เฉลย (แบบฝึกหัดข้อที่ 1)

Report
บทที่ 3
เงินสดและการควบคุมเงินสด
การพิสูจน์ ยอดเงินฝากธนาคาร
แบบฝึ กหัดข้ อที่ 1 หน้ า 97
การพิสูจน์ ยอดเงินฝากธนาคาร
(Bank Reconciliation)
1.งบพิสูจน์ ยอดเงินฝากธนาคารจาก กิจการ ไป ธนาคาร
(Book To Bank)
2. งบพิสูจน์ ยอดเงินฝากทีถ่ ูกต้ อง
3. ปรับปรุงบัญชีเงินฝากธนาคาร (บันทึกบัญชี)
1.งบพิสูจน์ ยอดเงินฝากธนาคารจากกิจการไปธนาคาร
1. เงินฝากระหว่างทาง
2. เช็คค้ างจ่ าย
3. ค่ าธรรมเนียมธนาคาร
4. เช็คธนาคารหักผิดบัญชี
5. บันทึกบัญชีรับเงินผิด (สู งไป)
6. เช็คเรียกเก็บเงินไม่ ได้
7. เช็คธนาคารเรียกเก็บเงินให้
Book
32,650
Bank
42,271
42,271
32,650
- 5,879
+ 14,560
- 960
- 5,000
- 90
- 5,200
+ 12,190
+ 5,879
- 14,560
+ 960
+ 5,000
+ 90
+ 5,200
- 12,190
บริษัท ซี จากัด
งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เลขที่ 100-1-12345-6
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X5
32,650
ยอดคงเหลือในสมุดเงินสด
บวก เช็คค้ างจ่ าย
14,560
12,190
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บเงินให้
รวม
59,400
บริษัท ซี จากัด
งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เลขที่ 100-1-12345-6
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X5
รวม (ยกมา)
หัก เงินฝากระหว่ างทาง
ค่ าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คธนาคารหักผิดบัญชี
บันทึกรับเงินจากลูกหนี้ มากไป
เช็คธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ ได้
ยอดคงเหลือในรายงานของธนาคาร
59,400
5,879
960
5,000
90
5,200
17,129
42,271
การพิสูจน์ ยอดเงินฝากธนาคาร
(Bank Reconciliation)
2. งบพิสูจน์ ยอดเงินฝากทีถ่ ูกต้ อง
ประจาเดือน ธันวาคม 25x5
1.งบพิสูจน์ ยอดเงินฝากธนาคารจากกิจการไปธนาคาร
Book
32,650
1. เงินฝากระหว่างทาง
2. เช็คค้ างจ่ าย
3. ค่ าธรรมเนียมธนาคาร
4. เช็คธนาคารหักผิดบัญชี
5. บันทึกบัญชีรับเงินผิด (สู งไป)
6. เช็คเรียกเก็บเงินไม่ ได้
7. เช็คธนาคารเรียกเก็บเงินให้
- 960
- 90
- 5,200
+ 12,190
38,590
Bank
42,271
+ 5,879
- 14,560
+ 5,000
38,590
การพิสูจน์ ยอดเงินฝากธนาคาร
(Bank Reconciliation)
2. งบพิสูจน์ ยอดเงินฝากทีถ่ ูกต้ อง
ประจาเดือน ธันวาคม 25x5
บริษัท ซี จากัด
งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เลขที่ 100-1-12345-6
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X5
32,650
ยอดคงเหลือในสมุดเงินสด
12,190
บวก เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บเงินให้
44,840
รวม
960
หัก ค่ าธรรมเนียมธนาคาร
90
บันทึกรับเงินจากลูกหนี้ มากไป
5,200
เช็คธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ ได้
38,590
ยอดคงเหลือที่ถูกต้ อง
บริษัท ซี จากัด
งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เลขที่ 100-1-12345-6
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X5
42,271
ยอดคงเหลือในรายงานธนาคาร
5,879
บวก เงินฝากระหว่างทาง
5,000
เช็คธนาคารหักผิดบัญชี
53,150
รวม
หัก เช็คค้ างจ่ าย
14,560
ยอดคงเหลือที่ถูกต้ อง
38,590
การพิสูจน์ ยอดเงินฝากธนาคาร
(Bank Reconciliation)
3. ปรับปรุงบัญชีเงินฝากธนาคาร (บันทึกบัญชี)
ปรับปรุงบัญชีเงินฝากธนาคาร
ก า ร ป รั บ ป รุ ง บั ญ ชี เ งิ น ฝ า ก
ธนาคารให้ ปรับปรุงเฉพาะของกิจการ
(Book)
บริษัท ซี จากัด
งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เลขที่ 100-1-12345-6
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X5
32,650
ยอดคงเหลือในสมุดเงินสด
12,190
บวก เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บเงินให้
44,840
รวม
960
หัก ค่ าธรรมเนียมธนาคาร
90
บันทึกรับเงินจากลูกหนี้ มากไป
5,200
เช็คธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ ได้
38,590
ยอดคงเหลือที่ถูกต้ อง
ปรับปรุงบัญชีเงินฝากธนาคาร
Dr. เงินฝากธนาคาร
Cr. ลูกหนีก้ ารค้ า
12,190
12,190
Dr. ค่ าธรรมเนียมธนาคาร
960
ลูกหนีก้ ารค้ า (90 + 5,200) 5,290
6,250
Cr. เงินฝากธนาคาร
จบแบบฝึ กหัดข้ อที่ 1

similar documents