ความเชื่อมโยง (ต่อ) การดำเนินงานกรมควบคุมโรค สู่

Report
เป้าหมาย ต ัวชวี้ ัด และยุทธศาสตร์การดาเนินงาน กระทรวงสาธารณสุข 2557
ระด ับเขตสุขภาพ
ระด ับกระทรวง
ต ัวชวี้ ัดกลุม
่ ว ัย
ต ัวชวี้ ัด คุณภาพบริการ
ต ัวชวี้ ัด
ด้านบริหาร
1
ื่ มโยงการดาเนินงานกรมควบคุมโรค
ความเชอ
สูเ่ ป้าหมายกระทรวงสาธารณสุข 2557
ต ัวชวี้ ัด เป้าหมายกระทรวง
ต ัวชวี้ ัด / มาตรการ กรมควบคุมโรค
1. ร ้อยละของเด็กทีม
่ พ
ี ฒ
ั นาการสมวัย (ไม่น ้อยกว่า 85)
ี ทุกประเภทตามเกณฑ์ (ไม่
 ร ้อยละของเด็ก 0-2 ปี ได ้รับวัคซน
น ้อยกว่าร ้อยละ 90 ยกเว ้น MMR ไม่น ้อยกว่า 95)
2. ความชุกของผู ้บริโภคเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ใน ปชก.
อายุ 15 - 19 ปี (ไม่เกิน 13)
 ร ้อยละของร ้านค ้าไม่จาหน่ายเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ให ้กับ
บุคคลทีอ
่ ายุไม่ครบ 20 ปี บริบรู ณ์ (ลดลงร ้อยละ 10)
มาตรการ
1. พัฒนากฎหมายควบคุมเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ / ผลักดันบังคับ
้
ใช/ควบคุ
มการเข ้าถึงเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์
ั ยภาพเยาวชนการเฝ้ าระวัง ควบคุมเครือ
2. พัฒนาศก
่ งดืม
่
ั พันธ์ให ้ความรู ้
แอลกอฮอล์ ประชาสม
3. อัตราตายจากอุบต
ั เิ หตุทางถนน
(ไม่เกิน 13 ต่อ ปชก.แสนคน)
 จานวนอาเภอนาร่องทีม
่ ก
ี ารดาเนินงานป้ องกันอุบต
ั เิ หตุทาง
ถนนแบบบูรณาการ ผ่านกลไกการดาเนินงานของอาเภอ
ควบคุมโรคเข ้มแข็ง (76 อาเภอ/ 76 จังหวัด)
มาตรการ
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการข ้อมูลและสารสนเทศอุบต
ั เิ หตุทาง
ถนน
ั ยภาพบุคลากร เครือข่าย ให ้เข ้มแข็ง /สอ
ื่ สารความ
2. พัฒนาศก
ี่ งถึงผลกระทบของอุบต
เสย
ั เิ หตุ
2
ื่ มโยง (ต่อ)
ความเชอ
การดาเนินงานกรมควบคุมโรค สู่ เป้าหมายกระทรวงสาธารณสุข 2557
ต ัวชวี้ ัด เป้าหมายกระทรวง
ต ัวชวี้ ัด / มาตรการ กรมควบคุมโรค
4. อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (ไม่เกิน 20 ต่อ
ประชากรแสนคน)
 ร ้อยละประชาชนอายุ 15 ปี ขน
ึ้ ไปได ้รับการคัดกรอง
เบาหวาน/ ความดันโลหิตสูง ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 90
5. ร ้อยละของผู ้สูงอายุในชว่ งอายุ 60 – 70 ปี ทเี่ ป็ นโรคหลอด
เลือดสมอง (ไม่เกิน 14.54)
 ร ้อยละของประชาชนอายุ (60) 15 ปี ขน
ึ้ ไปได ้รับการคัด
กรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง (ร ้อยละ 90)
6. ร ้อยละของ WCC คุณภาพ (ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 70)
ี ทุกประเภทตามเกณฑ์
 ร ้อยละของเด็ก 0 -2 ปี ได ้รับวัคซน
(ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 90 ยกเว ้น MMR ไม่น ้อยกว่า 95)
7. ร ้อยละศูนย์เด็กเล็กคุณภาพระดับดีและดีมาก
(ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 70)
 ประเมินรับรองศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค
8. ร ้อยละของศูนย์ให ้คาปรึกษาคุณภาพ (Psychosocial
ื่ มโยงกับระบบชว่ ยเหลือ
Clinic) และเชอ
 Youth friendly service??
9. ร ้อยละของอาเภอทีม
่ ี District Health
ื่ มโยงระบบบริการ
System (DHS) ทีเ่ ชอ
ปฐมภูมก
ิ บ
ั ชุมชนและท ้องถิน
่ อย่างมี
คุณภาพ (ไม่น ้อยกว่า ร ้อยละ 50)
 ร ้อยละของอาเภอควบคุมโรคเข ้มแข็ง
แบบยั่งยืน (80)
3
ื่ มโยง (ต่อ)
ความเชอ
การดาเนินงานของกรมควบคุมโรค สู่ เป้าหมายกระทรวงสาธารณสุข
ต ัวชวี้ ัด เป้าหมายกระทรวง
10. ร ้อยละของอาเภอทีม
่ ท
ี ม
ี DMAT, MCATT, SRRT
คุณภาพ (เท่ากับ 80)
ั ยภาพเป็ น
11. ร ้อยละของ อสม. ทีไ่ ด ้รับการพัฒนาศก
ี่ วชาญ(ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 72)
อสม. เชย
ต ัวชวี้ ัด / มาตรการ กรมควบคุมโรค
 ร ้อยละของอาเภอทีม
่ ี SRRT คุณภาพ (เท่ากับ 80)
มาตรการ
1. พัฒนาขีดความสามารถ SRRT เฉพาะทีมตอบสนองปั ญหาพืน
้ ที่
2. ขยายเครือข่ายเฝ้ าระวังไปยังหน่วยบริการสาธารณสุขเอกชน /
โรงงาน
??
12. ร ้อยละของคลินก
ิ NCD คุณภาพ (ไม่น ้อยกว่า 70)
 ร ้อยละของคลินก
ิ NCD คุณภาพ ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 70
มาตรการ
1. พัฒนาเกณฑ์คณ
ุ ภาพ
2. ติดตามประเมินผลเสริมสว่ นขาดให ้จังหวัดไปติดตามประเมินผล
รพ.
13. หน่วยบริการในพืน
้ ทีม
่ ต
ี ้นทุนต่อหน่วยไม่เกินเกณฑ์
เฉลีย
่ กลุม
่ ระดับบริการเดียวกัน ร ้อยละ 20
 ??
ื้ จัดจ ้างงบลงทุนสามารถ
14. ร ้อยละของรายการจัดซอ
ั ญาจ ้างได ้ในไตรมาสที่ 1 (เท่ากับ
ลงนามในสญ
100)
Applicable with all DDC units
15. ร ้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมใน
ปี งบประมาณ 2557 (ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 94)
 Applicable with all DDC units
4
จุดเน้น 5 ปี และกรอบการจ ัดทาแผนปฏิบ ัติการ กรมควบคุมโรค
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
ั
NHL4 ผลสมฤทธิ
ร์ ะบบการพ ัฒนาคุณภาพต่อเนือ
่ งการป้องก ัน ควบคุมโรค
: “อาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยงยื
่ ั น”
HL1 การพ ัฒนาเชงิ ระบบ
HL101 กลไกการเฝ้าระว ัง ตอบสนองต่อโรคและภ ัยสุขภาพ ภาวะปกติและฉุกเฉิน
HL102 การจ ัดการความรู ้ การร ับรองมาตรฐาน และการประเมินเทคโนโลยี
HL103 การพ ัฒนาสมรรถนะกาล ังคนด้านการป้องก ันควบคุมโรคและภ ัยสุขภาพ
แผนงานป้องก ันควบคุมโรคและภ ัยสุขภาพ
ี่ ง
HL2 โรคไม่ตด
ิ ต่อและปัจจ ัยเสย
ี่ งต่อการเกิดโรค
HL201 ลดปัจจ ัยเสย
หลอดเลือดและเบาหวาน
ี่ งการ
HL202 ป้องก ันควบคุมปัจจ ัยเสย
บริโภคเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ ต่อการ
บาดเจ็บ และโรคมะเร็ง
ี่ งการ
HL203 ป้องก ันควบคุมปัจจ ัยเสย
่
บริโภคยาสูบ ต่อการเกิดโรคสาค ัญ เชน
โรคถุงลมปอดอุดกน
ั้ โรคมะเร็ง
ี่ ง
HL204-205 ป้องก ันควบคุมปัจจ ัยเสย
ต่อการบาดเจ็บ ใน 3 เรือ
่ งหล ัก ได้แก่ การ
บาดเจ็บจากอุบ ัติเหตุทางถนน ความ
รุนแรงในครอบคร ัว จมนา้ ตาย
ี
HL3 โรคจากอาชพ
และสงิ่ แวดล้อม
HL301-302 ว ัยทางาน
ปลอดโรค ปลอดภ ัย กาย
ใจเป็นสุข (ใน
ภาคอุตสาหกรรม และภาค
เกษตรกรรม)
HL4 โรคติดต่อ
HL401 ป้องก ันควบคุมโรคไข้เลือดออก
ี่ ง
้ ทีเสย
เชงิ รุกในพืน
HL402 ป้องก ันควบคุมโรคว ัณโรคเชงิ รุก
้ ทีเ่ ป้าหมาย
ในพืน
์ ละ
HL403 ป้องก ันและแก้ไขปัญหาเอดสแ
ั ันธ์ในประชากร
โรคติดต่อทางเพศสมพ
กลุม
่ เป้าหมายเฉพาะ
HL404-405 ป้องก ันควบคุมโรคติดต่อ
ี่ ง
อุบ ัติใหม่ อุบ ัติซา้ เน้นประชากรกลุม
่ เสย
: ห ัด , มือ เท้า ปาก
5
ตัวชีว้ ด
ั เป้าหมายการดาเนินงาน ตามภารกิจทีเ่ ป็ น
จุดเน้นของกรมควบคุมโรค”
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
1.ร้อยละอาเภอควบคุมโรคเขมแข็
งแบบยัง่ ยืน (ร้อยละ 80)
้
2.อัตราการป่วยดวยโรคหั
ด (ปี 56 ไมเกิ
้
่ น 37 ตอแสน
่
ประชากร, ปี 57 ไมเกิ
ตอแสนประชากร,
ปี
่ น 20
่
58 ไมเกิ
่ น 0.5 ตอแสนประชากร)
่
3.จานวนผู้ติดเชือ
้ เอชไอวีรายใหม่ (ลดลง 2 ใน 3)
อัตราป่วยโรคติดตอทางเพศสั
มพันธลดลงไม
เกิ
่
่ นคามั
่ ธยฐาน
์
ย้อนหลัง 5 ปี ทีผ
่ านมา
(Proxy indicator)
่
4.อัตราป่วยตายดวยโรคไข
เลื
้
้ อดออก
5.อัตราความสาเร็จของการรักษาวัณโรค
6.ร้อยละผู้สูบบุหรีใ่ นวัยรุน
่ (ไมเกิ
่ น10)
7.อัตราการเสี ยชีวต
ิ จากการจมน้าอายุ 0 - 15 ปี (ไมเกิ
่ น6 8
แนวคิดการดาเนินงานระหว่ าง DHS และ DCCD
DHS
1. คณะกรรมการ
2. ระบบระบาดวิทยาทีด
่ ี
3 การวางแผนงาน
4. การระดมทร ัพยากร
5. มีผลสาเร็ จของ
การควบคุมป้องก ันโรค
SRRT
อาเภอ
ควบคุมโรค
เข้ มแข็งฯ

similar documents