Skladební (syntaktické) vztahy

Report
Vzdělávací materiál
vytvořený v projektu OP VK
Název školy:
Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20
Číslo projektu:
CZ.1.07/1.5.00/34.0211
Název projektu:
Zlepšení podmínek pro výuku na gymnáziu
Číslo a název klíčové aktivity:
III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Anotace
Název tematické oblasti:
Jazyk, komunikace a sloh pro vyšší gymnázium
Název učebního materiálu:
Skladební vztahy - významové
Číslo učebního materiálu:
VY_32_INOVACE_CJ0212
Vyučovací předmět:
Český jazyk a literatura
Ročník:
3. ročník čtyřletého gymnázia, 7. ročník osmiletého
gymnázia
Autor:
Mgr. Karla Paclíková
Datum vytvoření:
2. 12. 2013
Datum ověření ve výuce:
3. 12. 2013
Druh učebního materiálu:
prezentace
Očekávaný výstup:
Student chápe principy větné stavby, dokáže objasnit a
správně používá termíny větný člen, skladební vztah,
skladební dvojice, skladební skupina a v dané větě
dokáže rozlišit a pojmenovat významové skladební
vztahy.
Metodické poznámky:
Materiál lze využít jako oporu výkladu nového učiva
při frontální výuce, jeho součástí jsou i krátká praktická
cvičení, která ověří správné chápání nových pojmů a
usnadní jejich upevnění. Možné je materiál využít také
k samostatnému opakování studentů před závěrečným
shrnutím učiva o větné skladbě.
Skladební (syntaktické) vztahy
významové
 skladební (syntaktické) vztahy
= vzájemné vztahy (významové i formální),
do kterých vstupují větné členy ve větě i
ve větném ekvivalentu
 větný člen
= funkce výrazu ve větě
 skladební dvojice
= tvoří ji 2 větné členy, mezi nimiž je formální
vztah nadřazenosti, resp. podřízenosti;
člen řídící (= formálně nadřazený)
↖
člen závislý (= formálně podřízený)
- člen řídící je členem závislým obsahově zpřesňován,
doplňován (mimo mluvnickou závislost slovesa
na podmětovém jménu)
- mimo Př se všechny závislé větné členy nazývají
rozvíjející, člen, se kterým se pojí, rozvitý
 skladební skupina
= tvoří ji 2 a více větných členů, které mají
stejnou větněčlenskou platnost a jsou
formálně rovnocenné
– mluvnicky na sobě nezávisí, jsou spojeny
souřadně
Spielberg, filmový mág z Ohia, vytvořil ve svém
Jurském parku příběh o lidském důmyslu a fantazii,
ale i chamtivosti.
? skladební dvojice
? skladební skupina
Významové skladební vztahy:
1. přisuzování = predikace
= významový skladební vztah, ve kterém se děj,
jeho výsledek, činnost, stav, vlastnost přisuzuje výrazu
ve funkci Po / skutečnosti, kterou nelze podmětem
vyjádřit (Prší.)
druhy přisuzování:
a) vztah Př a Po
b) vztah Př ke skutečnosti nemluvnického charakteru
- vztah větotvorný
2. určování = determinace
= významový skladební vztah mezi větným členem,
jehož význam je blíže popsán, přiblížen nebo
přesněji určen, a větným členem, který takové bližší
významové určení realizuje
druhy určování:
a) předmětové
b) příslovečné
c) přívlastkové
d) doplňkové
(Jako režisér dosáhl Spielberg všech svých cílů.)
3. přiřaďování = koordinace
= významový skladební vztah, do nějž vstupují
větné členy, které mluvčí klade vedle sebe
jako významově rovnocenné
- výrazy v tomto vztahu jsou spojeny souřadně –
tvoří skladební skupinu (několikanásobný větný
člen)
- řidčeji může být přiřaďování mluvnicky
vyjádřeno i podřadně
(Pavel s Petrem o všem přemýšleli.)
4. přistavování = apozice
= významový skladební vztah, který spojuje
větné členy, jež pojmenovávají různými
způsoby tutéž představu
- výrazy v tomto vztahu tvoří skladební
skupinu
druhy přistavování (podle významu):
a) zařazující a hodnotící
(Karel IV., král český, byl v kontaktu s předním
italským humanistou.
Loď kotví pod přívozem, u té staré barabizny.)
b) konkretizující nebo výčtové
(Počasí se změní příští týden, a to pravděpodobně
v pátek.
Tuto zprávu přinesly některé stanice, např. CNN a
BBC.)
c) vysvětlující
(Hepatitida, tedy infekční žloutenka, je
nemocnění člověka a zvířat způsobující
zánět jater.)
d) opravující
(Byl to moc pěkný rybník, vlastně jezírko.)
Významové skladební vztahy se uplatňují také
- mezi řídícím větným členem a jej rozvíjející
vedlejší větou
- mezi souřadně spojenými větami (hlavními i
vedlejšími).
Lendl, známý český tenista, po celou svou kariéru
nesmírně, ale marně toužil uspět
ve Wimledonu.
a) Najdi výrazy, které jsou významově ve vztahu
přisuzování.
b) Urči skladební dvojici tvořenou výrazy, které jsou
významově ve vztahu určování.
c) Najdi výrazy, které ve větě tvoří skladební skupinu a
významově jsou ve vztahu přiřaďování.
d) Najdi výrazy, které ve větě tvoří skladební skupinu a
významově jsou ve vztahu přistavování.
Čtení knih dnes ustupuje televizi, videu a počítačovým
hrám.
Které z následujících tvrzení o uvedené větě neplatí?
a) Výrazy čtení a ustupuje tvoří skladební dvojici a
významově jsou ve vztahu určování.
b) Výrazy čtení a ustupuje tvoří v uvedené větě
základní skladební dvojici a významově jsou
ve vztahu přisuzování.
c) Výrazy ve skladební dvojici čtení knih jsou
významově ve vztahu určování.
d) Výrazy televizi, videu a (počítačovým) hrám tvoří
skladební dvojici a významově jsou ve vztahu
přistavování.
e) Výrazy televizi, videu a (počítačovým) hrám tvoří
skladební skupinu a významově jsou ve vztahu
přiřazování.
f) Výrazy dnes a ustupuje tvoří skladební skupinu a
významově jsou ve vztahu určování.
g) Výrazy ve skladební dvojici počítačovým hrám
jsou významově ve vztahu determinace.
Zdroj:
archiv autorky

similar documents