Tìm hi*u WebService trong Android - doan-hk5

Report
Tìm hiểu Web Services
trong Android
Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phan Nguyệt Minh
Nhóm: Lê Huỳnh Trung Hậu 09520082
Nguyễn Hoàng Kha 09520126
Nguyễn Minh Trí
09520318
Nội dung chính
1. Giới thiệu nền tảng và kiến trúc Android
2. Giới thiệu về kiến trúc hướng dịch vụ
(SOA)
3. Web Services trong Android
4. Phần chạy Demo
5. Hỏi đáp
6. Kết thúc
1. Nền tảng và kiến trúc Android
• Sơ lược về nền tảng Android
1. Nền tảng và kiến trúc Android (tt)
• Kiến trúc Android
2. Giới thiệu về kiến trúc hướng dịch vụ
• Định nghĩa
2. Giới thiệu về kiến trúc hướng dịch vụ
(tt)
• Service-oriented Architecture – Kiến trúc hướng dịch vụ
- cung cấp cơ chế cho phép các hệ thống hoạt động trên các nền
tảng khác nhau có thể giao tiếp với nhau dễ dàng hơn
2. Giới thiệu về kiến trúc hướng dịch vụ
(tt)
• WSDL (Web Service Description Language)
- là một định dạng XML để mô tả các dịch vụ mạng và các
thông tin truy cập của nó
- thực hiện việc đặc tả chức năng, giao diện giao tiếp của một
dịch vụ Web
3. WebService trong Android
HTML frontend – Giao tiếp HTML
HTTP
request
Mobile
client
SOAP
request
HTTP
Server
HTTP
response
SOAP
response
Web
service
server
3. WebService trong Android (tt)
Direct Web service invocation
Mobile
client
SOAP request
SOAP response
Web
service
server
3. WebService trong Android (tt)
Web service gateway
HTTP
request
Mobile
client
SOAP
request
Middleware
Proxy/gateway
XML, JSON,
…
SOAP
response
Web
service
server
4. Phần chạy Demo
Demo web service
 Connectify-DEMO-WS
 Password: 123456789
 http://192.168.26.1:9090
 http://192.168.26.1:9090/DataService
12
Demo android client
13
5. Hỏi đáp
Cảm ơn đã chú ý lắng nghe

similar documents