บทที่ 5 การบริหารลูกหนี้

Report
บทที่ 5
การบริหารลูกหนี้
การบริหารลูกหนี้
ความสาคัญของการบริหารลูกหนี้
ลูกหนี้ (Account Receivable) เป็ นสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
ชนิดหนึ่งในทางบัญชี โดยปกติลูกหนีม้ ันเกิดจากการจาหน่ าย
สิ นค้ าหรือบริการเป็ นเงินเชื่ อ การบริหารลูกหนี้ช่วยทาให้ ลด
เวลาในการจั ด เก็บ หนี้ใ ห้ ส้ั นที่ สุ ด เพราะถ้ า เก็บ เงิ น ได้ เ ร็ ว
เท่ าใด ทาให้ ได้ เงินมาหมุนเวียนทาประโยชน์ เร็วขึน้ ทาให้ เกิด
หนีส้ ู ญน้ อยทีส่ ุ ดหรือทาให้ ไม่ เกิดเลยเพือ่ ลดรายจ่ ายในส่ วนนี้
การกาหนดมาตรฐานลูกหนี้
มี ข้ั น ตอนในการค านวณการเปลี่ ย นแปลงมาตรฐานของ
ลูกหนี้ ทั้งหมด 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 คานวณหากาไรส่ วนที่เพิม่ ขึน้ หรือ ลดลง
ขั้นที่ 2 คานวณหาผลตอบแทนจากการลงทุนทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ขั้นที่ 3 เปรียบเทียบกาไรทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือ ลดลง (ขั้นที่ 1)
กับผลตอบแทนจากเงินลงทุนที่เพิม่ ขึน้ หรือ ลดลง (ขั้นที่ 2)
การกาหนดมาตรฐานลูกหนี้
ตัวอย่ างที่ 1
การคานวณการเปลีย่ นแปลงมาตรฐานของลูกหนี้
บริ ษัทแห่ งหนึ่งขายสิ นค้ าราคาหน่ วยละ 8 บาท กาหนด
ต้ นทุนผันแปรต่ อหน่ วย 5 บาท ต้ นทุนคงที่รวม 15,000 บาท
ยอดขายรวมปี ละ 120,000 บาท บริษัทนีต้ ้ องการเพิม่ มาตรฐาน
ลูกหนีแ้ ละคาดว่ ายอดขายจะลดลง 1,000 หน่ วย ระยะเวลาเรียก
เก็บหนีล้ ดลงจาก 2 เดือน เหลือ 1 เดือน ให้ พิจารณาว่ าจะ
เปลี่ยนแปลงมาตรฐานหรื อไม่ (สมมติราคาขายและต้ นทุนไม่
เปลีย่ นแปลงและกาหนดอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 20%)
การกาหนดมาตรฐานลูกหนี้
ตัวอย่ างที่ 1
การคานวณการเปลีย่ นแปลงมาตรฐานของลูกหนี้
การเปรียบเทียบ
ก. ระหว่ างค่ าการเปลีย่ นแปลงที่เพิม่ ขึน้ ให้ เลือกทางเลือกที่ให้ ค่ามากกว่ า
ข. ระหว่ างค่ าการเปลีย่ นแปลงที่ลดลงให้ เลือกทางเลือกที่ลดลงน้ อยกว่ า
การกาหนดมาตรฐานลูกหนี้
ตัวอย่ างที่ 1
P/น
การคานวณการเปลีย่ นแปลงมาตรฐานของลูกหนี้
บริษัทแห่ งหนึ่งขายสิ นค้ าราคาหน่ วยละ 8 บาท กาหนด
ต้ นทุนผันแปรต่ อหน่ วย 5 บาท ต้ นทุนคงที่รวม 15,000 บาท
ยอดขายรวมปี
V/น ละ 120,000 บาท บริษัทนีต้ F้องการเพิม่ มาตรฐาน
ลูกหนีแ้ ละคาดว่ ายอดขายจะลดลง 1,000 หน่ วย ระยะเวลาเรี ยก
เก็บหนี้ลดลงจาก 2 เดือน เหลือ 1 เดือน ให้ พิจารณาว่ าจะ
เปลี่ยนแปลงมาตรฐานหรื อไม่ (สมมติราคาขายและต้ นทุนไม่
เปลีย่ นแปลงและกาหนดอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 20%)
การกาหนดมาตรฐานลูกหนี้
ตัวอย่ างที่ 1
การคานวณการเปลีย่ นแปลงมาตรฐานของลูกหนี้
วิธีคานวณ
ขั้นที่ 1 คานวณหากาไรส่ วนที่เพิม่ ขึน้ หรือ ลดลง
กาไร/หน่ วย
= ราคาขาย/หน่ วย - ราคาทุน/หน่ วย
=
P/น
V/น
กาไรที่ลดลงทั้งหมด = จานวนหน่ วยที่ลดลง X (P/น – V/น)
= 1,000 X (8 – 5)
= 3,000 บาท
การกาหนดมาตรฐานลูกหนี้
ตัวอย่ างที่ 1
การคานวณการเปลีย่ นแปลงมาตรฐานของลูกหนี้
วิธีคานวณ
ขั้นที่ 2 คานวณหาผลตอบแทนจากการลงทุนทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ผลตอบแทนที่เปลีย่ นแปลง =
เงินลงทุนทีเ่ ปลีย่ นแปลง X ผลตอบแทนจากการลงทุน
การกาหนดมาตรฐานลูกหนี้
ขั้นที่ 2 คานวณหาผลตอบแทนจากการลงทุนทีเ่ ปลีย่ นแปลง (ต่ อ)
ลูกหนีถ้ วั เฉลีย่
ขายเชื
่
อ
=
อัตราการหมุนของลูกหนี้
นโยบายเดิม
360
วั
น
(1ปี
)
÷
60
วั
น
(2
เดื
อ
น)
120,000 บาท
6 ครั้งต่ อปี
การกาหนดมาตรฐานลูกหนี้
ขั้นที่ 2 คานวณหาผลตอบแทนจากการลงทุนทีเ่ ปลีย่ นแปลง (ต่ อ)
ลูกหนีถ้ วั เฉลีย่
นโยบายเดิม
120,000 บาท
6 ครั้งต่ อปี
ขายเชื
่
อ
=
อัตราการหมุนของลูกหนี้
=
20,000 บาท
การกาหนดมาตรฐานลูกหนี้
ขั้นที่ 2 คานวณหาผลตอบแทนจากการลงทุนทีเ่ ปลีย่ นแปลง (ต่ อ)
ลูกหนีถ้ วั เฉลีย่
ขายเชื
่
อ
=
อัตราการหมุนของลูกหนี้
นโยบายใหม่
360
วั
น
(1ปี
)
÷
30
วั
น
(1
เดื
อ
น)
120,000 บาท
12 ครั้งต่ อปี
การกาหนดมาตรฐานลูกหนี้
ขั้นที่ 2 คานวณหาผลตอบแทนจากการลงทุนทีเ่ ปลีย่ นแปลง (ต่ อ)
ลูกหนีถ้ วั เฉลีย่
นโยบายใหม่
120,000 บาท
12 ครั้งต่ อปี
ขายเชื
่
อ
=
อัตราการหมุนของลูกหนี้
=
10,000 บาท
การกาหนดมาตรฐานลูกหนี้
ขั้นที่ 2 คานวณหาผลตอบแทนจากการลงทุนทีเ่ ปลีย่ นแปลง (ต่ อ)
ลูกหนีถ้ ัวเฉลีย่ X ต้ นทุนรวมต่ อหน่ วย
เงินลงทุนในลูกหนี้ =
นโยบายเดิม
ราคาขายต่ อหน่ วย
20,000 X ต้นทุนรวมต่อหน่ วย ?
วิธีการคานวณหา
ต้ นทุนรวมต่ อหน่ วย
ยอดขายรวม = 120,000 บาท
ราคาขายต่ อหน่ วย = 8 บาท
ยอดขายเท่ ากับกีห่ น่ วย ?
ยอดขาย (บาท) ÷ ราคาขายต่ อหน่ วย (บาท)
ยอดขาย = 120,000 บาท
ราคาขายต่ อหน่ วย = 8 บาท
ยอดขายเท่ ากับกีห่ น่ วย ?
120,000 บาท ÷ 8 บาท = 15,000 หน่ วย
ต้ นทุนผันแปร ต่ อ หน่ วย (V/น) = 5 บาท
ต้ นทุนคงที่ = 15,000 บาท
ยอดขาย 15,000 หน่ วย
การหาต้ นทุนคงที่ ต่ อหน่ วย
ต้ นทุนคงที่ (รวม) ÷ จานวนหน่ วยขาย
15,000 บาท ÷ 15,000 หน่ วย = 1 บาท/หน่ วย
ต้ นทุนรวม ต่ อหน่ วย คือ
ต้ นทุนผันแปร + ต้ นทุนคงที่
5 + 1 = 6 บาท ต่ อ หน่ วย
การกาหนดมาตรฐานลูกหนี้
ขั้นที่ 2 คานวณหาผลตอบแทนจากการลงทุนทีเ่ ปลีย่ นแปลง (ต่ อ)
ลูกหนีถ้ ัวเฉลีย่ X ต้ นทุนรวมต่ อหน่ วย
เงินลงทุนในลูกหนี้ =
ราคาขายต่ อหน่ วย
นโยบายเดิม
20,000 X 6
8
=
15,000 บาท
การกาหนดมาตรฐานลูกหนี้
ขั้นที่ 2 คานวณหาผลตอบแทนจากการลงทุนทีเ่ ปลีย่ นแปลง (ต่ อ)
ลูกหนีถ้ ัวเฉลีย่ X ต้ นทุนรวมต่ อหน่ วย
เงินลงทุนในลูกหนี้ =
นโยบายใหม่
10,000 X 6.07
ราคาขายต่ อหน่ วย
วิธีการคานวณหา
ต้ นทุนรวมต่ อหน่ วย
ยอดขาย (เดิม) = 15,000 หน่ วย
ถ้ ามีการเพิม่ มาตรฐานลูกหนี้
ยอดขายจะ เพิม่ ขึน้ หรือ ลดลง
ลดลง
1,000 หน่ วย
ยอดขาย ใหม่ คือ
15,000 - 1,000 = 14,000 หน่ วย
ต้ นทุนผันแปร ต่ อ หน่ วย (V/น) = 5 บาท
ต้ นทุนคงที่ = 15,000 บาท
ยอดขาย 14,000 หน่ วย
การหาต้ นทุนคงที่ ต่ อหน่ วย
ต้ นทุนคงที่ (รวม) ÷ จานวนหน่ วยขาย
15,000 บาท ÷ 14,000 หน่ วย =
1.07 บาท/หน่ วย
ต้ นทุนรวม ต่ อหน่ วย คือ
ต้ นทุนผันแปร + ต้ นทุนคงที่
5 + 1.07 = 6.07 บาท ต่ อ หน่ วย
การกาหนดมาตรฐานลูกหนี้
ขั้นที่ 2 คานวณหาผลตอบแทนจากการลงทุนทีเ่ ปลีย่ นแปลง (ต่ อ)
ลูกหนีถ้ ัวเฉลีย่ X ต้ นทุนรวมต่ อหน่ วย
เงินลงทุนในลูกหนี้ =
ราคาขายต่ อหน่ วย
นโยบายใหม่
10,000 X 6.07
8
=
7,587.50 บาท
การกาหนดมาตรฐานลูกหนี้
ขั้นที่ 2 คานวณหาผลตอบแทนจากการลงทุนทีเ่ ปลีย่ นแปลง (ต่ อ)
เปลีย่ นแปลงของเงินลงทุนในลูกหนีล้ ดลง คือ
= นโยบายเดิม – นโยบายใหม่
= 15,000 – 7,587.50
= 7,412.50 บาท
การกาหนดมาตรฐานลูกหนี้
ขั้นที่ 2 คานวณหาผลตอบแทนจากการลงทุนทีเ่ ปลีย่ นแปลง (ต่ อ)
ผลตอบแทนจากการเงินลงทุนทีล่ ดลง
= 7,412.50 X 20%
= 1,482.50 บาท
การกาหนดมาตรฐานลูกหนี้
ขั้นที่ 3
เปรียบเทียบกาไรทีล่ ดลง(ข้ อ 1)
กับผลตอบแทนจากเงินลงทุนทีล่ ดลง (ข้ อ 2)
(1) กาไรลดลง
(2) ผลตอบแทนลดลง
=
=
3,000.00 บาท
1,482.50 บาท
การกาหนดมาตรฐานลูกหนี้
ขั้นที่ 3
เปรียบเทียบกาไรทีล่ ดลง(ข้ อ 1)
กับผลตอบแทนจากเงินลงทุนทีล่ ดลง (ข้ อ 2)
(1) กาไรลดลง
= 3,000.00 บาท
(2) ผลตอบแทนจากการเงินลงทุนทีล่ ดลง = 1,482.50 บาท

จากการคานวณจะเห็นได้ ว่าผลตอบแทนจากการลงทุนลดลง
น้ อยกว่ ากาไร แสดงว่ ากิจการยังทากาไรได้ อยู่มาก
สรุปได้ ว่าควรใช้ นโยบายใหม่ คอื เพิม่ มาตรฐานของลูกหนี้

similar documents