File

Report
NỘI DUNG CHƯƠNG 5
5.1. Nghiệp vụ nhập khẩu thiết bị toàn bộ
5.2. Nghiệp vụ mua bán công nghệ, sáng chế và dịch vụ
kỹ thuật
5.3. Nghiệp vụ thuê và cho thuê thiết bị
NGHIỆP VỤ NHẬP KHẨU THIẾT BỊ TOÀN BỘ
Khái niệm thiết bị toàn bộ
Thiết bị toàn bộ là một tập hợp những máy móc và
dụng cụ cần thiết cho việc thực hiện những quá trình công
nghệ nhất định.
CÁC GIAI ĐOẠN NHẬP KHẨU THIẾT BỊ
TOÀN BỘ
1. Nghiên cứu khả thi (Feasibility study)
2. Thiết kế kỹ thuật sơ bộ (Preliminary engineering)
3. Thiết kế kỹ thuật cơ bản (Basic engineering)
4. Thiết kế kỹ thuật chi tiết (Detail engineering)
5. Cung cấp thiết bị và xây lắp công trình
(Implementation)
6. Chạy thử và đưa vào sản xuất (Commissioning and starup)
CÁC PHƯƠNG THỨC NHẬP KHẨU THIẾT BỊ
TOÀN BỘ
1. Phương thức tự quản
2. Phương thức cổ truyền
3. Phương thức quản lý dự án
4. Phương thức chìa khóa trao tay
HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU THIẾT BỊ TOÀN BỘ
-Đối tượng hay mục đích của hợp đồng
-Các định nghĩa
-Giá cả và trị giá của hợp đồng
-Điều kiện cơ sở giao hàng
-Thời hạn giao hàng
-Bao bì và ký mã hiệu
-Điều kiện thanh toán
-Kiểm tra và thử nghiệm
-Tài liệu kỹ thuật
-Bảo hành
-Vận hành và kiểm tra thử
-Giúp đỡ kỹ thuật
-Phạt
NGHIỆP VỤ MUA BÁN CÔNG NGHỆ, SÁNG CHẾ
VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT
NGHIỆP VỤ MUA BÁN CÔNG NGHỆ
MUA BÁN SÁNG CHẾ (LICENSE), BÍ QUYẾT KỸ THUẬT
MUA BÁN DỊCH VỤ KỸ THUẬT
SINH VIÊN ĐỌC TÀI
LIỆU-chương 9-Quản trị
xuất nhập khẩu, GS.TS
Đoàn Thị Hồng Vân
NGHIỆP VỤ THUÊ VÀ CHO THUÊ THIẾT BỊ
Khái niệm:
Cho thuê thiết bị (leasing) là hoạt động thương mại
theo đó một bên chuyển quyền chiếm hữu và sử dụng
thiết bị cho một bên khác thuê trong một thời hạn nhất
định để nhận tiền cho thuê.
NGHIỆP VỤ THUÊ VÀ CHO THUÊ THIẾT BỊ
Đặc điểm:
-Chỉ có chuyển giao quyền sử dụng, không chuyển giao
quyền sở hữu
-Thường liên quan đến những tài sản có giá trị lớn, thời
gian sử dụng lâu dài
NGHIỆP VỤ THUÊ VÀ CHO THUÊ THIẾT BỊ
Phân loại:
-Hợp đồng thuê tài chính (Financial lease)
-Hợp đồng thuê sử dụng (Operating lease)

similar documents