เปรียบเทียบการบริหารงบ OP Refer ปี 55-56

Report
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE
P Refer
ี้ จงเขตเรือ
เสนอในการประชุมชแ
่ งแนวทางการบริหาร
กองทุนหล ักประก ันสุขภาพแห่งชาติ ปี งบประมาณ 2556
ว ันที่ 23 สงิ หาคม 2555
สาน ักบริหารการจ ัดสรรกองทุน
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE
กรอบแนวทางบริหารงบ
งบเหมำจ่ำยรำยหัวประเภทบริกำรกรณีเฉพำะ จำนวน
ิ ธิ) แบ่งเป็ นประเภทบริกำร
262.10 บำท : ประชำกร (ผู ้มีสท
ย่อย 3 รำยกำร ได ้แก่
1. ค่ำใชจ่้ ำยสูง (HC)
2. อุบต
ั เิ หตุ เจ็บป่ วยฉุกเฉิน (AE)
3. กำรบริหำรจัดกำรโรคเฉพำะและกรณีเฉพำะ (DMI)
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE
ประเภทบริการ
ปี 2555
ผลต่าง
ปี 56 ก ับปี 55
ปี 2556
1. บริกำรผู ้ป่ วยนอกทั่วไป
985.78
983.49
-2.29
2. บริกำรผู ้ป่ วยในทั่วไป
972.17
975.85
3.68
60.99
60.99
4. HC/AE/DMI/ยำจำเป็ นฯ
250.49
262.10
11.61
5. บริกำรสร ้ำงเสริมป้ องกัน (P&P)
313.70
313.70
0
3. เพิม
่ สำหรับหน่วยบริกำรทีม
่ ต
ี ้นทุนคงที่
สูง
6. บริกำรทันตกรรมประดิษฐ์
0
ปี 56 ยุบรวมในรายการ
ที่ 4
4.09
0
13.07
12.88
7.20
7.20
141.50
128.69
10. งบสง่ เสริมคุณภำพผลงำนบริกำร
4.76
4.76
0
11. เงินชว่ ยเหลือเบือ
้ งต ้นตำมมำตรำ 41
1.10
5.19
4.09
12. เงินชว่ ยเหลือเบือ
้ งต ้นผู ้ให ้บริกำร
0.75
0.75
0
2,755.60
2,755.60
7. บริกำรฟื้ นฟูสมรรถภำพด ้ำนกำรแพทย์
8. บริกำรแพทย์แผนไทย
ื่ ม
9. งบค่ำเสอ
รวมงบ
-0.19
0
-12.81
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE
OP Refer 56
กำรบริกำรผู ้ป่ วยนอกรับสง่ ต่อเฉพำะข ้ำมจังหวัด จ่ำยแบบร่วม
จ่ำยกับหน่วยบริกำรประจำ โดยหน่วยบริกำรประจำจ่ำยสว่ น
ที่ไ ม่ เ กิน เพดำนต่ อ ครั ง้ บริก ำรที่ สปสช.ก ำหนด และให ้
สปสช.ทำหน ้ำทีใ่ นกำรหักชำระบัญชรี ะหว่ำงกัน (Clearing
house) แทนหน่วยบริกำรประจำ โดย
1) หน่วยบริกำรประจำตำมจ่ำยตำมจริงไม่เกิน 1,600 บำท /
visit
2) สว่ นเกินเพดำนทีก
่ ำหนด สปสช.ร่วมจ่ำยจำกกองทุน
Central reimbursement
3) สปสช.ทำหน ้ำทีใ่ นกำรหักชำระบัญชรี ะหว่ำงกัน
(Clearing house) แทนหน่วยบริกำรประจำ
4) สปสช.ทำหน ้ำทีร่ ับข ้อมูล ประมวลผลข ้อมูลและออก
รำยงำน statement
4
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE
เหตุผลความจาเป็น
1.
2.
3.
4.
5.
เพือ
่ ปกป้ องผู ้ป่ วยให ้ได ้รับบริกำรตำมควำมจำเป็ น
เพือ
่ ปกป้ องหน่วยบริกำรประจำ โดยกำรทำ Risk
sharing เมือ
่ ถูกเรียกเก็บในรำคำทีส
่ งู มำก
เพือ
่ กำกับติดตำมกำรเรียกเก็บจำกหน่วยบริกำรรับสง่ ต่อ
้
ลดกำรเรียกเก็บซ้ำซอนกั
บกรณีสว่ นกลำงจ่ำย
ี ทน CUP/จังหวัดทั่วประเทศ
สปสช.เป็ นผู ้ชำระบัญชแ
เพือ
่ อำนวยควำมสะดวกแก่กองทุนจังหวัดและหน่วย
บริกำรทีร่ ักษำ
5
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE
เปรียบเทียบการบริหารงบ OP Refer ปี 55-56
ลา
ด ับ
รายละเอียด
ปี 2555
ปี 2556
1
งบประมำณ
บริกำรผู ้ป่ วยนอกทั่วไป
(OP Cap)
บริกำรกรณีเฉพำะ
(HC/AE/DMI)
2
กำรบริหำรงบ
กองทุนระดับเขต / จังหวัด กองทุนกลำงระดับประเทศ
(Central
reimbursement)
3
กำรจ่ำยชดเชย
1) ค่ำใชจ่้ ำย ≤1,600
้ นเหมำจ่ำยรำย
บำท ใชเงิ
หัวกรณีผู ้ป่ วยนอกทั่วไป (
OP Cap) โดย สปสช. หัก
จำก CUP/จังหวัด
่ เดียวกับปี 55
1) เชน
้ น
2) สว่ นเกินจำก 1) ใชเงิ
OP Refer ของ CUP/
จังหวัด ทีก
่ น
ั ไว ้บริหำรที่
2) สว่ นเกินจำก 1) ใช ้
เงินกองทุนกลำง
ระดับประเทศ
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE
เปรียบเทียบการบริหารงบ OP Refer ปี 55-56
ลา
ด ับ
4
5
รายละเอียด
รำยกำรทีก
่ ำหนดรำคำ
กลำง
กำรชำระบัญช ี
(Clearing house)
ปี 2555
ปี 2556
มี 171 รำยกำร
่ เดียวกับปี 55
เชน
สปสช.หักชำระบัญช ี
ระหว่ำงกันแทน CUP/
จังหวัด
่ เดียวกับปี 55
เชน

similar documents