พลังงานจลน์เฉลี่ย-อัตราเร็วเฉลี่ย ของก๊าซ

Report
พิจารณาแก๊ส 1 โมเลกุล
ชนผนังภาชนะ 1 ด้าน
ในแนวแกน x
จะมี โมเมนตัมก่อนชน = mv
• ชนแบบยืดหยุ่นสมบูรณ์
• ความเร็วหลังชน = -v
จะมีโมเมนตัม หลังชน = - mv
โมเมนตัมทีเ่ ปลีย่ นไป = mv – ( -mv )
rP = 2mv
แรงที่ผนังกระทาต่อแก๊ส
rP
___
F=
rt
คิดโมเมนตัมที่เปลี่ยนไป
r P = 2 mv
คิดเวลาไปกลับ r t = 2t
= 2s/v
=
2l / v
แรงดลทีแก๊สชนผนัง = rP/rt
= 2 mv / 2l / v
= mv2 / l
แก๊ส N โมเลกุล
F=N
2
mv
/l
F
จาก P = ----A
2
แทนค่า แรง
N mv
P = --------AL
นัน่ คือ
เมือ่
สรุป
เมือ่ v เป็ นความเร็วในแนว x เพียงแกนเดียว
หากคิดทัง้ หมด ต้องรวม xyz แล ้วเฉลีย่
1
ได้ ความเร็วเฉลีย่ = --3 v2
เราจะได้สมการ
จาก PV= nRT แทนค่า จะได้ ..........
และ PV= NKBT แทนค่า จะได้ ..........
KB T
B

similar documents