Folkeskolereformen

Report
Folkeskolereformen
- Hvad kan I forvente som forældre?
Fremtidens folkeskole
Hvilken skole åbner dørene 1.
august?
• Alt er ikke klar-parat d. 1.august. Vi
tager ét skridt ad gangen ind i
reformen, både elever og
medarbejdere
• Noget forandrer sig - Nye måder
at arbejde med læring og trivsel
Fremtidens folkeskole
1) Fundamentet
a) En systemisk tilgang, hvor de voksne handler ud fra viden om, at:
• Børn altid lærer og udvikler sig i relation til andre
• Vanskeligheder opstår i relationer og bæres ikke af det enkelte barn alene
• Børn godt kan have iboende,
individuelle vanskeligheder –
i så fald kan de voksne bedst
gøre en forskel for barnets
læring og trivsel ved at
fokusere på at skabe
ændringer i barnets miljø og i
barnets relationer
Fremtidens folkeskole
b) En anerkendende tilgang,
hvor de voksne handler ud fra viden om, at:
• Børn har behov for at føle sig lyttet til, at føle sig
accepteret, bekræftet, forstået – anerkendt.
• Anerkendelse af barnet skaber selvværd, tryghed og
tillid, som er med til at understøtte læring og udvikling
af både sociale og faglige ressourcer.
Fremtidens folkeskole
c) En forskningsbaseret
tilgang
til elevernes trivsel og læring, hvor de voksne handler ud fra viden om, at
• Der er nogle metoder og tilgange, der har større effekt på læring og
trivsel end andre.
• Det er afgørende at anvende de metoder, vi ved, har effekt og lade
være med at bruge dem, der ikke har det.
• Det er afgørende for elevernes læring, at læringsmålene er synlige, og
at læringsprocessen er genstand for løbende feedback og evaluering
Fremtidens folkeskole
2) Konkrete
læringsmål for alle
elever
Fremtidens folkeskole
Synlige og konkrete faglige
læringsmål for alle elever
•
Hvor fagene dansk og matematik prioriteres først, hvorefter de resterende fag følger
i årene derefter.
•
Hvor skolens personale selv står over for at skulle lære denne
måde at arbejde på i de kommende skoleår, og som derfor har
brug for jeres forståelse for, at arbejdet med konkrete
læringsmål er en løbende udviklingsproces over flere år.
•
En skole med høje faglige forventninger til alle elever
•
Hvor skolens personale hjælper jeres barn til at have
høje faglige forventninger til sig selv.
•
Hvor jeres barn skal have udfordringer, der passer
lige præcis til ham/hende.
Fremtidens folkeskole
En skole, der arbejder med
løbende evaluering og feedback
på læringsmålene
• Hvor jeres barn langsomt uddannes til at forholde
sig til sine egne mål, fremskridt og videre arbejde.
• Hvor undervisningspersonalet er klædt på til at
foretage en systematisk faglig refleksion over
arbejdet med konkrete læringsmål.
Fremtidens folkeskole
En skole, der inddrager jer som
forældre i arbejdet med
konkrete læringsmål
• Hvor I som forældre får viden om,
hvordan I på bedste vis kan støtte op
om denne måde at arbejde på.
• Hvor I som forældre er informeret
om, hvilke konkrete læringsmål, jeres
børn arbejder mod på kort og på lang
sigt.
Fremtidens folkeskole
En længere og mere varieret
skoledag
Med folkeskolereformen skal skoledagen være
længere, end den er i dag. Den gennemsnitlige
skoleuges længde over et skoleår bliver på:
Børnehaveklasse til 3.klasse:
4. klasse til 6. klasse:
7. klasse til 9. klasse:
30 timer
33 timer
35 timer
Fremtidens folkeskole
a) En skole med flere fællesskaber
• Et basefællesskab – den traditionelle klasse
• I fagfællesskaber på tværs af årgange og på tværs af
basefællesskaber,
• Et skole- eller børnebyfællesskab og et større
samfundsfællesskab
• Personalet på skolen organiserer fællesskaberne
fleksibelt og ikke nødvendigvis for et helt skoleår ad
gangen.
Fremtidens folkeskole
En kontaktperson i stedet
for en traditionel
klasselærer
• Hvor kontaktpersonen er den gennemgående person, som jeres barn
kan søge råd og vejleding hos.
• Hvor kontaktpersonen er den, der guider jeres barn, når det skal
navigere i flere fællesskaber.
• Hvor kontaktpersonen har jævnlige samtaler med jeres barn om,
hvordan det trives, og hvordan det går fagligt.
Fremtidens folkeskole
En skole med mere motion og
bevægelse
• som en naturlig del af alle fag
• som flere aktive pauser
• som idrætstimer
En mere åben skole
• Hvor undervisningen i stigende grad foregår ude i samfundet.
• Hvor andre faggrupper uden for folkeskolen inviteres ind i
undervisningen.
• Hvor lokalsamfundet bliver brugt som en aktiv del af
undervisningen.
• Hvor brobygning til ungdomsuddannelserne bliver en
integreret del af skoletiden i overbygningen
Fremtidens folkeskole
En skole med understøttende
undervisning
• Som er en ny form for undervisning, der indføres med reformen.
• Som kan have et direkte fagrelateret indhold og dermed give jeres
barn mulighed for at træne og udvikle de kompetencer, der er
behov for i fagene.
• Som også kan have et bredere sigte, som f.eks. at styrke jeres barns
læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling,
motivation og trivsel.
• Som i høj grad inddrager situationer fra
dagligdagen, der gør det muligt for jeres
barn at relatere undervisningen til
hverdagen og således koble teori og
praksis.
Fremtidens folkeskole
En skole med tilbud om faglig
fordybelse og lektiehjælp
• Som gøres til et attraktivt tilbud allerede nu, så det er
en integreret del af jeres barns hverdag, når det bliver
obligatorisk for alle elever efter næste folketingsvalg.
• Som er tilrettelagt, så jeres barn kan få udbytte af
tiden uanset fagligt niveau.
• Som har en tydelig sammenhæng med det, der foregår
i undervisningen.
Fremtidens folkeskole
SFO’en fra 1.august
Fremtidens folkeskole
En SFO med en tydelig
sammenhæng til resten af dagen
• Hvor det pædagogiske personale i SFO’en ofte indgår i og er en del af
skoledagen.
• Hvor det pædagogiske personale i SFO’en ved,
hvad der er foregået i skoletiden og kan følge
op på det.
• Hvor det pædagogiske personale i SFO’en ved,
hvordan og med hvad der arbejdes i
undervisningen.
• Hvor det pædagogiske personale i SFO’en i
samarbejde med skolens personale sikrer, at
jeres barn oplever gode overgange mellem
skole og SFO både morgen og eftermiddag.
Fremtidens folkeskole
En SFO, hvor der arbejdes
systematisk med 7 temaer:
Fremtidens folkeskole
En SFO, der er
kendetegnet ved:
• At der er god balance mellem planlagte
aktiviteter og børnenes selvvalgte aktiviteter
• At der er plads til selvvalgte aktiviteter inden
for helt andre emner end de syv obligatoriske.
• At arbejdet med hvert emne gennemgående tager udgangspunkt i jeres
barns nysgerrighed, interesser og kompetencer, således at tilbuddene
understøtter udviklingen af jeres barns naturlige iderigdom og kreativitet.
• At aktiviteterne inden for hvert emne planlægges med Politik for inklusion
og tidlig indsats for øje, således at planlægningen og gennemførelsen af
aktiviteterne skaber mulighed for, at alle børn kan være aktive og
ligeværdige deltagere i fællesskabet.
Fremtidens folkeskole

similar documents