Scrum_pedag_esittely_20140213__2

Report
NÄIN VALMISTUU
Ammattiopisto Tavastiassa 13.2.2014
Hattelmalantie 8, 13100 Hämeenlinna, A-rakennus
KOKEMUKSIA VALMISTUMISEN
TEHOSTAMISESTA
Scrum-toimintamalli pedagogisena
välineenä:
Kolmannen vuoden työpaja
työssäoppimisen tukena / Creo ja ketterät
menetelmät,
Suomen Liikemiesten Kauppaopisto Helsinki Business College Oy, Otto Burman
Otto Burman, Creo
1
Ketterät menetelmät
Arviointi ajateltava uusiksi
Yksi osaa laskea
Yksi osaa laulaa
Yksi osaa leikkiä
Yksi osaa luistella
Yksi osaa laiskotella
Yhdessä tekevät ”toimivan tuotteen”
Pääsevätkö kaikki läpi?
Sama arvosanako?
Maksetaanko kaikille palkkaa?
Sama korvaus työstä?
Otto Burman, Creo
2
Kilpailukyky-CREO –projektin
tavoitteet:
Keskeyttämisen ehkäisy,
läpäisyn edistäminen
lisäämällä
sisäistä yrittäjyyttä ja
henkistä omistajuutta
sekä henkilöstön että opiskelijoiden keskuudessa.
Perustutkintokoulutuksen yrittäjyyspainotuksen
lisääminen.
Otto Burman, Creo
3
SCRUM-menetelmä
Ryhmässä
Ei rivissä
Otto Burman, Creo
4
CREO - tiedonkeruu ja osallistaminen
Henkilöstö
sitoutunut
(opet, opot,
tuet,…)
Otto Burman, Creo
5
ICT / Creo 2013-14 prosessi
• 1.vuosi – ammatti-identiteetti löytyy
– 2. kuukauden aikana selvitettävä ammattiala
• 2. vuosi – ammatti-identiteetti vahvistuu
– Ammatti-identiteetin luominen (yhteisiä aineita)
• 3. vuosi – läpäisyn varmistaminen
– CASE 2013: SCRUM & Event base learning tms jne
– Atto ja top-kehittäminen – tunnistaminen ja tunnustaminen
– Ammatillisen osaamisen ja yrittäjyyden kasvu
• 4. vuosi
– Rästit ja ohjaaminen jatkoon…
Otto Burman, Creo
6
Ketterä (scrum) -työtapa
Käyttäjien
tarinat
Suunnittelukokous
2.
1.PROTOTYYPPI
PROTOTYYPPI
Pyrähdyksen
katselmointi
Tarinoista
tehtävälista
Toimiva
uusi tuote
tai
työtapa
Pyrähdyksen
päätöskokous
Päiväpalaveri
Tehtävistä
tärkeimmät
Pyrähdys 1-4
viikkoa
TEORIAA: organisaatio
•
•
•
•
Ikujirō Nonakan ja Hirotaka Takeuchin SECImalli (v. 1995) eli tiedon luomisen
prosessimalli on kuvaus siitä kuinka uutta
tietoa luodaan organisaatiossa.
Mallissa on neljä vaihetta, jotka ovat tiedon
Sosialisaatio Socialization: Ulkoistaminen
Externalization: Yhdistäminen Combination:
Sisäistäminen Internalization:
Mallissa näkyvä ja hiljainen tieto
vuorovaikuttavat keskenään jatkuvana
kehittyvänä prosessina, jossa vuorovaikutus
yksilöiden kesken nähdään uuden tiedon
luomisen perustana.
Ajatuksena on, että yksilöt jakavat jo olemassa
olevaa tietoaan toistensa kanssa, jolloin se
yhdistyy uudeksi tiedoksi. Tiedon määrä kasvaa
inkrementaalisesti ts. sitä enemmän mitä
enemmän kierroksia mallissa edetään.
Otto Burman, Creo
8
TEORIAA: yksilö ja palkkio
Odotusarvoteoria
Toimintaan motivoidutaan, jos palkkiosta muodostuu kolmenlaista arvoa:
•
(1) palkkio antaa konkreettista positiivista hyötyä, jolloin palkkiolla on nk. välinearvo,
•
(2) palkkio on saavutettavissa kohtuullisin ponnistuksin ja on tunne että palkkion saavuttamiseen voi itse
vaikuttaa (odotusarvo) sekä
•
(3) palkkio antaa muutakin etua kuten esimerkiksi arvostusta, jolloin palkkiolla on nk. yllykearvo.
• Odotusarvoteorian avulla voidaan myös perustella miksi
työntekijä ei motivoidu työssään ja tekee vain
minimisuorituksen:
• (1) Mikäli lisäponnistelut eivät tuota mitään lisäarvoa, niin ei myöskään
lisätä työsuoritusta.
• (2) Motivoituakseen ihmisen pitää uskoa omiin kykyihinsä parantaa
työsuoritusta. Jos uskoa ei ole niin hän ei myöskään ponnistele
kohentaakseen suoritustaan. Mikäli palkkio ei ole realistisesti saatavilla tai
sillä ei ole arvoa työntekijälle, niin lupaus palkkiosta ei lisää motivaatiota.
• (3) Edellisten lisäksi kukin arvostaa palkkioita eri tavoin omista
lähtökohdistaan. Joillekin voi ponnistelun tuloksena syntyvä yhteisön
arvostus voi olla tärkeämpää kuin taloudellinen hyöty.
Otto Burman, Creo
9
TEORIAA: omistajuus
Psykologisen omistajuuden teoria
• Psykologinen omistajuus on tunne siitä, että tarkastelun
kohde tai osa sitä on ”hänen” (Pierce et al., 2001). Ryhmän
kollektiivinen psykologinen omistajuus tarkoittaa yhteistä
tunnetta siitä, että kohde tai osa sitä on yhteisesti ”meidän”
(Pierce & Jussila, 2010).
• Muodollinen omistajuus ei riitä sitouttamaan yrityksen
avainhenkilöitä organisaation toimintaan pidemmällä
aikavälillä. Kohteen tarjoama aineellinen tai rahallinen
hyöty saa aikaan ulkoista sitoutumista.
• Psykologinen omistajuus saa aikaan sisäistä sitoutumista,
jossa itse toiminnan taustalla vaikuttava tarkoitus koetaan
merkitykselliseksi. (Suominen (2011), 139)
Otto Burman, Creo
10
TEORIAA
Psykologisen omistajuuden teoria
• tunne siitä että kohde on oma juttu tai että kohde
on meidän juttumme;
• myös yhteisön kesken jaettu tunne siitä, että jokin
kohde on koko joukon yhteisesti omistama.
• neljä perustarvetta: suoriutumisen ja
vaikuttavuuden tarve, tarve määritellä itselleen ja
muille kuka hän henkilönä on, oman paikan tarve
ja tarve tuntea olevansa yhteisön jäsen.
• Jussila (2008)
Otto Burman, Creo
11
TEORIAA
Psykologinen omistajuus
Negatiivinen poikkeava käyttäytyminen voi olla psykologisen
omistajuuden seurausta (Robinson & Bennet 1995).
Negatiivisia vaikutuksia (Niemelä (2013), 53):
• Henkilö voi kieltäytyä jakamasta omistajuutta muiden kanssa tai hän
haluaa hallita itse kohdetta: fyysinen työkalu, tila, laite yms.
• Esimiehet voivat kokea omistajuutta omaan työhönsä eivätkä halua
antaa niitä muiden tehtäväksi.
• Vaikeuttaa yhteistoiminnallisten työtapojen toteuttamista
työyhteisöissä tai itseohjautuvaan tiimityöhön, joka edellyttää
delegointia ja tiedon ja hallinnan jakamista työyhteisön toimijoille.
• Erityisesti vallankäyttö ja sen seurauksen syntyvä
turhautuminen aiheuttaa negatiivista poikkeavaa käyttäytymistä
työyhteisöissä (Lawrence & Robinson 2007).
Otto Burman, Creo
12
TEORIAA
Sisäinen yrittäjyys
Partasen (2010) Pro Gradu -tutkimus osoittaa, että psykologinen
omistajuus on positiivisessa yhteydessä
työperäiseen itsetuntoon, työtyytyväisyyteen,
työmotivaatioon, yksilön kehittymiseen
työssään, vastuuntuntoon työtään kohtaan sekä
rehtiyteen.
Mitä enemmän henkilö kokee työnsä
omakseen, niin sitä tyytyväisempi hän on
työhönsä.
Otto Burman, Creo
13
TEORIAA
Sisäinen yrittäjyys
Professori Matti Koiranen (2011)
perheyritysten toimitusjohtajien yrittäjämäisen optimismin ja neuvokkuuden,
psykologisen omistajuuden, työn ilon ja auttamisen kulttuurin vuorovaikutus ja
keskinäiset yhteydet.
Yrittäjämäinen
optimismi ja
neuvokkuus
Psykologinen
omistajuus
KESKINÄINEN
POSITIIVINEN
KORRELAATIO
Keskinäisen
auttamisen
työkulttuuri
Työn ilo
Otto Burman, Creo
14
Ketterä (scrum) –työtapa
ja toiminnan kehittäminen
• Alku
– Opettajien / opiskelijoiden tarinat
– Tiedonkeruu –> vuoristoleiri =saaristoleiri
– Käyttäjätarinat
– Käyttötapaukset
– Tehtävälistat ja priorisointi
Otto Burman, Creo
15
SCRUM –työtapa
opiskelijoiden sitouttaminen
• Työpajan Event Based Learning
muotoutuminen
– Tiedonkeruu
– Käyttäjätarinat
– Käyttötapaukset
– Tehtävälistat ja priorisointi
Otto Burman, Creo
16
Scrum prosessin näkymiä
• Taustaselvityksen mukaan (Oph:n 2012 raportti)
Suomen Liikemiesten Kauppaopistossa tulisi keskittyä
erityisesti ammatti-identiteetin rakentamiseen ja
opintoihin sitouttamiseen ensimmäisenä vuotena ja
työelämään siirtymisen nivelvaiheen tukemiseen ja
valmistumisen varmistamiseen kolmantena vuotena.
• Tämän toteuttamiseksi viimeiseksi vuodeksi
järjestetään laajennettua työssäoppimista ja työpajaja projektioppimisen tilaisuuksien järjestämistä.
Otto Burman, Creo
17
SCRUM-menetelmän
kehittämisaikataulu
HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN OSALLISTAMINEN
• Kerätään oppilaitoksen opettajilta keskeyttämiseen ja sen
ehkäisyyn liittyviä tarinoita
• Määritellään tehtävälistat ja priorisoidaan tehtävät kerättyjen
tarinoiden perusteella.
• Suunnitellaan ensimmäisen vuoden uudet avaukset: esim.
ATTO-aineiden toteutus työssäoppien, teaserit jne.
• Suunnitellaan opiskelijoiden kolmantena vuonna
toteutettavaksi tarkoitettu event-based learning-projekti(t).
Otto Burman, Creo
18
Creo - kulttuurinvaihto
• Creo-opiskelijaryhmä rakentaa SCRUMtyötapaa noudattaen
Monikulttuurinen työyhteisö 2 ov opintojaksoon
sähköisen sertifiointijärjestelmän
(monivalintatehtäväpaketin google driveen?)
• Ryhmän jäseniä lähtee top-jaksoille Kiinaan,
Kosovoon, Espanjaan, …
Otto Burman, Creo
19
Creo - kulttuurinvaihto
CREO – TOP – KULTTUURIT
2014 huhtikuussa 10 pv Kiinan kulttuuriin ja
työssäoppimiseen tutustuminen:
– 5 opiskelijaa (3. vuosikurssi) lähtee Helmi-maaliskuussa 2 kk Kiinaan
TO -jaksolle
– n. kuukauden kuluttua 3 henkilöstön edustajaa ja n. 4-6 kolmannen
vuoden opiskelijaa matkaavat Kiinan ja tutustuvat kulttuuriin sekä
aikaisemmin lähteneiden työpaikkoihin sekä koettuihin
kulttuurikokemuksiin (mm. tandem – vaihtoajatuksen testaamista)
Suunnittelu ja toteutus ICT-, HR- ja KV -yksikköjen edustajien kanssa:
Loukola, Tikkanen, Rankinen, Saastamoinen, Simon, Burman, Lehtonen, Ruishalme
KTS Linkki
http://www.hktdc.com/fair/ictexpo-en/s/568General_Information/HKTDC-International-ICT-Expo/Fair-Details.html
Otto Burman, Creo
20
SCRUM-menetelmän
kehittämisaikataulu
• SCRUM-menetelmän kehittämisaikataulu
• 2014 kevät: Raportointia toteutuneesta, vierailuja, … opsin
uudistamista (Katselu)
https://docs.google.com/document/d/18fIDhVBAk1edWEgawvm6lY_nLIo1KYYT7pzlYr4golA/edit?usp=sharing
•
•
•
•
•
•
2014 syksy: verkostot kuntoon
2015 kevät:seminaarit
2015 syksy:jalkautuminen
2016 kevät:seminaarit
2016 syksy:jalkautuminen ja analyysit
2017 kevät: loppuraportit
Otto Burman, Creo
21
1. Seminaarien tuotoksia
• Pedagogisia avauksia
–
–
Basaariopetus
Pari (ryhmä) opettajuus
•
–
Ketteryyttä Agility
Ketteryys (ja joustavuus)
• Asenne ja ilmapiiri
–
–
–
–
–
”Ei kuulu mulle” asenne pois
Tiedon jakaminen - yhdessä tekeminen
Ei kerätä suorittamattomuuksia vaan suorituksia
Tutustuminen opiskelijoihin
Opettajan pitää ohjata opiskelijan intentio opiskeluun
• Toimintaympäristön rakenteet
–
–
–
Tarkoituksenmukaiset tilat
Opiskeluaika 9-15
Organisaatiorakenne ja systeemit tukemaan toimintaa
Otto Burman, Creo
22
Alustavia tuloksia
KOLME SUURTA LINJAA
• MOTIVOINTI
– Kuinka oppijat ja henkilöstö sitoutetaan
• VARHAINEN PUUTTUMINEN
– Ei odoteta kriisejä vaan reagoidaan heikkoihin tai aikaisiin
signaaleihin
• OPETUS- JA
OPPIMISPROSESSIN SELKEYTTÄMINEN
– Korjataan esitetyt puutteet ASAP
Otto Burman, Creo
23
Otto Burman, Creo
24
KETTERÄ - SCRUM-työtapa
Käyttäjien
tarinat
Suunnittelukokous
2.
1.PROTOTYYPPI
PROTOTYYPPI
Pyrähdyksen
katselmointi
Tarinoista
tehtävälista
Toimiva
uusi tuote
tai
työtapa
Pyrähdyksen
päätöskokous
Päiväpalaveri
Tehtävistä
tärkeimmät
Pyrähdys 1-4
viikkoa
TOIMENPITEET
ketterä-menetelmä
Arviointi ajateltava uusiksi
Yksi osaa laskea
Yksi osaa laulaa
Yksi osaa leikkiä
Yksi osaa luistella
Yksi osaa laiskotella
Yhdessä tekevät ”toimivan tuotteen”
Pääsevätkö kaikki läpi?
Sama arvosanako?
Maksetaanko kaikille palkkaa?
Sama korvaus työstä?
Otto Burman, Creo
26
SCRUM-menetelmä
Otto Burman, Creo
27
NÄIN VALMISTUU
Ammattiopisto Tavastiassa 13.2.2014
Hattelmalantie 8, 13100 Hämeenlinna, A-rakennuksen auditorio
Kolmannen vuoden työpaja
työssäoppimisen tukena:
JOHTAMISEN PEDAGOGINEN MALLI
OPETTAMISEN PEDAGOGINEN MALLI
OPETTAJAT OBJEKTISTA SUBJEKTIKSI
OPISKELIJAT OBJEKTISTA SUBJEKTIKSI
Pedagogia valutetaan ylhäältä alas
lisäämällä sisäistä yrittäjyyttä ja
MAAILMALLA TUULEE SAMAAN SUUNTAAN
henkistä omistajuutta.
http://eduscrum.nl/en/home
Otto Burman, Creo
28

similar documents