ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอ

Report
การแบ่งเขตพืน้ ที่ส่งเสริมการเกษตร
เขตเร่งพัฒนา
อ.บ่อพลอย อ.หนองปรือ
อ.เลาขวัญ อ.ห้วยกระเจา
และอ.พนมทวนบางส่วน
เขตพืน้ ที่ส่งเสริมเชิงอนุรกั ษ์
อ.ไทรโยค อ.ศรีสวัสดิ ์ อ.ทองผา
ภูม ิ และ อ.สังขละบุรี
เขตเศรษฐกิจ
อ.เมือง อ.ท่าม่วง
อ.ท่ามะกา และ
อ.พนมทวนบางส่วน
Smart
Product
Smart
Farmer
ส่งเสริมการเรียนรู้
ความคิด
พัฒนาการผลิต
สร้างการมีสว่ นร่วม
แปลงตัวอย่าง
การประเมิน
ศักยภาพ
ของเกษตรกร
และการผลิตมันสาปะหลังโดยรวม
และรายบุคคล จัดทาแผนพัฒนาการผลิต
เพือ่ เพิม่ ผลผลิต และลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วย
สารวจและเฝ้าระวังการระบาดของแมลงศัตรูมนั สาปะหลัง
การสร้างและพัฒนาเครือข่าย การพัฒนาสินค้า
การเพิม่ มูลค่า คุณภาพ
มาตรฐาน(มันสะอาด)
เพิม่ ผลผลิต
ลดต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมการตลาด
Smart
Group
ส่งเสริมการรวมกลุม่
ต่อยอด ศจช.กรรมการ
กติกากลุม่ แผนพัฒนา
ส่งเสริมการดาเนินงาน
ตามแผน
การวิเคราะห์ คดั เลือก
พืน้ ที่เป้ าหมาย
ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ข้อมูลชุดดิน
ข้อมูลแหล่งน้ า
ข้อมูลโซนนิ่งมันสาปะหลัง
แนวคิดการเพิม่ ประสิ ทธิภาพการผลิตมันสาปะหลังตามระบบMRCF
การวางแผน
ดาเนินการแบบมี
ส่ วนร่ วม การจัด
เวทีชุมชน
ข้อมูลภัยธรรมชาติ
ข้อมูลปริ มาณน้ าฝนย้อนหลัง
ดาเนินการตามแผน
Output
พืน้ ที่เป้ าหมาย
-เพิม่ ผลผลิตมันสาปะหลังจาก
เฉลีย่ 3.37 ตัน/ไร่ เป็ น 5 ตัน/ไร่
- ลดต้ นทุนการผลิตมันปะหลัง
ได้ ไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 15
- เฝ้ าระวังการระบาดของเพลีย้
แป้ งสี ชมพูมนั สาปะหลัง
ข้อมูลรายแปลงสมาชิก ศจช.
ข้อมูลการตลาด(ลานมัน)
ข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีการผลิต
ต้นทุนการผลิต ผลผลิตเฉลี่ย/ไร่
พืน้ ที่เป้ าหมายดาเนินการ
การวางแผนการผลิตและ
จัดทาแปลงตัวอย่าง
- เพิม่ ผลผลิต
- ลดต้ นทุนการผลิต
- ใช้ เทคโนโลยีที่
เหมาะสมสาหรับการ
ผลิตมันสาปะหลัง
1. เกษตรกรสามารถเพิม่ ผลผลิต
มันสาปะหลังเฉลีย่ ต่ อไร่
จาก 3.37 ตัน เป็ น 5 ตัน
3. เฝ้ าระวังการระบาดของเพลีย้
แป้งสี ชมพูมันสาปะหลัง
M
R
C
F
2. เกษตรกรสามารถลดต้ นทุนการ
ผลิตมันสาปะหลังได้ ไม่ น้อยกว่ า
ร้ อยละ 15
แนวทางการดาเนินดาเนินงานโครงการ
1.
2.
การจัดทาฐานข้ อมูล( M: Mapping)
การพัฒนาระบบสื่ อเพือ่ การเข้ าถึงข้ อมูล
( R: Remote Sensing )
3. การบูรณาการภาคีเครือข่ ายเพือ่ ร่ วมดาเนินการ
( C: Community Paticipation)
4. การกาหนดประเด็นส่ งเสริมการเกษตร
เน้ นหนัก( F: Specific Field Service)
การจัดทาฐานข้ อมูล( M: Mapping)โครงการ
มีมากที่สดุ คือ ชุด
ดินสีค้ วิ
แหล่งน้ าที่สาคัญ
แม่น้ าแควใหญ่
แม่น้ าแควน้อย
เขื่อน
ลาตะเพิน
คลองชลประทาน
ลาภาชี
พืน
้ ทีป
่ ลูกมันสำปะหลังจังหวัดกำญจนบุร ี
อาเภอ
พืน้ ที(่ ไร่ )
ผลผลิตเฉลีย่
(กก.ต่ อไร่ )
เมือง
24,310.00
5,658.67
ไทรโยค
52,472.00
4,979.06
บ่อพลอย
50,951.00
3,716.12
ศรี สวัสดิ์
5,213.00
4,519.09
ท่ามะกา
553
3,930.38
ท่าม่วง
8,456.00
3,239.52
ทองผาภูมิ
35,877.00
4,128.23
สังขละบุรี
5,872.00
3,140.09
พนมทวน
24,138.00
2,917.18
เลาขวัญ
125,602.00
3,472.25
ด่านมะขามเตี้ย
37,809.00
1,821.29
หนองปรื อ
41,812.00
2,751.82
ห้วยกระเจา
57,597.00
1,558.23
แผนที่พ้ นื ที่ Zoning มันสาปะหลัง
S1
พื้นที่เหมาะสม 465,697 ไร่
พื้นที่ปลูกจริง 77,923 ไร่
S2
พื้นที่เหมาะสม 1,278,444 ไร่
พื้นที่ปลูกจริง 246,258 ไร่
N
พื้นที่ไม่เหมาะสม 1,512,049 ไร่
พื้นที่ปลูกจริง 33,553 ไร่
S3
พื้นที่เหมาะสม 1,306,556 ไร่
พื้นที่ปลูกจริง 294,265 ไร่
กรำฟแสดงกำรระบำดของเพลีย
้ แป้งมันสำปะหลัง
ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ศูนยจั
ื ชุมชน (มัน
์ ดกำรศั ตรูพช
สำปะหลัง) จำนวน ๕๙ ศูนย ์
อำเภอ
จำนวน
ศจช.
(แห่ง)
สั งขละบุร ี
ทองผำภูม ิ
๑
๔
ศรีสวัสดิ ์
๒
ไทรโยค
๗
เมือง
กำญจนบุ
รี
บอพลอย
่
หนองปรือ
๙
เลำขวัญ
๑๐
ห้วยกระเจำ
พนมทวน
๔
ทำมะกำ
่
๑
ทำม
่ วง
่
๓
ดำนมะขำม
่
เตีย
้
รวม
๔
๖
๓
๕
๕๙
แปลงพยำกรณกำรระบำดของเพลี
ย
้ แป้งมันสำปะหลัง
์
จำนวน ๗๑ แปลง
3500
3400
3300
3200
3100
3000
กาญจนบุรี
2900
ทัง้ ประเทศ
2800
2700
2600
2500
2553
2554
2555
ที่ตง้ั ลานมันสาปะหลัง จังหวัดกาญจนบุรี
การพัฒนาระบบสื่ อเพือ่ การเข้ าถึง
ข้ อมูล( R: Remote Sensing )
•
•
•
•
ศูนย์ ให้ คาปรึกษา Online แก่ เกษตรกร
จัดทาระบบการติดต่ อทางโทรศัพท์ /เว็บ
ไซด์ / Facebook/line
รวบรวมชุดเทคโนโลยีการผลิตที่
เหมาะสม
จุด/แปลงเรียนรู้ ต้นแบบ
การรายงานผลการดาเนินงานระยะไกล
การบูรณาการภาคีเครือข่ ายเพือ่ ร่ วมดาเนินการ
( C: Community Paticipation)
การจัดเวทีชุมชน
การประชุมคณะทางาน
การกาหนดประเด็นส่ งเสริม
การเกษตรเน้ นหนัก
( F: Specific Field Service)
ต.หนองฝ้ าย
ต.หนองกุม่
ต.หนองโรง
ต.หนองไผ่
การจัดทาแปลงส่ งเสริม
การฝึ กอบรม
ยกตัวอย่ างข้ อมูลรายแปลง
นายอนุวฒั น์ วรวงษ์
Smart
Product
Smart
Farmer
ส่งเสริมการเรียนรู ้ ความคิด
พัฒนาการผลิต
สร้างการมีส่วนร่วม แปลง
ตัวอย่าง
การประเมิน
ศักยภาพ
ของเกษตรกร
และการผลิตมันสาปะหลังโดยรวม
และรายบุคคล จัดทาแผนพัฒนาการผลิต
เพือ่ เพิม่ ผลผลิต และลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วย
สารวจและเฝ้ าระวังการระบาดของแมลงศัตรูมนั สาปะหลัง
การสร้างและพัฒนาเครือข่าย การพัฒนาสินค้า
MRCF
ผลผลิตมีคุณภาพ มาตรฐาน(มัน
สะอาด) เพิม่ ผลผลิต
ลดต้นทุนต่อหน่ วย
Smart
Group
ส่งเสริมการรวมกลุม่ ต่อยอด
ศจช.กรรมการกติกากลุม่
แผนพัฒนา ส่งเสริมการ
ดาเนินงานตามแผน
3 เมตร
ประเด็นการพัฒนา เทคโนโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม
(การระเบิดดินดาน พันธุด์ ี การเฝ้ าระวังแมลงศัตรู )
เสนอภาพรวม
ศักยภาพมัน
สาปะหลัง
จังหวัด
Show
case
อาเภอ
บ่อพลอย
4 เมตร
สวัสดี

similar documents