PowerPoint pristatymas

Report
Kūrė: Atėnė Simanauskaitė,
Gabija Pagojūtė 8g
Pagonybės ir krikščionybės palyginimas
Pagonybė

 Tai tikėjimas, kai tikima
į daug dievų.
Krikščionybė
 Tai tikėjimas, kai tikima
į vieną Dievą.
Pagoniškasis
dievas
 Tai aukščiausiasis –
dangaus dievas.
Krikščioniškasis
Dievas

 Tai Dievas trijose
asmenyse: Dievas
Tėvas, Dievas Sūnus,
Dievas Šv. Dvasia.
Pagrindiniai lietuvių pagonių
dievai:

 Mėnuo – mėnulio dievas, dangaus karalaitis. Jam
kalbamos maldos prašant sveikatos.
 Perkūnas – vienas svarbiausių dievų, kosmoso
darnos palaikytojas kovojantis prieš chaotiškas,
pirmapradiškas ir chtonines jėgas.
 Velnias – vienas svarbiausių dievų, siejamų su
pasaulio kūrimu, požemiu.
 Kalvis – stebuklinių pasakų, kalendorinių apeigų
dainų ir sakmių veikėjas.
 Vėjopatis – dievybė, milžinas, nupučiantis nuo
rojaus vartų nevertuosius.
Perkūnas

 Tai žaibų ir griausmų
dievas.
 Jis pasaulio tvarkos
palaikytojas ir
tvarkytojas.
 Dabar minimas tik
folklore.
Velnias

 Tai požeminio
pasaulio dievas.
 Jo žinioje mirusieji,
išmintis, požemio
turtai, magija, burtai,
žolininkystė.
 Dabar minimas
folklore.
Mėnuo

 Nakties šviesos dievas,
laikmečio valdytojas karys,
augalijos augimo skatintojas,
pagal jį buvo
sudarytas kalendorius.
 Mėnulis buvo
nakties žibintas, išblaškantis
tamsybę ir tamsoje
slankiojančias piktąsias
būtybes, taip padėdamas
žmonėms apsisaugoti nuo
visokiausių pavojų.
 Žvaigždės Mėnulį saugojo
nuo velnių ir raganų.
Pagr. deivės

 Laima – deivė, žmonių likimo skelbėja. Dažnai ji




veikia kaip trys laimos skelbiančios gerą, blogą ir
tarpinį likimą.
Gabija – ugnies deivė, kuriai kalbamos maldos, ji yra
namų židinio, darnos, šeimos ir buities globėja,
gyvenanti ugnyje, kartais tapatinama su ugnimi.
Austėja, bičių ir bitininkystės globėja. Spėjama, jog jai
aukotos pievos.
Žemyna – žemės, duodančios vaisius, ir viso, kas
gyva, deivė, suteikianti žemei vaisingumą.
Kitos deivės: Milda, Aušrinė, Laumė, Saulė, Ragana...
Laima

 Sakmėse ir etnografinuose
šaltiniuose Laima dažniausiai
– likimo lėmėja, likimo
deivė.
 Laima lėmė ne tik gimimą, bet
ir tolesnį gyvenimo likimą.
Nuo jos priklausė sėkmingas
ar nesėkmingas žmogaus
gyvenimas. Laimos lėmimas
buvo laikomas nepakeičiamu.
Kartais Laima veikia kartu
su Giltinę, retkarčiais laikoma
jos seserimi. Jei Laima susieta
su žmogaus ir viso gyvojo
pasaulio pradžia, tai Giltinė –
su pabaiga.
Gabija

 Ji globojo ne tik namų
židinio ugnį, bet ir visą ūkį,
gyvulius, moterų darbus,
ypač verpimą prie balanos
ar žvakės.
 Namų židiniui lietuviai ne
tik aukojo aukas, bet rūpinosi
juo kaip žmogumi, kad būtų
sotus, netgi „klodavo“
patalą, guldydavo, paguldę
užklodavo, migdydavo.
Galvota, kad ugnis, kaip ir
žmogus, po dienos darbo
turinti nusiprausti.
Austėja

 Austėja lietuvių
mitologijoje –
bičių deivė, šeimos gausi
ntoja, ištekančių ir
nėščių moterų globėja.
 Austėja susijusi
su Žemyna. Jos abi
susijusios su derlingumu,
vaisingumu, nuotakomis,
šeimos gausėjimu.
Žemyna

 Žemyna esanti deivė, kuri
tvarkanti javų derlių ir
turinti reikalų su
žemdirbiais.
 Žemę maitintoją ir rengėją iš
didelės pagarbos žmonės
įvairiais atvejais bučiuodavo.
Dažniausiai bučiuodavo
eidami gulti, atsikėlę ar
pradėdami įvairius darbus.
Bučiuodami Žemę, žmonės
kalbėdavo maldas: „Iš
Žemelės parėjau, į Žemelę
nueisiu“.
Pagonių šventės

 Rasos šventė – birželio 24 d.
 Rugių šventė – rugpjūčio 25 – 26 d.
 Rudens lygė - rugsėjo 20 d.
 Ilgės – lapkričio 1 – 2 d.
 Kūčios, Kalėdos – gruodžio 24 - 25 d.
 Pusiaužiemis – sausio 25 d.
 Pavasario lygė – kovo 20 – 21 d.
 Jorė – gegužės 23 d.
Išvada

 Pagonių tikėjimas yra labai įdomus ir paslaptingas.
Nuo krikščionybės jis skiriasi: dievais
(krikščionybėje Dievas yra vienas), šventėmis,
apeigomis (krikščionybės apeigos vyksta bažnyčioje,
o pagonybės – ant piliakalnių, kur degami aukurai,
juos prižiūri vaidilutės).
Klausimai

 Pamąstykite, kodėl pagonys švenčia kiekvieną su
deive ar dievu susijusią šventę?
 Palyginkite, krikščionybės ir pagonybės apeigas.
 Kaip manote, kuo gamta artima pagonybei?
 Atraskite pagonybės sąsajas su šiuolaikiniu
žmogumi.
 Pagonybės išraiška šiuolaikiniame mene.
Informacija iš:

 https://www.google.lt/imghp?hl=lt&tab=ii
 http://lt.wikipedia.org/wiki/Senov%C4%97s_lietuvi%C5%B3
_religija#Perk.C5.ABnas
 http://lt.wikipedia.org/wiki/Krik%C5%A1%C4%8Dionyb%C
4%97
 Vadovėlis

similar documents