Nawigacja dla żeglarzy

Report
Nawigacja
Tomasz Jarzębski Telefon: 501 892 942,
Żeglarz: SJM PZŻ/8211, Instruktor PZŻ: MIŻ4334,
Instruktor ISSA: Inland 00420, Instruktor ISSA: SEA 00394
http://www.pro-skippers.com/skipper/343
Po co?
• Gdzie jestem?
• Gdzie płynę?
• Jak długo jeszcze?
Rodzaje nawigacji
•
•
•
•
•
•
•
•
Nawigacja satelitarna - gdzie wykorzystywany jest odbiornik GPS który przy pomocy fal
radiowych komunikuje się z 24 sztucznymi satelitami okrążającymi Ziemię. Odbiornik GPS na
bieżąco wskazuje współrzędne geograficzne.
Nawigacja terestryczna - stosowana w zasięgu widoczności lądu, gdzie określanie
współrzędnych geograficznych polega na obserwacji obiektów na lądzie. Stosując tę metodę
wykorzystuje się mapy morskie, locje, spisy świateł i sygnałów nawigacyjnych.
Nawigacja radarowa - określanie współrzędnych pozycji polega na obserwacji zarysów
wybrzeży i obiektów nawigacyjnych za pomocą radaru. Zasięg stosowania nawigacji
radarowej jest dużo większy od zasięgu nawigacji terestrycznej.
Nawigacja pilotowa - głównie wykorzystywaną przy podejściach do portów, gdzie wytyczanie
drogi jachtu polega na identyfikacji mijanych pław, staw, nabieżników.
Nawigacja zliczeniowa - przybliżone określenie pozycji jachtu, gdzie podstawą jest
znajomości jego ostatniej zmierzonej pozycji (pozycja obserwowana) oraz kierunku (kursu)
oraz szybkości jachtu (Mm).
Nawigacja astronomiczna - określanie współrzędnych geograficznych polega na obserwacji
położenia ciał niebieskich. Stosowana głównie w żeglarstwie oceanicznym.
Nawigacja radiowa - polega na określaniu współrzędnych pozycji na podstawie
radionamiarów. Nie stosowana z uwagi na fakt, że wszystkie radiolatarnie zostały wyłączone.
Nawigacja inercyjna - stosowana głównie w okrętach podwodnych, określanie pozycji statku
jest automatyczne, na podstawie pomiarów parametrów jego ruchu przy pomocy
skomplikowanych systemów żyroskopowych.
Przybory nawigacyjne
• Ołówek, trójkąt nawigacyjny, linijka, kroczek,
sonda, kompas, log, sekstant 
• Mapy Morskie
• Locje
• Atlasy pływów
• Spis radiostacji Nautycznych
• Przewodniki żeglarskie
rodzaj światła
podtyp światła
STAŁE
nazwa polska
Stałe
Przerywane
PRZERYWANE
Przerywane grupowe
IZOFAZOWE Izofazowe
Blaskowe
BŁYSKOWE
Błyskowe
Migające
MIGAJĄCE
Migające grupowe
Migające przerywane
Szybko migające
SZYBKO
MIGAJĄCE
Szybko migające grupowe
ULTRASZYBKO
Ultraszybko migające
MIGAJĄCE
MORSE'A
Kodowe Morse'a
ROZBŁYSKOWERozbłyskowe
ZMIENNE
Zmienne
opis
nazwa
symbol
angielska
Fixed
F
Światło nie zmieniające barwy ani natężenia
Światło w regularnych odstępach czasu gasnące. (przy czym
Occulting
Oc
ogólny czas świecenia jest dłuższy od ogólnego czasu
zaciemnienia)
Group
Światło, w którym (w tym przykładzie: dwa) zaciemnienia
Oc(2)
occulting
występują w grupie przedzielonej dłuższym okresem świecenia.
Izophase
Iso
Światło, w którym fazy świecenia i zaciemnienia są równie długie.
Światło z regularnie powtarzającymi się blaskami , gdzie faza
Long flashing LFl
świecenia trwa dłużej niż 2 sekundy
Światło z regularnie powtarzającymi się blaskami trwającymi
Flashing
Fl
krócej niż 2 sekundy, równe sobie, lecz wyraźnie krótsze niż czas
trwania ciemności; okres równy lub dłuższy od 1,5 sekundy
Światło z regularnie powtarzającymi się błyskami (w ilości 50-80 /
Quick
Q
min)
Światło, gdzie (tu: dziewięć) błysków występuje w grupie
Group quick Q(9)
przedzielonej dłuższą fazą ciemności.
Interrupted
Światło, gdzie po sekwencji co najmniej 8 błysków następuje
IQ
quick
zaciemnienie trwające nie krócej niż 3 sekundy
Światło z regularnie powtarzającymi się błyskami (w ilości 80-160
Very quick VQ
na minutę)
Group very
quick
VQ(3)
Światło, gdzie (tu: trzy) szybkie błyski występuje w grupie
przedzielonej dłuższą fazą ciemności.
Ultra quick
UQ
Światło z błyskami w ilości nie mniejszej niż 160 na minutę
Morse code Mo(K)
Światło składające się z dwóch rodzajów świeceń odpowiadających kropkom i kreskom alfabetu Morse'a - tak
pogrupowanych, że tworzą jedną lub więcej liter lub cyfr tego
alfabetu. Nadawane znaki podane są w nawiasie. Stosowane są
tylko znaki międzynarodowe.
Fixed and
flashing
FFl
Światło stałe z błyskami o większym natężeniu
Alternating
Światło zmieniające barwę wg sekwencji: białe - zielone czerwone (ang.: White - Green - Red). Brak faz zaciemnienia - faza
Al WGR
światła jednego koloru przechodzi bezpośrednio w fazę innej
barwy.
Jak to działa?
Wielkości
•
•
•
•
•
Równik, równoleżniki
Południki
1°=60’
1’=60”
r=6370
2∗∗
= 1852,9
360°∗60
360°
 =
= 11°15′
32
• Mm =
• 1
• 10 kbl = 1 Mm
1
1ℎ
• 1 =
• 1 stopa = 30 cm
• 1 sążeń = 6 stóp
Zasięg na morzu
ę ś[] = 2,08 ∗ ℎ[]
odwzorowania
Odwzorowania
- Merkatora
- Gnomiczne
Kompas
KK
NK
Dewiacja δ
KK + δ = KM
NK + δ = NM
Deklinacja d
• 5°25’ w roku 1990
• Dziś 2014 – 1990 = 24
• Decrg – zmniejszamy rocznie
Incrg – zwiększamy rocznie
• 4’*24= 96’ = 1°36’
• d = 5°25’ - 1°36’ = 3°49’
KM + d = KR
NM + d = NR
Poprawka na wiatr - pw
trawers
Kurs obserwowany
Kąt dryfu
trawers
KR + pw (Lewy hals + / prawy Hals -) KDW
Porwaka na pływ pp
KDW
pp
Schodki nawigacyjne
Cp=δ+d
NR = NK+Cp = NK+δ+d
Długość geograficzna λ (lambda) λ = +012° 47,3'
φ 55° 32,5' N ; λ 012° 47,3' E lub φ +55° 32,5'; λ +012° 47,3'
Szerokość geograficzna φ (fi) φ =55° 32,5' N
Pozycja geograficzna
Linia pozycyjna z namiaru
Linia pozycyjna z kąta pionowego
13 
=
∗
7 
Linia pozycyjna z kąta poziomego
Nawigacja Pilotowa
Łączność
•
•
•
•
•
MKS
VHF
NAVTEX
EPIRB
SART
Sposoby wzywania pomocy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wystarał z armaty co minuta
Nieprzerwany dźwięk
Kwadrat i kółko
NC
Flara w kolorze czerwonym
SOS ***---***
Ogień
Unoszenie i opuszczanie wyprostowanych ramion
Dym o barwie pomarańczowej
MAYDAY na kanale 16
DSC
EPIRB
SART

similar documents