prezentace - ECM Jihlava

Report
1) Co je to autorita?
Řecky eksúsia – právo, moc, pravomoc, autorita,
oprávnění – (světský slovník Prachův – možnost,
dovolení, násilí, mocnost, přebytek, bohatství, libovůle,
panství,vrchnost)
Jan 1:12 Těm však, kteří ho přijali, dal pravomoc stát
se Božími dětmi, těm, kteří věří v jeho jméno.
1) Co je to autorita?
Řecky eksúsia – právo, moc, pravomoc, autorita,
oprávnění – (světský slovník Prachův – možnost,
dovolení,násilí,mocnost,
přebytek,
bohatství,
libovůle, panství, vrchnost)
Jan 1:12 Těm však, kteří ho přijali, dal pravomoc
stát se Božími dětmi, těm, kteří věří v jeho jméno.
Moc - rozumí se jako schopnosti (jedinců nebo
skupin) prosadit se přes odpor druhých.
1) Co je to autorita?
moc- rozumí se jako schopnosti (jedinců nebo
skupin) prosadit se přes odpor druhých. „jednosměrka“ - silou, autoritativně, autoritářsky
jedna z definic od jednoho křesťanského
sociologa: Autorita je pak taková forma moci,
která je uznána za legitimní těmi, kdo jsou jí
podřízeni (vyjádření důvěry). „obousměrka“.
1) Co je to autorita?
Je nutné potvrzení a uznání od těch, na nichž budou
vůle a záměry prosazovány.
V křesťanském prostředí je za legitimní považována
jen taková moc, která nejenom podřizuje druhého
své vůli, ale je zároveň sama podřízena – Bohu,
Písmu. Je to vládnutí spojené s odpovědností.
2) Nebezpečí autority
autoritářství – uplatňování moci – mohou být
manipulativní rysy, tendence. Je to ta jednosměrka.
Ovládání druhých bez svobody. Je to selhání člověka v
autoritě nebo selhání lidí pod autoritou?
2) Nebezpečí autority
Autorita není uplatňována vůbec. není vymezení
hranic, odpovědností, - autorita nezasahuje, není
si jistá. Vede to k chaosu, každý si dělá co chce –
jako v knize soudců.(Soudců 21,25 V oněch
dnech nebyl v Izraeli král; každý dělal, co bylo v
jeho očích správné.)
2) Nebezpečí autority
„Usměrnění“ autority odspoda – jednosměrka
odspoda – Jaký je rozdíl mezi touto manipulací a
potřebnou zpětnou vazbou?
3) Podmínky uplatňování autority
a) je pro službu ne k panování - vládnutí spojené s
odpovědností
3) Podmínky uplatňování autority
a) je pro službu ne k panování - vládnutí spojené s
odpovědností
b) respektovat (zachovat) svobodu svědomí
3) Podmínky uplatňování autority
a) je pro službu ne k panování - vládnutí spojené s
odpovědností
b) respektovat (zachovat) svobodu svědomí
c) svoboda víry – respektovat osobní vztah mezi
člověkem a Bohem
3) Podmínky uplatňování autority
a) je pro službu ne k panování - vládnutí spojené s
odpovědností
b) respektovat (zachovat) svobodu svědomí
c) svoboda víry – respektovat osobní vztah mezi
člověkem a Bohem
d) vymezené oblasti (s omezením) – nezasahuje
necitlivě do soukromí; oblast morální, hmotněfinanční, biblická
3) Podmínky uplatňování autority
a) je pro službu ne k panování - vládnutí spojené s
odpovědností
b) respektovat (zachovat) svobodu svědomí
c) svoboda víry – respektovat osobní vztah mezi
člověkem a Bohem
d) vymezené oblasti (s omezením) – nezasahuje
necitlivě do soukromí; oblast morální, hmotněfinanční, biblická
e) autorita je poddána Kristu (a vyšší autoritě?!)
a) je pro službu ne k panování - vládnutí spojené s
odpovědností
b) respektovat (zachovat) svobodu svědomí
c) svoboda víry – respektovat osobní vztah mezi člověkem
a Bohem
d) vymezené oblasti (s omezením) – nezasahuje necitlivě do
soukromí; oblast morální, hmotně-finanční, biblická
e) autorita je poddána Kristu (a vyšší autoritě?!)
f) otevřenost ke zpětné vazbě – protože jeho služba je
kritizovatelná všemi, neboť jeho úřad je postaven na
souhlase celého společenství.
a) je pro službu ne k panování - vládnutí spojené s
odpovědností
b) respektovat (zachovat) svobodu svědomí
c) svoboda víry – respektovat osobní vztah mezi člověkem a
Bohem
d) vymezené oblasti (s omezením) – nezasahuje necitlivě do
soukromí; oblast morální, hmotně-finanční, biblická
e) autorita je poddána Kristu (a vyšší autoritě?!)
f) otevřenost ke zpětné vazbě – protože jeho služba je
kritizovatelná všemi, neboť jeho úřad je postaven na
souhlase celého společenství.
g)znám svou autoritu a ona ví o mně – vím, komu jsem
a) je pro službu ne k panování - vládnutí spojené s odpovědností
b) respektovat (zachovat) svobodu svědomí
c) svoboda víry – respektovat osobní vztah mezi člověkem a
Bohem
d) vymezené oblasti (s omezením) – nezasahuje necitlivě do
soukromí; oblast morální, hmotně-finanční, biblická
e) autorita je poddána Kristu (a vyšší autoritě?!)
f) otevřenost ke zpětné vazbě – protože jeho služba je
kritizovatelná všemi, neboť jeho úřad je postaven na souhlase
celého společenství.
g) znám svou autoritu a ona ví o mně – vím, komu jsem
vykazatelný
h) je nutná struktura kompetencí a odpovědností, kdo je komu (v
4) Uplatňování autority.
a) pozitivně – aktivně (iniciativně) - se vyučuje,
radí, doporučuje → přikazuje (Mohou se dávat
příkazy?)
4) Uplatňování autority.
a) pozitivně – aktivně (iniciativně) - se vyučuje,
radí, doporučuje → přikazuje (Mohou se dávat
příkazy?)
b) negativně – pasivně – reakce na nějakou
záležitost (přestoupení pravidel, hřích...)
4) Uplatňování autority.
a) pozitivně – aktivně (iniciativně) - se vyučuje,
radí, doporučuje → přikazuje (Mohou se dávat
příkazy?)
b) negativně – pasivně – reakce na nějakou
záležitost (přestoupení pravidel, hřích...)
c) postup – osobně (mezi 4 očima), s jedním nebo
2 svědky, před církví (staršovstvem?!) - viz Mt
18,15-17
5) Výhody autority
●
duchovní zaopatření a pomoc (Jak 5,14 Je
někdo z vás nemocný? Ať zavolá starší sboru a ti
ať se za něj modlí a mažou ho olejem v Pánově
jménu.)
5) Výhody autority
●
●
duchovní zaopatření a pomoc (Jak 5,14 Je
někdo z vás nemocný? Ať zavolá starší sboru a ti
ať se za něj modlí a mažou ho olejem v Pánově
jménu.)
bezpečí – ochrana před bludem, sektáři
5) Výhody autority
●
●
●
duchovní zaopatření a pomoc (Jak 5,14 Je
někdo z vás nemocný? Ať zavolá starší sboru a ti
ať se za něj modlí a mažou ho olejem v Pánově
jménu.)
bezpečí – ochrana před bludem, sektáři
vedení - obecenství přijímá od Boha vizi a vedení
skrze autority;mohu konfrontovat své vedení od
Boha
6) Druhy (rozdělení) autorit
●
všichni jsme si navzájem autoritou?! Ohledně
napravování ->Ga 6,1 (Galatským 6:1 „Bratři,
kdyby byl někdo i přistižen v nějakém
přestoupení, vy, kdo jste duchovní, napravujte
takového člověka v duchu mírnosti a dávej si
každý pozor sám na sebe, abys i ty neupadl do
pokušení.“
6) Druhy (rozdělení) autorit
●
●
●
všichni jsme si navzájem autoritou?! Ohledně
napravování ->Ga 6,1 (Galatským 6:1 „Bratři, kdyby byl
někdo i přistižen v nějakém přestoupení, vy, kdo jste
duchovní, napravujte takového člověka v duchu mírnosti a
dávej si každý pozor sám na sebe, abys i ty neupadl do
pokušení.“
Kazatel a starší jsou nejvyšší autoritou v obecenství.
Vztah kazatel a starší? Kazatel je konečná autorita,
pokud není jednota. Nebo hledat jednotu? Kazatel má
právo veta?! Má konečnou odpovědnost před vedením
církve.
6) Druhy (rozdělení) autorit
●
●
●
všichni jsme si navzájem autoritou?! Ohledně napravování >Ga 6,1 (Galatským 6:1 „Bratři, kdyby byl někdo i přistižen v
nějakém přestoupení, vy, kdo jste duchovní, napravujte
takového člověka v duchu mírnosti a dávej si každý pozor sám
na sebe, abys i ty neupadl do pokušení.“
Kazatel a starší jsou nejvyšší autoritou v obecenství. Vztah
kazatel a starší? Kazatel je konečná autorita, pokud není
jednota. Nebo hledat jednotu? Kazatel má právo veta?! Má
konečnou odpovědnost před vedením církve.
Vedoucí skupinky X skupinka. Má vedoucí skupinky
kompetenci a odpovědnost spíše v pastorační rovině? Když
je problém nad možnosti vedoucího, jdou spolu za staršími.
6) Druhy (rozdělení) autorit
●
●
●
●
všichni jsme si navzájem autoritou?! Ohledně napravování ->Ga 6,1
(Galatským 6:1 „Bratři, kdyby byl někdo i přistižen v nějakém přestoupení,
vy, kdo jste duchovní, napravujte takového člověka v duchu mírnosti a dávej si
každý pozor sám na sebe, abys i ty neupadl do pokušení.“
Kazatel a starší jsou nejvyšší autoritou v obecenství. Vztah kazatel a starší?
Kazatel je konečná autorita, pokud není jednota. Nebo hledat jednotu?
Kazatel má právo veta?! Má konečnou odpovědnost před vedením církve.
Vedoucí skupinky X skupinka. Má vedoucí skupinky kompetenci a
odpovědnost spíše v pastorační rovině? Když je problém nad možnosti
vedoucího, jdou spolu za staršími.
Muž je hlava a autorita v rodině. Děti mají jako autoritu rodiče. Žena je
pod autoritou muže. Žena by neměla být v pozici duchovní autority muže
ve sboru. Může vést děti, sesterskou skupinku, chvály… Žena jako starší
(spolustarší). Jako starší by neměla jednat izolovaně samostatně ?!
7) Zneužití autority
●
autorita prohlašovala, že důvěra jí samotné se rovná důvěře
Bohu, který ji ustanovil a kdo proto nedůvěřuje osobě autority,
nedůvěřuje Bohu. Kritické zkoumání pak bylo dáno do roviny
protivení se Boží vůli. (Nebo autorita odmítne zpětnou vazbu se
slovy: Nenechám s sebou manipulovat!“.)
7) Zneužití autority
●
●
autorita prohlašovala, že důvěra jí samotné se rovná
důvěře Bohu, který ji ustanovil a kdo proto nedůvěřuje
osobě autority, nedůvěřuje Bohu. Kritické zkoumání
pak bylo dáno do roviny protivení se Boží vůli. (Nebo
autorita odmítne zpětnou vazbu se slovy: Nenechám
s sebou manipulovat!“.)
Jindy se vyžadovala poslušnost s odkazem na nutnost
rezignace vlastního svědomí s odůvodněním, že
důsledky za toto rozhodnutí ponese sama autorita, která
příkaz vydala.
7) Zneužití autority
●
●
●
autorita prohlašovala, že důvěra jí samotné se rovná důvěře
Bohu, který ji ustanovil a kdo proto nedůvěřuje osobě
autority, nedůvěřuje Bohu. Kritické zkoumání pak bylo dáno
do roviny protivení se Boží vůli. (Nebo autorita odmítne
zpětnou vazbu se slovy: Nenechám s sebou manipulovat!“.)
Jindy se vyžadovala poslušnost s odkazem na nutnost
rezignace vlastního svědomí s odůvodněním, že důsledky za
toto rozhodnutí ponese sama autorita, která příkaz vydala.
Dalším zneužitím autority je to, když neumožní ovečkám
duchovně dospět a neučí je převzít odpovědnost za svá
rozhodování a svůj duchovní stav.
8) Ustanovování autority
●
NZ misijní situace->jmenování (ustanovení starších) –
úloha apoštolů při založení sboru. Nebyl čas čekat, až
dozrají - dorostou bratři.
Sk 14,23V každém sboru jim
ustanovili starší a v modlitbách s posty je svěřili Pánu, v
něhož uvěřili. Titus měl pověření ustanovit jmenovat starší
podle kritérií.->Tit 1,5 Proto jsem tě zanechal na Krétě,
abys dal do pořádku to, co ještě zbývá, a ustanovil v
jednotlivých městech starší, jak jsem ti přikázal:Sk
20,28 Dbejte tedy na sebe i na celé stádo, jehož správci vás
Duch svatý ustanovil, abyste pásli Boží církev, kterou
vykoupil svou vlastní krví. NZ model – starší byly
ustanoveni apoštolem, nadsborovou autoritou.
8) Ustanovování autority
●
●
NZ misijní situace->jmenování (ustanovení starších) – úloha apoštolů
při založení sboru. Nebyl čas čekat, až dozrají - dorostou bratři. Sk
14,23V každém sboru jim ustanovili starší a v modlitbách s posty je
svěřili Pánu, v něhož uvěřili. Titus měl pověření ustanovit jmenovat
starší podle kritérií.->Tit 1,5 Proto jsem tě zanechal na Krétě, abys dal
do pořádku to, co ještě zbývá, a ustanovil v jednotlivých městech
starší, jak jsem ti přikázal:Sk 20,28 Dbejte tedy na sebe i na celé
stádo, jehož správci vás Duch svatý ustanovil, abyste pásli Boží
církev, kterou vykoupil svou vlastní krví. NZ model – starší byly
ustanoveni apoštolem, nadsborovou autoritou.
Praxe v denominacích jsou: volby nebo pastor si najmenuje své starší
(„do konce života“)
9) Profil autority
●
3 roviny (předpoklady, požadavky): morální,
osobnostní, duchovní.
10) Starší v místní církvi
3 řecké výrazy – pro jednu službu (překlady: starší,
pastor – ale je to jedna služebnost!),
●
●
●
●
presbyteros – míněno starší
episkopos – doslova dohližitel (přejalo se to v
denominacích jako biskup- funkce v církvi)
poimén – (Ef 4,11) – pastýř, přeneseně pastor
10) Starší v místní církvi
3 řecké výrazy – pro jednu službu (překlady: starší,
pastor – ale je to jedna služebnost!),
●
●
presbyteros – míněno starší
episkopos – doslova dohližitel (přejalo se to v
denominacích jako biskup- funkce v církvi)
●
poimén – (Ef 4,11) – pastýř, přeneseně pastor
●
kvalifikace – být starším,
●
duchovní služba – být pastýřem,
●
náplň práce(realizace,výkon) - dohled
10) Starší v místní církvi
●
●
“Vedoucí (starší) místní církve jsou v NZ
uváděny v množném čísle“
Sk.ap 14,23;
10,41; 2 Kor 8,19;Sk.ap.20,17;Tit 1,5;Jak
5,14,Fil 1,1;1Tes 5,12;Žd 13,7+17+24;
Sk.ap15,2+4+6+22+23
(Někde je - apoštolé a starší, apoštol (cestující
služebnost) je spolustarší (1Pt 5,1).
10) Starší v místní církvi
●
●
“Vedoucí (starší) místní církve jsou v NZ uváděny
v množném čísle“ Sk.ap 14,23; 10,41; 2 Kor
8,19;Sk.ap.20,17;Tit 1,5;Jak 5,14,Fil 1,1;1Tes
5,12;Žd 13,7+17+24; Sk.ap15,2+4+6+22+23
(Někde je - apoštolé a starší, apoštol (cestující
služebnost) je spolustarší (1Pt 5,1).
Není nikdo nad staršími místní církve (nějaká vyšší
autorita) – model NZ církve. Kolektivní vedení?!
10) Starší v místní církvi
●
Cestující služebnost nemůže něco diktovat
místním vedoucím (starším), ale na druhé straně
by měli místní starší rozpoznat autoritu cestující
služebnosti.
11) Struktura místního sboru
●
Filipským 1:1 Pavel a Timoteus, otroci Krista
Ježíše, všem svatým v Kristu Ježíši, kteří jsou ve
Filipech, a také biskupům a diakonům“. Jednoduchá
struktura: svatí, biskupové (starší) a diakoni –
v praktické oblasti (sociální?!).
11) Struktura místního sboru
●
●
Filipským 1:1 Pavel a Timoteus, otroci Krista Ježíše, všem
svatým v Kristu Ježíši, kteří jsou ve Filipech, a také biskupům
a diakonům“. Jednoduchá struktura: svatí, biskupové (starší) a
diakoni – v praktické oblasti (sociální?!).
Struktura místního sboru z pohledu služebností: Ef4,11 A on
dal jedny apoštoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné
pastýře a učitele.
1K 12,28 A v církvi Bůh ustanovil nejprve
apoštoly, za druhé proroky, za třetí učitele, potom moci, potom
dary uzdravování, pomoci, vedení, druhy jazyků. - hlavní
služebnosti místní církve (není evangelista- splnil svůj úkol?!)
– každá služba má autoritu ve své oblasti. Služba apoštolů a
evangelistů je nadsborová – „cestující služebnost“.
12) Výzva na konec.
1 Tes 5,12.13 Žádáme vás, bratři, abyste uznávali ty,
kteří mezi vámi namáhavě pracují, jsou vašimi
představenými v Pánu a napomínají vás. Převelice
si jich v lásce (agapé) važte pro jejich práci; žijte
mezi sebou pokojně. Není použito slovo parakalein,
ale „nouthetein“ – znamená stroze - jen varovat,
napomínat (domlouvat, kárat).

similar documents