Ohustatud tõugu loomad - Põllumajandusministeerium

Report
Põllumajanduskeskkonna ja
kliimameede 2014-2020
Katrin Rannik
Maaelu arengu osakond
Põllumajandusministeerium
Tallinn, 12. märts 2013
Räägin teile





Keskkonnatoetusest MAKis
Keskkonnatoetuse raamidest
Töögruppide tööst
Keskkonnatoetuste struktuurist 2014-2020
Põhitoetusest
Põllumajanduslik keskkonnatoetus
maaelu arengukavades
2004-2006:
Keskkonnasõbraliku tootmise toetus
 Mahepõllumajandusliku tootmise toetus
 Ohustatud tõugu looma pidamise toetus
(eesti, tori ja raskeveo hobune ning
maakarja veis)
 Kiviaia rajamise ja taastamise toetus

2004-2006:

Eelarvepuudusel jäid ära mitmed
kavandatud toetused:


Tiikide rajamine
Mitmeliigilise põõsasriba rajamine
2007-2013:
2007. aastal rakendus PLK hooldamise
toetus Natura 2000 aladel
 Jätkus kohalikku ohustatud tõugude
toetamine
 2009. aastast jätkus uus mahetoetus
ja KSTst sai KSM
 2009. aastast rakendati kohalikku
sorti taimede kasvatamise toetust
sangaste rukkile

2012.aastal taotles PKT
toetust
ca 4200 taotlejat
ca 555 000 hektari ja
üle 3000 looma kohta
summas ca 38,3 milj eurot
Keskkonnatoetuse raamid
Raami loovad EL õigusaktid
3 peamist 2011. aasta oktoobrist seni eelnõu staatuses
olevat õigusakti on (EP ja Nk määrused):
Maaelu määrus
 Horisontaalmäärus
 Otsetoetuse määrus

Rakendusmääruse kavandeid
täna veel ei ole
Õiguslik raamistik,
EL õigusaktide eelnõud (okt 2011):



Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa
Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD)
antavate maaelu arengu toetuste kohta
aga ka
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühise
põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja ja
nõukogu määrus, millega kejärelevalve kohta
Euroopa Parlamendi htestatakse ühise
põllumajanduspoliitika raames
toetuskavade
alusel põllumajandustootjatele makstavate
otsetoetuste eeskirjad
Põllumajanduse keskkonna ja
kliimameede (keskkonnatoetus)
on jätkuvalt kohustuslik toetus
Kellele?
Põllumajandustootjatele
 Põllumajandustootjate rühmadele
 Põllumajandustootjate ja muudele
maavaldajate rühmadele
 Muudele maavaldajatele või
muudele maavaldajate
rühmadele, kui see on
keskkonnaeesmärkide
saavutamise seisukohast
põhjendatud.

Mille eest?

Vabatahtlike tegevuste eest, mis
sisaldavad ühte või mitut kohustust
põllumajandusmaal
Kui pikk on kohustus?
 Kohustused
võetakse viie kuni seitsme
aasta pikkuseks ajavahemikuks.
 Kui aga on vaja saavutada või säilitada
kavandatud keskkonnaalast kasu,
võivad liikmesriigid määrata teatavat
liiki kohustuste jaoks pikema
ajavahemiku, sh pärast esialgse
perioodi lõppu kohustuse iga-aastase
pikendamise.
 Põhjendatud juhtudel lühem
ajavahemik?
Milliste nõuete eest?
Nõuded peavad olema rangemad kui …
 nõuetele vastavuse
nõuded
 väetiste-ja taimekaitsevahendite
miinimumnõuded
 I samba rohestamise nõuded
 muud asjakohased siseriiklike
õigusaktidega kehtestatud
kohustuslikud nõuded.
Mida hüvitatakse?
Toetust makstakse iga-aastaselt
 Toetussummadega hüvitatakse
toetusesaajatele võetud
kohustustest tingitud lisakulud ning
saamatajäänud tulu kas tervikuna
või osaliselt.
 Toetus võib sisaldada
tehingukulu.

Toetuse ülemmäär
Maksimaalne toetusmäär ha kohta (kõigi PKT
toetustega kokku) on:
Üheaastaste kultuuride puhul 600 eurot
 Mitmeaastaste erikultuuride puhul 900 eurot
 Muu maakasutuse
puhul 450 eurot

Riigil on kohustus
…võimaldada taotlejatele
kohustuste täitmiseks vajalikke
teadmisi ja teavet, näiteks
kohustusega seotud eksperdiabi,
ja/või seatakse käesoleva meetme
kohase toetuse saamise tingimuseks
asjakohasel koolitusel osalemine
Kui huvi on suurem kui eelarve?
Toetusesaajad võib valida
konkursikutsete alusel, kohaldades
majandusliku ja keskkonnatõhususe
kriteeriume.
Baastase on …
… määrava tähtsusega ja jagab eesmärgi
saavutamise võimalused kaheks.
 Keskkonnareostuse ohu peab ära hoidma
põllumajandustootja enda kulul, ning
üldjuhul nende täitmise järgimisega
kaasnevaid kulusid toetustega ei
hüvitata, nt on sätestatud kõigile
kohustuslike õigusaktidena.
 Täiendavad keskkonda hoidvad meetmed
on baastaset ületavad ja nende täitmist
on võimalik toetusega soodustada.
Nõuetele vastavuse
(cross compliance) eesmärgid:


siduda toetuste maksmine keskkonna,
kliimamuutuste ja maa hea põllumajandusseisundi; rahva-, looma- ja taimetervise ning
loomade heaolu nõuete järgimisega
tagada, et täies mahus toetusi saavad need
põllumajandustootjad, kes täidavad nõudeid
Lisainfo: ww.pikk.ee/nouetelevastavus
Keskkonnatoetusi ei saa
võrrelda

Riikide põllumajanduskeskkonna
seisund ja valdkondlikud strateegiad,
millel keskkonnatoetus põhineb, on
erinevad, seetõttu on ka
liikmesriikides rakendatavad
toetusskeemid väga erinevad.
Keskkonnatoetuste
toetusmäärasid ei tasu võrrelda

Riikide õigusruum (baastase), millel
keskkonnatoetus põhineb, on erinev,
samuti on erinevad ka sisendite ja
tööjõu hinnad jne.
Meetmete ettevalmistus
Meetmete ettevalmistus
Esialgsed ettepanekud
Põllumajanduskeskkonna töögrupp
 Põhitoetuse, mulla ja vee ekspertgrupp
 Keskkonnasõbraliku aianduse
ekspertgrupp
 Kohaliku sordi ekspertgrupp
 Ohustatud tõugude ekspertgrupp
Alates oktoobri algusest on toimunud
28 suuremat ekspertgrupi kohtumist
Sõnasse „põllumajanduskeskkond“ on vastuolu
sisse kodeeritud 
Suur tänu kõigile,
kes kaasa lõid!
Keskkonnatoetus 2014-2020
Keskkonnatoetuste struktuur
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Põhitoetus
Mullakaitse toetus
Keskkonnasõbraliku aianduse toetus
Kohalikku sorti taimede kasvatamise
toetus
Ohustatud tõugu looma kasvatamise
toetus
Poolloodusliku koosluse hooldamise
toetus
Põhitoetus
Põhitoetus on KST ja KSM „järglane“
KST ja KSM on kumbki nn „lai ja madal“
keskkonnatoetusskeem, kus võimalikult suur osa
taotlejatest ja põllumajandusmaast sobib
toetusskeemi, kuid eesmärgid ei ole nii spetsiifilised.
Mõlema toetusskeemi vastu oli huvi suurem eelarve.
Sellest hoolimata oli toetusega kaetud suurem osa
toetusõiguslikust pindalast.
KSM-ga on kaetud ca 430 000 ha põllumaast, s.o. üle
70 %. Taotlejaid oli eelmisel aastal 1888
Meetme vajaduse põhjendus
Õiguslikud piirangud hoiavad ära küll
keskkonareostuse, kuid ei taga head
keskkonnakvaliteeti
Põhitoetuse eesmärgid
Mulla- ja veekeskkonna kaitse ning
elurikkuse ja maastikulise mitmekesisuse
suurendamine
Keskkonnasõbralike tegevuste planeerimine
Keskkonnateadlikkuse kasv
Põhitoetus
Põhitoetus on kombineeritud toetus – suur
osa põllumaast saab kohustusega kaetud,
kuid spetsiifilisemad nõuded on valitavad
Põhitoetuse töögrupp
Alates oktoobrist käidi koos 9 korda
Toetusega ei suuda
kõike probleeme
lahendada
Põhitoetus


Põhitoetus koosneb tervikpaketist ja
eraldi valitavatest nõuetest
Algselt eraldi meetmena kavandatud
liigikaitse ning NTA toetused on
integreeritud põhitoetuse valitavateks
nõueteks
Põhitoetuse tervikpaketi nõuded:











põlluraamat
väetusplaan
sõnnikuproovid
kohustuslik koolitus
Viljavaheldus
mullaproovid
vähemalt 15% teraviljade külvipinnast sert. seeme
vähemalt 15% põllumaast liblikõielised
vähemalt 30% talvise taimkatte nõue põllumaast
glüfosaatide kultuuride kasvuperioodiaegne keeld
üle 20 ha suuruse põllu avaliku tee äärne põlluserv
Mustkesa ei katkesta kultuuride järgnevust külvikorras.
Mustkesa eest ei maksta.
Põhitoetuse valitavad nõuded:
Üksikuna esitatavad nõuded, mille hulgast
peab valima 3-6 nõuet:
 toetuse taotlemine e-PRIA-s
 täielik loobumine mineraalsest
lämmastikust
 neonikotinoidide taimede kasvuaegne
keeld
 taimekasvuregulaatorite kasutamise keeld
teraviljadel ja suvirapsil
 50% talvine taimkate
 glüfosaatide kasutamisest loobumine
 püüdekultuuride kasvatamine
Põhitoetuse valitavad nõuded:
• üle 30 hektari põllumassiivide vähemalt
10 m laiused (puhverala pindala on 0,5
ha kuni 2,1 ha) põlluservad intensiivse
põllumajandusega maakondades.
• 10 m laiused taimekaitsevahendite
puhverribad
• + 5 m veekaitsevööndid
• hõredam külv teraviljapõldudel
Põhitoetuse valitavad nõuded:
• niitmise keeld 10.juunist kuni 15.
augustini; ala peab olema niidetud ja niide
koristatud hiljemalt 10.septembril.
• üle 15 ha rohumaadel niitmine 20-40
meetri laiuste frontidena, vähemalt 6nädalase vahega. Tööde lõputähtaeg
1.september.
• püsirohumaa niitmata jätmine 2. ja 4.
kohustuseaastal suur-konnakotka
elupaikadesse jäävatel püsirohumaadel
• üle 30 ha püsirohumaade äärte 9-13
meetri laiuselt 2. ja 4. kohustuseaastal
niitmata jätmine
Põhitoetuse valitavad nõuded:
Erodeeritud muldadega põllul:
• 100% talvine taimkate või kõrretüü
Nitraaditundlikul alal asuva ettevõtte põllumaa
kohta (valitavad tervikpaketina):
• 50% talvine taimkate
• + 5 m veekaitsevöönd
Põhitoetuse taotleja:
• Põllumajandusega tegelev
füüsilisest isikust ettevõtja või
juriidiline isik
• Tervikpaketi toetust võib taotleda
üksnes põllumaa kohta, sh kuni 4aastase rohumaa kohta
• Toetust ei saa taotleda
mahepõllumajandusliku tootmise
toetuse saajad.
Lisaks toetuse nõuetele
 nõuetele vastavuse nõuded,
 väetiste ja taimekaitsevahendite
kasutamise miinimumnõuded
 otsetoetuse rohestamise nõuded
 muud asjakohaseid baasnõudeid.
Põhitoetuse taotlemine ja
kohustus :
Toetust saab taotleda 2015. ja 2016.
aastal
Kohustus on vastavalt 6- või 5aastane
Kõik kohustused saavad läbi
programmiperioodi lõpuks, 2020.
aasta on kõigi jaoks viimane
kohustuseaasta
Aitäh !
44

similar documents