Zmeny v parametroch bunkovej aj humorálnej imunity pacientov so

Report
Zmeny v štandardne vyšetrovaných
parametroch humorálnej aj
bunkovej imunity pacientov so SM
liečených imunomodulátormi II línie
MUDr. Smiešková A, AdLa. s.r.o Prešov
Doc. MUDr. Klímová E, FNsP Prešov
Lieky 2. voľby
Natalizumab
I.v. 1x za mesiac
Fingolimod
P.o. denne
 Používajú sa až po
zlyhaní predchádzajúcej
skupiny liekov
 Majú vysokú účinnosť
 Potrebné prísnejšie
sledovanie priebehu
liečby
Natalizumab
Rekombinantná humanizovaná protilátka
proti alfa 4
intengrínu
 účinok - zabránenie transmigrácii mononukleárnych
leukocytov cez endotel do zápalového tkaniva
- p.p. efekt aj na supresiu zápalových reakcií v
poškodených tkanivách






Nežiaduce účinky: IMC, nasofaryringitídy
O niečo častejšie herpetické infekcie
Vplyv na laboratórne parametre: zvýšený počet cirkulujúcich
lymfocytov, monocytov, eosinofilov, bazofilov, bez zvýšenia
neutrofilov.
Nárast o 35% do 140%, priemerný počet ale v referenčných
hodnotách
Úprava do 16 týždňov pre ukončení terapie
Natalizumab





V laboratórnych odberoch podľa očakávania lymfocytóza,
Zmeny bunkovej imunity individuálne, v.v. bez klinickej
relevancie
vzhľadom
ku
klinickému
stavu
/liečime pacienta nie odbery/
Zvýšené infekcie skôr v súvise s inými ochoreniami – rinitída,
fokusy, herpesy a zvyčajne ťažkosti ešte pred neurologickou
liečbou
Súvis aj s celkovým stavom, prijatím choroby
Humorálna imunita bez vplyvu liečby, humorálne ID ale idú s
častejšími infekciami - liečba IVIG úplne bezpečná, veľmi
dobrý efekt
Fingolimod
fingolimod je modulátor receptora sfingozín-1-fosfátu/SIP/
 funkčný antagonista receptorov S1P na lymfocytoch
fingolimodfosfát - blokuje schopnosť lymfocytov vystupovať
z lymfatických uzlín/naivných a centrálne pamäťové bunky,
TCM /, čím spôsobuje redistribúciu/nie redukciu /lymfocytov.
 redistribúcia zníži infiltráciu patogénnych /autoreaktívnych/
lymfocytov do nervového systému, kde by sa podieľali na
zápale nervov a poškodzovaní nervového tkaniva

Fingolimod

pokles počtu lymfocytov počas obdobia dvoch týždňov a
dosiahne minimálny počet približne 500 buniek/mikroliter
alebo približne 30 % východiskovej hodnoty, nízky počet
lymfocytov sa udržiava pri dlhodobom dennom užívaní
redukcia CD4 – Th prevažne aj CD8 – Tc lymfocytov ,
zníženie CD4/CD8 pomeru
 bez redukcie efektorových pamäťových buniek / TEM –
neobiehajú cez LU/
 možnosť aj vplyvu na B lymfocyty

Fingolimod





Zmeny len v krvi nie v LU
Redukcia počtu sa týka len periférnych cirkulujúcich
lymfocytov, ktoré tvoria menej ako 2% celkového
počtu lymfocytov v organizme
Bez redukcie protilátkovej odpovede závislej na Th
lymfocytoch pri vírusových infekciách
Môže znížiť migráciu T buniek do periférie – do miesta
expozície antigénom
Nepoznáme aký je vhodný pomer TEM vs TCM pre
zachovanie efektívnej imunologickej pamäti
Fingolimod

Infekcie a nákazy :
Veľmi časté: Infekcie spôsobené chrípkovými vírusmi
Časté: Infekcie spôsobené herpetickými vírusmi , bronchitída,
sinusitída, gastroenteritída, infekcie kože (tinea)
Menej časté: pneumónia

Infekcie vírusom varicella zoster

Zvýšený odpor dýchacích ciest pokles FEV1
Pacient 1: A.K, žena 1961
2010 N
2011 N
2012 F
Lymf. 1,2-3,4
3,7x10ˆ9/l
3,8x10ˆ9/l
1,0 x10ˆ9/l
CD3 /60-85 %/
80,3
75,3 ..2850
69,7 .. 687
CD4 / 30-59%/
55,1
50 ..1900
14,9 ..149
CD8 /19-48%/
21,8
25 .. 950
44,9 ..449
CD19 B /5-23%/
10,8
13 .. 494
3,3
CD16 NK/6-25%/ 4,9
10 .. 380
26,3 .. 262
CD4/CD8 /l-2,8/
2,53
2,0
0,33
IgG g/l /7-16/
6,8
7,l
6,7
IgA g/l /0,7-4/
1,69
1,95
1,56
IgM g/l /0,4-2,3/
0,60
0,77
0,89
.. 33
Pacientka 2: D.R, žena 1973
2008 KS
2009 Cop
2011 N
2012 F
Lymf l,2-3,4
2,5
2,1
4.9
0,7x10^9/l
CD3 /60-85 %/
69,7
74,6
64,7 ..3170
24,6 ..172
CD4 / 30-59%/
48,3
48,7
39,9.. 1955
3,9 .. 27
CD8 /19-48%/
22,8
27,3
23,5.. 1152
24,4 .. 171
CD19B /5-23%/
15,9
8,7
24,3.. 1191
2,3
CD16 NK/6-25%/
11,9
13,1
10,1 ..495
68,6 ..480
/CD4/CD8 /l-2,8
2,11
1,77
1,70
0,l6
IgG g/l /7-16/
8.0
9,6
8,9
8,3
IgA g/l /0,7-4/
1,42
1,53
1,30
1,21
IgM g/l /0,4-2,3/
1,81
1,90
1,75
1,26
.. 16
Pacient 3 M.L, muž 1982
2006 INF
2007 INF
2011 N
2012 F
Lymf l,2-3,4
2,0
1,0
4,6
1,1
CD3 /60-85 %/
86,1
81,1
75,8..3458
71,3..784
CD4 / 30-59%/
36,1
41,1
32,8..1509
4,3 .. 47
CD8 /19-48%/
47,7
37,4
42,8..1946
68,7.. 758
CD19B /5-23%/
5,2
8,6
12,8..589
<1
CD16 NK/6-25%/
6,3
7,5
10,5..485
28,7 ..316
/CD4/CD8 /l-2,8
0,76
1,12
0,78
0,06
IgG g/l /7-16/
8,7
9,6
8,8
7,7
IgA g/l /0,7-4/
1,48
1,52
1,41
1,26
IgM g/l /0,4-2,3/
1,27
1,27
0,68
0,65
Pacient 4, S.H, žena 1976
2004 INF
2010 Cop
2012/03
2012 /10 F
Lymf l,2-3,4
1,2
1,8
1,8
0,4x10^9/l
CD3 /60-85 %/
87,7
78,9
75..1350
61 ..244
CD4 / 30-59%/
60
45,1
44..792
9 ..36
CD8 /19-48%/
30,l
31,7
31..558
52 ..208
CD19B /5-23%/
19,6
13,9
12..214
4 ..16
CD16 NK/6-25%/
16,6
4,5
12..216
35 ..140
/CD4/CD8 /l-2,8
2,0
1,41
1,41
0,17
IgG g/l /7-16/
10,3
12,5
9,3
8,5
IgA g/l /0,7-4/
1,1
0,97
0,58
0,55
IgM g/l /0,4-2,3/
1,5
1,05
0,79
0,67
Pacient 5, J.K, muž 1964
2003 INF
2005 +Im
2007 Co
2009 N
2012 F
Lymf l,2-3,4
1,9
1,6
1,3
2,2
0,4x10^9/l
CD3 /60-85 %/
67
70,6
71,2
61,2..1353
57 ..228
CD4 / 30-59%/
51
46,8
50
35 ..772
22 ..88
CD8 /19-48%/
28
27,3
24,3
21,9..482
35 ..140
CD19B /5-23%/
17
8,9
13,7
23.9..526
5 .. 20
CD16 NK/625%/
16
16,3
102
13,6..299
39 ..156
/CD4/CD8 /l-2,8
1,62
1,71
2,02
1,60
0,63
IgG g/l /7-16/
13,5
11,0
14,0
10,6
9,7
IgA g/l /0,7-4/
3,1
2,5
3,05
2,62
2,17
IgM g/l /0,4-2,3/
0,9
0,6
0,630
0,37
0,45
Fingolimod





V laboratórnych odberoch výrazný pokles Th – CD4
lymfocytov , nízky pomer CD4/CD8
Pokles CD8 – Tc individuálny
Pokles B lymfocytov
NK bunky npp sekundárne vzostup
Humorálna imunita bez jasných zmien
Fingolimod





Častejšie skôr infekcie DDC ako HDC
Problém VZV
Kombinácia s J 45, J 44 – dôrazná liečba sledovanie
spirometrií na začiatku liečby
Fokusy?? / ORL, zuby, gynekológia/
Imunomodulačná liečba KI /okrem imunoglobulínov problém
ak nemáme laboratórny ID /.
Ďakujem za pozornosť

similar documents