File - Besart Hyseni

Report
Anetaret e grupit:
1.Anduena Jusufi
2.Besart Hyseni
3.Diana Qarkaxhija
4.Zana Zeqiri
PSE ERDHI DERI TE KY
KONFLIKT ?

Dikutohet mbi aktivitetin …
1.
Çfarë patë?
2.
Çfare mendoni per konfliktin?
3.
Çfarë imazhe ju vijnë në mendje kur degjoni fjalën
konflikt ?
4.
Keni qenë prezent në situata të tilla ?
5.
Çfarë mund të nxejrrim nga kjo ngjarje?
6.
A kishte zgjidhje?

Pengohet produktiviteti

Ulet morali i grupit

Ndodh vazhdimi dhe shkallëzimi I konfliktit

Shkaktohen sjellje të papërshtatshme

Ka mungesë e antarëve

Ndodhin aksidente

Ka fjalosje
Çfarë kemi bërë ?
Si mund të përmirsohet ?
Çfarë kemi mësuar?
Rishikimi
Detyra e secilit anetare
është që të ndezë
shkëndijën e impulsit
krijues dhe të mbështes
procesin e krijimit.
-Ç mund të bëjmë me
këtë ide?
-Si mund ta vëmë në
Veprimtaria zbatim?
Nxitja
Procesi krijues
-Të menduarit divergjent
-Shtrirja e gjykimit
-shtrirja e përpjekjeve
-koha e mjaftueshme
Planifikimi
Zbulimi
Cili është qëllimi I të
menduarit?
-Çfarë përpiqemi
tëarrijmë?
Të
menduarit
krijues.
Të
menduarit
kritik.
Zgjidhja e
problemeve
-Te ndajnë përvojat personale me grupin e tyre lidhur me
konfliktet që kanë pasur brenda grupit.
-Të tregojnë shkathësitë që kanë përdorur për evitimin e
konfliktit.





Jep rezultate jashtëzakonisht efikase.
Rritë vetbesimin dhe pjesëmarrjen.
Siguron mundësi për të menduarit e niveleve
të larta dhe zhvillon komunikimin me kolege.
Zhvillon shkathtësite sociale dhe
bashkëpunuese
Siguron llojlojshmëri dhe përshtatje me stilet
e ndryshme të të punuarit ne grupe.
Sigurohet që rezultatet e pritshme të
jenë të qarta dhe relevante për
pjesëmarrësit.
Ofron udhëzime të qarta në një
sërë mënyrash dhe metodash.
Modelon një sërë aktivitetesh me pjesëmarrësin në qendër për
të nxitur bashkëpunim dhe raportet mes pjesëmarrësve.
Lehtëson balancin gjinor dhe gjithëpërfshirjen në të gjitha aktivitetet.

Forma e përpunimit njohës

Zgjidhja e problemit është të menduarit ne veprim
i cili paraqitet si te menduarit krijues(divergjent) dhe të menduarit kritik(analitik)

Analizimi I problemit

Diskutimi për zgjidhjen e mundshme

Vendosja e konsensusit

Konflikti është një fenomen i parashikuar social i cili duhet të orientohet për
qëllime të dobishme.
Diversitet
Inovacion
Angazhim
Nxitje
Aktivitet

Zëri
Aftësitë
Ndihma
Anëtarë
Aktuale
Ndërmarrje
Dinamike
Urelidhese
Edukim
Nderlidhje
Arsimim
Bashkëpunim
Entuziast
Sukses
Ambicje
Realizim
Tolerant
A
I
pazëvendësueshëm
N
Aktiv
Ë
Nxjerr përfundime
T
Realizon produkte
A
Cakton qëllime
R
Para, gjatë, pas
I
Vlerësonë
Anëtarët e grupit punojnë
së bashku dhe planifikojnë
për punën e radhës
M Udhëzon KRYE.F
Ë
Instrukton
A
S
Ndërmjetson S
I
Ndihmon
I
M
Sqaron
L
DH Krijon mundësi I
Ë
Lejon
T
N
Nxit – motivon A
Ë
Bashkëpunon
T
S
Planifikon
O
I
Vlerëson
R
Zgjidhja nuk e përfundon
“ Nuk e dija që mund
ta bëja deri sa e bëra’
patjetër procesin por perfundimi
mendimtari kritik
zeri
kurrikula
suksesi
e prob.
drita
mjete didaktike
Intelegjenca
eshte zgjedhja e fundit me koleget.
fëmiu ne qendër
puna ne grupe
imagjinata
toleranca
liria e fjales
dashuria
teknologjia
temperatura
rrethi social
kreativiteti
loja
diversiteti
zgjidhja

similar documents