Přednáška 26.10.2011

Report
ZÁKLADY PRÁVNÍ
GRAMOTNOSTI II.
JUDr. Simona Corradiniová
Jak si zkontrolovat
smlouvu
WORKSHOP 1
Do jakých smluv můžeme mluvit?
 v zásadě nelze upravovat tzv. formulářové
smlouvy
 na jedné straně stojí hospodářsky velmi silný
subjekt
 diktuje si smluvní podmínky samostatně
 slabší subjekt může jen smlouvu akceptovat tak,
jak je navržena
 příklad: smlouvy s bankou, s úvěrovými
společnostmi, s telefonními operátory, s dodavateli
služeb
J U D r. S i m o n a C o r r a d i n i o v á , a d v o k á t k a
2
Co musí obsahovat každá smlouva?
Aby byla smlouva platná, musí obsahovat
 správnou identifikaci smluvních stran
 správnou identifikaci práv a povinností smluvních
stran
 něco dát
 něco konat
 něčeho se zdržet
 něco strpět
Všechny ostatní pasáže ve smlouvě jen ovlivňují její
praktičnost a vynutitelnost, nikoliv její platnost.
J U D r. S i m o n a C o r r a d i n i o v á , a d v o k á t k a
3
Označení smluvních stran – fyzické a
právnické osoby
 fyzická osoba nepodnikatel
jméno a příjmení, označení jejího bydliště a datum
narození
 rodné číslo není nutné do smluv uvádět (výjimka:
smlouvy o převodu nemovitostí), stejně jako číslo
občanského průkazu
 fyzická osoba podnikatel - jméno a příjmení fyzické
osoby, její místo podnikání, a identifikační číslo (IČ)
 právnická osoba – firma, sídlo nebo místo podnikání,
IČ, údaj o zápisu do ObchR nebo jiné evidence
J U D r. S i m o n a C o r r a d i n i o v á , a d v o k á t k a
4
Označení smluvních stran – podle čeho
kontrolovat?
 dvě základní cesty pro kontrolu osob, a to
 ve vztahu k nějaké evidenci
 ve vztahu k obsahu uzavírané smlouvy.
 evidence: osobní doklad, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, jiná
evidence
 kontroluje se nejen správnost údajů, ale také spolehlivost/rizikovost
partnera
 online evidence: www.justice.cz obchodní rejstřík, insolvenční rejstřík,
seznam úpadců, seznam znalců, www.rzp.cz registr živnostenského podnikání
www.mvcr.cz seznam občanských sdružení, www.mfcr.cz seznam plátců DPH
www.cuzk.cz katastr nemovitostí
 ověření ve vztahu k obsahu uzavírané smlouvy - musíte uzavřít smlouvu
s tím, kdo ji může reálně splnit (vlastník katastru, vlastník auta, řemeslník s
příslušným povolením atd.)
J U D r. S i m o n a C o r r a d i n i o v á , a d v o k á t k a
5
Podle jakého práva se smlouva uzavírá?
 uvedení tzv. rozhodného práva: účastníci uzavírají tuto
smlouvu podle § 123 zákona č. 111/1111 Sb.
 v 99 % případů smluv, které budete jako soukromé
osoby uzavírat, by tato věta měla znít tak, že smlouvu
uzavíráte podle zákona č. 40/1964 Sb., občanského
zákoníku
 soukromé osoby nemají zpravidla žádný důvod
k tomu, aby smlouvy uzavíraly podle obchodního
zákoníku
 volba jiného práva, než občanského zákoníku, je
často v neprospěch spotřebitele, a je neplatná
J U D r. S i m o n a C o r r a d i n i o v á , a d v o k á t k a
6
Úvodní prohlášení povinného
 tzv. úvodním prohlášení povinného = toho, kdo má podle smlouvy
něco plnit jako první
 prohlášení, které vás jako oprávněné může v budoucnosti ochránit
před problémy právě proto, že jste byli v dobré víře v pravdivost
prohlášení
 př. pokud je ve smlouvě prohlášení řemeslníka o tom, že má kvalifikaci
či povolení provádět nějakou odbornou revizní činnost, a přesto se potom
stane škoda, můžete si tímto zajistit, že vám pojišťovna neodmítne škodu
nahradit
 př. pokud takové prohlášení uvede vlastník, potom jste v dobré víře
v pravdivost toho, že opravdu kupujete nějakou věc od osoby, která s ní
může takto nakládat, tedy ji může i prodat, a ne s někým, kdo má věc jen
půjčenou
J U D r. S i m o n a C o r r a d i n i o v á , a d v o k á t k a
7
Jak specifikovat předmět smlouvy?
 předmětem smlouvy je v širším smyslu komplex práv a
povinností obou smluvních stran
 předmětem smlouvy je v užším smyslu reálná věc nebo
faktická činnost, kvůli které se smlouva vlastně sepisuje
 předmět je třeba popsat co nejpřesněji
 určitost a nezaměnitelnost
 v opačném případě není sjednaná smlouva platná
 v některých případech je třeba popsat předmět smlouvy přesně
tak, jak požaduje zákon nebo jeho prováděcí právní předpisy
(nemovitosti)
J U D r. S i m o n a C o r r a d i n i o v á , a d v o k á t k a
8
O ceně a jak stanovit platební podmínky
 doporučuji zakotvit do smlouvy nejen vyjádření číselné, ale
také vyjádření ceny slovy
 později nebude možné s cenou jakkoliv jednostranně
manipulovat
 nedoporučuji hradit cenu předem
 sjednat platbu zálohovou
 složit kupní cenu např. do advokátní úschovy
 motivace povinného (prodávajícího, řemeslníka) splnit svou
povinnost klesá, pokud již dostal zaplaceno za svoje zboží nebo za
svou práci
J U D r. S i m o n a C o r r a d i n i o v á , a d v o k á t k a
9
Jak si smlouvu zajistit?
 pokud ve smlouvě není sjednána sankce pro případ neplnění
smlouvy, je taková smlouva bezzubá
 povinnému nehrozí žádný negativní následek, pokud nesplní svou
povinnost
 sankce a pojistky mají mnoho různých podob
 může se jednat o smluvní pokutu, ručení, sjednání zástavy,
poskytnutí jistiny/kauce, zakotvení možnosti odstoupit od smlouvy
v případě jejího porušení druhou smluvní stranou
 nedopustit jednostrannost sankcí
 trvat buď na tom, že stejné sankce budou hrozit oběma smluvním
stranám, nebo na tom, aby byly všechny sankce ze smlouvy
vypuštěny
J U D r. S i m o n a C o r r a d i n i o v á , a d v o k á t k a
10
Prohlášení smluvních stran
 prohlášení obou smluvních stran o dvou základních věcech
 o jejich osobním a majetkovém stavu
 o předmětu smlouvy
 nejčastější prohlášení:
 předmět smlouvy nemá právní vady (zástavní právo, užívají práva, nájemní
práva k předmětu smlouvy)
 neexistují žádné smlouvy, které by k předmětu smlouvy zakládaly práva
třetích osob
žádná třetí osoba nevznesla do dne podpisu smlouvy ve vztahu k předmětu
smlouvy nárok, který by nebyl uspokojen
prohlášení prodávajícího, že mu ohledně předmětu smlouvy není známa
žádná překážka nebo vada, která by znemožňovala nebo omezovala jeho
užívání
prohlášení kupujícího, že se před podpisem smlouvy seznámil se stavem
předmětu smlouvy a v tomto stavu jej kupuje
 atd.
 nepravdivost prohlášení může založit odpovědnost za škodu
J U D r. S i m o n a C o r r a d i n i o v á , a d v o k á t k a
11
Když dojde na projednání sporů
 silnější smluvní partner (zpravidla podnikatel) často do smlouvy
navrhuje rozhodčí doložku
 rozhodčí doložka vyloučí pravomoc obecných soudů
 pro žádnou soukromou fyzickou osobu není rozhodčí doložka
vhodná a je třeba trvat na jejím vypuštění
 pokud uzavřete smlouvu s rozhodčí doložkou, je možné podle
občanského zákoníku v řadě případů dovodit její neplatnost
J U D r. S i m o n a C o r r a d i n i o v á , a d v o k á t k a
12
Obchodní podmínky
 smlouvy jsou často – zejména v obchodním styku – uzavírány
za pomocí tzv. obchodních podmínek
 pravidelně u smluv o dílo, kupních smluv na věci větší
hodnoty, smluv o spotřebitelském úvěru
 vždy trvat na jejich vytištění a předání
J U D r. S i m o n a C o r r a d i n i o v á , a d v o k á t k a
13
Závěrečná ustanovení
 vyhotovit tolik stejnopisů smlouvy, aby každý účastník smlouvy
obdržel aspoň jeden
 včetně všech příloh, obchodních podmínek, plánků, reklamačních
řádů atp.
 sjednat, aby bylo možné ke smlouvě činit dodatky jen písemně
 prohlášení chránící dobrou víru smluvních stran a dodržení jejich
smluvní svobody
 účastníci vzájemně prohlašují, že tuto smlouvu uzavřeli svobodně
a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její
uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a jsou si vědomi
toho, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z
vědomě nepravdivých údajů, které by uvedli
J U D r. S i m o n a C o r r a d i n i o v á , a d v o k á t k a
14
DĚKUJI ZA POZORNOST.
Čas na diskusi.

similar documents