JKTP_kap 1. Správná výrobní praxe ve farmaceuticko

Report
1. Správná výrobní praxe ve farmaceuticko-chemické výrobě
JIŠTĚNÍ KVALITY TECHNOLOGICKÝCH
PROCESŮ
VŠCHT JKTP pd v. 2014
JIŠTĚNÍ KVALITY

Jištění nebo lépe zajištění kvality – Quality assurance
představuje činnosti spojené s opatřeními, jimiž
provozovatel zajišťuje trvale vysokou kvalitu procesů.
Jde např. o práce na kvalifikovaných zařízení,
validované
a
dokumentované
metody,
reprodukovatelné
technologie,
dokumentované
požadavky na používané materiály, systémy řízené
dokumentace vyhovující výrobní, laboratorní prostředí,
udržované a kalibrované zařízení, promyšlený a
funkční systém vzdělávání, zacvičený a zkušený
personál, postupy kontrol, monitorování systémů atd.
VŠCHT JKTP pd v. 2014
JIŠTĚNÍ KVALITY


Na celou problematiku jištění (zabezpečení, řízení ) kvality resp.
farmaceutického systému jakosti se musíme dále dívat
komplexně jako na soubor činností.
Zabezpečování jakosti souvisí se:
• Správnou výrobní praxi (SVP)
• Systémem standardů dle ISO 9001
• Ochranou výrobního prostředí
• Bezpečností práce a protipožární ochrany
• Ochranou okolí (Environment )
• Zlepšováním kvality produktu
• Zvyšováním efektivnosti procesů
• Úsporou nákladů ve všech oblastech činnosti
VŠCHT JKTP pd v. 2014
JIŠTĚNÍ KVALITY

Způsob jištění kvality zahrnuje řízení kvality všeobecně
vnímaném v koncepci standardů ISO řady 9000 spec.
9001. Jsou základní rozdíly mezi ISO a GMP: ISO je
mezinárodní norma, a i když termín GMP je používán
mezinárodně, není to mezinárodní standard. ISO normy
jsou určeny pro průmysl obecně a GMP standardy jsou
především pro farmaceutický průmyslu. GMP předpisy
jsou formou Zákonů v jednotlivých zemích stanoveny,
kdežto ISO standardy jsou zcela dobrovolné. (na závěr této
přednášky bude uvedeno porovnání Správné výrobní praxe s
obecnými zásadami těchto ISO standardů ).
VŠCHT JKTP pd v. 2014
JIŠTĚNÍ KVALITY



Farmaceutický průmysl Evropské unie zachovává vysokou úroveň
jištění jakosti ve vývoji, výrobě a kontrole léčivých přípravků.
Systém registrací zajišťuje hodnocení přípravků příslušnými orgány,
čímž je zajištěna shoda se současnými požadavky na bezpečnost,
jakost a účinnost.
Systém povolení výroby zajišťuje, aby všechny přípravky registrované
na evropském trhu vyráběli pouze schválení výrobci, jejichž činnost
podléhá pravidelným inspekcím ze strany příslušných orgánů. Držiteli
povolení k výrobě mají být všichni farmaceutičtí výrobci v Evropském
společenství bez ohledu na to, zda jsou přípravky prodávány v rámci
Společenství nebo mimo něj.
VŠCHT JKTP pd v. 2014
SPRÁVNÁ VÝROBNÍ PRAXE

Farmaceutická výroba: výroba léků, léčivých přípravků
a výroba aktivních farmaceutických substancí,
léčivých látek se řídí specifickými zásadami, které
vycházejí z oborových znalostí a znalostí získaných
dlouhodobými zkušenostmi spojenými se správnou
manipulací s materiálem a se souvisejícími
operacemi. Způsob jak vyrábět léky a léčivé přípravky
je znám jako Správná výrobní praxe. Správná výrobní
praxe je způsob jištění kvality.
VŠCHT JKTP pd v. 2014
SPRÁVNÁ VÝROBNÍ PRAXE
SVP- Správní výrobní praxe resp.
GMP- Good Manufacturing Practice
GxP - zkratka používaná pro činnosti relevantní
správné praxi v oblastech výroby, laboratoří,
transportu, inženýrské praxe ap. (Manufacturing,
Laboratory, Transport, Engineering, …)
c GxP -zkratka přibírá předponu c což znamená
„current“ tento symbol související s průběžným
zlepšováním
VŠCHT JKTP pd v. 2014
SPRÁVNÁ VÝROBNÍ PRAXE

Co je to Správná výrobní praxe





Správná výrobní praxe je součást jištění jakosti zaměřená na sledování
toho, zda léčiva jsou trvale vyráběna v kvalitě vhodné pro zamýšlený účel.
SVP je souhrn doporučení, požadavků a norem, jejichž realizace
zabezpečuje produkci jakostních léčiv.
SVP je systém ochrany spotřebitele, který minimalizuje riziko, že se na trh
dostane lék nevyhovující kvality či nevhodný pro zamýšlené použití.
Správnou výrobní praxí se rozumí soubor pravidel, která zabezpečují, aby se
výroba a kontrola léčiv, popřípadě výroba pomocných látek, uskutečňovaly
v souladu s požadavky na jejich jakost, se zamýšleným použitím a
příslušnou dokumentací.
SVP jsou postupy, které jištěním kvality výroby zajišťují stálou, řízenou a
dokumentovanou produkci účinné látky a léčivého přípravku podle
standardů vhodných pro jejich účel a v souladu s regulatorními požadavky
autorit.
VŠCHT JKTP pd v. 2014
LEGISLATIVA A PŘEDPISY K VÝROBĚ LÉČIVÝCH
LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ
EMEA.
Evropská léková agentura (European Medicines Agency). EMA resp.
Evropská agentura pro léčivé přípravky je agentura Evropské unie,
která se nachází v Londýně. Agentura odpovídá za vědecké hodnocení léčivých
přípravků vyvinutých farmaceutickými společnostmi pro použití v Evropské unii.
Začala fungovat v roce 1995.
Hlavním úkolem Evropské lékové agentury je ochrana a podpora veřejného
zdraví prostřednictvím hodnocení a kontroly léčivých přípravků pro humánní a
veterinární použití.
V rámci centralizovaného postupu mohou farmaceutické společnosti
podat pouze jednu žádost o registraci, autorizaci k EMA. Evropskou komisí
centralizovaná registrace je platná ve všech státech Evropské unie (EU),
členských států, jakož i v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP) ze
zemí, na Islandu, v Lichtenštejnsku a Norsku. Podle zákona, může společnost
zahájit distribuci na trh lék pouze poté, co obdržela rozhodnutí o registraci.
VŠCHT JKTP pd v. 2014
LEGISLATIVA A PŘEDPISY K VÝROBĚ LÉČIVÝCH
LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ
Zákon č. 378/2007 Sb., Zákon o léčivech
a o změnách některých
souvisejících zákonů (zákon o léčivech) – nabyl účinnosti dne 31.12.2007. Poslední
novelizace byla uvedena k 1.1.2014. Aktuální verze SbCR-2013c033z070 :Zákon 70 ze
dne 19. února 2013, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách
některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje v
návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie:
a) výzkum, výrobu a přípravu, kontrolu, distribuci, a odstraňování léčivých
přípravků a léčivých látek,
b) registraci, poregistrační sledování, předepisování a výdej léčivých přípravků,
prodej vyhrazených léčivých přípravků a poskytování informací,
c) mezinárodní spolupráci při zajišťování ochrany veřejného zdraví a vytváření
jednotného trhu léčivých přípravků Evropské unie,
d) vedení dokumentace o činnostech uvedených v písmenech a) a b).
VŠCHT JKTP pd v. 2014
LEGISLATIVA A PŘEDPISY K VÝROBĚ LÉČIVÝCH
LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ

Součástí novely jsou zejména změny v oblasti farmakovigilance +) , ochrany před padělky a úprava některých
legislativních nedostatků.

Novela zákona zahrnuje např.:












nově pravomoc SÚKL posuzovat klamavost názvu přípravku ve vztahu k cílové skupině a obsahu
SPC++) při registraci;
možnost udělení podmíněné registrace léčivého přípravku;
mění podmínky klasifikace humánních léčivých přípravků pro výdej a prodej vyhrazených léčiv +
zavedení nové kategorie výdeje léčivého přípravku na lékařský předpis s omezením;
zavedení nemocniční výjimky pro léčivé přípravky pro moderní terapie;
doplnění pravidel a definic pojmů v souvislosti s realizací neintervenčních poregistračních studií;
držitel rozhodnutí o registraci má nově hradit provozovatelům prokázané náklady na stažení přípravků +
náklady zdravotních pojišťoven a pacientů;
rozšíření správních deliktů a zvýšení sankcí → nejvyšší sankce až 20 mil. Kč (např. nezajištění služby
kvalifikované osoby), další limit 5 mil. Kč, 2 mil. Kč, 300 tis. Kč a 100 tis. Kč atd.
nová definice „padělaného léčivého přípravku“, zavedení ochranných prvků na obalu;
úprava pravidel pro výrobu, dovoz, distribuci i využití účinných látek, nová pravidla pro zprostředkování;
nové povinnosti distributora – např. ověřit, zda distributor, od kterého nakupuje, dodržuje správnou
distribuční praxi, že přípravky nejsou padělané apod.
+) Farmakovigilance: dozor nad léčivými přípravky za účelem zajištění maximálních léčivých účinků při minimálním riziku
nežádoucích účinků
++) Osvědčení o dodatkové ochraně; SPC supplementary protection certificate
VŠCHT JKTP pd v. 2014
LEGISLATIVA A PŘEDPISY K VÝROBĚ LÉČIVÝCH
LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ
Vyhláška o výrobě a distribuci léčiv 229/2008 Sb, která
zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství
(Commission Directive 2003/94/EC a Commission Directive
91/412/EEC) a upravuje pravidla správné výrobní praxe a
správné distribuční praxe ve smyslu Pravidel
pro léčivé přípravky
+)
v Evropském společenství, EUDRALEX
svazek 4 – Humánní
a veterinární léčivé přípravky: Správná výrobní praxe (The rules
governing medicinal products in the European Community,
EUDRALEX Volume 4 – Medicinal Products for Human and
Veterinary Use: Good Manufacturing Practice) v aktuální verzi
zveřejněné Evropskou komisí, která jsou detailně uveřejněna v
VYR-32 aktuální verze jehož specifickou součástí je VYR 26 s
pokyny pro výrobu léčivých látek.
+) EudraLex je sbírka pravidel a předpisů pro léčivé přípravky v Evropské unii
VŠCHT JKTP pd v. 2014
STRUKTURA POKYNŮ PRO SVP DLE SÚKL 2011/
ZMĚNY 2013
Pravidla VYR jsou vydávána Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SUKL ) formou pokynu
Dle EudraLex – Volume 4 Good manufacturing practice (GMP) Guidelines
Introduction
VYR-32
Part I
Chapter 1
Pharmaceutical Quality System
Část I
VYR-32 Kapitola 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
Chapter 5
Chapter 6
Chapter 7
Personnel
Premise and Equipment
Documentation
Production
Quality Control
Contract Manufacture and Analysis
VYR-32 Kapitola 2
VYR-32 Kapitola 3
VYR-32 Kapitola 4
VYR-32 Kapitola 5
VYR-32 Kapitola 6
VYR-32 Kapitola 7
Chapter 8
Complaints and Product Recall
VYR-32 Kapitola 8
Chapter 9
Self Inspection
VYR-32 Kapitola 9
Obsah
Farmaceutický systém
jakosti
Pracovníci
Prostory a zařízení
Dokumentace
Výroba
Kontrola jakosti
Smluvní výroba a
laboratorní kontrola
Reklamace a
stahování přípravků
Vnitřní inspekce
VŠCHT JKTP pd v. 2014
STRUKTURA POKYNŮ PRO SVP DLE SÚKL 2011
Part II
Basic
VYR-26
Requirements for
Active Substances
used as Starting
Materials
Part III
GMP related
documents
Site Master File
Q9 Quality Risk
Management
Q10 Note for
Guidance on
Pharmaceutical
Quality System
VYR-32 Doplněk 20
Pokyny pro správnou
výrobní praxi při výrobě
léčivých látek
Řízení rizik pro jakost
VŠCHT JKTP pd v. 2014
STRUKTURA POKYNŮ PRO SVP DLE SÚKL 2011
Annexes
Doplňky
Annex 1 Manufacture of Sterile
VYR-32 Doplněk 1
Medicinal Products
Annex 2 Manufacture of Biological
VYR-32 Doplněk 2
Medicinal Products for Human
Use
Annex 3 Manufacture of
VYR-32 Doplněk 3
Radiopharmaceuticals
Annex 4 Manufacture of Veterinary
Medicinal Products other than
Immunological Veterinary
Medicinal Products
Výroba sterilních léčivých
přípravků
Výroba léčivých přípravků
biologického původu
Annex 5 Manufacture of Immunological
Veterinary Medicinal Products
Výroba imunologických
veterinárních léčiv - pokyn
Ústavu pro státní kontrolu
veterinárních biopreparátů a
léčiv
Výroba radiofarmak
Výroba veterinárních léčiv
(jiných než imunologických) –
pokyn Ústavu pro státní kontrolu
veterinárních biopreparátů a
léčiv
Annex 6 Manufacture of Medicinal
Gases
Annex 7 Manufacture of Herbal
Medicinal Products
VYR-32 Doplněk 6
Výroba medicinálních plynů
VYR-32 Doplněk 7
Výroba rostlinných léčivých
přípravků
Annex 8 Sampling of Starting and
Packaging Materials
VYR-32 Doplněk 8
Vzorkování výchozích látek a
obalových materiálů
VŠCHT JKTP pd v. 2014
STRUKTURA POKYNŮ PRO SVP DLE SÚKL 2011
Annex 9
Manufacture of Liquids, Creams VYR-32 Doplněk 9
and Ointments
Annex 10 Manufacture of Pressurised
VYR-32 Doplněk 10
Metered Dose Aerosol
Preparation for Inhalation
Výroba tekutých lékových forem,
krémů a mastí
Výroba aerosolových přípravků
pro inhalační použití
Annex 11 Computerised Systems
VYR-32 Doplněk 11
Systémy řízené počítačem
Annex 12 Use of Ionising Radiation in
Manufacture of Medicinal
Products
VYR-32 Doplněk 12
Používání ionizujícího záření ve
výrobě léčivých přípravků
Annex 13 Manufacture of Investigational
Medicinal Products
VYR-32 Doplněk 13
Výroba hodnocených léčivých
přípravků
Annex 14 Manufacture of Products derived VYR-32 Doplněk 14
from Human Blood or Human
Plasma
Výroba léčivých přípravků
pocházejících z lidské krve nebo
lidské plazmy
Annex 15 Qualification and Validation
Kvalifikace a validace
VYR-32 Doplněk 15
Annex 16 Certification by a Qualified Person VYR-32 Doplněk 16
and Batch Release
Schvalování a propouštění šarží
kvalifikovanou osobou
Annex 17 Parametric Release
VYR-32 Doplněk 17
Parametrické propouštění
Annex 19 Reference nad Retention
Samples
VYR-32 Doplněk 19
Referenční a retenční vzorky
VŠCHT JKTP pd v. 2014
LÉKOPISY

Lékopis je základní farmaceutický nástroj – publikace,
která je závazným podkladem k tvorbě bezpečných léků.
Za správnost textů lékopisu v České republice odpovídá
Lékopisná komise Ministerstva zdravotnictví České
republiky.

Lékopisy se vydávají ve všech kulturních zemích světa.
Představují soubor norem a předpisů, které se týkají
léčivých látek a léků. Lékopis je závazný pro všechny, kteří
se odborně podílejí se na přípravě, výrobě, kontrole,
uchovávání, předpisování a vydávání léků, léčivých látek a
všeobecně zdravotnických prostředků.
VŠCHT JKTP pd v. 2014
LÉKOPISY



První jednotný domácí lékopis platný na celém území habsburské
monarchie vznikl za vlády Marie Terezie roku 1774 – Pharmacopoeia
Austriaco-provincialis
Historicky byl první československý lékopis připraven již před druhou
světovou válkou v roce 1937, ale vyšel až v roce 1952 pod označením
ČsL 1. Pak byly pravidelně vydávány lékopisy Československu až do roku
1987 (ČsL 4). V současné době se v České republice vydává a
aktualizuje lékopis, který je v plném souladu s Evropským lékopisem.
Poslední vydání Českého lékopisu je z roku 2009, včetně Doplňku
2010.
Tendence sjednocování kvalitativních požadavků na léčiva jsou patrné
v celém světě. Z mezinárodního pohledu jsou významné vedle
zmíněného Evropského lékopisu European Pharmacopoeia lékopis
vydávaný v USA United States Pharmacopeia označovaný USP, Britský
lékopis British Pharmacopoeia označovaný BP, japonský lékopis
Pharmacopoeia of Japan a další.
VŠCHT JKTP pd v. 2014
LEGISLATIVA A PŘEDPISY K VÝROBĚ LÉČIVÝCH
LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ
..\Literatura a přílohy k přednáškám\Články, předpisy, vyhlášky\Porovnání zákona 378_2007 a 70_2013.doc
..\Literatura a přílohy k přednáškám\VYR 32\VYR-32_verze_3_úvod.pdf
..\Literatura a přílohy k přednáškám\Články, předpisy, vyhlášky\Vyhláška 229_2008 platná 2012.doc
..\Literatura a přílohy k přednáškám\Zákon 378_2007 Sb. (znění 2.7.2013).pdf
VŠCHT JKTP pd v. 2014
FARMACEUTICKÝ SYSTÉM JAKOSTI, SVP A ISO
NORMY



SVP: Tento systém se využíval hlavně ve farmaceutickém průmyslu již
v letech šedesátých a to po některých vysloveně závažných a po
tragických případech jako např. případ Thalidomidu. Takže první
pravidla GMP orientovaná na zásady Správné praxe (vývojové,
klinické, laboratorní, výrobní, atd.) se objevují v USA po roce 1965.
Rozpracovává se zavádí v US ústavem FDA v 70. letech. V
Československu pak od počátku 80. let .
Systém standardů spojených s kvalitou vzniká postupně v rámci
mezinárodních standardů označovaných jako ISO normy
(International Organization for Standardization) založená v roce
1947. Řada ISO 9000 se zrodila v roce 1987.
Systém ISO a GMP jsou systémy vedoucí k jištění a řízení kvality. My
se budeme orientovat pouze na ty prvky, které jsou spojeny
bezprostředně s výrobou a jejich procesní podporou k realizaci
kvalitního produktu.
VŠCHT JKTP pd v. 2014
FARMACEUTICKÝ SYSTÉM JAKOSTI, SVP A ISO
NORMY




GMP resp. SVP je systém, který má podporu v zákoně
každého příslušného státu. Výroba resp. s ní spojené
procesy, musí být v souladu s těmito zásadami.
Na druhé straně ISO je dobrovolný systém jakosti a
certifikace, kterou společnost může získat při dodržení
norem a je výhodná pro jejich provoz a / nebo marketingové
strategie.
V současné době ISO je přijímaný systém jakosti jako
standard pro Evropské společenství , Austrálii a Jižní
Ameriku.
GMP a ISO : pokud je dosaženo GMP pak firma má 75%
splněno v rozsahu doporučení ISO.
VŠCHT JKTP pd v. 2014
FARMACEUTICKÝ SYSTÉM JAKOSTI, SVP A ISO
NORMY
Základní rozdíly mezi ISO a GMP
1.
ISO je mezinárodní norma
2.
GMP ( jako pojem ) je používán mezinárodně. Existují rozdílnosti v
interpretacích a některých detailech v jednotlivých zemích - není to
tudíž mezinárodní standard, i když se v mnoha věcech zcela
shoduje. Dá se říci, že v Evropě jsou prakticky v každé zemi shodné
požadavky na GMP
3.
ISO normy jsou určeny pro průmysl obecně.
4.
GMP je používána pro farmaceutický průmysl, zpracování krevních
derivátů a v některých zemích ( USA ) pro potravinářský průmysl.
5.
Např. GMP předpisy mají sílu zákona ve Spojených státech. ISO
standardy jsou zde zcela dobrovolné.
VŠCHT JKTP pd v. 2014
FARMACEUTICKÝ SYSTÉM JAKOSTI, SVP A ISO
NORMY
Tedy jaké jsou prvky ISO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Udržování dokumentace vč. Záznamů: zde je jasná shoda : přísnost na obou stranách
SVP je základ systému jakosti . ISO vyžaduje přípravu, přijetí , zavedení systému jakosti.
ISO audit je prováděn krok po kroku podle kontrolního protokolu.
ISO vyžaduje existenci Příručky pro politiku řízení jakosti a to pro všechny činnosti a to i pro ty,
které se netýkají bezprostředně procesů výrobních resp. přímo nebo nepřímo podporujících tyto
výrobní procesy. Podle Kapitoly 1, VYR 32, Farmaceutický systém jakosti se uvádí, že má být
připravena Příručka jakosti či obdobná dokumentace, jež má obsahovat popis systému řízení
jakosti včetně odpovědnosti vedení.
ISO vyžaduje projektové řízení dlouhodobých cílů ke zlepšování. Očekávají se milníkové
harmonogramy. Reálnost cílů
Při auditech ISO se vyžaduje přítomnost zpravidla vedoucího auditovaného útvaru. Pro GMP
audity platí obdobně, ale nejde o zcela rigorozní požadavek.
Pro řízení kvality ve smyslu ISO se zpravidla požaduje existence výboru kvality
Školení ISO norem. To platí i o zásadách GMP.
Časové nároky na dosažení souladu s ISO. U GMP je nedílnou součástí produkce. ISO je věcí až
formální shody.
Dosažení ISO s využitím externích poradců. S výhodou se znalostí ISO i zkušenosti s GMP.
VŠCHT JKTP pd v. 2014
FARMACEUTICKÝ SYSTÉM JAKOSTI, SVP A ISO
NORMY
Porovnání kapitol Názvy základních kapitol dle ISO 9001 : 2008; výběr
klíčových bodů_ soulad s GMP:



Systém managementu kvality ( požadavky na dokumentaci; příručka jakosti ).
GMP Řízená dokumentace. Záznamy. Identifikace dokumentů. Dohledatelnost.
Stahování dokumentace;
Odpovědnosti managementu ( angažovanost; zákazník ;politika kvality;
plánování; odpovědnosti; přezkoumání systému managementu); dodržování
zákonů; požadavků; respektování zákazníka; stanovení politiky specifické pro
firmu_ GMP analogicky; cíle kvality _ není expl. V GMP kvalita musí odpovídat
registraci; jasné pravomoci a odpovědnosti_ obecné. Průkazné dokladování
kvality managementu společnosti; přezkoumávání průběžně _ analogie interních
auditů; prokazatelné důkazy: záznamy.
Management zdrojů ( poskytování zdrojů; lidské zdroje ; infrastruktura; pracovní
prostředí) zdroji se míní prostředky ke zlepšování zvyšování efektivnosti a
spokojenosti zákazníka; pracovníci kompetentní, vzdělaní, vycvičení, zkoušení;
školení; záznamy. Infrastruktura: budovy; pracovní prostory a prostředí;
technické vybavení; hw a sw; podpůrné: přeprava a komunikace.
VŠCHT JKTP pd v. 2014
FARMACEUTICKÝ SYSTÉM JAKOSTI, SVP A ISO
NORMY

Realizace produktu (plánování realizace produktu; procesy týkající se zákazníka;
návrh a vývoj; nákup; výroba a poskytování služeb vč. Validace; řízení monitorovacího
a měřícího zařízení) plány; kvalita _ technika a tady technologie; ověřování; validace;
monitorování; měření; kontroly
( QA); normy ; důkazy o výrobě : výrobní
dokumentace; požadavky zákazníka: předpisy; zákony…Registrace; soulad; vnitřní
předpisy organizace; přezkoumání …QA; atd. nastavení a změny požadavků na
produkt; komunikace se zákazníkem; vývoj; validace vývoje a jeho stupňů; stanovení
vstupů míní se kvalita např. surovin; schválení výstupů vývoje : ověření a validace… ;
kritéria přejímky vývoje; bezpečnost a správnost používání výrobku; záznamy o
ověření; řízení změn ; nákup musí vyhovovat požadavkům s ohledem na následné
zpracování; hodnocení dodavatele; informace pro nákup; požadavky na nákup dtto
jako pro vlastní produkci : tedy audity dodavatelů; vstupní kontrola kvality materiálu;
schvalování; výroba informace; pracovní instrukce; zařízení; monitorování; IPC a
konečná kontrola ; validace všech procesů, které ovlivní kvalitu produktu; kvalifikace
lidí; zařízení…..průběžné identifikace produktu. Péče o majetek svěřený např.
zákazníkem ( to není GMP , ale může být…) Uchovávání produktu – míní se
skladování; způsob balení atd. monitorování a měření kalibrace; justování
zabezpečení….záznamy; sw a ověření;
VŠCHT JKTP pd v. 2014
SVP A ISO NORMY

Měření, analýza a zlepšování (monitorování a měření;
řízení neshodného produktu; analýza dat; zlepšování )
měření výkonnosti systému jakosti ( GMP: PQR…);
interní audity; plánování auditů; záznamy ; nápravná
opatření; ověřování splnění ; měření procesů systému
managementu; měření charakteristik produktu_IPC;
uvolnění produktu : GMP Kvalifikovaná osoba; řízení
neshod - komise kvality ….Analýza obecná: spokojenost
zákazníka; shody na produkt; charakteristiky a trendy :
PQR…Neustálé zlepšování: kvalita; politika; CAPA;
rozbory příčin neshod ; nápravná a preventivní opatření.
VŠCHT JKTP pd v. 2014
JIŠTĚNÍ A KVALITY + HSE
(HSE health and safety and environment ; OHSAS, Occupational health and safety
management systems )


Certifikace systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle
OHSAS 18001 (Svou strukturou a systematickým přístupem je v souladu s normami
normy ISO 9001 a ISO 14001)
umožňuje efektivně prokázat:







závazek k zajišťování a zlepšování systému bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci přijatý
na všech úrovních a všemi funkcemi v organizaci, zejména vrcholovým vedením;
systematické omezování rizik, resp. nebezpečí, které ohrožují bezpečnost a zdraví všech osob
ovlivňovaných činnostmi, výrobky nebo službami organizace;
omezení výskytu nemocí z povolání a pracovních úrazů;
zvýšení výkonnosti a následné snížení nehodovosti a prostojů při práci
snížení nákladů spojených s nehodami na pracovišti;
závazek k plnění zákonných požadavků a požadavků předpisů týkajících se bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci;
zavedení samoregulujícího systému reagujícího pružně na změny požadavků z legislativních
předpisů, bezpečnostních požadavků i změn uvnitř organizace (např. nových technologií,
organizačních změn apod.).
VŠCHT JKTP pd v. 2014
DEFINICE A POJMY






Léčivo ( léčivá látka, aktivní farmaceutická látka - API ) je látka nebo soustava látek, která má
schopnost interagovat s organismem a výsledkem této interakce je poznání chorob, ochrana před
nimi, mírnění příznaků onemocnění a jejich léčení. Dále chápáno jako surovina.
Lékem nebo léčivým přípravkem míníme produkt získaný z léčiv a farmaceutických pomocných látek
určitým technologickým postupem, všestranně uzpůsobený na to, aby léčivo, které obsahuje mohlo
vstoupit do interakce s organismem. Dále chápáno jako výrobek, produkt.
Léková forma je daná potřebou podání ( užití nebo použití ) léku a koexistencí v ní potřebných léčiv a
pomocných látek. Do tohoto pojmu se zahrnuje tvar, složení a fyzikální strukturu. Jde např. o tablety,
tobolky , injekce, masti, krémy, čípky.
Pomocné látky jsou chemicky jednotné či nejednotné látky popř. jejich směsi potřebné k přípravě
léčivých přípravků a léků, které jsou buď jejich součástí (farmaceutické pomocné látky (excipienty))
nebo v hotovém přípravku- léku nejsou obsaženy, byly pouze součástí technologie výroby . Pomocné
látky dělíme také na ty, které dávají přípravku jeho konstituci ( masťové základy, voda na injekci
apod.) toto jsou tzv. vehikula a dále na látky dodávající smyslové vjemy ( barviva, chuťové látky),
potřebné pro konzervaci apod.
Ostatní technické prostředky jsou další materiály, používané pro výrobu konečného produktu a mezi
ně patří materiály pro balení, dávkování, označování apod.
Technologie léků
je farmaceutický vědní obor, který se zabývá složením, formulací, výrobou ,
hodnocením a jištěním jakosti léků. Studuje podmínky za nichž je možné léčiva a pomocné látky
přetvářet na léky.
VŠCHT JKTP pd v. 2014
DEFINICE A POJMY

Systém registrací zajišťuje hodnocení přípravků příslušnými orgány
např.:






SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv,
FDA - Food and Drug Administration a další
Systém povolení výroby (Vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a
distribuci léčiv § 43) zajišťuje, aby všechny přípravky registrované na
evropském trhu vyráběli pouze schválení výrobci.
Konečné léčivé přípravky a léčivé látky budeme nadále označovat
jako produkty .
Jakýkoliv stupeň předcházející konečnému
produktu budeme
označovat jako meziprodukty (intermediáty, polotovary )
Veškeré objekty jak neopracované suroviny ať aktivní či pomocné,
částečně opracované suroviny, obaly apod. budeme označovat
materiál

similar documents