วิถีชีวิตความเป็นประชาธิปไตย

Report
วิถช
ี ว
ี ต
ิ ความเป็ นประชาธิปไตย
ในสั งคมชนบท
บุญธรรม เลิศสุขเี กษม
รองอธิบดีกรมการปกครอง
พิษณุ โลก
56
52
กจ.สป.มท.
สนผ.สป.
มท.
47
อ.ไทยเจริญ
ยโสธร
42
51
อ.ธวัชบุร ี
ร้อยเอ็ด
50
สน.ปกครอง
ท้องที่
ผช.ป้องกัน จว.
อ.นาดูน
31
มหาสารคาม
สล.ปค.
46
สน.ทะเบียน
43
สน.ปกครอง
ท้องที่
40
กองการ
เจ้าหน้าที่
สล.ปค.
33
32
51
กอง
อัตรากาลังฯ
38
กองป้องกันฯ
37
Changes are inevitable
part of life
การเปลีย
่ นแปลง
เป็ นส่วนหนึ่งของ
ชีวต
ิ ทีห
่ ลีกเลีย
่ งไม่ได้
สั งคมและโลกในปัจจุบน
ั
ประชากรเพิม
่ ขึน
้ อายุยน
ื ยาวมากขึน
้
ความเป็ นเมืองขยายตัวมากขึน
้
คนมีการศึ กษาสูงขึน
้
อาชีพเปลีย
่ นจากเกษตรกรรมสู่
อุตสาหกรรม
• การคมนาคมขนส่งสะดวก รวดเร็วขึน
้
• เทคโนโลยีการสื่ อสารกาวหน
้
้า
เปลีย
่ นแปลงอยางรวดเร็
ว
่
•
•
•
•
วิถช
ี วี ต
ิ
ประชาธิปไตย
สั งคมชนบท
วิถช
ี ว
ี ต
ิ แหงประชาธิ
ปไตย
่
น้าใจ
นักกีฬา
ยึด
กฎหมาย
สมัครใจ
มีเหตุผล
ประชาธิป
ไตย
รับความ
เทาเที
่ ยม
ประโยช
น์
สาธารณ
ะ
มีส่วน
รวม
่
มองหา...ประชาธิปไตย...ใน
หมูบ
าน
่
้
• เลือกผูใหญบาน
•
•
•
•
•
้
่ ้
ประชุมคณะกรรมการหมูบ
(town
่ าน
้
meeting)
กองทุนตางๆ
่
กิจกรรมชุมชน
กฎระเบียบของหมูบ
่ าน
้
แผนชุมชนหมูบ
่ าน
้
ฯลฯ
ทางานไปเพือ
่ อะไร
• เพือ
่ รายได้ (เงิน)
• เพือ
่ ตาแหน่งหน้าที่
(ความกาวหน
้
้ า)
• เพือ
่ ทาในสิ่ งทีช
่ อบ ทีอ
่ ยากจะ
ทา (อุดมการณ ์
• เพือ
่ .. อะไรก็ไมรู่ ้
ภาพประกอบจาก : https://www.facebook.com/pages/Watstoon/893652650651451
บทบาทของนายอาเภอ
• เป็ นผูบริ
้ ที่ (Area
้ หารพืน
Managing Director)
• เป็ นตัวแทนการทาหน้าทีข
่ อง
รัฐบาล (Representative of
Government)
• เป็ นผูขั
่ นภารกิจของ
้ บเคลือ
กรมการปกครองและ
บทบาทหน้าทีข
่ องผูบริ
้ หาร
นาการ
เปลีย
่ นแปลง
สะสาง
แก้ไข
ปัญหาเดิม
ขับเคลือ
่ นงาน
อยางมี
ยท
ุ ธศาสตร ์
่
การปรับเปลีย
่ นทีส
่ าคัญ (๑)
• การบริหารงานบุคคล
 การสอบ นายอาเภอ
 การปรับปรุงวิธก
ี ารรับโอนขาราชการ
้
 การเตรียมสอบปลัดอาเภอ
 การขอปรับตาแหน่ง ป.อาวุโส เป็ น
ชานาญการพิเศษ
 การขอกาหนดตาแหน่ง ปลัดอาเภอ
เจ้าหน้าทีป
่ กครอง
 เริม
่ ขับเคลือ
่ นกองทุนสวัสดิการ
การปรับเปลีย
่ นทีส
่ าคัญ (๒)
• การบริหารงบประมาณ
 งบบริหารอาเภอแบบบูรณาการ
 เพิม
่ คาตอบแทนลู
กจ้าง
่
 จัดเบีย
้ เลีย
้ งปลัดอาเภอออกทองที
่
้
 เงินเพิม
่ คาครองชี
พ อส.
่
 ปรับหลักเกณฑการจั
ดสรรงบอาเภอ
์
 เริม
่ การใช้เงินกองทุนเงินคาปรั
บเพือ
่
่
พัฒนางาน
การปรับเปลีย
่ นทีส
่ าคัญ (๓)
• การเบิกจายเงิ
น
่
 การเบิกเงินเดือน ระบบจายตรง
่
 กาหนดการจายเงิ
นตามสิ ทธิพน
ื้ ฐาน
่
เขาบั
้ ญชี
 กาหนดมาตรฐานการบริการดาน
้
การเงิน
การปรับเปลีย
่ นทีส
่ าคัญ (๔)
• อืน
่ ๆ
 การปรับปรุงวารสาร MAG ยุคใหม่
(new Mag)
 การเปลีย
่ นแปลง Website กรม
 การประชาสั มพันธเผยแพร
ข
่ อมู
้ ล
์
ขาวสารช
่
่ องทางใหม่
 การประกวดนวัตกรรมและไอเดีย
 การเตรียมยกเครือ
่ ง กระบวนการ
จัดทาแผนพัฒนาอาเภอ
สิ่ งทีไ่ มควรท
า
่
• ใช้อานาจหน้าทีม
่ ี ไปเรียก
หาผลประโยชน์
• ลิดรอน เงินตามสิ ทธิของ
ผู้ใตบั
ง
คั
บ
บั
ญ
ชา
้
FREELANCE VS FREEMAN

similar documents