VY_32_INOVACE_170109_Mechanicka_prace_a_energie_DUM

Report
18. září 2012
VY_32_INOVACE_170109_Mechanicka_prace_a_energie_DUM
Mechanická práce
a energie
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava Víchová
Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace.
Vzdělávací materiál byl vytvořen v rámci OP VK 1.5 – EU peníze středním školám,
registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809.
Mechanická práce
Fyzikální pojem práce je spojen s viditelnou
změnou stavu tělesa. Konání mechanické práce je
založeno na silovém působení na těleso a
pohybem tělesa.
Mechanická práce se značí W a její jednotkou je
Joule [J].
dále
Mechanická práce
Rozhodněte, zda je v tomto případě konána práce.
Obr.1
Pokud se piáno
odpověď
pohne
po určité
dráze, pak je
konána práce.
dále
Mechanická práce
Rozhodněte, zda je v tomto případě konána práce.
(pošťák zvedá balíček)
Obr.2
Pokud se balíček
pohneodpověď
po určité
dráze, pak je konána práce.
dále
Mechanická práce
Obr.3
Rozhodněte, zda je v tomto
případě konána práce. (stojící
školák s batohem na zádech)
odpověď
Pokud předmět nezmění polohu, není konána práce.
dále
Mechanická práce
Rozhodněte, zda je v tomto případě konána práce.
(závodní auto zrychluje)
Obr.4
Auto urazí
určitou
odpověď
dráhu, a proto je
konána práce.
dále
Mechanická práce
Působí-li na těleso konstantní síla o velikosti F a těleso
se pohybuje, můžeme vypočítat práci.
W = F .s
Práce bude větší, jestliže budeme působit větší silou a
těleso urazí delší dráhu.
Uvedený vzorec platí pouze tehdy,
působí-li síla rovnoběžně s trajektorií tělesa.
dále
Mechanická práce
Jestliže svírá síla se směrem pohybu konstantní úhel,
působí ve směru pohybu pouze tečná složka síly Ft.
Složka síly Fn práci nekoná.
α - úhel mezi sílou a
směrem pohybu
W = Ft . s = F . s . cos α
dále
Mechanická práce
Rozlišujeme příklady:
1) α = 90° → cos 90° = 0
• po dosazení dostaneme W = 0J
• v tomto případě se práce nekoná
• např. neseme po vodorovné rovině nákupní
tašku (síla paže směřuje kolmo vzhůru)
2) α = 0° → cos 0° = 1
• práci počítáme W = F . s (člen cos α můžeme ve
vzorci vynechat)
• je to příklad síly působící ve směru pohybu
dále
Mechanická práce
Obr.5
3) 0° < α < 90° → cos α > 0
• těleso práci koná, označujeme ji za kladnou
• např. muž táhne sáňky za
provázek
dále
Mechanická práce
4) 90° < α < 180° → cos α < 0
• práce se koná, označujeme ji za zápornou
• např. třecí síla, která brzdí pohyb tělesa
Obr.6
Zajímavost:
Práce, kterou vykoná lidské
srdce za 60 let, je asi 2GJ.
zpět na obsah
další kapitola
Výkon
K posouzení práce je třeba též znát dobu, za kterou je
práce vykonána.
Výkon:
• fyzikální veličina
• značíme ji P
• jednotkou v soustavě SI je watt [W]
W
P
t
1 watt je výkon, při kterém je konána práce 1J za 1s.
dále
Výkon – porovnání výkonů
Obr.7
Celkový výkon lidského srdce je
přibližně 13W.
dále
Výkon – porovnání výkonů
Obr.8
Výkon osobního
automobilu
Škoda Fabia je
63 kW (84 koní).
dále
Výkon – porovnání výkonů
Obr.9
Výkon sportovního
automobilu Bugatti
Veyron je 882 kW
(1200 koní).
dále
Výkon – porovnání výkonů
Obr.10
Trvalý výkon
elektrické
lokomotivy Škoda
109 E je 6400 kW.
převody: www.converter.cz/prevody/vykon.htm
dále
Výkon
Při stálém výkonu můžeme práci určit též ze vztahu:
W = P . t [Ws] wattsekunda
• v praxi se používá Wh nebo kWh (např. při měření
práce elektroměru)
• převod
1Ws = 1J
1kWh = 3600 kJ = 3,6 MJ
pozn. Pro určení okamžitého výkonu motoru stačí znát
tažnou sílu a rychlost.
W
F  s
P

 F v
t
t
dále
Výkon
K posouzení hospodárnosti strojů poslouží fyzikální
veličina účinnost. Účinnost vyjadřuje, jaká část
energie dodané stroji je přeměněna na užitečnou
práci.
Při činnosti stroje jsou překonávány např. odporové
síly a tyto spotřebovávají energii. Celková dodaná
energie tedy musí být větší, než by bylo třeba na
užitečnou práci.
dále
Výkon
Účinnost značíme η (éta) a nemá jednotku.
P

Po
P – užitečný výkon
Po – celkový dodaný výkon ze zdroje
Účinnost definujeme jako podíl výkonu a příkonu.
Platí P < Po → η < 1
Účinnost často se udává v procentech.
dále
Výkon
Porovnání účinnosti světelných zdrojů:
obyčejná žárovka:
•
•
pouze η = 10 % (někdy se uvádí 8 %)
zbytek energie se přeměňuje v tepelnou
Obr.11
kryptonová žárovka:
•
•
až o 70 % víc než u obyčejné žárovky
η = 17 %
halogenová žárovka
•
•
až o 200 % větší než u obyčejné žárovky
η = 30 %
zářivka
•
η = 15 – 30 %
LED
•
η = 50 – 90 %
Účinnost závisí na konstrukci žárovky nebo zářivky.
zpět na obsah
další kapitola
Mechanická energie
Jaké známe druhy energie?
tepelná
geotermální
jaderná
zvuková
sluneční
větrná
světelná
mechanická
chemická
energie vody
dále
Obr.12
S mechanickou prací souvisí fyzikální veličina
mechanická energie.
dále
Mechanická energie – kinetická energie
• pohybová energie
• značí se Ek
• má ji každé těleso, které se v dané vztažné soustavě
pohybuje
• např. motor auta koná práci a auto se rozjede
Lze ji odvodit ze vztahů pro práci. Předpokládáme, že
auto se rozjíždí, koná rovnoměrný zrychlený pohyb.
Užijeme vztahy: F = m . a
v=a.t
s = ½ a . t2
1
1
1
2
2
W  F  s  m  a a  t  m  a  t   Ek  m  v 2
2
2
2
dále
Mechanická energie – kinetická energie
• závisí na hmotnosti tělesa
• závisí na druhé mocnině rychlosti tělesa
• jednotkou je joule [J]
Obr.13
dále
Mechanická energie – potenciální energie
• polohová energie
• značí se Ep
• souvisí s polohou tělesa v silovém
(magnetickém, elektrickém, gravitačním)
poli
Zde ji opět vypočítáme z práce, která je konána při
zvedání tělesa v gravitačním poli. (použijeme vztah
pro Fg)
W = F . s = m . g . s místo s se používá h (výška)
Ep = m . g . h
dále
Mechanická energie – potenciální energie
• závisí na poloze tělesa v silovém poli
• závisí na hmotnosti tělesa
• závisí na gravitačním zrychlení v silovém poli
Obr.14
dále
Mechanická energie – potenciální energie pružnosti
• získá ji například tětiva luku
natáhneme tětivu luku (dodáme práci) a napjatá
tětiva vystřelí šíp, koná práci
• získá ji například hodinové péro
Obr.15
dále
Mechanická energie – přeměny energie
Přeměny energie lze vysvětlit např. na pohybu na
horské dráze, kdy se mění rychlost a poloha tělesa.
s
t
a
r
t
Ep - max
Ek - min
Ep - min
Ek - max
Energie se přeměňuje: Ep v Ek a naopak. Součet Ep a Ek je v
každém okamžiku stejný. E = Ep + Ek
Podobně dochází k přeměně energie i u volného pádu těles.
dále
Mechanická energie – přeměny energie
Na základě předchozích úvah a přeměně energie lze
formulovat zákon.
U mechanických dějů probíhajících v izolované soustavě
se mění jeden druh energie v jiný nebo přechází z jednoho
tělesa na druhé, ale celková energie se nemění.
Platnost zákona můžeme pozorovat např. u pohybu
kyvadla, kmitání těles na pružině nebo při odrazu míče od
podlahy.
U reálných těles se mechanická energie působením
odporových sil mění ve vnitřní energii tělesa a těleso se
zahřívá.
dále
Mechanická energie – přeměny energie
Jmenujte příklady dalších přeměn energií.
• člověk přeměňuje chemickou energii z potravy
na energii pohybovou
• hořením se mění chemická energie na tepelnou
• u parního stroje a spalovacích motorů se mění
tepelná energie na pohybovou
dále
CITACE ZDROJŮ
Obr. 1 FURNITURE REMOVAL CHRISTCHURCH. File:Piano Removals In Christchurch.jpg:
Wikimedia Commons [online]. 9 June 2011 [cit. 2012-09-18]. Dostupné pod licencí Creative
Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/Piano_Removals_In_Christchurch.jpg
Obr. 2 US NAVY. File:US Navy 090530-N-6233C-038 Postal Clerk 2nd Class Kent Landis and
Postal Clerk Seaman Jeremy Fleming sort more than 3,000 pounds of mail in the hangar bay of
the aircraft carrier USS George Washington (CVN 73).jpg [x] W: Wikimedia Commons [online].
30 May 2009 [cit. 2012-09-18]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/US_Navy_090530-N-6233C038_Postal_Clerk_2nd_Class_Kent_Landis_and_Postal_Clerk_Seaman_Jeremy_Fleming_sort
_more_than_3%2C000_pounds_of_mail_in_the_hangar_bay_of_the_aircraft_carrier_USS_Geo
rge_Washington_%28CVN_73%29.jpg
Obr. 3 MICHAEL, Robert. File:LeonWeber 3.jpg: Wikimedia Commons [online]. 26 September
2005 [cit. 2012-09-18]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/be/LeonWeber_3.jpg
Obr. 4 NJR ZA. File:Tarlton-Drag racing-004.jpg: Wikimedia Commons [online]. 10 August 2008
[cit. 2012-08-08]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/TarltonDrag_racing-004.jpg
Obr. 5 4028MDK09. File:Mit dem Schlitten auf den Hang.JPG: Wikimedia Commons [online]. 29
January 2011 [cit. 2012-08 -08]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
CITACE ZDROJŮ
Obr. 1 FURNITURE REMOVAL CHRISTCHURCH. File:Piano Removals In Christchurch.jpg:
Wikimedia Commons [online]. 9 June 2011 [cit. 2012-09-18]. Dostupné pod licencí Creative
Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/Piano_Removals_In_Christchurch.jpg
Obr. 2 US NAVY. File:US Navy 090530-N-6233C-038 Postal Clerk 2nd Class Kent Landis and
Postal Clerk Seaman Jeremy Fleming sort more than 3,000 pounds of mail in the hangar bay of
the aircraft carrier USS George Washington (CVN 73).jpg [x] W: Wikimedia Commons [online].
30 May 2009 [cit. 2012-09-18]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/US_Navy_090530-N-6233C038_Postal_Clerk_2nd_Class_Kent_Landis_and_Postal_Clerk_Seaman_Jeremy_Fleming_sort
_more_than_3%2C000_pounds_of_mail_in_the_hangar_bay_of_the_aircraft_carrier_USS_Geo
rge_Washington_%28CVN_73%29.jpg
Obr. 3 MICHAEL, Robert. File:LeonWeber 3.jpg: Wikimedia Commons [online]. 26 September
2005 [cit. 2012-09-18]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/be/LeonWeber_3.jpg
CITACE ZDROJŮ
Obr. 4 NJR ZA. File:Tarlton-Drag racing-004.jpg: Wikimedia Commons [online]. 10 August 2008
[cit. 2012-09-18]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/TarltonDrag_racing-004.jpg
Obr. 5 4028MDK09. File:Mit dem Schlitten auf den Hang.JPG: Wikimedia Commons [online]. 29
January 2011 [cit. 2012-09 -18]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/Mit_dem_Schlitten_auf_den_Hang.JPG
Obr. 6 FASCIONE, Mat. File:Traffic lights along the A46 Fosse Way - geograph.org.uk 1047804.jpg: Wikimedia Commons [online]. 12 October 2008 [cit. 2012-09-18]. Dostupné pod
licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/Traffic_lights_along_the_A46_Fosse_Way
_-_geograph.org.uk_-_1047804.jpg
Obr. 7 BBJEE. File:Škoda Fabia.jpg: Wikimedia Commons [online]. 11 January 2008 [cit. 201209-18]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/%C5%A0koda_Fabia.jpg
CITACE ZDROJŮ
Obr. 8 GONS. File:Bugatti Veyron EB 16.4 Grand Sport (oblique).jpg: Wikimedia Commons
[online]. 11 February 2010 [cit. 2012-09-18]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/Bugatti_Veyron_EB_16.4_Grand_Sport_
%28oblique%29.jpg
Obr. 9 EKKO. File:Heart with ventricles and arteries.jpg: Wikimedia Commons [online]. 26
May 2006 [cit. 2012-09-18]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Heart_with_ventricles_and_arteries.jpg
Obr. 10 CHARVÁT, Jaroslav. Soubor:380.002-6 Škoda 109E 1.jpg: Wikimedia Commons
[online]. 8 November 2008 [cit. 2012-09-18]. Dostupné pod licencí Creativez:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/380.002-6_%C5%A0koda_109E_1.jpg
Obr. 11 KMJ. File:Gluehlampe 01 KMJ.jpg: Wikimedia Commons [online]. 26 June 2004 [cit.
2012-09-18]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Gluehlampe_01_KMJ.jpg?uselang=cs
CITACE ZDROJŮ
Obr. 12 LANG, Niko. File:Celestia sun.jpg: Wikimedia Commons [online]. 11 June 2006 [cit.
2012-09-18]. Dostupné pod licencí Creative Commonsz:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/Celestia_sun.jpg
Obr. 13 AILURA. File:Berliner Halbmarathon Führungsgruppe Inlineskaterinnen km1.jpg:
Wikimedia Commons [online]. 1 April 2012 [cit. 2012-09-18]. Dostupné pod licencí Creative
Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/Berliner_Halbmarathon_F%C3%BChrungs
gruppe_Inlineskaterinnen_km1.jpg
Obr. 14 HOLLAR, Shane. File:SWCC Freefalling.jpg: Wikimedia Commons [online]. 5 August
2011 [cit. 2012-09-18]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/SWCC_Freefalling.jpg
Obr. 15 HITCHHIKER89. File:Longbow.jpg: Wikimedia Commons [online]. 26 December 2006
[cit. 2012-09-18]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/Longbow.jpg
Neoznačené obrázky, pochází z vlastního archivu.
ŠTOLL, Ivan. Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU. Praha: Prometheus, 2003. ISBN 807196-223-6
Pro vytvoření DUM byl použit Microsoft PowerPoint 2010
Děkuji za pozornost.
Miroslava Víchová

similar documents