DENTALNO ASISTIRANJE

Report
DENTALNO ASISTIRANJE
ZADACI I ULOGA DENTALNOG
ASISTENTA U ORDINACIJI
DENTALNE MEDICINE
bacc.med.tech Dijana Didak
Djelokrug odgovornosti dentalnog asistenta
podrazumjeva:
 Osobna higijena i zaštita od infekcije
 Provođenje mjera dezinfekcije prema pravilima
struke ( površine, stomatološka jedinica,pacijentasepsa, antisepsa)
 Dekontaminacija instrumenata
 Priprema instrumenata za sterilizacijski
postupak( dezinfekcija,pranje,čišćenje,sušenje)
 Provođenje sterilizacijskog postupka prema
pravilima struke ( punjenje kazete za
sterilizaciju,provjera ispravnosti instrumenata
za ponovnu upotrebu temperatura,tlak,vrijeme izlaganja
sterilizacijskom mediju)
 Provođenje redovite kontrole uspješnosti
sterilizacijskog postupka ( kemijska kontrola,
biološka kontrola)
 Pravilno skladištenje sterilnog materijala i
pribora ( zatvoren prostor,zaštita od
prašine,zaštita od kontaminacije aerosolom)
 Vođenje dokumentacije provedenog
sterilizacijskog postupka ( protokol-datum,
vrijeme,kontrolna traka ili ispis parametara,
izvršitelj postupka-ime i prezime osobe )
 Održavanje nasadnih instrumenata
(turbina,mikromotor,koljičnik-kolenik,kavitronstrojno skidanje zubnog kamenca) provođenjem
postupaka denzinfekcije,čišćenja i redovitog
podmazivanja – manuelno,strojno)
 Narudžba materijala i pribora za rad- vođenje
evidencije roka trajanja medikamenta i otopina (
cementi, kompoziti, amputacijske paste, otapala )
 Provjera sigurnosti za rad na početku i kraju radnog
dana ( stomatološka jedinica-dovod
el.energije,funkcije dizanja,spuštanja,dotok vode i
zraka,reflektorsko svjetlo,plavo svjetlo,prohodnost
nasadnih instrumenata-eliminacija zaostataka
tekućine i ulja,
provjera plinskih instalacija – plamenik
provjera dotoka vode u nečistoj zonidekontaminacija,čišćenje,pranje i sušenje
instrumenata
 Vođenje dentalne kartoteke ( broj,ime
prezime pacijenta ,identifikacijski
podaci,izjava o zdravlju
Rtg.dokumentacija,povijesti bolesti,posebne
napomene, dentalni status )-redovito
ažuriranje podataka prilikom svakog novog
pregleda pacijenta
 Nrudžba pacijenata ( planer,E-narudžba)
 Izdavanje dokumenata pacijentu (
uputnica,recept )
 Priprema instrumenata prema vrsti zahvata i
prema pravilima aseptičkog rada
 Praćenje pacijenta prije,u toku i nakon
zahvata( verbalni i neverbalni znakovi-hitna
stanja,stah,nelagoda,bol, pacijenti s
posebnim potrebamapokretnost,sluh,vid,komunikacijske barijere)
 Zbrinjavanje odpada prema kritičnosti
( oštri odpad,kontaminirani,komunalni
opasni )
 Čišćenje i dezinfekcija filterskog sustava
stomatološke jedinice ( na kraju radnog
dana-posebne mjere zaštite! )
 Kontinuirana edukacija i usavršavanje (
tečajevi,seminari,viša razina obrazovanja)
DEFINICIJA I ASPEKTI
HIGIJENE
 HIGIJENA- više od sinonima za čistoću, jer
kroz različite aspekte utječe na razvoj bolesti
i očuvanje zdravlja
 HIGIJENA - skup postupaka koji se provode u
svrhu prevencije ili u cilju lječenja bolesti
ASPEKTI
HIGIJENE
OKOLIŠ
( onečišćenje
voda,tla,zraka..)
PSIHOHIGIJENA
( odražava
duševno zdravlje
pojedinca )
SOCIJALNO
OKRUŽENJE
( utjecaj
ekonomije na
zdravlje
pojedinca)
 DEFINICIJA ZDRAVLJA ( WHO ) :
zdravlje je stanje potpunog tjelesnog
duševnog i socijalnog blagostanja, a ne samo
odsustvo bolesti i iznemoglosti
 BOLEST - reakcija organizma na neki
patogeni utjecaj ili poticaj
 OSNOVNA PRAVILA HIGIJENE KOJA DENTALNI
ASISTENT MORA PROVODITI I U PRAKTIČNOM
RADU :
 kosa –uredno počešljana i skupljena ( ako je duga
ne smije padati pacijentu na lice ili postojati kao
opasnost da bude zahvaćena od strane
rotirajućih instrumenata )
 nokti- kratki do srednje dugi,uredni,bez laka za
nokte ( retencijska mjesta za tranzitornu
mikrobiološku floru )
 koža ruku – hidratizirana zaštitnom kremom ( prevencija
ekskorijacija i iritacija koje mogu odgovoriti upalom i postati
mjestom prodora mikroorganizama
 nakit – mora biti uklonjen za vrijeme rada radi mogućeg
ozljeđivanja pacijenta i opasnosti da se mikroorganizmi zadrže
na površini nakita
 radna odjeća-materijal periv na 60 – 95 °
koji je moguće i sterilizirati
 radna obuća – zatvorena ,stabilna ,udobna, od materijala koji
moguće oprati idezinficirati
OBAVEZNO !







zaštitna maska za područje nosa i usta
zaštitne naočale
vizir
rukavice za jednokratnu upotrebu
zaštitna kapa
pranje ruku
dezinfekcija ruku
DENTALNI
TIM
Članovi dentalnog tima :
 Dr.med.dent – glavni nositelj tima
 Dentalni asistent
 Pridruženi članovi:
- zubni tehničari,Rtg. tehničari, stomatolozi
različitih specijalnosti,doktori opće medicine,
sterilizacijsko osoblje,tehničko osoblje i osoblje
zaduženo za čišćenje prostora,osoblje praonice
 Definicija T I M A :
-skup pojedinaca koji imaju zajednički cilj u
okviru kojeg se zadaci obavljaju sukladno
akademskom postignuću i kompetncijama
- timski rad je ključan u ostvarivanju dobrih
rezultata
 podjela posla unutar tima jasno je određena
akademskim postignućem
 Naglasak na : komunikaciju,razmjenu ideja,svi članovi
mogu ravnopravno pridonositi ostvarivanju zajedničkog
cilja u okviru odgovornosti i kompetencija
 razvijanje kolektivne svijesti i odgovornosti
( “ mi “ ispred “ ja “ )
 sinergija kolektiva – brzina , točnost,preciznost,zadovoljsto
pacijenta učinjenim,pozitivno okruženje,zadovoljstvo
članova tima,smanjenje troškova,razmjena
znanja,konzultiranje,rješavanje problema,koordinacija i
povezivanje,jačanje zajedništva,rješavanje sukoba
Ovo je timski rad....

similar documents