eredménymegállapítás

Report
Felkészülés a 2014. évi országgyűlési
képviselő-választásra
Az eredmény megállapítása
Előadó: dr. Kovács Zoltán
a TVI vezető jogi helyettese
1
A szavazás lezárása utáni feladatok
A 19 órakor sorban álló
választópolgárok még szavazhatnak.
Ezután a szavazatszámláló bizottság a
szavazást lezárja!
2
A szavazatszámlálás nyilvánossága
A szavazatszámlálás során a szavazóhelyiségben:
1.)
2.)
3.)
4.)
a szavazatszámláló bizottság,
a jegyzőkönyvvezető,
a médiatartalom-szolgáltató képviselője,
a nemzetközi megfigyelő
tartózkodhat.
(Megjegyzés: Nem mindeni azonos jogosultságokkal
rendelkezik!)
3
A szavazatszámlálás menete
1.) A szavazatszámláló bizottság először megszámlálja a
fel nem használt, valamint a rontott szavazólapokat, és
azokat külön-külön csomagolja.
2.) A szavazatszámláló bizottság a szavazóköri névjegyzék
és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke
alapján
megállapítja
a
szavazáson
megjelent
választópolgárok számát.
4
A szavazatszámlálás menete
3.) A szavazatszámláló bizottság az urna felbontása előtt
ellenőrzi az urna sértetlenségét, és felbontja az összes
urnát.
4.) A szavazóhelyiségben és a mozgóurnába leadott
szavazatokat a szavazatszámláló bizottság a szavazás
lezárását követően haladéktalanul megszámlálja.
Ha a mozgóurnában nem található az ellenőrző lap, a
mozgóurnában lévő valamennyi szavazólap érvénytelen.
Ebben az esetben e szavazólapokat meg kell számlálni és
külön kell csomagolni.
5
A szavazatszámlálás menete
5.) A szavazatszámláló bizottság összekeveri az urnákban és a
mozgóurnában
megszámlálja.
lévő
szavazólapokat,
majd
azokat
Azokat a mozgóurnás szavazatokat, amelyeket az ellenőrző lap hiánya
miatt érvénytelennek kellett nyilvánítani (és külön lettek csomagolva) nem
kell hozzákeverni a többi szavazólaphoz!
Érvénytelen a szavazólap, amely:
a) nincs ellátva a hivatalos bélyegzőlenyomattal,
b) a törvényben meghatározottnál több szavazatot tartalmaz,
vagy
c) nem tartalmaz érvényes szavazatot.
6
A szavazatszámlálás menete
Érvénytelen az a szavazat, amelyet:
a) nem a 186. § (2) bekezdése szerint adtak le,
(jelölt neve melletti körben, 2 egymást metsző vonal)
b) kiesett jelöltre, listára adtak le.
A szavazat érvényességét – ha az egyéb feltételeknek
megfelel – nem érinti, ha a szavazólapon érvénytelen
szavazat is szerepel, vagy ha a szavazólapon bármilyen
megjegyzést tettek, például a jelöltek, listák sorrendjét
megváltoztatták, a jelölt nevét, listát kihúzták, nevet, listát
hozzáírtak.
7
A szavazatszámlálás menete
6.) A szavazatszámláló bizottság külön csoportba helyezi
és összeszámlálja az érvénytelen szavazólapokat.
Az érvénytelenség okát a szavazólap hátoldalára rá kell
vezetni, és azt a szavazatszámláló bizottság jelen lévő
tagjai aláírják.
A
szavazatszámláló
bizottság
szavazólapokat külön csomagolja.
az
érvénytelen
8
A szavazatszámlálás menete
7.) Az érvényes szavazatokat jelöltenként, illetve listánként
külön-külön meg kell számolni, majd el kell végezni a
szavazólapok csomagolását.
A csomagra rá kell írni az érvényes szavazatok
jelöltenkénti, illetve listánkénti számát.
(A szavazólapokat, illetve a szavazatokat legalább kétszer
meg kell számlálni. Az ismételt számlálást addig kell
folytatni, amíg annak eredménye valamely megelőző
számlálás eredményével azonos nem lesz.)
9
A szavazatszámlálás menete
8.)
Ha
az
urnákban
talált,
hivatalos
bélyegzőlenyomattal ellátott szavazólapok száma
meghaladja
a
szavazáson
megjelent
választópolgárok számát, a szavazatszámláló
bizottság a jelöltekre, illetve listákra leadott
szavazatok közül jelöltenként, illetve listánként a
többletnek
megfelelő
számú
szavazatot
érvénytelennek nyilvánít.
Többletszavazatot egy kis odafigyeléssel el lehet
kerülni!
10
A szavazatszámlálás menete
9.) Az érvényes szavazólapok becsomagolása.
A szavazólapokat tartalmazó csomagokat úgy kell lezárni,
hogy – a csomagolás megsértése nélkül – ne lehessen
abból szavazólapot kivenni, illetve abba szavazólapot
betenni. A csomagra rá kell írni a szavazókör sorszámát
és a csomagban lévő szavazólapok megjelölését és
(darab)számát.
A csomagot a szavazatszámláló bizottság jelen lévő
tagjai aláírásukkal, valamint bélyegzőlenyomattal
hitelesítik.
11
A szavazatszámlálás menete
10.) A jegyzőkönyv kitöltése. (Részletek a következő
diákon.)
11.) A szavazatszámláló bizottság a jegyzőkönyveket,
választási iratokat, nyomtatványokat és szavazólapokat – a
szavazatszámlálás befejezését és a jegyzőkönyvek
kitöltését követően haladéktalanul – a helyi választási
irodához szállítja.
12
A jegyzőkönyv
Milyen jegyzőkönyvek találhatók a szavazókörben?
I.
Jegyzőkönyv a szavazás közben előfordult rendkívüli
eseményekről, illetve a szavazatszámláló bizottság
elnökének a rend fenntartása érdekében tett intézkedéséről
A szavazóköri
jegyzőkönyvek:
II.
eredmények megállapítására
szolgáló
13
A szavazóköri eredmények
megállapítására szolgáló jegyzőkönyvek
szavazóköri bontásban
1.) Szavazatszámláló bizottság:
-
Egyéni választókerületi szavazóköri jegyzőkönyv az országgyűlési
képviselők választásán.
Országos listás szavazóköri jegyzőkönyv az országgyűlési képviselők
választásán. (Először a „C”, majd a „B” oldalt kell kitölteni!)
2.) Kijelölt szavazókör (78. § szerinti).
(Itt szavaznak a hajléktalanok és az átjelentkezők.)
- Egyéni választókerületi szavazóköri jegyzőkönyv az egy szavazókörös
településen és a kijelölt szavazókörben az országgyűlési képviselők
választásán.
- Országos listás szavazóköri jegyzőkönyv az egy szavazókörös
településen és a kijelölt szavazókörben az országgyűlési képviselők
választásán
14
A szavazóköri eredmények
megállapítására szolgáló jegyzőkönyvek
szavazóköri bontásban
3.) Az átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatok
megszámlálására kijelölt szavazókör:
-
Szavazásnapi szavazóköri jegyzőkönyv az átjelentkezéssel és a
külföldön leadott szavazatok megszámlálására kijelölt szavazókör
névjegyzéki adatairól az országgyűlési képviselők választásán.
- Egyéni választókerületi szavazóköri jegyzőkönyv az átjelentkezéssel
és a külföldön leadott szavazatok megszámlálására kijelölt
szavazókörben az országgyűlési képviselők választásán
- Országos listás szavazóköri jegyzőkönyv az átjelentkezéssel és a
külföldön leadott szavazatok megszámlálására kijelölt szavazókörben
az országgyűlési képviselők választásán
15
A jegyzőkönyv
A szavazóköri, valamint a választási eredményről
jegyzőkönyvet kell készíteni.
A jegyzőkönyvet két példányban kell kiállítani, melyeket a
választási bizottság jelen levő tagjai aláírnak.
A jegyzőkönyv egy-egy másolati példányát az illetékes
választási
bizottság
elnöke
–
kérésükre,
a
szavazóhelyiségben haladéktalanul és ingyenesen – átadja
a választási bizottság megbízott tagjainak.
Sokszorosítás után a választási bizottság elnöke a
másolatot bélyegzőlenyomattal és aláírásával hitelesíti.
16
A jegyzőkönyv
Tájékoztatás a jegyzőkönyvek összesítése alapján:
A választási irodák a választás nem hiteles eredményét
tartalmazó tájékoztató adatokat a szavazás lezárását
követően nyilvánosságra hozzák.
A jegyzőkönyv egy példánya az illetékes választási
irodában a szavazást követő három napon belül
megtekinthető.
17
A szavazóköri eredmény megállapítása
A szavazóköri eredmény megállapítása
A szavazatszámláló bizottság a szavazatok megszámlálását követően
megállapítja a választás szavazóköri eredményét, és ezt
jegyzőkönyvben rögzíti.
FIGYELEM!
Nagyon kell figyelni a jegyzőkönyv számszaki összefüggéseinek
hibátlanságára!
(A jegyzőkönyvek javítása csak a szavazókörben történhet az SZSZB
jelenlétében!)
18
A szavazóköri eredmény
megállapítása
Az átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatok
megszámlálására kijelölt szavazókör:
A szavazás napján nem számolja a szavazatokat! Az urnákat lezárja
és az OEVI-hez továbbítja, aki gondoskodik a biztonságos őrzésről.
A szavazatszámlálás a KÜVI szavazatok és az átjelentkezettek
szavazatainak megérkezését követően, de legkésőbb a választást
követő 6. napon meg kell történnie! (A gyakorlatban előbb kell!!!)
FIGYELEM!
Ahogy a KÜVI szavazatok és az átjelentkezettek
szavazatai megérkeztek az OEVI vezetőjéhez, ő haladéktalanul
intézkedik az SZSZB összehívásáról. Az SZSZB haladéktalanul
megszámolja a szavazazatokat és megállapítja a szavazóköri
eredményt. (Különben az OEVB nem tudja határidőben
megállapítani a választókerületi végeredményt!)
19
Az eredmény megállapításával
kapcsolatos HVI feladatok
Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető – a Ve.-ben foglalt
feladatain túl –
• közreműködik a szavazóköri jegyzőkönyv kiállításában,
• a HVI vezetőjének utasítása szerint telefonon, telefaxon azonnal
továbbítja a szavazóköri jegyzőkönyv adattartalmát a HVI-hez,
• közreműködik a szavazóköri jegyzőkönyv, a szavazás közben
történt rendkívüli eseményről kiállított jegyzőkönyvek, valamint az
SZSZB határozatai másolatainak előállításában és az SZSZB
megbízott tagjai részére történő átadásában, továbbá
• közreműködik
a
szavazóurnáknak,
a
szavazóköri
jegyzőkönyveknek, valamint az egyéb választási iratoknak a HVI
hivatali helyiségébe történő szállításában.
20
Az eredmény megállapításával
kapcsolatos HVI feladatok
•
•
•
fogadja és – ellenőrzést követően – az informatikai rendszerben
haladéktalanul rögzíti a szavazóköri jegyzőkönyvek adatait;
amennyiben adathiány van a szavazóköri jegyzőkönyvben, vagy az
adatrögzítés során az informatikai rendszer összefüggés-hibát vagy
egyéb hibát jelzett, a HVI vezetője a jegyzőkönyvvezető útján azonnal
tájékoztatja az SZSZB-t,
átvételi elismervénnyel átveszi az SZSZB-től a szavazóurnákat, a
szavazóköri jegyzőkönyveket, valamint az egyéb választási
iratokat,
a beérkező szavazóköri jegyzőkönyveket jogi és számszaki
szempontból ellenőrzi, és haladéktalanul elvégzi az adatbeviteli
teendőket (számítógépes adatfeldolgozásra a jegyzőkönyvek első
példánya szolgál); a HVI a hibásan vagy hiányosan kitöltött
jegyzőkönyvre felhívja az SZSZB figyelmét, és a jegyzőkönyv javítását
követően intézkedik az adatok informatikai rendszerbeli javításáról.
21
Az eredmény megállapításával
kapcsolatos HVI feladatok
•
•
•
•
gondoskodik az SZSZB-ktől átvett választási iratok biztonságos
tárolásáról,
a szavazást követő – az átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatok
megszámlálására kijelölt szavazókör esetében a kiállítását követő – három
napon keresztül biztosítja a szavazóköri jegyzőkönyvek második
példányának, valamint a határozatok nyilvánosságát, majd azokat
irattárazza,
a szavazóköri jegyzőkönyvek első példányait legkésőbb a szavazást
követő – az átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatok
megszámlálására kijelölt szavazókör esetében a kiállítását követő –
nap 11.00 óráig továbbítja az OEVI-hez,
a szavazólapokat és egyéb választási iratokat a polgármesteri hivatalban a
szavazást követő kilencvenedik napig megőrzi; a szavazást követő
kilencvenedik napot követő munkanapon, illetve büntetőeljárás esetén az
ügy jogerős lezárása után a választási iratokat – a jegyzőkönyvek
kivételével – megsemmisíti.
22
Az eredmény megállapításával
kapcsolatos HVI feladatok
• A szavazás napján az egy szavazókörrel rendelkező település helyi
választási bizottsága, továbbá a Ve. 78. §-a szerint kijelölt
szavazókör SZSZB-je mellett működő jegyzőkönyvvezető
közreműködik az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok
szavazatait tartalmazó szállítóborítéknak a HVI hivatali
helyiségébe történő szállításában.
• A HVI a szavazás napján fogadja az SZSZB-től az
átjelentkezéssel
szavazó
választópolgárok
szavazatait
tartalmazó szállítóborítékokat.
• A HVI az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok szavazatait
tartalmazó szállítóborítékot legkésőbb a szavazást követő nap
11.00 óráig továbbítja az OEVI-hez.
23
Az eredmény megállapításával
kapcsolatos OEVI feladatok
Csak a leglényegesebb feladatok vannak kiemelve a Vhr.,
28/2013. (XI.15.) KIM rendelet 17-22. §-ai közül!
- Tájékoztatja a HVI-ket a szavazólap elkészülte után bekövetkező
változásokról,
- Ellenőrzi a szavazóköri jegyzőkönyvek feldolgozásának megtörténtét,
• az OEVI székhelyén külön urnát biztosít a levélben szavazók
válaszborítékainak leadására, amelyet folyamatosan felügyel,
• 19.00 órát követően felbontja az urnát, megszámlálja a leadott
válaszborítékokat, és azokat szállítóborítékba zárja úgy, hogy annak
megsértése nélkül ne lehessen a szállítóboríték tartalmát
megváltoztatni
• a leadott válaszborítékok számát az OEVI jelenti az NVI-nek.
• Az OEVI az országgyűlési képviselők választásán átveszi a
külföldön és átjelentkezéssel leadott szavazatok megszámlálására
kijelölt szavazókör SZSZB-jétől a lezárt urnát.
24
Az eredmény megállapításával
kapcsolatos OEVI feladatok
• átveszi a HVI-től az átjelentkezéssel szavazók szavazatait
tartalmazó szállítóborítékokat,
• az
átjelentkezéssel
szavazók
szavazatait
tartalmazó
szállítóborítékokat és a levélben szavazók válaszborítékait
tartalmazó csomagot – a TVI vezetőjének rendelkezése szerint –
legkésőbb a szavazást követő nap 19.00 óráig továbbítja az NVIhez,
• az OEVB döntésének előkészítéseként tételesen ellenőrzi az
egyéni választókerületi szavazóköri jegyzőkönyvek és a
számítógépes adatok azonosságát, és annak eredményéről
jelentést tesz az OEVB-nek,
• Az NVB döntésének előkészítéseként tételesen ellenőrzi a listás
szavazóköri jegyzőkönyvek és a számítógépes adatok
azonosságát, és annak eredményéről jelentést tesz az NVI-nek,
25
Az eredmény megállapításával
kapcsolatos OEVI feladatok
• gondoskodik a külföldön és átjelentkezéssel leadott szavazatok
megszámlálására kijelölt szavazókör urnájának biztonságos
őrzéséről,
• az átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatokat tartalmazó
csomagot átveszi az NVI-től,
• megszervezi az átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatok
megszámlálására kijelölt SZSZB ülését, átadja az SZSZB elnöke
részére a lezárt urnát, valamint az átjelentkezéssel és a külföldön
leadott szavazatokat tartalmazó csomagot,
• az átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatok
megszámlálására kijelölt SZSZB által kiállított szavazóköri
jegyzőkönyveket haladéktalanul az OEVB rendelkezésére
bocsátja, valamint feldolgozza,
26
Az eredmény megállapításával
kapcsolatos OEVI feladatok
• az egyéni választókerületi választási eredményt az OEVB
jegyzőkönyve alapján rögzíti az informatikai rendszerben,
• a listás szavazóköri jegyzőkönyvek első példányait – a TVI
vezetőjének rendelkezése szerint, közvetlenül vagy a TVI-n
keresztül – a szavazást követő nyolcadik nap 15.00 óráig
továbbítja az NVI-hez,
• az egyéni választókerületi választási eredményt megállapító
jegyzőkönyv első példányát – a TVI vezetője által meghatározott
rend szerint – a jogerőssé válását követően haladéktalanul
továbbítja az NVI-hez,
• előkészíti az egyéni választókerületi megbízólevelek átadását.
• Az OEVI az Európai Parlament tagjainak választásán a szavazóköri
jegyzőkönyvek első példányait – a TVI vezetőjének rendelkezése
szerint, közvetlenül vagy a TVI-n keresztül – a szavazást követő
nap 19.00 óráig továbbítja az NVI-hez.
27
A választás eredményének
megállapítása
A választás eredményének megállapítása
(A választási bizottság megállapítja a választás eredményét.)
OEVB: Legkésőbb a szavazást követő 6. napon ( 2014. április 12.)
megállapítja a választás egyéni választókerületi eredményét.
NVB:
1.) Megállapítja a magyarországi lakcímmel nem rendelkező
választópolgárok
levélben
szavazásának
eredményét,
(A
szavazatszámlálást 2014. április 6-án 19.00 óra előtt nem lehet
megkezdeni!)
2.) Legkésőbb a szavazást követő 19. napon (2014. április 25.)
megállapítja a választás országos listás eredményét.
28
Köszönöm a figyelmet!
dr. Kovács Zoltán
aljegyző
a TVI vezető jogi helyettese
29

similar documents