Daň z přidané hodnoty I - sss-ou

Report
Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188
Název projektu: Moderní škola
Autor: Ing. Petr Benda
Název materiálu: Daň z přidané hodnoty I
Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1305
Datum vytvoření: 04. 12. 2013
Vzdělávací oblast: Ekonomika
Ročník: třetí
Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská
škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1305
Anotace
 Žáci získávají nové informace o pojmech, které souvisí s
daní z přidané hodnoty (daň na vstupu, daň na výstupu,
nadměrný odpočet, plátce, předmět daně, poplatník, plátce,
neplátce DPH, sazby daně) a ověřují si své znalosti.
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1305
Metodické pokyny
 Prezentace je určena jak k výuce nebo samostudiu, tak ke
zkoušení.
 Závěrem prezentace jsou otázky a příklady na opakování
základních pojmů.
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1305
Daň z přidané hodnoty
 daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je jednou z
nepřímých daní, tzn., že se neplatí přímo jako samostatná
částka, ale je obsažena v ceně materiálu, zboží a služeb.
 výrobce nebo prodejce DPH ji připočítává k ceně výrobků
(služeb) a zákazník ji zaplatí společně s cenou.
 plátci DPH mají nárok na odpočet daně, kterou zaplatili v
nakoupeném majetku či službách.
 DPH z prodeje nezůstává podnikateli, ale musí ji odvést
do státního rozpočtu (finančnímu úřadu).
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1305
Daň na vstupu a na výstupu
Daň na vstupu (DPH při nákupu)
 podnik, který nakupuje určité výrobky či služby, platí v
ceně daň na vstupu, plátce DPH má nárok na odpočet
daně při nákupu.
Daň na výstupu (DPH při prodeji)
 při prodeji výrobků, zboží a poskytovaných služeb má
plátce DPH povinnost připočítat k ceně svých výkonů DPH
jedná se o daň na výstupu.
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1305
Daňová povinnost, nadměrný odpočet
 porovnáním daně na vstupu (nárok na odpočet) a daně
na výstupu (povinnost přiznat daň) zjistíme celkovou výši
buď daňového závazku (tzv. daňová povinnost), nebo
daňové pohledávky (tzv. nadměrný odpočet).
Daňová povinnost = DPH na výstupu – DPH na vstupu
DPH výstup > DPH vstup – vzniká daňová povinnost
DPH výstup < DPH vstup – vzniká nadměrný odpočet
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1305
Předmět daně
 předmět daně je především nákup a prodej zboží,
poskytnutí služeb, koupě a prodej nemovitostí, atd.
 v těchto případech musí firma připočítat daň na výstupu a
má rovněž nárok na odpočet daně na vstupu.
 zákon tento předmět daně obecně nazývá zdanitelné
plnění.
některé zboží a služby, které jsou předmětem daně, jsou
od daně osvobozeny – DPH se z nich nevybírá a nelze ji
odečíst na vstupu.
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1305
Osvobození od daně
Plnění osvobozená od daně (§ 51 zákona o DPH):
 základní poštovní služby a dodání poštovních známek
 výchova a vzdělávání
 zdravotní služby a dodání zdravotního zboží
 finanční činnosti (např. směnárenská činnost)
 penzijní a pojišťovací činnosti
 sociální pomoc
 atd.
Dále je od daně také osvobozen:
- vývoz zboží a služeb
- dodání zboží do členské státu EU plátcům daně
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1305
Plátce a poplatník DPH
Plátce daně
 plátci jsou převážně fyzické a právnické osoby
 plátcem se lze stát dobrovolně nebo povinně
Povinně se plátcem stane osoba, která:
- překročila obrat 1 milion Kč za předchozích 12 kalendářních měsíců
- pořízením zboží z jiného členského státu v EU v hodnotě nad 326 tisíc Kč
Poplatník daně
 všichni, kteří nakupují zboží nebo služby od plátců daně
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1305
Vztahy mezi plátci a neplátci DPH
- neplátcem daně je především obyvatelstvo, malí živnostníci
a neziskové organizace
Mohou nastat tyto případy:
a) nákup od neplátce daně – neplátce nepřipočítává k ceně
DPH na výstupu, takže jde o konečnou částku a na druhé
straně neexistuje žádná daň na vstupu
b) prodej neplátci daně – jestliže plátce prodá zboží
neplátci, připočte k ceně DPH na výstupu, neplátce zaplatí
celou částku, ale nemůže si odečíst daň na vstupu
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1305
Vztahy mezi plátci a neplátci DPH
Prodej mezi plátci DPH:
 prodávající připočte k ceně daň
 kupující si odečte daň na vstupu
Prodej plátcem neplátci DPH:
 prodávající připočte k ceně daň
 neplátce (kupující) si nemůže odečíst daň na vstupu
Prodej neplátcem plátci DPH:
 prodávající nepřipočítává k ceně daň
 plátce (kupující) si nemůže odečíst daň na vstupu
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1305
Základ daně a sazby daně
 základem daně je prodejní cena
 zboží a služby se v zásadě zdaňují základní sazbou
 některé druhy zboží a služeb mají sníženou sazbu
 některé zboží a služby, které jsou předmětem daně, jsou
od daně osvobozeny
Sazby daně
 Základní sazba – 21 %
 Snížená sazba – 15 % (např. u potravin včetně nápojů, vyjma
alkoholu, knih, novin, zdravotnických prostředků)
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1305
Dovoz zboží z třetích zemí
 při dovozu zboží ze třetích zemí je základem daně součet
celní hodnoty a všech položek, které dovážející hradí
 celní hodnotou rozumíme cenu zboží (přepočtenou na
koruny) včetně pořizovacích nákladů na hranici EU,
zejména dopravu
 základem daně pro výpočet DPH je celní hodnota +
pořizovací náklady na území EU + clo + spotřební daň
 spotřební daň a clo se připočítávají, pokud se u daného
zboží vybírají
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1305
Historie sazby DPH v České republice
Základní sazba
Snížená sazba
1. 1. 1993 – 31. 12. 1994
23 %
5%
1. 1. 1995 – 30. 4. 2004
22 %
5%
1. 5. 2004 – 31. 12. 2007
19 %
5%
1. 1. 2008 – 31. 12. 2009
19 %
9%
1. 1. 2010 – 31. 12. 2011
20 %
10 %
1. 1. 2012 – 31. 12. 2012
20 %
14 %
1. 1. 2013 – doteď
21 %
15 %
Období
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1305
Sazby DPH v některých evropských zemích
Základní sazba
Snížená sazba
Česká republika
21 %
15 %
Dánsko
25 %
0%
Maďarsko
27 %
18 %
Malta
18 %
5%
Německo
19 %
7%
Rakousko
20 %
10 %
Slovensko
20 %
10 %
Švédsko
25 %
12 %
Stát
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1305
Otázky
1. Kdy si mohu uplatnit daň na vstupu – při prodeji nebo při nákupu?
při nákupu zboží a služeb
2. Co vznikne pokud DPH výstup > DPH vstup ?
vznikne daňová povinnost (odvedeme daň)
3. Co je předmětem daně z přidané hodnoty?
například nákup a prodej zboží, poskytnutí služeb
4. Mohou být některá plnění osvobozena od daně?
ano, např. vzdělávání, zdravotní služby, finanční činnosti
5. Co se stane pokud plátce DPH nakupuje u neplátce DPH?
plátce (kupující) si nemůže odečíst daň na vstupu
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1305
Příklad
Společnost Lakrum, s. r. o. dováží ovoce z Ukrajiny za 15 000
EUR, doprava na hranici EU činí 20 000 Kč, dovozní clo činí
2%, doprava z hranic EU do Brna činí 15 000 Kč, spotřební
daň 0%, kur CZK/EUR 27,60.
Úkol:
• Vypočítejte celní hodnotu, dovozní clo, základ daně a DPH
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1305
Příklad - řešení
• Celní hodnota = 15 000 x 27,60 + 20 000 = 434 000 Kč
• Dovozní clo = 434 000 x 0,02 = 8 680 Kč
• Základ daně = 434 000 + 8 680 + 15 000 = 457 680 Kč
• DPH = 457 680 x 0,15 = 68 652 Kč
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1305
Zdroje
KLÍNSKÝ, Petr a Otto MÜNCH. Ekonomika pro obchodní akademie a
ostatní střední školy. 5., upr. vyd. Praha: Eduko, 2012, 236 s. ISBN 97880-87204-61-0.
ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2012: pro střední školy a pro
veřejnost. 13., uprav. vyd. Znojmo: Pavel Štohl, 2012, 152 s. ISBN 97880-87237-47-2.
Http://cs.wikipedia.org. [online]. [cit. 2013-12-04]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Daň_z_přidané_hodnoty_Princip
Http://business.center.cz. [online]. [cit. 2013-12-04]. Dostupné z:
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dph/cast1h2d8.aspx
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1305

similar documents