ÜN*VERS*TE Ö*RENC*LER*N*N K***L*K ÖZELL*KLER*N*N

Report
GRUP İSMİ: FTB
 GRUP ÜYELERİ
 FATMA ÖZCAN
 TUĞÇE ERDEM
 BÜŞRA CÜCER
Araştırmanın Amacı
 Mesleğin yapı taşlarını oluştuğu, üniversite yıllarında
kişilik özelliklerinin akademik motivasyonla ilişkisi olup
olmadığını saptayarak farkındalık kazandırmak.
Alt Amaçlar
 5 faktörlü kişilik tiplerinin motivasyonla ilişkisi var mı?
 Akademik motivasyon cinsiyete göre değişiklik gösterir mi?
 Akademik motivasyon seçilen bölüme göre değişiklik
gösterir mi?
Literatür Taraması
 1.Örgütlerde çalışanların kişilik özellikleri ve motivasyon




ilişkisi(MELTEM KARADAĞ,2012)
2.ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK MOTİVASYON
DÜZEYLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ(Mehmet Nuri GÖMLEKSIZ1
Birsen SERHATLIOĞLUAralık 2013)
3.Kimya Öğretmen Adaylarının Motivasyon ve Akademik Başarıları
Arasındaki İlişkinin İncelenmesi(Gülüzar EYMUR, Ömer GEBAN)
4.Ergenlerde Öznel iyi oluşu artırma Stratejilerini Kullanma ile
Akademik Motivasyon arasındaki ilişki (Ali Eryılmaz,2010)
5. BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE AKADEMİK GÜDÜLENME
İLİŞKİSİ(Öğr.Gör. Ferhat BİTLİSLİ * Okt. Mehmet DİNÇ,2011)
6. DÜZENLİ OLARAK SPOR YAPAN ve YAPMAYAN ÖĞRENCİLERİN
KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ
İLİŞKİNİN İNCELENMESİ(Gizem SAYGILI, Emrah ATAY, Meriç
ERASLAN, Mesut HEKİM)( Gizem SAYGILI, Emrah ATAY, Meriç
ERASLAN, Mesut HEKİM
Yöntem
 Araştırmanın örneklemi olarak Melikşah
Üniversitesi’nde eğitim gören 57 kız 33 erkek
öğrenciden oluşmaktadır
 Veri Toplama Süreci: Çalışma için 2 ölçme aracı ve
kişisel bilgi formu kullanılmıştır.
Kullanılan ölçme araçları gruba form olarak dağıtılmış ve
doldurulduktan sonra toplanmıştır.
Veri Toplama Aracı
 TIPI (Ten Item Personality Inventory) (On Maddelik Kişilik Ölçeği):
 Orjinali Gosling ve arkadaşları (2003) tarafından; Türkçe uyarlaması da Atak (2012)
tarafından yapılmış ölçek 10 maddeden ve 5 faktörden oluşmaktadır. Uyarlama
çalışmasında dil geçerliği (0,92-0,97 arasında değişen korelasyonlar), açımlayıcı (5
faktör ve 10 madde; açıklanan varyans %65,21) ve doğrulayıcı (X2/sd: 2,20, GFI .95,
AGFI .92, CFI .93, NNFI .91, RMR.04 ve RMSEA .03) faktör analizi sonuçları, madde
analizi ve ölçüt dayanıklı geçerlik sonuçları önerilen beş-faktörlü modelin Türk
gençlerinde uygunluğunu desteklemektedir. İç tutarlılık (Deneyime Açıklık 0,83,
Yumuşak başlılık 0,81, Duygusal Dengelilik 0,83, Sorumluluk 0,84 ve Dışa Dönüklük
0.86) ve test-tekrar test yöntemine dayalı güvenirlik analizleri sonuçları da (n=54;
Deneyime Açıklık 0,89, Yumuşak başlılık 0,87, Duygusal Dengelilik 0,89,
Sorumluluk 0,87 ve Dışa Dönüklük 0,88), ölçeğin kabul edilebilir güvenilirliğine
işaret etmektedir.
 Bu çalışmada faktörlerin cronbach alfa değerleri .78 ile .84 arasında değişmektedir.
 Akademik Motivasyon Ölçeği
 Ölçek 28 maddeden oluşmuştur.
 Üç tane içsel motivasyon, üç tane dışsal motivasyon ve bir
tane motivasyonsuzluk boyutuna ait olmak üzere, her biri
dörder maddelik, toplam yedi faklı boyuttan oluşur.
 Kapsam geçerliği için uzman görüşü alınarak, sınav kaygısı
ve çevresel destek ölçekleriyle karşılaştırmalarla kavramsal
geçerlik sınanmıştır.
 Hipotez testi bulguları ölçeğin ayırt ediciliğini göstermiş,
yapı geçerliğini sınamak amacıyla doğrulayıcı ve açıklayıcı
faktör analizleri yapılmıştır.
 Ölçeğin Türk toplumu için geçerli ve güvenilir olduğu
belirlenmiş, ilerde benzer çalışmaların yapılması
önerilmiştir.
Bulgular ve Sonuç;
Akademik Motivasyonla Kişilik Tiplerinin İlişkisi
DIŞA
DÖNÜKLÜK
,402**
YUMUŞAK
BAŞLILIK
,231*
SORUMLULU
K
-,015
DUYGUSAL DENEYİME
DENGE
AÇIKLIK
,309**
,210*
Başarıya yönelik
içsel motivasyon
,232*
,315**
-,099
,175
,197
Uyarım yaşamaya
yönelik içsel
motivasyon
Belirlenmiş dışsal
motivasyon
,314**
,185
,030
,277**
-,074
,253*
,025
,008
,138
,106
İçe yansıyan dışsal -,018
motivasyon
,132
,007
,305**
,264*
Dışsal
motivasyon- dış
düzenleme
Motivasyonsuzluk
,118
,020
,158
,132
,299**
,029
-,189
-,225*
-,220*
,103
Bilmeye yönelik
içsel motivasyon
Akademik motivasyonun kişilikle ilişkisinin sonuçları;
 0,01 anlamlı farklılığa göre; dışadönüklük kişilik özelliği ile bilmeye
yönelik içsel motivasyon arasında pozitif yönlü korelasyon vardır. Diğer bir
ifadeyle dışadönüklük kişilik puanı arttıkça bilmeye yönelik içsel
motivasyonda artmaktadır.
 Dışadönüklük kişilik özelliği ile bilmeye yönelik içsel motivasyon arasında
pozitif yönlü korelasyon vardır. Diğer bir ifadeyle dışadönüklük kişilik
puanı arttıkça bilmeye yönelik içsel motivasyonda artmaktadır.
 Yumuşak başlılık kişilik özelliği ile bilmeye yönelik içsel motivasyon
arasında pozitif yönlü korelasyon vardır. Yumuşak başlılık kişilik özelliği ile
bilmeye yönelik içsel motivasyon arasında da pozitif yönde korelasyondan
söz edilebilir.
 Dışadönüklük kişilik özelligi ile başarıya yönelik içsel motivasyon arasında
da pozitif yönlü korelasyon vardır, diger ifadeyle dışadönüklük kişilik puanı
artıkça başarıya yönelik içsel motivasyonda artmaktadır.
 Duygusal denge kişilik özelliği ile bilmeye yönelik içsel motivasyon
arasında pozitif yönlü korelasyon vardır, diger ifadeyle ise kişilik puan
degeri artıkça bilmeye yönelik içsel motivasyonda pozitif şekilde artış
göstermektedir.
 Yumuşak başlılık kişilik özelliği ile başarıya yönelik içsel




motivasyon arasında pozitif yönlü korelasyon vardır. Diğer bir
ifadeyle yumuşak başlılık kişilik puanı arttıkça başarıya yönelik
içsel motivasyon da artmaktadır.
Dışadönüklük kişilik özelliği ile uyarım yaşamaya yönelik içsel
motivasyon arasında pozitif yönlü korelasyon vardır. Diğer bir
ifadeyle dışadönüklük kişilik puanı arttıkça uyarım yaşamaya
yönelik içsel motivasyon da artmaktadır.
Duygusal denge kişilik özelliği ile uyarım yaşamaya yönelik içsel
motivasyon arasında pozitif yönlü korelasyon vardır. Diğer bir
ifadeyle duygusal denge kişilik puanı arttıkça uyarım yaşamaya
yönelik içsel motivasyon da artmaktadır.
Dışa dönüklük kişilik özelliği ile belirlenmiş dışsal motivasyon
arasında pozitif yönlü korelasyon vardır. Diğer bir ifadeyle
dışadönüklük kişilik puanı arttıkça belirlenmiş dışsal
motivasyon da artmaktadır.
0,01 anlamlı farklılığa göre; dışadönüklük kişilik özelliği ile
bilmeye yönelik içsel motivasyon arasında pozitif yönlü
korelasyon vardır. Diğer bir ifadeyle dışadönüklük kişilik puanı
arttıkça bilmeye yönelik içsel motivasyonda artmaktadır.
 Duygusal denge kişilik özelliği ile içe yansıyan dışsal motivasyon




arasında pozitif yönlü korelasyon vardır. Diğer bir ifadeyle duygusal
denge puanı arttıkça içe yansıyan dışsal motivasyon artmaktadır.
Deneyime açıklık kişilik özelliği ile içe yansıyan dışsal motivasyon
arasında pozitif yönlü korelasyon vardır. Diğer bir ifadeyle deneyime
açıklık puanı arttıkça içe yansıyan dışsal motivasyon artmaktadır.
Deneyime açıklık kişilik özelliği ile dışsal motivasyon-dış düzenleme
arasında pozitif yönlü korelasyon vardır. Diğer bir ifadeyle deneyime
açıklık puanı arttıkça dışsal motivasyon-dış düzenleme artmaktadır.
Sorumluluk kişilik özelliği ile motivasyonsuzluk arasında negatif yönlü
korelasyon vardır. Diğer bir ifadeyle sorumluluk puanı arttıkça
motivasyonsuzluk azalacaktır.
Duygusal denge kişilik özelliği ile motivasyonsuzluk arasında negatif
yönlü korelasyon vardır. Diğer bir ifadeyle duygusal denge puanı
arttıkça motivasyonsuzluk azalacaktır.
Akademik Motivasyonun Cinsiyete
Göre Farklılaşması
 Akademik motivasyonun alt boyutları incelendiğinde,
alt boyutlarından başarıya yönelik içsel motivasyonla
cinsiyet arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur.
Kızların ortalamaları, erkeklerin ortalamalarından
büyüktür.
Akademik Motivasyonun Fakülte ve
Bölümlere Göre Farklılaşması
 Akademik motivasyonun alt boyutlarının aritmetik ortalamaları
fakülte ve bölümlere göre incelendiğinde; bilmeye yönelik içsel
motivasyon, başarıya yönelik içsel motivasyon, içe yansıyan
dışsal motivasyon, dışsal motivasyon-dış düzenleme alt
boyutlarında fen bilimlerinin aritmetik ortalamasının, sosyal
bilimlere göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Diğer yandan
uyarım yaşamaya yönelik içsel motivasyon, belirlenmiş dışsal
motivasyon ve motivasyonsuzluk alt boyutlarında sosyal
bilimlerinin aritmetik ortalamasının fen bilimlerinin aritmaetik
ortalamasına göre yüksek olduğu görülmektedir. Daha sonra
gruplar arasındaki farklılığın anlamlılığı test edilmek için t testi
yapılmıştır. T testi değerlerine baktığımızda dışsal motivasyondış düzenleme alt boyutunda anlamlı bir farklılık , tespit
edilmiştir.
Kaynakça
 Örgütlerde çalışanların kişilik özellikleri ve motivasyon ilişkisi(MELTEM
KARADAĞ,2012)
 Kimya Öğretmen Adaylarının Motivasyon ve Akademik Başarıları Arasındaki
İlişkinin İncelenmesi(Gülüzar EYMUR, Ömer GEBAN)
 Ergenlerde Öznel iyi oluşu artırma Stratejilerini Kullanma ile Akademik
Motivasyon arasındaki ilişki (Ali Eryılmaz,2010)
 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Çeşitli Nedenler
Arasında Süreksiz-Durumluk Kaygının Yeri ve Önemi(M. SİLAH,2003)
 Akademik Başarı ve Kişilik İlişkisi(Ü SIĞRI, S GÜRBÜZ ,2011)
 Beş Faktör Kişilik Özellikleri ile Akademik Güdülenme İlişkisi (Öğr.Gör. Ferhat
BİTLİSLİ * Okt. Mehmet DİNÇ,2011)
 Ergenlerde Öznel iyi oluşu artırma Stratejilerini Kullanma ile Akademik
Motivasyon arasındaki ilişki (Ali Eryılmaz,2010)
 M. Hülya Ünal KARAGÜVEN(2012) Marmara Üniversitesi,Akademik
Motivasyon Ölçeğinin Türkçeye Adaptasyonu.
 KOÇEL, T. ( 2007). İşletme Yöneticiliği, Arıkan Yayınları, 11. Baskı, İstanbul.

similar documents