ประมาณการหนี้สิน

Report
www.accounting.crru.
Asst.Prof. Dr.
Panchat Akarak
www.accounting.crru.ac.th
CRRU
ความหมาย หนี้สิน
• Hatfield ให้ความหมายโดยเน้นทฤษฎีความเป็ น
เจ้าของ
หนี้ สินมีความแตกต่างจากส่วนของเจ้ าของ
ดังนั้น
สิ นทรัพย ์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของจะแสดงแยก
จากกันในงบดุล โดยหนี้สินตลอดจนบัญชีปรับมูล ค่า
ต่าง ๆ คือ รายการที่ต้ องน าหัก ออกจากสิ น ทรัพ ย ์
เพือ
่ แสดงส่วนของเจ้าของ
• Paton
หน่วยงาน
ให้ความหมายตามทฤษฎีความเป็ น
CRRU
• หนี้ สิ น คือ สิ ทธิเ รีย กร้ องเหนื อ สิ นทรัพ ย ของกิ
จ การ
์
ความหมาย หนี้สิน
• Vatter ใ ห้ ค ว า ม ห ม า ย โ ด ย เ น้ น ท ฤ ษ ฎี
เงินกองทุน
• คือ ความแตกต่างระหว่างหนี้ สิ น และส่ วนของเจ้ าของ
เกิด จากข้ อจ ากัด ทางการเงิน ข้ อบัง คับ ทางกฎหมาย
และดุ ล ยพินิ จ ของผู้ บริห าร หนี้ สิ นตามทฤษฎี นี้ จึ ง
หมายถึงภาระผูกพันหรือข้อจ ากัด ในการใช้สิ นทรัพย ์
ซึ่งเกิดจากข้อจากัดตามกฎหมาย สั ญญา ข้อจ ากัด
ทางการเงิน ข้อตกลงอืน
่
และนโยบายของผู้บริหาร
หนี้ สิ นและส่ วนของเจ้ าของเป็ นเสมือ นข้ อจ ากัด ของ
สิ นทรัพย ์
CRRU
ความหมาย หนี้สิน
• Kohler
ให้ ความหมายหนี้ สิ น ไว้ 2
ความหมาย คือ
• 1. หนี้สิน หมายถึง จานวนทีบ
่ ุคคลหนึ่งเป็ นหนี้
อีก บุ ค คลหนึ่ ง ซึ่ ง จะต้ องมีก ารช าระหนี้ หรือ
ปลดหนี้สินโดยการชาระเงินสด สิ นคาและบริ
การ
้
หรือสิ นทรัพยอื
่
์ น
• 2. หนี้สิน หมายถึง รายการทางดานขวาของงบ
้
ดุล ซึ่ง สอดคล้องกับแนวคิด ของ Paton ตาม
ทฤษฎีความเป็ นหน่วยงาน
CRRU
ความหมาย หนี้สิน
• American Accounting Association :AAA
• หนี้ สิ น หมายถึ ง สิ ทธิเ รี ย กร้ องของเจ้ าหนี้ ท ี่ ม ี ต่ อ
กิจ การ ซึ่งเป็ นผลของเหตุการณ ในอดี
ต สิ ทธิเรีย ก
์
ต้องดังกลาวจะถู
กชดใช้ดวยสิ
นทรัพยของกิ
จการ
่
้
์
• AICPA
• หนี้ สิ น หมายถึง จ านวนที่เ ป็ นยอดดุ ล เครดิต ซึ่ ง
จ ะ ต้ อ ง ย ก ย อ ด ไ ป ง ว ด ต่ อ ไ ป เ มื่ อ มี ก า ร ปิ ด บั ญ ชี
นอกจากว่าจ านวนดัง กล่าวจะเป็ นยอดดุ ล เครดิต ที่จ ะ
นาไปหักสิ นทรัพย ์ ดังนั้น บัญชีตาง
ๆ ทีม
่ ย
ี อดดุล
่
ทางด้ านเครดิต ทุ ก รายการ ยกเว้ นบัญ ชี ป รับ มู ล ค่ า
สิ นทรัพย ์ จะต้องถือเป็ นหนี้สิน
CRRU
• โดยนัยนี้ บัญชีทุนและบัญชีสารองตาง ๆ จึงตองถือ
ความหมาย หนี้สิน
• ศั พทบั
์ ญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ
• หนี้สินหมายถึง พันธะผูกพันของกิจการอัน เกิด
จากรายการค้ า การกู้ ยืม เงิน หรือ จากการอื่น
ซึ่งกิจการต้องชาระในภายหน้า ด้วยสิ นทรัพย ์
หรือบริการ
• แมบทการบั
ญชี
่
• หนี้ สิ นหมายถึ ง ภาระผู ก พัน ในปั จ จุ บ ัน ของ
กิ จ ก า ร ภ า ร ะ ผู ก พั น ดั ง ก ล่ า ว เ ป็ น ผ ล ข อ ง
เหตุการณในอดี
ต ซึ่งการชาระภาระผูกพันนั้น
์
CRRU่ม ี
คาดว่าจะส่ งผลให้ กิจ การสู ญ เสี ยทรัพ ยากรที
สรุปลักษณะของหนี้สิน
• 1 . ภาระผู ก พั น ในปั จ จุ บ ั น ของ กิ จ การ ( Present
Obligation) ภ า ร ะ ผู ก พั น เ ป็ น ห น้ า ที่ ห รื อ ค ว า ม
รับ ผิด ชอบของกิจ การจากประเพณี ก ารค้ า หรือ จาก
ความตองการที
จ
่ ะรักษาความสั มพันธเชิ
้
์ งธุรกิจกับลูกค้า
• 2. ภาระผูกพันในปัจจุบน
ั ต้องแยกออกจากภาระผูกพัน
ดเจน
ในอนาคต (Future Commitment) อยางชั
่
• 3. ภาระผู ก พัน ในปัจ จุ บ น
ั ของกิจ การต้ องเป็ นผลของ
เหตุการณในอดี
ต (Past Event)
์
• 4. การช าระภาระผู ก พัน นั้ น จะส่ งผลให้ กิจ การสู
ญ
CRRU
ทรัพยากรทีม
่ ป
ี ระโยชนเชิงเศรษฐกิจ
• แม่บทการบัญ ชีก าหนดว่า หนี้ สิ นควรรับ รู้ ใน
งบแสดงฐานะการเงินต่อเมือ
่ หนี้สินนั้นเข้าเกณฑ ์
การรับรู้รายการ 2 ข้อ ดังนี้
• 1. เมื่อ มีค วามเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ที่ป ระโยชน์
เชิงเศรษฐกิจของทรัพยากร
จะออกจากกิจ การเพื่ อ ช าระภาระผู ก พัน ใน
ปัจจุบน
ั
• 2. เมื่ อ มู ล ค่ าของภาระผู ก พั น ที่ ต้ องช าระนั้ น
สามารถวัดไดอย
่ ถือ
้ างน
่
่ าเชือ
CRRU
• ในบางกรณี ม ีภ าระผู ก พัน เกิด ขึ้น แต่ไม่สามารถ
รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินได้ เช่น คดีความ
ฟ้ องร้ องที่ก าลัง พิจ ารณาอยู่ในศาล
รายการ
และเหตุการณทางบั
ญชีนี้ไมเข
ทั
์
่ าเกณฑ
้
์ ง้ 2 ข้อ
งบแสดงฐานะ
ของการรับรู้เป็ นหนี้สินใน
การเงิน เนื่องจาก
1. มีค วามน่ าจะเป็ นไม่ถึง ระดับ ความเป็ นไปได้
คอนข
่
้างแน่
2. กิจการไมสามารถวั
ดมูลคาภาระผู
กพันไดอย
่
่
้ าง
่
น่าเชือ
่ ถือเพียงพอ
• ก ร ณี นี้ จึ ง ถื อ เ ป็ น “ ห นี้ สิ น ที่ อ า จ เ กิ ดCRRU
ขึ้ น ”
• หนี้สินบางประเภท วัดมูลคาได
่
้โดยการประมาณ
เ ท่ า นั้ น เ รี ย ก ว่ า “ ป ร ะ ม า ณ ก า ร ห นี้ สิ น ”
(Provisions)
หนี้ สิ น ประเภทนี้ ต้ องรับ รู้ใน
งบแสดงฐานะการเงิน
• สรุป กิจการจะตองรั
บรูรายการหนี
้สินในงบ
้
้
แสดงฐานะการเงิ น เมื่ อ เข้ าเกณฑ ์ทุ ก ข้ อ
ดังนี้
1. กิจ การมีภ าระผู ก พัน ในปัจ จุ บ น
ั
ซึ่ง เกิด จาก
เหตุการณในอดี
ต
์
2. มี ค วามเป็ นไปได้ ค่ อนข้ างแน่ ที่ ก ิ จ การจะ
CRRU
สู ญ เสี ยทรัพ ยากรที่ม ี ป ระโยชนเชิ ง เศรษฐกิจ ตอ
• การจาแนกประเภทหนี้สิน มี 3 เกณฑ ์ ดังนี้
1. การจาแนกตามกาหนดระยะเวลาชาระหนี้สิน
-หนี้ สิ นระยะสั้ น (ช าระคื น ภายใน 12
เดือน)
-หนี้ สิ นระยะยาว (ช าระคืน เกิน กว่ า 12
เดือน)
2. การจ าแนกตามลัก ษณะความแน่ นอนของ
หนี้สิน
-หนี้สินทีม
่ ล
ี ก
ั ษณะแน่นอน (มูลคาต
่ ้องชาระ
แน่นอน)
-หนี้สินทีป
่ ระมาณการ (มูลค่าต้องชาระใช้
ประมาณการ)
CRRU
3. การจ าแนกตามความเป็ นไปไดของการเกิด
ความหมายหนี้สินหมุนเวียน
• AICPA
• หนี้ สินหมุ นเวียนหมายถึง ภาระผูกพันทีจ
่ ะต้องช าระ
จากสิ นทรัพย หมุ
์ น เวียนของกิจ การในขณะนั้น หรือ
ดวยการก
อหนี
้สินหมุนเวียนอืน
่ ขึน
้ มาทดแทน
้
่
• ศั พทบั
์ ญชี
• หมายถึง หนี้สินซึ่งมีระยะเวลาการชาระคืน ภายใน
1 ปี หรื อ ภายในรอบระยะเวลาการด าเนิ น งาน
ตามปกติของกิจการ
• เช่น เจ้าหนี้การค้า เงินเดือนค้างจ่าย ค่านายหน้ า
CRRU
ค้างจาย
่
ความหมายหนี้สินหมุนเวียน
• มาตรฐานการบัญชี เรือ
่ ง การนาเสนองบ
การเงิน ฉบับที่ 1
• ก าหนดว่าหนี้ สิ น ต้องจัด ประเภทเป็ นหนี้ สิ น
หมุนเวียนเมือ
่ เขาเงื
่ นไขดังนี้
้ อ
1. หนี้ สิ นนั้น ถึง ก าหนดช าระภายใน 1 ปี
นับจากวันสิ้ นสุดรอบ
ระยะเวลารายงาน
2 . กิ จ กา ร ค า ดว่ า จ ะ ช า ร ะ ห นี้ สิ น นั้ น คื น
ภายในรอบระยะเวลา
CRRU
• มู ล ค่ าหนี้ สิ นหมุ น เวีย นอาจก าหนดได้ โดย
การหามูลคาปั
ั ของจานวนเงินทีก
่ จ
ิ การ
่ จจุบน
ตองจ
ายช
าระในอนาคต
้
่
• แต่ในทางปฏิบ ต
ั ิไ ม่นิ ย มท าเช่ นนั้ น เนื่ อ ง
หนี้สินหมุนเวียนเป็ นหนี้สินทีเ่ กิดขึน
้ ในช่วง
สั้ น ๆ ซึ่ ง ไ ม่ เ กิ น ร อ บ ร ะ ย ะ เ ว ล า บั ญ ชี
ดัง นั้ น ผลต่างที่เ กิด ขึ้น จากการค านวณหา
มู ล ค่ าปั จ จุ บ ัน ของเงิน ที่ ต้ องจ่ ายช าระกับ
จ า น ว น เ งิ น ที่ ต้ อ ง จ่ า ย จ ริ ง ถื อ ว่ า ไ ม่ มี
CRRU
สาระสาคัญ
• เ จ้ า ห นี้ ก า ร ค้ า
Payable)
( Trade Accounts
• ภาระผู ก พัน ที่ ก ิ จ การมี ต่ อบุ ค คลภายนอกหรื อ
ผู้ ขาย เนื่ อ งจากการได้มาซึ่ง สิ นค้ าหรือ บริก าร
โดยกิจการยังมิไดจ
าระราคาหรือคาตอบแทน
้ ายช
่
่
แกผู
่ ้ขาย
• กิจการสามารถบันทึกได้ 2 ทางคือ
1. วิธรี าคาขัน
้ ต้น (Gross Method) รับรู้ราคา
ซือ
้ ทีเ่ กิดขึน
้ และรับรู้
ส่วนลดรับทีเ่ กิดขึน
้ ในวันชาระหนี้
CRRU
2. วิธรี าคาสุทธิ (Net Method) รับรูเจาหนี้ดวย
• ตัว๋ เงินจาย
(Note Payable)
่
• ภาระผูกพันทีเ่ กิจการทาสั ญญาวาจะช
าระเงินตามจานวนที่
่
ระบุไว้ ตัว
๋ เงินจ่ายนี้รวมถึงตั๋วสั ญญาใช้เงิน ตัว
๋ แลกเงิน
และเช็ คลงวันทีล
่ วงหน
้ เนื่ องจาก
่
้ า ตั๋วเงินจ่ายอาจเกิดขึน
กิจ การซื้อสิ น ค้ าหรือบริก าร หรือซื้อสิ น ทรัพย ์ หรือเกิด
จากการชาระหนี้สินของกิจการ
ตัว
๋ เงินจายอาจจ
าแนกได้ 2 ประเภท คือ
่
1. ตั๋วเงินจ่ายชนิดมีดอกเบีย
้ (Interest
Note) บันทึกดวยมู
ลคาหน
๋
้
่
้ าตัว
Bearing
เมื่อ ถึง ก าหนด กิจ การจ่ายช าระเงิน ต้ นตาม
จานวนทีร่ ะบุไว้หน้าตัว
๋ พร้อมดอกเบีย
้
CRRU
2. ตัว๋ เงินจายชนิ
ด
ไม
มี
ด
อกเบี
ย
้
(Noninterest
Bearing
่
่
• เ งิ น ปั น ผ ล ค้ า ง จ่ า ย
Payable)
( Dividends
• ภาระผู ก พัน ของกิจ การที่ม ีต่อผู้ ถือ หุ้ นตั้ง แต่วัน ที่
กิจการประกาศจาย
เงินปันผล กิจการ
่
จะลดบัญชีกาไรสะสม
• การบันทึกบัญชี
เดบิต
กาไรสะสม
x
เครดิต เงินปันผลค้างจาย
x
่
CRRU
• ส่ วนของเงิน กู้ ยระยาวที่ถึง ก าหนดช าระภายใน
หนึ่งปี (Current Portion of Long-term Loan)
• หนี้สินระยะยาวส่วนทีถ
่ งึ กาหนดชาระเป็ นงวด กาหนด
ช า ร ะ ภ า ย ใ น 1 ปี ใ ห้ น า ม า แ ส ด ง เ ป็ น ห นี้ สิ น
หมุนเวียน
• ในกรณีทไี่ มถื
่ อเป็ นหนี้สินหมุนเวียน มี 3 กรณี คือ
-มีเงินกองทุนสะสมเพือ
่ ชาระหนี้
-ชาระหนี้ดวยการก
อหนี
้สินใหม่
้
่
-แปลงสภาพหนี้สินเป็ นทุน
CRRU
• เงินมัดจารับ (Deposits)
• เงินทีก
่ จ
ิ การได้รับจากลูกค้าหรือพนักงานเพือ
่ เป็ น
การประกัน ว่าลู ก ค้ าหรือ พนั ก งานจะปฏิบ ต
ั ิต าม
สั ญญา หรือประกันวาจะจ
ายเงิ
นส่วนทีเ่ หลือเมือ
่
่
่
ได้ รับ สิ นค้ าหรือ บริก ารตามสั ญ ญาจ้ างแล้ วหรือ
ประกันสิ นทรัพยที
่ ยูในมื
อของลูกค้า
์ อ
่
• ตัวอยาง
เช่น
่
-เงินมัดจารับคาภาชนะบรรจุ
สินค้า
่
-เงินมัดจารับคาเช
่ ่ าอาคาร
-เงินมัดจาประกันความซือ
่ สั ตยของพนั
กงาน CRRU
์
• เงินเดือนและค่าแรงงานค้างจ่าย (Payroll
Payable)
• ภาระผู ก พั น ในการจ่ ายเงิ น เดื อ นและค่ าจ้ าง
แรงงานให้แกพนั
่ างานให้กิจการ
่ กงานทีท
โดยปกติกจ
ิ การจะจายเงิ
นเดือนให้พนักงานในวัน
่
สิ้ นเดือน
แตหากพนั
กงานคนใดคนหนึ่ งไมมา
่
่
รับเงินเดือนตามกาหนด จึงเกิดเป็ นเงินเดือนค้าง
จาย
่
CRRU
• กองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ
Fund)
(Provident
• หมายถึง กองทุ น ซึ่ง ประกอบด้วยเงิน สะสมของ
ลู ก จ้ างที่ห ัก จากเงิน เดือ นหรือ ค่าจ้ าง และเงิน
สมทบส่ วนที่ก ิจ การจ่ายตามโครงการสวัส ดิก าร
ของกิจการ
• ทุ ก สิ้ นเดือ นกิจ การจะหัก เงิน เดือ นของพนัก งาน
จานวนหนึ่งเรียกวา่ “เงินสะสม” และ
• กิจ การจ่ ายสมทบให้ อีก จ านวนหนึ่ ง เรีย กว่าเงิน
สมทบ ซึ่งขึน
้ อยูกั
ง้ ไว้
CRRU
่ บนโยบายของกิจการไปตั
ความหมายหนี้สินไมหมุ
่ นเวียน (Noncurrent
Liabilities)
• ศั พทบั
์ ญชี สภาวิชาชีพบัญชี
• หนี้สินระยะยาว หมายถึง หนี้สินทีม่ รี ะยะเวลา
การช าระคืน เกิน กว่ า 1 ปี หรือ เกิน กว่ า 1
รอบระยะเวลาการดาเนินงานตามปกติของกิจการ
CRRU
• หนี้สินไม่หมุนเวียนมีระยะเวลาการชาระคืน นาน
เกิน กว่า 1 ปี มู ล ค่าของเงิน เปลี่ย นแปลงไป
ตามเวลา
• ดัง นั้น หนี้สิ นไม่หมุนเวียนจึง ก าหนดด้วยมูล ค่า
ปัจจุบน
ั
เช่น หนี้สินตามสั ญญาเช่าการเงิน
CRRU
• ตัว๋ เงินจายระยะยาว
(Long-term Notes)
่
สามารถแยกได้ 2 ชนิด คือ
• 1. ตั๋ว เงิน จ่ ายระยะยาวชนิ ด ไม่มีด อกเบี้ย
ี อกเบีย
้ แฝงอยู่ ซึ่ง โดยส่วน
ตั๋ว เงินจ่ายชนิด นี้มด
ใหญ่ผู้ ออกจะหัก ดอกเบีย
้ จ่ายไว้ ล่วงหน้ า และ
เงิน ที่ไ ด้รับ เท่ากับ ผลต่างของจ านวนเงินหน้ าตั๋ว
และดอกเบีย
้ จาย
่
• การบันทึกบัญชี
Dr. เงินสด
x
ส่ ว น ล ด ตั๋ ว เ งิ น ( ด อ ก เ บี้ ย จ่ า ย
CRRU
ลวงหน
x
่
้ า)
• 2. ตั๋ ว เงิ น จ่ ายระยะยาวชนิ ด มี ด อกเบี้ ย
ตัว
๋ เงินจายชนิ
ดนี้มด
ี อกเบีย
้ ตามจานวนทีร่ ะบุไว้บน
่
หน้ าตั๋ว และกิจ การต้ องจ่ ายเมื่อ เงิน ต้ นพร้ อม
ดอกเบีย
้ เมือ
่ ครบกาหนด
• การบันทึกบัญชี
วันกอหนี
้
Dr. เงินสด
x
่
Cr. ตั๋ว เงิน จ่าย (จ านวนเงิน
หน้าตัว
๋ ) x
วันชาระหนี้ Dr. ตัว
๋ เงินจาย
่
x
CRRU
• หุ้นกู้ (Bond Payable)
• กิจ การออกหุ้ นกู้ เพื่อ จัด หาเงิน สดมาใช้ ในการ
ดาเนินงาน และจะใช้คืนด้วยจานวนทีแ
่ น่นอน
เมือ
่ ครบก าหนดช าระ จานวนดัง กลาวเรี
ย กว่า
่
ราคาตามใบหุ้ น หรือราคาทีต
่ ราไว้ หรือราคา
เมือ
่ ครบกาหนด
• หุ้ นกู้มีหลายชนิด เช่น หุ้ นกู้จานอง หุ้ นกู้คา้
ประกัน หุ้ นกู้ เงิน กู้ หุ้ นกู้ รายได้ หุ้ นกู้ ด้ อย
สิ ทธิ หุ้ นกู้ ชนิ ด มีห ลัก ประกัน หุ้ นกู้ ชนิ ด ไม่มี
หลักประกัน หุ้นกู้ไถถอนก
อนครบก
าหนด CRRU
หุ้ น
่
่
• ราคาหุ้ นกู้ ที่อ อกจ าหน่ ายก าหนดขึ้น จากปัจ จัย
ดังนี้
1. มูลคาปั
ั ของเงินทีต
่ ้องจ่ายเมือ
่ หุ้ นกู้ครบ
่ จจุบน
กาหนดไถถอน
่
2. มู ล ค่ าปั จ จุ บ น
ั ของดอกเบี้ย ที่จ่ ายเป็ นรายปี
ตลอดอายุของหุ้นกู้
ดังนั้น
กิจการจะขายหุ้นกูสู
่ อัตรา
้ งกวามู
่ ลคาเมื
่ อ
ดอกเบีย
้ ทีร่ ะบุไว้ในหุ้ นกู้สูงกวาอั
้ ของ
่ ตราดอกเบีย
ตลาด ส่วนตางของราคาที
จ
่ าหน่ายกับราคาตาม
่
มูลคาหุ
CRRU
่ ้นกู้ เรียกวา่ “ส่วนเกินมูลคาหุ
่ ้นกู้” Bond
• ขายสูงกวามู
่ ลคา่
เดบิต เงินสด
เครดิต หุ้นกู้
xx
xx
ส่ ว น เ กิ น
มูลคาหุ
xx
่ ้นกู้
• ขายตา่ กวามู
่ ลคา่
เดบิต เงินสด
xx
ส่วนลดมูลคาหุ
่ ้นกู้ xx
เครดิต หุ้นกู้
xx
CRRU
• กิจการจะต้องตัดจ าหน่าย “ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นกู้” Bond Premium หรือ “ส่วนลดมูลคา่
หุ้นกู้” Bond Discount กับบัญชีดอกเบีย
้
จาย
เมือ
่ มีการปิ ดบัญชี
่
• วิ ธ ี ท ี่ ใ ช้ ในการตัด จ าหน่ ายส่ วนเกิ น หรื อ
ส่วนลดมูลคาหุ
่ ้นกู้ มีดงั นี้
1. วิธเี ส้นตรง (Straight line method)
2. วิธ ีอ ัต ราดอกเบี้ย ที่ แ ท้ จริง (Effective
interest method หรือ Present Value
CRRU
• จายดอกเบี
ย
้ กรณีขายสูงกวามู
่
่ ลคา่
เดบิต ดอกเบีย
้ จาย
xx
่
ส่วนเกินมูลคาหุ
xx
่ ้นกู้
เครดิต เงินสด
xx
ย
้ กรณีขายตา่ กวามู
• จายดอกเบี
่ ลคา่
่
เดบิต ดอกเบีย
้ จาย
xx
่
เครดิต เงินสด
xx
สวนลดมูลคาหุนกู
CRRU
• หุ้นกู้อัตราดอกเบีย
้ ลอยตัว
• บางกรณีกจ
ิ การจาหน่ายหุ้นกู้ชนิดอัตราดอกเบีย
้
ลอยตัว ค่ าใช้ จ่ ายดอกเบี้ ย ในแต่ ละงวดจะ
แตกตางกั
น ตามอัตราดอกเบีย
้ ในงวดนั้น
่
• หุ้นกูสกุ
้ ลเงินตราตางประเทศ
่
• วั น อ อ ก หุ้ น กู้ บั น ทึ ก เ ป็ น เ งิ น บ า ท ด้ ว ย อั ต ร า
แลกเปลี่ย น ณ วัน เกิด รายการ (Spot rate
or Current rate)
• ในวันสิ้ นงวดปรับปรุงด้วยอัตราปิ ดของธนาคาร
(Closing rate) กาไรขาดทุนจากแปลงคาให
่
้
CRRU
บันทึกเป็ นรายได้/ค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุน
• หุ้ น กู้ แ ป ล ง ส ภ า พ ( Convertible
Bonds)
• การแปลงสภาพเป็ นหุ้นชนิดอืน
่ ในเวลา
และราคาทีก
่ าหนดไว้ เช่น
-แปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ
-แปลงสภาพเป็ นหุ้นบุรม
ิ สิ ทธิ
• วั น ที่ ม ี สิ ทธิ แ ปล งสภา พให้ ใช้ รา ค า
ต ล า ด ห รื อ ร า ค า ที่ ก า ห น ด ใ ห้ แ ป ล ง
สภาพ
CRRU
• ผลตาง
รับรูก
่
้ าไร/ขาดทุนเข้างบกาไร
• รายไดรอตั
ดบัญชี (Deferred
้
Revenue or Deferred Credit)
• ศั พทบั
์ ญชี
• หมายถึ ง รายได้ ที่ก ิจ การได้ รับ ล่ วงหน้ า
เฉพาะส่ วนที่ย งั ถือ เป็ นรายได้ ในงวดบัญ ชี
ปัจจุบน
ั ไมได
อเป็ นรายได้ของงวด
่ ้ แตจะถื
่
บัญชีตอไป
ๆ ไป รายได้รอตัดบัญชีเป็ น
่
รายไดที
่ ง้ั พักเพือ
่ รอการหักกับคาใช
้ ต
่
้จายใน
่
CRRU
อนาคต
• หนี้สินเงินบาเหน็ จ (Liabilities
Under Pension Plan)
• กิจ การบางแห่งมีนโยบายให้เงินบ าเหน็ จ เมื่อ
พนักงานท างานให้กับกิจการในระยะเวลาหนึ่ ง
เช่ น 25 ปี หรือ อยู่ จนครบอายุ 60 ปี ซึ่ ง
โดยปกติกจ
ิ การจะกันเงินไว้เป็ นกองทุนเพือ
่ จาย
่
ค่าบาเหน็ จบานาญให้แก่พนักงานและลูก จ้างที่
ทางานครบตามเงือ
่ นไขและเวลาทีก
่ าหนด
• กิจการจะต้องแสดงเงินบาเหน็ จเป็ นหนี้สินระยะ
CRRU
ยาว
• ผลประโยชน์ พนั ก งาน
Benefit)
(Employee
• ห ม า ย ถึ ง สิ่ ง ต อ บ แ ท น ใ น ทุ ก รู ป แ บ บ ที่
กิ จ ก า ร จ่ า ย ไ ป เ พื่ อ บ ริ ก า ร ที่ ไ ด้ รั บ จ า ก
พนักงาน ซึง่ แบงเป็
่ น 4 ประเภท
• ประเภทที่ 1 ผลประโยชนระยะสั
้ น เช่น
์
ค่ าจ้ าง เงิน เดือ น เงิน ที่จ่ ายส าหรับ การ
หยุ ด พัก ผ่ อนประจ าปี การลาป่ วย ส่ วน
แบงก
่ ม่
่ าไรและโบนัส และผลประโยชน์ทีไ
เป็ นตัว เงิ น ที่ จ่ ายให้ แก่ พนั ก งานปั จ จุCRRU
บ ัน
เชน คารักษาพยาบาล คาใชจายเกีย
่ วกับ
• ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ พ นั ก ง า น ( Employee
Benefit)
• ประเภทที่ 2 ผลประโยชน์หลัง ออกจากงาน
เช่ น เงิน บ านาญ เงิน ประกัน ชี ว ิต และค่ า
รักษาพยาบาล
• ประเภทที่ 3 ผลประโยชน์ ระยะยาวอื่น ๆ
ของพนัก งาน เช่ น วัน หยุ ด ที่ไ ด้รับ เนื่ อ งจาก
การปฏิบ ัต ิง านให้ กิจ การมานาน โบนั ส และ
ผลประโยชน์อื่นทีย
่ งั ไม่ถึง ก าหนดช าระภายใน
12 เดือน
CRRU
• ประเภทที่ 4 ผลประโยชนเมื
อ
่
เลิ
ก
จ
าง
เช่น
้
์
• ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ พ นั ก ง า น
Benefit)
( Employee
• กิจการจะรับรู้หนี้สินเมือ
่ พนักงานให้บริการเพือ
่
แลกเปลีย
่ นกับประโยชนที
่ นักงานจะได้รับใน
์ พ
อนาคตและรับ รู้ ค่ าใช้ จ่ ายเมื่ อ กิจ การได้ รับ
ประโยชน์ จากบริ ก ารที่ ไ ด้ รับ จากพนั ก งาน
รวมทั้ง ประโยชน์ ระยะสั้ นของพนั ก งานเป็ น
คาใช
อ
่ พนักงานให้บริการแกกิ
่
้จายเมื
่
่ จการ
• สาหรับวันหยุดทีไ่ มสามารถสะสมได
่
้ เช่น วัน
ลาป่ วยในบางกรณี ให้ บัน ทึก เป็ นค่าใช้ จ่าย
เฉพาะเมือ
่ พนักงานใช้สิ ทธิวน
ั ลานั้น
• กรณี ก ารจ่ ายส่ วนแบ่ งก าไรและโบนั ส CRRU
ให้
กิจ การรับ รู้ เป็ นค่ าใช้ จ่ ายเมื่อ กิจ การมี ภ าระ
ความหมาย
• ศั พทบั
์ ญชี สภาวิชาชีพบัญชี
• หนี้ สิ นซึ่ ง ไม่ ทราบจ านวนแน่ นอนและได้
ประมาณขึน
้
• ประมาณการหนี้ สิ นแตกต่ างจากหนี้ สิ นที่
กาหนดมูลคาได
แน
่
้ ่ นอน
• ตัวอยาง
หนี้สินประมาณการ
่
-ภาษีเงินไดนิ
ิ ุคคลจากฐานกาไรสุทธิกอน
้ ตบ
่
ภาษี
-หนี้สินจากการรับประกันคุณภาพสิ นค้าCRRU
• เกณฑการรั
บรู้ประมาณการหนี้สิน
์
1. กิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบน
ั ซึ่งเกิด จาก
เหตุการณในอดี
ต
์
-ภาระผูกพันตามกฎหมาย
ต้องทาตามกฎหมาย
-ภาระผู ก พัน จากการอนุ ม าน ภาระผู ก พัน ตามการ
คาดคะเนตามหลักเหตุผล
เช่น การรับประกันซ่อมฟรี 1 ปี
2. มี ค วามเป็ นไปได้ ค่ อนข้ างแน่ ที่ ก ิจ การจะ
สูญ เสี ยทรัพยากรทีม
่ ีประโยชน์เชิง เศรษฐกิจ
เพือ
่ จายช
าระภาระผูกพันดังกลาว
่
่
เช่น
การประกันคุณภาพสิ นค้า
3. สามารถประมาณมูลค่าภาระผูก พันได้อย่าง
CRRU
น่าเชือ
่ ถือ
• ตัวอยาง
กิจการขายเครือ
่ งปรับอากาศ โดยรับประกัน
่
สิ นค้า ซึง่ กิจการจะรับผิดชอบในการซ่อมแซมข้อบกพรอง
่
ทีเ่ กิดจากการผลิต ซึง่ เกิดขึน
้ ภายใน 1 ปี
• หากมีข้ อบกพร่ องเกิด ขึ้น ไม่ มากนั ก แต่ เกิด กับ สิ นค้ าที่
จ า ห น่ า ย ทั้ ง สิ้ น ต้ น ทุ น ใ นก า รซ่ อ ม แซ ม จะ มี จ า น ว น
ประมาณ 500,000 บาท
• หากข้อบกพรองเป็
นข้อบกพรองที
ส
่ าคัญและเกิดกับสิ นค้าที่
่
่
ขายทั้ง สิ้ น ต้ นทุ น ในการซ่ อมจะมีจ านวน ประมาณ 1
ล้ านบาท
จากประสบการณ ์ในอดีต ของผู้ บริห าร
ประมาณวา่
• 80% ของสิ นค้าทีข
่ ายไมมี
่ ข้อบกพรอง
่
มาก
่ ายมีข้อบกพรองไม
• 15% ของสิ นค้าทีข
่
่
• 5% ของสิ นค้าทีข
่ ายมีข้อบกพรองที
ส
่ าคัญ
่
CRRU
ดังนั้น ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันคุณภาพสิ น ค้า
• ประเภทของประมาณการหนี้สิน มี 2 ประเภท
• 1. ประมาณการหนี้สินหมุนเวียน (Estimated Current
Liabilities)
หมายถึง
ประมาณการหนี้สินทีก
่ จ
ิ การตองจ
ายช
าระภาระ
้
่
ผูกพันภายในหนึ่งปี เช่น
-ประมาณการหนี้สินคาสมนาคุ
ณลูกค้า
่
-ประมาณการหนี้สินคารั
่ บประกันคุณภาพสิ นค้า
-ประมาณการหนี้สินคาบั
่ ตรกานัลหรือบัตรของขวัญ
• 2. ประมาณการหนี้ สิ น ไม่หมุ น เวีย น (
Estimated
Noncurrent Liabilities)
หมายถึ ง ประมาณการหนี้ สิ นที่ ก ิจ การต้ องช าระภาระ
ผู ก พัน ภายในระยะเวลาที่เ กิน กว่ า 1 ปี หรือ เกิน รอบ
CRRU
ระยะเวลาการดาเนินงานตามปกติ เช่น
• 1. หนี้สินสมนาคุณ (Premium Offered to
Customer)
• กิจการมีนโยบายส่งเสริมการขายโดยการให้
ของสมนาคุณ ซึง่ อาจทาไดหลายวิ
ธ ี เช่น
้
-ให้ของแถม
-ให้ลูกค้านาชิน
้ ส่วนมาแลกของสมนาคุณ
-แจกคูปองหรือแสตมป์
CRRU
• 2. หนี้สินคาบั
่ ตรกานัล (Liabilities on the
Advance Sale of Tickets Tokens and
Certificates)
-กิจ การบางแห่ งขายบัต รก านั ล หรือ บัต ร
ของขวัญให้ลูกค้าเพือ
่ ให้ลูกค้าเลือกสิ นค้าที่
ต้องการในภายหลัง เช่น ห้างสรรพสิ นค้า
จ าหน่ ายบัต รก านั ล ซึ่ ง อาจมีลู ก ค้ าซื้อ ไป
เป็ นของขวัญแกผู
่
่ ้อืน
-กิจ การอาจจะเก็ บ เงิน ล่วงหน้ าจากลู ก ค้ า
CRRU
เชน การจ าหนายคู ป องรถไฟ รถประจ า
• ความหมาย
• หนี้สินทีอ
่ าจเกิดขึน
้
(Contingent Liabilities)
ห ม า ย ถึ ง ห นี้ สิ น ที่ อ า จ เ กิ ด ขึ้ น เ นื่ อ ง จ า ก
สถานการณ ์หรือ เงื่อ นไขที่ม ีอ ยู่ในปั จ จุ บ น
ั
ซึ่ง
ทราบผลแน่นอนจากเหตุการณในอนาคต
์
• มาตรฐานการบัญชี เรือ
่ ง ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินทีอ
่ าจเกิดขึน
้
และสิ นทรัพยที
้
่ าจเกิดขึน
์ อ
นิยามวา่ หนี้สินทีอ
่ าจเกิดขึน
้ หมายถึง รายการ
ข้อใดข้อหนึ่ง ตอไปนี
้
่
• 1. ภาระผู ก พัน ที่อ าจเกิด ขึ้น จากเหตุ ก ารณ ์ใน
อดีต ซึ่งจะรู้วาภาระผู
กพันดังกลาวมี
อยูจริ
งเมือ
่
่
่
่ CRRU
• ความหมาย (ตอ)
่
• 2 . ภ า ร ะ ผู ก พั น ใ น ปั จ จุ บั น ซึ่ ง เ กิ ด จ า ก
เหตุ ก ารณ์ในอดีต แต่ไม่สามารถรับ รู้ เป็ น
หนี้สินได้ เนื่องจากไมเป็
่ นไปตามข้อใดข้อ
หนึ่ง ดังนี้
2.1 มีความน่าจะเป็ นไมถึ
่ งระดับความเป็ นไป
ได้ค่อนข้างแน่ทีก
่ จ
ิ การจะสูญเสี ยทรัพยากร
ที่ ม ี ป ระโยชน์ เชิ ง เศรษฐกิจ เพื่ อ จ่ ายช าระ
ภาระผูกพันนั้น
2.2 กิจ การไม่สามารถวัดมูล ค่าภาระผูก
พัน
CRRU
ไดอยางนาเชือ
่ ถือเพียงพอ
• กิจการจะไมรั
่ าจเกิดขึน
้ ไว้ในงบแสดง
่ บรู้หนี้สินทีอ
ฐานะการเงิน เนื่องจาก
1. หนี้ สิ นที่อ าจเกิด ขึ้น ไม่มีค วามแน่ นอนที่จ ะ
เกิดขึน
้
2. ไม่สามารถก าหนดมู ล ค่าของภาระผู ก พัน ได้
อยางน
่ ถือ
่
่ าเชือ
ตัวอยางหนี
้สินทีอ
่ าจเกิดขึน
้ เช่น
่
-การถูกฟ้องร้องและคดีความทีย
่ งั อยูระหว
่
่างการ
พิจารณา
-การถูกประเมินภาษีย้อนหลัง
CRRU
-การคา้ ประกันหนี้สิน เชน การคา้ ประกันหนี้สิน
จบบทที่ 9
• 1. ภาระผู ก พัน ของกิ จ การจะบัน ทึ ก บัญ ชี ไ ด้
เมือ
่ ใด
ก. ได้ รับ การอนุ ม ัต ิร ายการโดยฝ่ ายบริห าร
แลว
้
ข. ต้องรู้จานวนเงินแน่นอน
ค. มี โ อกาสที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ค่ อนข้ างแน่ และ
ประมาณจานวนเงิน
ไดอย
่ ถือ
้ างน
่
่ าเชือ
คาตอบ
ค . มี โ อ ก า ส ที่ จ ะ เ กิ ด ขึ้ น
ง. ต้องบันทึกบัญชีทน
ั ทีทเี่ กิดขอผู
กพันไมว่ าจะ
้
่
คอนข
างแน
และประมาณจ
านวนเงิ
น
้
่ ๆ
มีเ่ งือ
่ นไขใด
CRRU
ไดอยางนาเชือ
่ ถือ
• 2. หนี้สินใดทีจ
่ ด
ั ไดว
้ าเป็
่ นประมาณการหนี้สิน
ก. คาสาธารณู
ปโภคค้างจาย
่
่
ข. ตัว
๋ เงินขายลดแตตั
๋ เงินรับยังไมถึ
่ ว
่ งกาหนด
ค. คดีความฟ้องร้องทีศ
่ าลยังไมได
่ พิ
้ พากษา
ง. หนี้สินจากการรับประกันคุณภาพสิ นค้า
คาตอบ
ง. หนี้สินจากการ
รับประกันคุณภาพสิ นค้า
CRRU
• 3. ข้อใดจัดเป็ นหนี้สินทีอ
่ าจเกิดขึน
้
ก. ตัว
๋ เงินรับ
ข. ตัว
๋ เงินจาย
่
ค. ตัว
๋ เงินรับขายลด
ง. หนี้บต
ั รกานัล
คาตอบ
ค. ตัว๋ เงินรับขายลด
CRRU
• 4. หนี้สินทีอ
่ าจเกิดขึน
้ แสดงในงบการเงินอยางไร
่
ก. แสดงเป็ นรายการสุ ด ท้ ายของ
หนี้สินหมุนเวียน
ข. แสดงเป็ นยอดหักจากหนี้สิน
ค. แสดงเป็ นรายการสุ ด ท้ ายของหนี้ สิ นไม่
หมุนเวียน
ง. แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คาตอบ
ง. แสดงในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
CRRU
• 5. คาใช
หมายถึงจานวนเงินในข้อ
่
้จายค
่
้างจาย
่
ใด
ก. กิจ การยัง ไม่ได้จ่ายเงิน แต่สามารถจับ คู่
รายไดงวดปั
จจุบน
ั
้
นและไมสามารถจั
ข. กิจการยังไมได
บคู่
่
่
่ ้จายเงิ
กับรายไดงวดปั
จจุบน
ั
ค. กิจการจายเงิ
น
้
่
ไปแลวแต
ไม
บคูกั
จจุบน
ั
้
่ สามารถจั
่
่ บรายไดงวดปั
้
ค าตอบ
ก. กินจไปแล
การยั้วและสามารถจั
ง ไม่ได้ จ่ ายเงินบคู่กั
แต
ง. กิจการจ่ายเงิ
บ่
สามารถจั
รายได
จจุบน
ั
รายไดงวดปั
ั งวดปั
่ จุบน
้
้ บคูจ
CRRU
• 6. ข้อใดเป็ นลักษณะของหนี้สินทีอ
่ าจจะเกิดขึน
้
ก. มีความน่าจะเป็ นไมถึ
่ งระดับความเป็ นไปได้
คอนข
่
้างแน่
ข. วัดมูลคาภาระผู
กพันได้
่
ค. รับรู้รายการในงบแสดงฐานะการเงินได้
ง. เป็ นภาระผูกพันในปัจจุบน
ั
คาตอบ
ก. มีความน่าจะเป็ นไมถึ
่ งระดับ
ความเป็ นไปไดค
างแน
้ อนข
่
้
่
CRRU
• 7. ข้อใดเป็ นหนี้สินไมหมุ
่ นเวียน
ก. หนี้ สิ นเงิ น บ าเหน็ จ ส่ วนของพนั ก งานที่
เกษียณอายุในปี นี้
ข. หุ้นกู้ทีจ
่ ะถึงกาหนดชาระในปี หน้า
ค. เงินกู้ยืมระยะยาว
ง . ป ร ะ ม า ณ ก า ร ห นี้ สิ น จ า ก ก า ร รั บ ป ร ะ กั น
คุณภาพ ซึง่ จะหมดสิ ทธิปีหน้า
คาตอบ
ค. เงินกูยื
้ มระยะยาว
CRRU
• 8. ข้อใดไมใช
่ ่ ประมาณการหนี้สิน
ก. รายไดรั
้ บลวงหน
่
้า
ข. หนี้สินบัตรกานัล
ค. หนี้สินประกันคุณภาพสิ นค้า
ง. หนี้สินคาสมนาคุ
ณ
่
คาตอบ
ก. รายไดรั
้ บลวงหน
่
้า
CRRU
• 9. รายการใดควรแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
กอนรายการอื
น
่
่
ก. เจ้าหนี้การค้า
ข. คาใช
่
้จายค
่
้างจาย
่
ค. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ง. เจ้าหนี้กจ
ิ การทีเ่ กีย
่ วข้องกัน
คาตอบ
ธนาคาร
ค. เงินเบิกเกินบัญชี
CRRU
• 10. ข้อใดเป็ นภาระผูกพันจากการอนุ มาน
ก. ภาษีเงินไดค
้ ้างจาย
่
ข. ประมาณการหนี้ สิ นจากการรับ ประกัน
คุณภาพสิ นค้า
ค. คดีความฟ้องร้อง
ง. รายไดรั
้ บลวงหน
่
้า
คาตอบ
ข. ประมาณการหนี้สินจากการ
รับประกันคุณภาพสิ นค้า
CRRU
ทาแบบฝึ กหัด
ทายบท
9
้
• ขอ
้ 2
• ขอ
3
้
• ขอ
้ 4
ขอ
2
้
บริษท
ั รัศมี จากัด ประกอบธุรกิจผลิตรถยนต ์
และพบวาระบบห
อง
มี
่
้ามลอของรถยนต
้
์ ขอบกพร
้
่
ทาให้ผูใช
่ ริษท
ั ผลิตขึน
้ มาไดรั
้ ้รถยนตที
์ บ
้ บ
บาดเจ็บจานวน 30 ราย ฟ้องรองเรี
ยก
้
คาเสี
ั รวม 15 ลานบาท
่ ยหายจากบริษท
้
โดยกิจการอาจชดใช้คาเสี
่ ยหายในปี 25x2
นี้ จานวน 9 ลานบาท
และส่วนทีเ่ หลือจะขอ
้
ชดใช้ปี 25x3 บริษท
ั ไดต
้ อสู
่ ้ คดี แต่
ทนายความของบริษท
ั คอนข
างแน
ษท
ั
่
้
่ ใจวาบริ
่
แตค
อาจแพคดี
่ ่ าจะเกิด 10
่ ยหายไมน
่ าเสี
้
ลานบาท
้
ขอ
2
้
1. บริษท
ั ควรรับรูหนี
้ ้สินในงบแสดงฐานะการเงิน
เมือ
่ ใด
เกณฑการรั
บรูหนี
บรู้
์
้ ้สิน เข้าเกณฑการรั
์
รายการ 2 ข้อ ดังนี้
1. เมือ
่ มีความเป็ นไปได้คอนข
่ ระโยชน์
่
้างแน่ทีป
เชิ ง เศรษฐกิจ ของทรัพ ยากร
จะออกจาก
กิจการเพือ
่ ชาระภาระผูกพันในปัจจุบน
ั
2. เมื่ อ มู ล ค่ าของภาระผู ก พัน ที่ ต้ องช าระนั้ น
สามารถวัดไดอย
่ ถือ
้ างน
่
่ าเชือ
ขอ
2
้
2. คดีฟ้องรองเรี
ยกคาเสี
จัดเป็ น
้
่ ยหาย ดังกลาว
่
หนี้สินของบริษท
ั หรือไม่ ถ้าเป็ นหนี้สิน
จัดเป็ นหนี้สินประเภทใด พร้อมอธิบายเหตุผล
เป็ นหนี้สินของบริษท
ั
ประเภท หนี้สินทีอ
่ าจเกิดขึน
้
หนี้สินทีอ
่ าจเกิดขึน
้ จะรับรูหนี
้ ้สินในงบแสดง
ฐานะการเงินเมือ
่ มีความเป็ นไปไดค
างแน
้ อนข
่
้
่ ที่
จะเกิดเหตุการณที
่ าให้กิจสูญเสี ยประโยชน์
์ ท
เชิงเศรษฐกิจ
และสามารถวัดมูลคาได
อย
่
้ าง
่
น่าเชือ
่ ถือ
ขอ
2
้
3. บริษท
ั ควรบันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวันทัว
่ ไป
ถ้าบันทึก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x2 หรือไม่
บัญชีจะบันทึกอยางไร
และควรเปิ ดเผยขอมู
่
้ ลในงบ
การเงินหรือไม่ ถ้าเปิ ดเผยขอมู
้ ลจะเปิ ดเผยอยางไร
่
การบันทึกรายการในวันที่ 31 ธันวาคม 25x2
เดบิต
คาเสี
10 ลาน
่ ยหายจากการถูกฟ้องรอง
้
้
บาท
เครดิต หนี้สินจากการถูกฟ้องรอง
้
10 ลานบาท
้
เปิ ดเผยขอมู
้ ลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษท
ั ถูกฟ้องรองจากลู
กค้าผู้ใช้ระบบห้ามลอที
่ ลิตขึน
้ มาไดรั
้
้ ผ
้ บ
บาดเจ็บจานวน 30 ราย รองเรียกคาเสี ยหายจากบริษท
ั รวม
ขอ
3
้
บริษท
ั ขายเครือ
่ งดืม
่ แห่งหนึ่ง ผลิตเครือ
่ งดืม
่
บรรจุขวด บริษัทเริม
่ ดาเนินงานโดยการ
ซือ
้ ขวดเปลา่ 2,000 ใบ ราคาใบละ 4
บาท ในเดือ นนี้ บ ริษั ท ขายเครื่อ งดืม
่ ได้
1,600 ขวด โดยเก็บเงินคามั
่ ดจาขวดมา
ได้ 4,800 บาท ในปี นี้ลูกค้านาขวดมา
คืนและรับเงินมัดจาไป
2,100
บาท
บริษัทมีน โยบายทีจ
่ ะบันทึก บัญ ชีใ นตอน
รับเงินมัดจา และตัดจาหน่าย 1 ใน 4
ของเงิน มัด จ าคาภาชนะที่เ ก็ บ ไดเป็ นคา
ขอ
3
้
ซื้อ ขวดเปล่า 2,000 ใบ ราคาใบละ 4
บาท =8,000 บาท
เดบิต
ภาชนะ
8,000
เครดิต เงินสด
8,000
รับเงินมัดจาเดือนนี้ 1,600 ขวด คามั
่ ดจา
4,800 บาท
เดบิต
เงินสด
4,800
เครดิต เงินมัดจารับ
ขอ
3
้
ลูกค้านาขวดมาคืนและรับเงินมัดจาไป 2,100
บาท
เดบิต เงินมัดจารับ(700*3)
2,100
เครดิต
เงินสด
2,100
จายคื
นเงินมัดจาให้แกลู
่
่ กค้า
เดบิต คาภาชนะที
ไ่ มได
่
่ รั
้ บคืน
900
ขอ
5
้
บริษั ท ขายยาสี ฟั น ส าหรับ เด็ ก มีน โยบาย
ส่งเสริมการจาหน่ายโดยให้นาหลอดยาสี
ฟั น 5 หลอด มาแลกตุ๊ กตาได้ 1 ตัว
บริษั ท ประมาณว่ าจะมีผู้ มาแลก 20%
ขอมู
้ ลการขายมีดงั นี้
ปริมาณ
จานวนเงิน
ขาย
2 0 0 , 0 0 0
ห ล อ ด
2,000,000 บาท
ตุ๊กตา
17,500 ตัว
105,000 บาท
ขอ
5
้
กิจการต้องประมาณจานวนค่าใช้จ่ายและหนี้ สิน
เป็ นจานวนเทาใด
่
นหนี้สินประมาณการ
ประมาณคาใช
่
้จายเป็
่
จ า น ว น ที่ ค า ด ว่ า จ ะ น า ม า แ ล ก
200,000x20%=40,000 หลอด
จานวนตุ๊กตา
40,000/5
= 8,000
ตัว
คาใช
=
ณ 8,000x 6
่
้จายในการสมนาคุ
่
48,000 บาท
ลูกค้านามาแลกแลว
=
้ 10,000x6
60,000 บาท
ขอ
5
้
บริษั ท ขายยาสี ฟั น ส าหรับ เด็ ก มีน โยบาย
ส่งเสริมการจาหน่ายโดยให้นาหลอดยาสี
ฟั น 5 หลอด มาแลกตุ๊ กตาได้ 1 ตัว
บริษั ท ประมาณว่ าจะมีผู้ มาแลก 45%
ขอมู
้ ลการขายมีดงั นี้
ปริมาณ
จานวนเงิน
ขาย
2 0 0 , 0 0 0
ห ล อ ด
2,000,000 บาท
ตุ๊กตา
17,500 ตัว
105,000 บาท
ขอ
5
้
กิจ การต้ องประมาณจ านวนค่ าใช้ จ่ ายและหนี้ สิ นเป็ น
จานวนเทาใด
่
ประมาณคาใช
นหนี้สินประมาณการ
่
้จายเป็
่
จานวนทีค
่ าดว่าจะนามาแลก 200,000x45%=90,000
หลอด
จานวนตุ๊กตา
90,000/5
= 18,000
ตัว
คาใช
ณ 18,000x 6
=108,000
่
้จายในการสมนาคุ
่
บาท
ลูกค้านามาแลกแลว
= 60,000
้ 10,000x6
บาท
หนี้สินจากการสมนาคุณลูกค้า
= 48,000
ขอ
5
้
จ า น ว น ที่ ค า ด ว่ า จ ะ น า ม า แ ล ก
200,000x45%=90,000 หลอด
จานวนตุ๊กตา
90,000/5
= 18,000 ตัว
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร ส ม น า คุ ณ 1 8 , 0 0 0 x 6
=108,000 บาท
การบันทึกบัญชี
เดบิต คาใช
ณ 108,000
่
้จายในการสมนาคุ
่
เ ค ร ดิ ต ห นี้ สิ น จ า ก ก า ร ส ม น า คุ ณ
108,000
ลูกค้านามาแลกแลว
=
้ 10,000x6
60,000 บาท

similar documents