ในหมำย
เหตุประกอบงบกำรเงิน
CRRU
แนวคิด เกีย
่ วกับ กำรเปิ ดเผยข้ อมูล ใน
ตั ว อรำยงำนทำงกำรเงิ
ย่ ำ ง ก ำ ร เ ป ลี่ ย นน
แปลงประมำณกำร
ทำงกำรบั4ญชี กำรเปลี่ย นแปลงประมำณกำรทำงกำร
หมำยเหตุ
บัญชี
ใ น ปี 2 5 x2 บ ริ ษั ท ไ ด้ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
ประมำณกำรคิดคำเสื
ำนวณ
่ ่ อมรำคำของอุปกรณจำกกำรค
์
ค่ำเสื่ อมรำคำโดยวิธ ีเ ส้ นตรงตำมอำยุ ก ำรใช้ งำนเดิม 10
ปี เป็ นอำยุกำรใช้งำนใหม่ 15 ปี กำรเปลีย
่ นแปลงนี้ม ี
ผลทำให้คำเสื
่ ่ อมรำคำสำหรับปี
ลดลง 570,000 บำท
CRRU
แนวคิด เกีย
่ วกับ กำรเปิ ดเผยข้ อมูล ใน
รำยงำนทำงกำรเงิ
น
3. กำรเปลี
ย
่ นแปลงหน่วยงำนที
เ่ สนอรำยงำน
หน่วยงำนทีเ่ สนอรำยงำน หมำยถึง กลุมกิ
่ จกำร
ทีโ่ ดยสถำนะแลวถื
้ อวำเป็
่ นหน่วยงำนเดียวกัน ซึ่ง
ต้องรวมกั
นนำเสนองบกำรเงินเพียงงบเดียว เช่น
่
-กิจกำรตองน
ำเสนองบกำรเงินรวม ซึง่ ไมเคยต
้
่
้อง
น ำเสนอในงวดก่อน เพื่อ ใช้ ทดแทนหรือ แสดง
ควบคูไปกั
บงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
่
-บริษัทยอย
ทีร่ วมอยูในกลุ
มกิ
่ นแปลง
่
่
่ จกำรเปลีย
ไป เช่ น บริษั ท ที่ร วมอยู่ ในกลุ่ มกิจ กำรที่ ต้ อง
น ำเสนองบกำรเงิน รวมเปลี่ย นสถำนะจำกบริษั ท
ยอยเป็
นบริษท
ั รวม
หรือบริษท
ั รวมเป็
นบริษท
ั ยอย
่
่
่
่
-บริษั ท ที่ร วมอยู่ในกลุ่มกิจ กำรที่ต้ องน ำเสนองบ
กำรเงินแบบรวมกันมีกำรเปลีย
่ นแปลง
CRRU
-กิจกำรตองนำเสนองบกำรเงินในงวดปัจจุบน
ั ตำม
แนวคิด เกีย
่ วกับ กำรเปิ ดเผยข้ อมูล ใน
4. รำยงำนทำงกำรเงิ
รำยกำรสำระสำคัญ น
รำยกำรทีม
่ ส
ี ำระสำคัญ กิจกำรจะต้องแสดง
รำยกำรนั้นแยกตำงหำกจำกรำยกำรอื
น
่
่
ปั จ จุ บ น
ั ไม่มีร ำยกำรพิเ ศษ (Extraordinary
item)
CRRU
แนวคิด เกีย
่ วกับ กำรเปิ ดเผยข้ อมูล ใน
ตัว อย
รำยงำนทำงกำรเงิ
่ำง กำรเปิ ดเผยขน้ อมูล ของรำยกำรที่ม ี
บริษท
ั สำระสำคัญ จำกัด
สำระสำคัญ งบก
ำไรขำดทุน (บำงสวน)
่
สำหรับปี ส้ิ นสุด วันที่ 31 ธันวำคม 25x1
25x2
คำใช
่
้จำย
่
คำใช
่
้จำยในกำรขำย
่
คำใช
หำร
่
้จำยในกำรบริ
่
ขำดทุนจำกกำรถูกเวนคืนทีด
่ น
ิ (หมำยเหตุ
6)
รวมคำใช
่
้จำย
่
25x1
30,000
10,000
20,000
15,000
5,000
-
45,000
24,850
35,000
32,000
กำไรสุทธิ
หมำยเหตุ 6 ขำดทุนจำกกำรถูกเวนคืนทีด
่ น
ิ
วันที่ 1 พฤศจิกำยน 25x2 บริษท
ั ถูกเวนคืนทีด
่ น
ิ ซึง่ เป็ นทีต
่ ง้ั ของ
CRRU
แนวคิด เกีย
่ วกับ กำรเปิ ดเผยข้ อมูล ใน
รำยงำนทำงกำรเงิ
น
5. ข้อผิ
ดพลำดทีส
่ ำคัญ
ข้ อผิด พลำดที่ส ำคัญ หมำยถึง ข้ อผิด พลำด
ของงวดกอนที
พ
่ บในงวดปัจจุบน
ั แตมี
่
่ ผลกระทบ
อย่ำงเป็ นสำระส ำคัญ ที่ท ำให้ งบกำรเงิน ของงวด
กอนขำดควำมน
่ ถือ
่
่ ำเชือ
ดัง นั้ น กิจ กำรจะต้ องปรับ ย้ อนหลัง และเปิ ดเผย
ข้อมูลตอไปนี
้
่
-ลัก ษณะและเหตุ ผ ลของข้ อผิด พลำดที่ส ำคัญ ที่
เกิดขึน
้
-จำนวนเงินทีต
่ ้องนำมำปรับปรุงงบกำรเงินของทุก
งวดทีน
่ ำเสนอ
-จำนวนผลสะสมของงวดกอนที
ต
่ ้องนำมำปรัCRRU
บปรุง
่
แนวคิด เกีย
่ วกับ กำรเปิ ดเผยข้ อมูล ใน
รำยงำนทำงกำรเงิ
นพลำดทีส่ ำคัญ
ตัวอย
ำง
กำรแก้ไขขอผิ
่
้ ด
หน่วย: พันบำท
25x2
25x1
กำไรตนงวดก
อนปรั
บปรุง
้
่
44,000
ปรับปรุงใหม่
30,000
-
กำรแกไขข
อผิ
่ ำคัญ
(5,550)
้
้ ดพลำดทีส
(หมำยเหตุ 8)
กำไรสะสมต้นงวดหลังปรับปรุง
38,450
30,000
กำไรสุทธิ
26,800
18,450
กำไรสะสมปลำยงวด
65,250
38,450
หมำยเหตุ 8
กำรแกไขข
อผิ
่ ำคัญ
้
้ ดพลำดทีส
CRRU
บริษท
ั ไมได
คิ
ด
ค
ำเสื
่
อ
มรำคำ
่ ้
่
แนวคิด เกีย
่ วกับ กำรเปิ ดเผยข้ อมูล ใน
รำยงำนทำงกำรเงิ
น
6. เหตุ
ก ำรณ ์ภำยหลัง รอบระยะเวลำรำยงำน
(Subsequent after Reporting Period)
หมำยถึง เหตุกำรณที
้ ระหวำงวั
นทีใ่ น
์ เ่ กิดขึน
่
งบแสดงฐำนะกำรเงิน หรือ งบแสดงฐำนะ
กำรเงิน กับ วัน ที่ท ี่ง บกำรเงิน ได้ รับ อนุ ม ต
ั ิใ ห้
เผยแพร่ มี 2 ประเภท คือ
1. เหตุกำรณภำยหลั
งรอบระยะเวลำรำยงำนที่
์
ต้องปรับปรุง
2. เหตุกำรณภำยหลั
งรอบระยะเวลำรำยงำนที่
์
CRRU
ไมต
่ ้องปรับปรุง
แนวคิด เกีย
่ วกับ กำรเปิ ดเผยข้ อมูล ใน
รำยงำนทำงกำรเงิ
น
1. เหตุ
กำรณภำยหลั
ง
รอบระยะเวลำรำยงำนที
่
์
ต้องปรับปรุง
เป็ นเหตุ ก ำรณ ์ ภำยหลัง วัน ที่ ใ นงบแสดง
ฐำนะกำรเงินทีเ่ ป็ นกำรให้ข้อมูลเพิม
่ เติม ทำ
ให้กิจกำรสำมำรถกำหนดจำนวนเงินสำหรับที่
มีภ ำวกำรณ ์ เกิด ขึ้น หรือ มีอ ยู่ก่อนแล้ ว ณ
วันทีใ่ นงบแสดงฐำนะ
เช่น
-กำรตัด ลู ก หนี้ เ ป็ นหนี้ สู ญ ในรำยที่ไ ด้ มีก ำร
CRRU
ฟ้องรองมำก
อนหน
กหนี้ดงั กลำวได
้
่
้ ำแลวและลู
้
่
้
แนวคิด เกีย
่ วกับ กำรเปิ ดเผยข้ อมูล ใน
รำยงำนทำงกำรเงิ
น
2. เหตุ
กำรณภำยหลั
ง
รอบระยะเวลำรำยงำนที
่
์
ไมต
่ ้องปรับปรุง
เป็ นเหตุ ก ำรณ ์ที่เ กิด ขึ้น หลัง จำกวัน ที่ใ นงบ
แสดงฐำนะกำรเงิน กิจ กำรไม่ต้ องปรับ ปรุ ง
ในงบกำรเงิน เนื่ อ งจำกเหตุ ก ำรณ ดั
์ ง กล่ำว
ไม่เกี่ย วข้ องกับ ภำวกำรณ ์ที่เ กิด ขึน
้ หรือ มีอ ยู่
ว
กอนแล
้ ณ วันทีใ่ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน
่
แตกิ
งรอบ
่ จกำรควรเปิ ดเผยเหตุกำรณภำยหลั
์
ร ะ ย ะ เ ว ล ำ ร ำ ย ง ำ น ที่ แ ส ด ง ถึ ง ค ว ำ ม
CRRU
เปลีย
่ นแปลงทีผ
่ ด
ิ ปกติ ซึ่งมีต่อรำยกำร
ณ
แนวคิด เกีย
่ วกับ กำรเปิ ดเผยข้ อมูล ใน
รำยงำนทำงกำรเงิ
น
ตัว อย
ำง
กำรเปิ
ดเผยเหตุ
ก ำรณ ภำยหลั
ง รอบ
่
์
ระยะเวลำรำยงำน
หมำยเหตุ
9
เหตุกำรณภำยหลั
งรอบระยะเวลำรำยงำน
์
บริษท
ั ไดเพิ
่ ทุนจดทะเบียนจำกเดิม 7
้ ม
ลำนบำท
(หุ้นสำมัญ 70,000 หุ้น
้
มูลคำหุ
่ ้นละ 100 บำท)
เป็ น 12 ลำนบำท
(หุ้นสำมัญ 120,000 หุ้น มูลคำ่
้
หุ้นละ 100 บำท) และ
ไดจดทะเบี
ยนกับกระทรวงพำณิชยเมื
่ วันที่
้
์ อ
1 ภุมภำพันธ ์ 25x3
CRRU
แนวคิด เกีย
่ วกับ กำรเปิ ดเผยข้ อมูล ใน
น
7. รำยงำนทำงกำรเงิ
เหตุกำรณที
อ
่
ำจเกิ
ด
ขึ
น
้
์
เ ห ตุ ก ำ ร ณ ์ ที่ อ ำ จ เ กิ ด ขึ้ น ( Contingent
Events) หมำยถึง เหตุ ก ำรณ ์ที่อ ำจมีผ ลท ำ
ให้ เกิด ก ำไรหรือ ขำดทุ น แก่กิจ กำร ซึ่ ง ผล
สุ ด ท้ ำยที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น อยู่ กับ เหตุ ก ำรณ ์ ใน
อนำคตวำจะเกิ
ดขึน
้ หรือไม่
่
ตั ว อ ย่ ำ ง เ ห ตุ ก ำ ร ณ ์ ที่ อ ำ จ เ กิ ด ขึ้ น เ ช่ น
หนี้สินทีอ
่ ำจเกิดขึน
้ (Contingent Liabilities)
หรือ สิ น ทรัพ ย ที
์ ่อ ำจเกิด ขึ้น (Contingent
CRRU
Assets)
แนวคิด เกีย
่ วกับ กำรเปิ ดเผยข้ อมูล ใน
รำยงำนทำงกำรเงิ
น
ตัวอย
ำง
กำรเปิ
ด
เผยเหตุ
กำรณที
่ ำจเกิดขึน
้
่
์ อ
หมำยเหตุ 10
หนี้สินทีอ
่ ำจเกิดขึน
้
บริษท
ั มีหนี้สินทีอ
่ ำจเกิดขึน
้ จำกกำร
ประเมินภำษีจำนวนเงิน
รวม 25 ลำน
้
บำท บริษท
ั ไดยื
่ อุทธรณกำรประเมิ
นภำษีตอ
้ น
่
์
คณะกรรมกำร
พิจำรณำอุทธรณ ์ ข้อยุตด
ิ งั กลำวยั
งไมอำจทรำบได
่
่
้
ในขณะนี้
อยำงไรก็
ตำม ฝ่ำยบริหำรและทีป
่ รึกษำกฎหมำยของบริษท
ั
่
เชือ
่ วำ่ ผลของ
กำรอุทธรณจะเป็
นประโยชนต
ั
CRRU
่ ่ ำยบริษท
์
์ อฝ
แนวคิด เกีย
่ วกับ กำรเปิ ดเผยข้ อมูล ใน
รำยงำนทำงกำรเงิ
น
ตัวอย
ำง
กำรเปิ
ด
เผยเหตุ
กำรณที
่ ำจเกิดขึน
้
่
์ อ
หมำยเหตุ 10
สิ นทรัพยที
่ ำจเกิดขึน
้
์ อ
กิ จ กำรฟ้ องร้ องเรี ย กค่ ำเสี ยหำยจำก
โรงงำนสำรเคมีทป
ี่ ลอยน
้ ำเสี ยจำกโรงงำนทำ
่
ให้เกิดควำมเสี ยหำยตอสวนผลไม
่
้ของกิจกำร
ซึ่งคดียงั อยูในศำล
แตทนำยของกิ
จกำรเชื่อ
่
่
วำมี
่ จ
ิ กำรจะชนะคดี กิจกำรต้อง
่ โอกำสสูงทีก
ไ ม่ บั น ทึ ก ร ำ ย ก ำ ร สิ น ท รั พ ย ์ ที่ อ ำ จ เ กิ ด ขึ้ น
ดัง กล่ำวในงบแสดงฐำนะกำรเงิน เพรำะยัง มี
CRRU
ควำมไมแน
่ ่ นอนอยูว
่ ำค
่ ำตัดสิ นของศำลในคดี
แนวคิด เกีย
่ วกับ กำรเปิ ดเผยข้ อมูล ใน
• 8 .รำยงำนทำงกำรเงิ
ก ำ ร ด ำ เ นิ น ง ำ นนต่ อ เ นื่ อ ง ( Going
Concern หรือ Continuity)
งบกำรเงินของกิจกำรจัดทำขึน
้ ตำมข้อสมมติ
กำรดำเนินงำนตอเนื
่ ่องหรือกำรดำรงอยูต
่ อไป
่
ในอนำคตของกิจกำร
ถ้ ำหำกกิจ กำรตั้ง ใจจะช ำระบัญ ชี หรื อ เลิก
กิจกำร ไมสำมำรถด
ำเนินงำนตอเนื
่องไปได้
่
่
กิจกำรต้ องเปิ ดเผยข้อเท็ จจริง เกี่ย วกับ ควำม
ไมแน
่ ำคัญเกีย
่ วกับสถำนกำรณหรื
่ ่ นอนทีส
์ อมี
เงื่ อ นไขอัน เป็ นเหตุ ใ ห้ สงสั ยว่ ำกิ จ กำรไม่
CRRU
สำมำรถด ำเนิ น งำนอย่ำงต่อเนื่ อ ง และต
้ อง
แนวคิด เกีย
่ วกับ กำรเปิ ดเผยข้ อมูล ใน
• ตัวรำยงำนทำงกำรเงิ
อย่ ำง กำรเปิ ดเผยข
น ้ อมู ล เกี่ ย วกับ กำร
ดำเนินงำนต
ง นงำนตอเนื
หมำยเหตุ
11 อเนื
่ อง
่ กำรด่อำเนิ
่
ง บ ก ำ ร เ งิ น ข อ ง กิ จ ก ำ ร จั ด ท ำ ขึ้ น ต ำ มเ ก ณ ฑ ์ ก ำ ร
ดำเนินงำนตอเนื
่อง โดยถือวำ่
่
บริษัทจะสำมำรถรักษำสิ นทรัพยและบริ
ษัทให้มีมูลค่ำไมต
่ ่ำ
์
กวำรำคำตำมบั
ญชี และจำย
่
่
ชำระหนี้ได้ตำมปกติธุรกิจ ดังนั้น บริษัทจึงไมได
่ ้ปรับปรุง
มูลคำสิ
อ
่ ำจ
่ นทรัพยในรำคำที
์
ขำยได้ และไม่ได้ ปรับ ปรุ ง หนี้ สิ นที่จ ะต้ องจ่ำยคืน และจัด
ประเภทใหม่
ปั จ จั ย เหล่ ำนี้ ก่ อให้ เกิ ด ควำมไม่ แน่ นอนเกี่ ย วกับ
ควำมสำมำรถในกำรดำเนินงำน
ตอเนื
่องของกิจกำรซึ่งถ้ำบริษัทไมสำมำรถด
ำเนินงำนอย
ำง
่
่
่
CRRU
แนวคิด เกีย
่ วกับ กำรเปิ ดเผยข้ อมูล ใน
9.รำยงำนทำงกำรเงิ
ข้ อมู ล ทำงกำรเงิ นน
จ ำแนกตำมส่ วนงำน
(Segment Information)
กำรนำเสนอขอมู
้ ลจำแนกตำมส่วนงำน
มี ว ัต ถุ ป ระสงค ์เพื่ อ น ำเสนอข้ อมู ล แก่
ผู้ใช้งบกำรเงินให้ทรำบถึงขนำด กำไรทีท
่ ำ
ได้ และแนวโน้ มของควำมเจริญ เติบ โตใน
ส่ วนงำนที่ม ีก ำรประกอบธุ ร กิจ และมีพ ื้น ที่
ทำงภู ม ิศ ำสตร แตกต
์
่ ำงกัน ซึ่ ง อ ำเนิ น กำร
ภำยใต้ กิจกำรเดีย วกัน ผู้ ใช้ งบกำรเงินย่อม
ต้ องกำรข้ อมู ล จ ำแนกตำมส่ วนงำน เพื่ อ
CRRU
ประเมิน ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนจำกกำร
แนวคิด เกีย
่ วกับ กำรเปิ ดเผยข้ อมูล ใน
• ตัวรำยงำนทำงกำรเงิ
อย่ ำง กำรเปิ ดเผยข
น ้ อมู ล ทำงกำรเงิ น
จำแนกตำมส
หมำยเหตุ
13 ่ วนงำน
ข้อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่วนงำน
ส่วนงำนธุรกิจ
บริ ษั ท กิ จ กำรร่ วม จ ำกั ด ประกอบธุ ร กิ จ 2
ประเภท ๆ คือ กำรผลิต เสื้ อผ้ ำส ำเร็ จ รู ป และกำรผลิต
ผลิตภัณฑกระดำษ
บริษท
ั มีโรงงำนทัง้ ในและนอกประเทศ
์
โ ร ง ง ำ น ผ ลิ ต เ สื้ อ ผ้ ำ ส ำ เ ร็ จ รู ป ข อ ง บ ริ ษั ท ใ น
ต่ ำงประเทศตั้ง อยู่ ในประเทศเวี ย ดนำม โรงงำนผลิ ต
ผลิ ต ภัณ ฑ ์กระดำษของบริ ษั ท ในต่ ำงประเทศตั้ง อยู่ ใน
ประเทศ
เบลเยี่ย ม รำยได้ รวมของแต่ ละส่ วนงำน
ประกอบด้ วย รำยได้ จำกกำรขำยให้ ลู ก ค้ ำทั่ว ไป และ
รำยได้จำกกำรโอนสิ น ค้ ำระหว่ำงส่ วนงำนต่ำง ๆ ซึ่ง ได้
แสดงไว้ตำมรำคำตลำด
CRRU
แนวคิด เกีย
่ วกับ กำรเปิ ดเผยข้ อมูล ใน
• ตัวรำยงำนทำงกำรเงิ
อยำง
ข้อมูลทำงกำรเงิ
่ วกับส่วนงำน
น นเกีย
่
ธุรกิจ แสดงดังนี้ เสื้ อผ้ำ
สำเร็จรูป
25x2 25x1
รำยได้
รำยไดจำกภำยนอก
้
รำยไดระหว
ำงส
้
่ ่ วนงำน
รวมรำยได้
ผลได(เสี
้ ย)ตำมส่วนงำน
สิ นทรัพยตำมส
่ วนงำน
์
หนี้สินตำมส่วนงำน
รำยจำยฝ
่
่ ำยทุน
ผลิตภัณฑ ์
กระดำษ
25x2
รวม
25x1 25x2 25x
1
35
22
57
30
18
48
17
36
53
9
41
50
52
58
110
39
59
98
19
14
7
4
26
18
70
11
68
13
46
17
45
15
116
28
113
28
6
4
9
5
15
9
CRRU
แนวคิด เกีย
่ วกับ กำรเปิ ดเผยข้ อมูล ใน
• ตัวรำยงำนทำงกำรเงิ
อยำง
ข้อมูลทำงกำรเงิ
่ วกับส่วนงำน
น นเกีย
่
ธุรกิจส่วนงำนภู
แสดงดั
นี้ ์
มศ
ิ ง
ำสตร
บริษัท ดำเนินงำนในเขตภูมศ
ิ ำสตรหลั
์ กของโลก 2
เขตด้ วยกัน เขตที่ห นึ่ ง คือ ประเทศเวีย ดนำม ซึ่ ง ผลิต
เสื้ อผ้ ำส ำเร็ จ รู ป เพื่อ จ ำหน่ ำยภำยนอกประเทศเวีย ดนำม
โดยจ ำหน่ ำยให้ กับ ส่ วนงำนอื่น ของบริษั ท และจ ำหน่ ำย
ให้ กับ ลู ก ค้ ำภำยนอกในทวี ป เอเชี ย เขตที่ สอง คื อ
สหภำพยุ โ รป ซึ่ ง ผลิต ภัณ ฑ กระดำษที
่ม ีโ รงงำนผลิต ใน
์
รำยได
ิ ำสตร
ประเทศเบลเยีย
่ ม และส
ำนัจำกกำรขำยตำมส
ย
่ ม
้ ก งำนขำยในประเทศเบลเยี
่ วนงำนภูมศ
์
เยอรมัน และฝรัง่ เศส
25x2
25x1
ขโ้ อมู
วกับ ส่ วนงำนภู ม ศ
ิ ำสตร
สหภำพยุ
รปล ทำงกำรเงิน เกี่ย49
37 แสดง
์
ดั
งนี้
ประเทศเวี
ยดนำม
28
26
รวม
77
CRRU
63
แนวคิด เกีย
่ วกับ กำรเปิ ดเผยข้ อมูล ใน
• ตัวรำยงำนทำงกำรเงิ
อยำง
ข้อมูลทำงกำรเงิ
่ วกับส่วนงำน
น นเกีย
่
ธุรกิจ แสดงดังนี้
สหภำพยุโรป
ประเทศเวียดนำม
รวม
รำคำตำมบัญชี
สิ นทรัพย ์
ตำมส่วนงำน
25x2
25x1
39
28
16
12
55
40
รำยจำยฝ
่
่ ำยทุน
25x2
8
5
13
25x1
6
3
9
CRRU
แนวคิด เกีย
่ วกับ กำรเปิ ดเผยข้ อมูล ใน
10. ขรำยงำนทำงกำรเงิ
่ วกับบุคคลหรือกิจกำรที
น เ่ กีย่ วข้องกัน
้อมูลเกีย
กำรพิจ ำรณำควำมสั มพัน ธ ระหว
่ ำงบุ ค คลหรื อ กิจ กำรที่
์
เกีย
่ วข้องกันแตละรำยได
้ กิจกำรต้องคำนึ งถึงเนื้อหำเชิง
่
เศรษฐกิจของควำมสั มพันธมำกกว
ำรู
่ ปแบบทำงกฎหมำย
์
ตัว อย่ำง รำยกำรบัญ ชีท ก
ี่ จ
ิ กำรต้ องเปิ ดเผยข้ อมูล ในงวดที่
รำยกำรเหลำนี
ี ลกระทบ มีดงั นี้
่ ้มผ
-กำรซือ
้ ขำยสิ นค้ำสำเร็จรูปหรือสิ นค้ำระหวำงผลิ
ต
่
-กำรซือ
้ ขำยอสั งหำริมทรัพยหรื
่
์ อสิ นทรัพยอื
์ น
-กำรเป็ นตัวแทน
-กำรมีสัญญำเช่ำ
-กำรให้หรือรับข้อมูลจำกกำรวิจย
ั และพัฒนำ
-กำรให้สิ ทธิในกำรใช้สิ นทรัพย ์
-กำรจัดหำเงินลงทุน
-กำรคำ้ ประกันหรือกำรให้หลักประกัน
CRRU
แนวคิด เกีย
่ วกับ กำรเปิ ดเผยข้ อมูล ใน
• ตัวรำยงำนทำงกำรเงิ
อย่ำง กำรเปิ ดเผยข
น ้ อมู ล เกี่ย วกับ บุ ค คล
หรือกิจกำรที
เ่ กีย
่ วของกั
หมำยเหตุ
14 รำยกำรกั
กำรทีเ่ กีย
่ วข้องกัน
้ บกิจน
บริษัทถูกควบคุ มโดยบริษัท เผ่ำไทย จำกัด ซึ่ง
ถือ หุ้ นในบริษั ท ร้ อยละ 51 ของทุ น จดทะเบีย นที่เ รีย ก
ชำระแลว
้ สำหรับส่วนทีเ่ หลืออีกร้อยละ 49 ถือกระจำย
โดยผู้ถือหุ้ นทัว
่ ไป บริษัททีม
่ อ
ี ำนำจสูงสุดทีค
่ วบคุมบริษัท
ในกลุมทั
ั ไทย จำกัด
่ ง้ หมดคือ บริษท
ในงวดทีผ
่ ่ำนมำ บริษัทได้ดำเนิ น กำรค้ ำตำมปกติ
กับกิจกำรทีเ่ กีย
่ วข้องกัน โดยทีบ
่ ริษัทไดคิ
้ /ขำย
้ ดรำคำซือ
สิ นค้ำกับบริษท
ั ดังกลำวตำมรำคำตลำด
่
นอกจำกกำรค้ำขำยตำมปกติกบ
ั กิจกำรทีเ่ กีย
่ วข้อง
กัน แล้ว บริษัท ยัง ไม่ไห้ ค ำปรึก ษำทำงธุ ร กิจ กับ กิจ กำรที่
เกีย
่ วของกั
นแหงหนึ
่ง ซึ่งบริษท
ั ไดรั
นรำย
้
่
้ บคำตอบแทนเป็
่
CRRU
แนวคิด เกีย
่ วกับ กำรเปิ ดเผยข้ อมูล ใน
• ตัวรำยงำนทำงกำรเงิ
อย่ำง กำรเปิ ดเผยข
น ้ อมู ล เกี่ย วกับ บุ ค คล
หรือกิจกำรที
เ่ กีทย
่ ี่เ กีวข
องกั
นน ที่ส ำคัญ สรุ ป ได้ ดัง นี้
รำยกำรทำงบั
ญ ชี
่ย วข
้ ้ องกั
(หน่วย: ลำนบำท)
้
(1) ลูกหนี้กำรค้ำ
25x1
25x2]
ลูกหนี้กำรค้ำ
40
20
บุคคลภำยนอก
-บริษท
ั ที่
20
10
เกีย
่ วของกั
น
้
รวม
60
30
หัก คำเผื
่ หนี้สงสั ยจะสูญ
15
7
่ อ
รวมลูกหนี้กำรค้ำ-สุทธิ
45
23
CRRU
แนวคิด เกีย
่ วกับ กำรเปิ ดเผยข้ อมูล ใน
• ตัวรำยงำนทำงกำรเงิ
อย่ำง กำรเปิ ดเผยข
น ้ อมู ล เกี่ย วกับ บุ ค คล
หรือกิจกำรที
เ่ กีทย
่ ี่เ กีวข
องกั
นน ที่ส ำคัญ สรุ ป
รำยกำรทำงบั
ญ ชี
่ย วข
้ ้ องกั
(หน่วย: ลำนบำท)
้
(2) กำรขำยสิ นค้ำและให้บริกำร
25x1
มูลคำจำกกำรขำย
270
่
บุคคลภำยนอก
-บริษท
ั ที่
180
เกีย
่ วของกั
น
้
รวม
450
มูลคำจำกกำรให
่
้บริกำร
(บริกำรทีป
่ รึกษำ)
12
ได้ ดัง นี้
25x2
120
100
220
CRRU
8
12.4
กำรเปิ ดเผยข้อมูลในรำยงำนปร
• รำยงำนประจำปี (Annual Report) มีข้อมูล
ทีเ่ ปิ ดเผยดังนี้
1. ขอมู
่ ำคัญโดยสรุปของกิจกำร
้ ลทีส
2. รำยงำนของผู้บริหำร
3. กำรกำกับดูแลกิจกำร
4. รำยงำนของผู้สอบบัญชี
5. งบกำรเงิน
6. บทรำยงำนและกำรวิ เ ครำะห ์ ของฝ่ ำย
CRRU
บริหำร
กำรเปิ ดเผยขอมู
้ ลในรำยงำน
ประจ
ำปี
1 . ข้ อ มู ล ที่ ส ำ คั ญ โ ด ย ส รุ ป ข อ ง
กิจกำร
ไ ด้ แ ก่ ข้ อ มู ล ชื่ อ กิ จ ก ำ ร
ป ร ะ เ ภ ท ธุ ร กิ จ ส ถ ำ น ที่ ตั้ ง
ข้อมูลเกีย
่ วกับกิจกำรทีเ่ กีย
่ วข้อง
กั น ข้ อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ ค ณ ะ
กรรมกำรบริห ำร และผู้ บริCRRU
ห ำร
กำรเปิ ดเผยขอมู
้ ลในรำยงำน
ประจ
ำปี
2. รำยงำนของผูบริหำร (Management
Report)
้
ได้ แก่ สำรจำกประธำนกรรมกำร ซึ่ ง
กลำวถึ
งผลกำรดำเนินงำนและพัฒนำกำรที่
่
ส ำคัญ ในรอบปี ที่ผ่ำนมำของกิจ กำร กำร
วำงแผนเกี่ย วกับ กำรขยำยงำนของกิจ กำร
ในงวดหน้ ำหรือ งวดต่อไป กำรประมำณ
ผลตอบแทนจำกรำยจ่ำยประเภททุ น และ
กำรวิจ ัย รวมถึ ง ทิศ ทำงและแผนงำนใน
CRRU
กำรเปิ ดเผยขอมู
้ ลในรำยงำน
ประจำปี
3 . ก ำ ร ก ำ กั บ ดู แ ล กิ จ ก ำ ร
(Corporate Governance)
ได้แก่ ข้ อมู ล ที่แ สดงถึง บทบำทและหน้ ำที่
ของคณะกรรมกำรของบริษัท รำยงำนจำก
ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ต ร ว จ ส อ บ ( Audit
Committee) ข้ อ มู ล แ ส ด ง ถึ ง ภ ำ ร กิ จ แ ล ะ
หน้ำทีข
่ องคณะกรรมกำร รวมถึงกิจกรรมที่
ท ำในรอบปี เพื่อ ส่ งเสริม ให้ บริษั ท มี ก ำร
กำกับดูแลและระบบกำรควบคุมภำยในCRRU
ทีม
่ ี
กำรเปิ ดเผยขอมู
้ ลในรำยงำน
ประจ
ำปี
4 . ร ำ ย ง ำ น ข อ ง ผู ส อ บ บั ญ ชี
(Auditor’s Report)
้
เป็ นรำยงำนของผู้ สอบบัญ ชี ร ับ อนุ ญำตที่
แสดงควำมเห็ นตองบกำรเงิ
นของกิจกำร
่
CRRU
กำรเปิ ดเผยขอมู
้ ลในรำยงำน
ำปี น (Financial Report)
5. ประจ
งบกำรเงิ
เป็ นข้ อมู ล ที่เ กี่ย วกับ งบกำรเงิน ในรอบ
บัญชี เช่น งบแสดงฐำนะกำรเงิน งบ
ก ำไรขำดทุ น เบ็ ด เสร็ จ งบแสดงกำร
เปลี่ย นแปลงในส่ วนของผู้ ถือ หุ้ น งบ
กระแสเงิน สด หมำยเหตุ ป ระกอบงบ
กำรเงิน และนโยบำยกำรบัญ ชีข องกิ
จำร
CRRU
กำรเปิ ดเผยขอมู
้ ลในรำยงำน
ประจำปี
บทรำยงำนและกำรวิ
เ ครำะห ์ ของฝ่ ำย
6.
บริหำร
(Management Discussion and Analysis
: MD&A)
ได้ แก่ กำรวิเ ครำะห ์ผลกำรด ำเนิ น งำนเพื่อ ให้
ผู้ใช้ ข้ อมูล เข้ ำใจกำรเปลีย
่ นแปลงต่ำง ๆ ที่
เกิดขึน
้ ในกำรดำเนินธุรกิจ เช่น
-กำรวิ เ ครำะห ์ ผลกระทบและแนวโน้ มของ
เศรษฐกิจ
-ภำพรวมของอุตสำหกรรม
-ผลกำรดำเนินงำนของกิจกำร
CRRU
-บทรำยงำนกำรวิเ ครำะหฐำนะกำรเงิน เพื่อ
กำรเปิ ดเผยขอมู
้ ลในรำยงำน
ประจำปี บผิดชอบตอสั
7. รำยงำนควำมรั
่ งคม
(Social Responsibility Report)
ได้แก่ นโยบำยหรือ กิจ กรรมทีก
่ จ
ิ กำร
ไ ด้ ด ำ เ นิ น ก ำ ร ซึ่ ง แ ส ด ง ถึ ง ค ว ำ ม
รับ ผิด ชอบต่อสั ง คม เช่ น กำรรัก ษำ
สภำพแวดล้อม กำรประหยัด พลัง งำน
และกำรสร้ ำงควำมเป็ นธรรมในกำร
ดำเนินธุรกิจ เป็ นตน
้
CRRU
จบบทที่ 12
• 1. รำยกำรทีเ่ ป็ นไปตำมคำนิยำมขององคประกอบ
์
ของงบกำรเงิน แต่ รำยกำรนั้ น ไม่ สำมำรถวัด
มูลคำได
อย
่ ถือ นักบัญชีควรดำเนินกำร
่
้ ำงน
่
่ ำเชือ
กับรำยกำรดังกลำวอย
ำงไร
่
่
ก. บันทึกรับรู้รำยกำรนี้
ข. ไมบั
่ นทึกรับรู้รำยกำรนี้
ค. ไมเปิ
่ ดเผยรำยกำรนี้
ง. เปิ ดเผยรำยกำรนี้
คำตอบ
ง. เปิ ดเผยรำยกำรนี้
CRRU
• 2. สิ่ งใดไมอยู
ประกอบงบกำรเงิน
่ ในหมำยเหตุ
่
ก. สำรจำกประธำนบริษท
ั
ข. เกณฑกำรจั
ดทำงบกำรเงิน
์
ค. นโยบำยกำรบัญชี
ง. ข้อมูลทีต
่ ้องเปิ ดเผยตำมมำตรฐำนกำรบัญชี
คำตอบ
บริษท
ั
ก. สำรจำกประธำน
CRRU
• 3. ข้อควรพิจำรณำใดทีม
่ ผ
ี ลทำให้กิจกำรต้องจัด
ประเภทรำยกำรในงบกำรเงินให้เป็ นแบบเดียวกัน
ในทุกงวดบัญชี
ก. ควำมถูกต้องตำมควร
ข. ควำมระมัดระวัง
ค. ควำมสมำ่ เสมอ
ง. กำรดำเนินงำนตอเนื
่ อง
่
คำตอบ
ค. ควำมสมำ่ เสมอ
CRRU
• 4. ข้อใดเป็ นขอมู
้ ลทีเ่ ปิ ดเผยในหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินเป็ นข้อแรก
ก. นโยบำยบัญชี
ข. เกณฑกำรจั
ดทำงบกำรเงิน
์
ค. คำอธิบำยลักษณะกำรดำเนินงำน
ง. หนี้สินทีอ
่ ำจเกิดขึน
้
คำตอบ
ค. คำอธิบำยลักษณะ
กำรดำเนินงำน
CRRU
• 5. ผู้บริหำรต้องกำหนดนโยบำยกำรบัญชีทท
ี่ ำให้
งบกำรเงินมีลก
ั ษณะเชิงคุณภำพข้อใด
ก. ควำมเข้ ำใจได้และควำมเกี่ย วข้ องกับ กำร
ตัดสิ นใจ
ข. ควำมเกี่ย วข้ องกับ กำรตัด สิ นใจและควำม
เชือ
่ ถือได้
ค. ควำมเชือ
่ ถือไดและกำรเปรี
ยบเทียบกันได้
้
ง.
ควำมครบถ
วนและควำมทั
น
เวลำ
้
คำตอบ
ข. ควำมเกีย
่ วของกั
บกำร
้
ตัดสิ นใจและควำมเชือ
่ ถือได้
CRRU
• 6. กำรเปิ ดเผยข้ อมู ล ในรำยงำนทำงกำรเงิ น
หมำยรวมถึงกำรเปิ ดเผยข้อใด
ก. รูปแบบ กำรจัดเรียงรำยกำร คำศั พทที
์ ใ่ ช้
และคำอธิบำย
่ งคุณภำพของข้อมูล
ข. เน้นหนักในเรือ
ค. ควำมเพีย งพอ ควำมถู ก ต้ องตำมควรและ
ควำมสมบูรณ์
ง. เหตุกำรณผิ
ดปกติ เหตุกำรณภำยหลั
งรอบ
์
์
คระยะเวลำรำยงำน
ำตอบ
ก. รูปแบบ กำรจัดเรียงรำยกำร
คำศั พทที
บำย
์ ใ่ ช้ และคำอธิ
และเหตุกำรทีอ
่ ำจเกิดขึCRRU
น
้
• 7. ข้ อใดเป็ นวิธ ีก ำรเปิ ดเผยนโยบำยกำรบัญ ชี
ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีเรือ
่ งนำเสนองบกำรเงิน
ก. เปิ ดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ข. เปิ ดเผยในหน้ำงบกำรเงิน
ค. เป็ นข้อมูลเพิม
่ เติม
ง. อธิบำยผลกระทบทีเ่ กิดจำกกำรใช้มำตรฐำน
กำรบัญชีน้น
ั
คำตอบ
ก. เปิ ดเผยใน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
CRRU
• 8. หลักในกำรเปิ ดเผยข้อมูลไดแก
้ ข
่ ้อใด
ก. Relevance and Reliability
ข. Adequate, Relevance and Materiality
ค. Adequate, Fair and Full
ง. Faithfulness, Fair and Full
คำตอบ
Fair and Full
ค. Adequate,
CRRU
• 9. เหตุกำรณภำยหลั
งรองระยะเวลำรำยงำนข้อใดทีท
่ ำให้
์
กิจกำรต้องปรับปรุงงบกำรเงิน ณ วันทีใ
่ นงบแสดงฐำน
กำรเงิน
ก. กำรเปลีย
่ นวิธก
ี ำรคิดค่ำเสื่ อมรำคำของอำคำรและ
อุปกรณ ์
จำกวิธ ี เ ส้ นตรงเป็ นวิธ ี ย อด
ลดลง
ข. กิจ กำรติดตำมเก็ บ เงิน จำกลูก หนี้ ไ ด้เป็ นจ ำนวนถึง
70 %ของ
ลูกหนี้ค้ำงชำระ ณ วันสิ้ น
ง. หนี้สญ
ู ทีเ่ กิดจำกฐำนะของ
ปีคำตอบ
บริ
ั สืขำยเงิ
นลงทุ
ั ยอย
ลูกค.
หนี
้ทษเี่ ท
่ อมจนล
มละลำย
่
CRRU
้ นในบริษท
• 10. เหตุ ก ำรณ ์ ภำยหลัง รอบระยะเวลำรำยงำน
ครอบคลุมถึงวันใดตอไปนี
้
่
ก. วันทีค
่ ณะกรรมกำรสอบทำนงบกำรเงินและ
อนุ มต
ั ิ
ให้เผยแพรงบกำรเงิ
น
่
ข. วัน ที่ ก ิจ กำรประกำศก ำไรและข้ อมู ล ทำง
กำรเงินอืน
่
ค ำตอบ
ก. วั
่ค ณะกรรมกำรสอบ
ค. วัน ทีง่ บกำรเงิ
นน
พรที้ อมจะเผยแพร
่ให้ แก่ผู้ ถือ
หุทำนงบกำรเงิ
นและอนุ มต
ั ิ
้น
CRRU
ทำแบบฝึ กหัด
ทำยบท
12
้
•ขอ
2
้
•ขอ
3
้
•ขอ
้ 4
ขอ2
้
จงระบุวำเหตุ
กำรณดั
น
่
่
์ งกลำวเป็
เหตุกำรณที
่ องปรั
บปรุงบัญชี ณ
้
์ ต
วันที่ 31 ธันวำคม 25x4 หรือ
เหตุกำรณที
ต
่ องเปิ
ดเผยขอมู
ลไว้ใน
้
้
์
1. บริษท
ั จดทะเบียนเพิม
่ ทุนอีก 200 ลำ้
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินของปี
ในเดือนมกรำคม 25x5
25x4
คำตอบ ตองเปิ
ดเผยขอมู
ป
้
้ ลไวในหมำยเหตุ
้
ของปี 25x4
ขอ2
้
จงระบุวำเหตุ
กำรณดั
น
่
่
์ งกลำวเป็
เหตุกำรณที
่ องปรั
บปรุงบัญชี ณ
้
์ ต
วันที่ 31 ธันวำคม 25x4 หรือ
เหตุกำรณที
ต
่ องเปิ
ดเผยขอมู
ลไว้ใน
้
้
์
2. รับคืนสิ นค้ำทีข
่ ำยในเดือนธันวำคม 25
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินของปี
ในเดือนมกรำคม 25x5
25x4
คำตอบ ตองปรั
บปรุงบัญชี ณ วันที่ 31
้
ขอ2
้
จงระบุวำเหตุ
กำรณดั
น
่
่
์ งกลำวเป็
เหตุกำรณที
่ องปรั
บปรุงบัญชี ณ
้
์ ต
วันที่ 31 ธันวำคม 25x4 หรือ
เหตุกำรณที
ต
่ องเปิ
ดเผยขอมู
ลไว้ใน
้
้
์
3. บริษท
ั ไดรั
บหนังสื อแจ้งกำรประเมินภำษีเงิน
้
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินของปี
จำกกรมสรรพำกรภำยหลังวันทีใ่ นงบกำรเง
25x4
คำตอบ เหตุกำรณที
่ องเปิ
ดเผยขอมู
้
้ ลไวใ
้
์ ต
ประกอบงบกำรเงินขอ
ขอ2
้
จงระบุวำเหตุ
กำรณดั
นเหตุกำรณที
่
่
์ งกลำวเป็
์ ่
ตองปรั
บปรุงบัญชี ณ วันที่ 31
้
ธันวำคม 25x4 หรือเหตุกำรณที
่ อง
้
์ ต
ดดเผยข
ลไวในหมำยเหตุ
ป
ระกอบงบ
4. เปิเกิ
เหตุไอมู
ษ
ท
ั กอนวั
นที่ 31
้ ฟไหม
้ สิ นคำของบริ
้
่
กำรเงิน
ของปี มี
25x4
หำยได
ก
้ ำรกะประมำณและตัง้ สำรองเผ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 25x4 แตหลั
่ งจ
วำผลเสี
ยหำยจริงสูงกวำจ
่ ะประ
่
่ ำนวนทีก
คำตอบ
ตองปรั
บปรุงบัญชี ณ วันที่ 3
้
ขอ2
้
จงระบุวำเหตุ
กำรณดั
นเหตุกำรณที
่
่
์ งกลำวเป็
์ ่
ตองปรั
บปรุงบัญชี ณ วันที่ 31
้
ธันวำคม 25x4 หรือเหตุกำรณที
่ อง
้
์ ต
ดเผยข
อมู
ไว
ในหมำยเหตุ
ป
ระกอบงบ
5. เปิบริ
ษท
ั จำยค
ว
ใ
ี
นเดือนมกรำคม
้่ ลำโฆษณำทำงที
้
่
กำรเงิน
ของปี 25x4
โปรแกรมกำรขำยสิ
นคำในไตรมำสที
ส
่ ี่ ข
้
บันทึกบัญชีคำโฆษณำค
ำงจ
ำยดั
งกลำ่
่
้
่
คำตอบ
ตองปรั
บปรุงบัญชี ณ วันที่ 3
้
ขอ2
้
จงระบุวำเหตุ
กำรณดั
นเหตุกำรณที
่
่
์ งกลำวเป็
์ ่
ตองปรั
บปรุงบัญชี ณ วันที่ 31
้
ธันวำคม 25x4 หรือเหตุกำรณที
่ อง
้
์ ต
ดเผยข
อมู
6. เปิ
ในเดื
อนมกรำคม
ั ระกอบงบ
จำยเงิ
นชดเชย
้ ลไวในหมำยเหตุ
้ 25x5 บริษปท
่
กำรเงิทีนด
25x4 อนพฤศจิกำยน 25x4
่ ของปี
ำเนินกำรในเดื
ณ วันทีใ่ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน เพรำ
ณ วันดังกลำว
่
คำตอบ
ตองปรั
บปรุงบัญชี ณ วันที่
้
ขอ2
้
จงระบุวำเหตุ
กำรณดั
นเหตุกำรณที
่
่
์ งกลำวเป็
์ ่
ตองปรั
บปรุงบัญชี ณ วันที่ 31
้
ธันวำคม 25x4 หรือเหตุกำรณที
่ อง
้
์ ต
ลไวในหมำยเหตุ
้ มกรำคม
้ 25x5 บริษปท
7. วัเปินดทีเผยข
่ 15อมู
ั ระกอบงบ
ไดรั
้ บหนังสื อจ
กำรเงิในกรณี
นของปี ทไี่ 25x4
ดรั
ษท
ั
้ บจำกกำรแจ้งควำมวำบริ
่
กำรคำซึ
่ ยหำยประมำณ 5 ลำนบ
้ ง่ มีคำเสี
้
คำตอบ เหตุกำรณที
่ องเปิ
ดเผยขอมู
้
้ ลไวใน
้
์ ต
งบกำรเงินของปี 25x
ขอ2
้
จงระบุวำเหตุ
กำรณดั
นเหตุกำรณที
่
่
์ งกลำวเป็
์ ่
ตองปรั
บปรุงบัญชี ณ วันที่ 31
้
ธันวำคม 25x4 หรือเหตุกำรณที
่ อง
้
์ ต
เปิ ดเผยข
อมู
้ ลไวในหมำยเหตุ
้ 25x5 บริษปท
8. ในเดื
อนมกรำคม
ั ระกอบงบ
ถูกกรมสรรพำก
กำรเงิทีนบ
่ ของปี
ริษท
ั ไม25x4
เคยยื
น
่ แบบ ภ.พ. 30 ตัง้ แตวั
่
่ น
คำตอบ เหตุกำรณที
่ องเปิ
ดเผยขอมู
้
้ ลไวใน
้
์ ต
งบกำรเงินของปี 25x
ขอ2
้
จงระบุวำเหตุ
กำรณดั
นเหตุกำรณที
่
่
์ งกลำวเป็
์ ่
ตองปรั
บปรุงบัญชี ณ วันที่ 31
้
ธันวำคม 25x4 หรือเหตุกำรณที
่ อง
้
์ ต
เผยข
อมู
ประกอบงบ
9. ลูเปิกดหนี
้รำยใหญ
ของบริ
ษท
ั ถูกศำลสั
่ งให้ลมละลำ
้ ลไว
้
่ ในหมำยเหตุ
้
กำรเงินของปี 25x4
คำตอบ
ตองปรั
บปรุงบัญชี ณ วันที่
้
ขอ2
้
จงระบุวำเหตุ
กำรณดั
นเหตุกำรณที
่
่
์ งกลำวเป็
์ ่
ตองปรั
บปรุงบัญชี ณ วันที่ 31
้
ธันวำคม 25x4 หรือเหตุกำรณที
่ อง
้
์ ต
ดเผยข
อมู
ไวจในหมำยเหตุ
้ ย
้ กรรมทำงธุรปกิระกอบงบ
10.เปิบริ
ษท
ั เปลี
่ ลนกิ
จจำกผลิตสำรเ
กำรเงินในวั
ของปี
นที่ 25x4
10 กุมภำพันธ ์ 25x5
คำตอบ เหตุกำรณที
่ องเปิ
ดเผยขอมู
้
้ ลไวใน
้
์ ต
งบกำรเงินของปี 25x
ขอ2
้
จงระบุวำเหตุ
กำรณดั
นเหตุกำรณที
่
่
์ งกลำวเป็
์ ่
ตองปรั
บปรุงบัญชี ณ วันที่ 31
้
ธันวำคม 25x4 หรือเหตุกำรณที
่ อง
้
์ ต
ในหมำยเหตุ
ประกอบงบ
11. เปิ
บริดษเผยข
ท
ั ถูกอมู
นให
กำในเดือน
้ ตัดลสิไว
้ ้แพคดี
้ โดยศำลฎี
กำรเงินทีของปี
บ
่ ริษท
ั ถู25x4
กฟ้องรองโดยบริ
ษท
ั คูแข
่ ว
้
่ งเกี
่ ย
เดือนธันวำคม 25x3 บริษท
ั ตองชดใช
้
15 ลำนบำท
้
คำตอบ ตองปรั
บปรุงบัญชี ณ วันที่ 31
้
ขอ2
้
จงระบุวำเหตุ
กำรณดั
นเหตุกำรณที
่
่
์ งกลำวเป็
์ ่
ตองปรั
บปรุงบัญชี ณ วันที่ 31
้
ธันวำคม 25x4 หรือเหตุกำรณที
่ อง
้
์ ต
ลไว
ในหมำยเหตุ
ประกอบงบ
12. เปิ
เมืดอ
่ เผยข
วันที่ อมู
มกรำคม
25x5
บริษท
ั ไดจดทะ
้ 20
้
้
กำรเงินเป็ของปี
น บริ25x4
ษท
ั ภำยหน้ำ จำกัด
คำตอบ เหตุกำรณที
่ องเปิ
ดเผยขอมู
้
้ ลไวใน
้
์ ต
งบกำรเงินของปี 25x4
ขอ2
้
จงระบุวำเหตุ
กำรณดั
นเหตุกำรณที
่
่
์ งกลำวเป็
์ ่
ตองปรั
บปรุงบัญชี ณ วันที่ 31
้
ธันวำคม 25x4 หรือเหตุกำรณที
่ อง
้
์ ต
ดเผยข
ลใไว
ในหมำยเหตุ
ประกอบงบ
13. เปิ
ภำยหลั
งวัอมู
่ นงบกำรเงิ
น บริ
ษท
ั ไดรั
้ นที
้
้ บจดหม
กำรเงินกำรส
ของปี่ งเสริ
25x4
มกำรลงทุน เพือ
่ ยกเลิกสิ ทธิป
ลงทุนทีบ
่ ริษท
ั ไดรั
้ บมำกอนหน
่
้ ำนี้
คำตอบ เหตุกำรณที
่ องเปิ
ดเผยขอมู
้
้ ลไวใน
้
์ ต
งบกำรเงินของปี 25x4
ขอ2
้
จงระบุวำเหตุ
กำรณดั
นเหตุกำรณที
่
่
์ งกลำวเป็
์ ่
ตองปรั
บปรุงบัญชี ณ วันที่ 31
้
ธันวำคม 25x4 หรือเหตุกำรณที
่ อง
้
์ ต
ดเผยข
ลไว
ในหมำยเหตุ
ประกอบงบ
14. เปิ
ภำยหลั
งวัอมู
่ 20
ศำลฎีกำได
้ นที
้ มกรำคม 25x5
กำรเงินกรมสรรพำกร
ของปี 25x4 เกีย
่ วกับกำรประเมินภำษ
เพิม
่ เติมเป็ นเงิน 20 ลำนบำท
้
คำตอบ
ตองปรั
บปรุงบัญชี ณ วัน
้
ข
อ2
้
จงระบุวำเหตุกำรณดังกลำวเป็ นเหตุกำรณที่
่
่
์
์
ตองปรั
บปรุงบัญชี ณ วันที่ 31
้
ธันวำคม 25x4 หรือเหตุกำรณที
่ อง
้
์ ต
ลไว
ในหมำยเหตุ
ประกอบงบ
15. เปิ
เมืดอ
่ เผยข
วันที่ อมู
มกรำคม
25x5
โรงงำนถูกไฟไ
้ 20
้
กำรเงินของปี
เครือ
่ งจั25x4
กร และอุปกรณ์ ตลอดจนส
ไวในโรงงำน
ซึง่ มีมล
ู คำตำมบั
ญชี
้
่
30 ลำนบำท
เสี ยหำย บริษท
ั อยูในระหว
ำง
้
่
่
ทดแทนจำกบริษท
ั ประกันภัย
คำตอบ เหตุกำรณที
่ องเปิ
ดเผยขอมู
้
้ ลไวใ
้
์ ต
งบกำรเงินของปี 25
ข
อ4
้
กิจกำรถูกฟองรองเรียกคำเสี ยหำยจำกลูกคำ
้
้
่
้
ซึง่ ซือ
้ สิ นคำของกิ
จกำรไป และสิ นค้ำทำ
้
อันตรำยญำติของลูกคำเสี
ิ คดีควำม
้ ยชีวต
กำลังอยูในกำรพิ
จำรณำของศำล จำก
่
กำรปรึกษำฝ่ำยกฎหมำยของบริษท
ั ฯ คำด
วำกิ
่ กคำ้
่ ยหำยแกลู
้คำเสี
้
่ จกำรจะตองชดใช
ประมำณ 500,000 -2,000,000 บำท
เวนแต
จะพิ
สจ
ู นได
ใช
้
่
้ ำ่ ลูกคำได
้
้ ้สิ นคำ้
์ ว
นั้นโดยประมำท ไมใช
่ ้ควำมระมัดระวัง
เยีย
่ งวิญญูชน บริษท
ั ฯ มีประกันควำม
ข
อ4
้
บริษท
ั ฯควรบันทึกรำยกำรและเปิ ดเผย
ขอมู
่ วกับรำยกำรนี้
้ ลเกีย
บันทึกหนี้สินทีอ
่ ำจเกิดขึน
้
Dr. คำใช
กฟ้องรองคดี
่
้จำยในกำรถู
่
้
2,000,000
Cr. หนี้สินประมำณกำรจำกกำรถูก
ฟ้องรองคดี
2,000,000
้
บันทึกตัง้ หนี้สินจำกกำรประมำณกำร
บันทึกรับเงินชดเชยจำกบริษท
ั ประกันภัย

similar documents