ระบบโครงสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตร

Report
ระบบโครงการสร้างรายได้
และพัฒนาการเกษตรแก่ช ุมชน
เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
แนวคิดการดาเนินงานระบบ





บันทึกแบบเดียวตอบท ุกรายงาน
ง่าย
สะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย
ขัน้ ตอนการดาเนินงานระบบ
 เจ้าหน้าที่เกษตรตาบล
สานักงานเกษตรอาเภอ
 สานักงานเกษตรจังหวัด
 สานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต
 กรมส่งเสริมการเกษตร
ขัน้ ตอนตอนการดาเนินงานระบบโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชมุ ชนเพื่อบรรเทาปั ญหาภัยแล้ง
สานักงานเกษตรอาเภอ
สานักงานเกษตรจังหวัด
บันทึกข้อมูลตามแบบขอรับ 1
การรับการสนันสนุนโครงการของ
ชุมชนระดับตาบล (บท 01)
บันทึกข้อมูลตามแบบบันทึก
ข้อมูลผลการพิจารณาอนุมตั ิ
โครงการของคณะกรรมการ
(บท 03)การบริหารโครงการ
ระดับจังหวัด
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ผลการอนุมตั ิ
พิมพ์แบบสรุปการขอรับกา
รสนันสนุนโครงการของชุมชน
ระดับตาบล
2
บันทึกข้อมูลตามแบบบันทึก 3
ข้อมูลผลการพิจารณากลัน่ กรอง
โครงการของคณะกรรมการบริหาร
โครงการระดับอาเภอ (บท 02)
ความสอดคล้อง
ผลการพิจารณากลัน่ กรอง
พิมพ์แบบสรุปผลการพิจารณา
กลัน่ กรองโครงการของคณะ
กรรมการบริหารโครงการ
ระดับอาเภอ
4
บันทึกข้อมูลตามแบบรายงาน
ความก้าวหน้า
การดาเนินงาน (บท 05)
8
5
กรมส่งเสริมการเกษตร
สานักส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตรเขต
บันทึกข้อมูลตามแบบ
บันทึกข้อมูล
การติดตามความก้าวหน้า
ของโครงการนาเสนอ
(บท 04)
พิมพ์แบบสรุปผลการ 6
พิจารณาอนุมตั ิโครงการของ
คณะกรรมการบริหารโครงการ
ระดับจังหวัด
พิมพ์รายงานผลการดาเนินการ เพื่อติดตาม / ประเมินโครงการ
9
7
ขัน้ ตอนตอนการดาเนินงานระบบ
จัดทาโครงการนาเสนอ
รายงานความก้าวหน้าการ
ดาเนินงานโครงการ
การติดตามความก้าวหน้าโครงการ
ขัน้ ตอนตอนการดาเนินงานระบบ
จัดทาโครงการนาเสนอ
สานักงานเกษตรอาเภอ
บันทึกข้อมูลตามแบบขอรับการรับการสนันสน ุน
โครงการของช ุมชนระดับตาบล (บท 01)
พิมพ์แบบสร ุปการขอรับการสนันสน ุนโครงการของช ุมชนระดับตาบล
บันทึกข้อมูลตามแบบบันทึกข้อมูลผลการพิจารณากลัน่ กรอง
โครงการของคณะกรรมการบริหารโครงการระดับอาเภอ (บท 02)
พิมพ์แบบสร ุปผลการพิจารณากลัน่ กรองโครงการของ
คณะกรรมการบริหารโครงการระดับอาเภอ
สานักงานเกษตรจังหวัด
บันทึกข้อมูลตามแบบบันทึกข้อมูลผลการพิจารณาอน ุมัติ
โครงการของคณะกรรม
การบริหารโครงการระดับจังหวัด (บท 03)
พิมพ์แบบสร ุปผลการพิจารณาอน ุมัติโครงการของ
คณะกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัด
กรมส่งเสริมการเกษตร
บันทึกข้อมูลตามแบบบันทึกข้อมูล
การติดตามความก้าวหน้าของโครงการนาเสนอ
(บท 04)
ขัน้ ตอนการดาเนินงานระบบ
รายงานความก้าวหน้า
การดาเนินงานโครงการ
สานักงานเกษตรอาเภอ
บันทึกข้อมูลตามแบบรายงานความก้าวหน้า
การดาเนินงาน (บท 05)
ขัน้ ตอนการดาเนินงานระบบ
การติดตามความก้าวหน้าโครงการ
สานักงานเกษตรอาเภอ
สานักงานเกษตรจังหวัด
สานักส่งเสริมและพัฒนการเกษตรเขต
กรมส่งเสริมการเกษตร
พิมพ์รายงานผลการดาเนินการ
หน้าจอระบบ
การเข้าสูร่ ะบบ
• เข้าได้ที่ URL http://fundproject.doae.go.th
จบการนาเสนอ
ขอบค ุณ

similar documents