Zájmena

Report
pronomina
Anotace
 Materiál tvoří 15 slidů, v nichž i žák osvěží znalosti o zájmenech
a jejich používání
 cílová skupina: 8. roč.
 Autor: Mgr. Tomáš Kozák
 očekávaný výstup: žák je schopen pracovat zájmeny, členit je do
druhů a skloňovat, je nutno použít formu prezentace pro
zachování interaktivity
 použitý materiál: učebnice SPN Čj pro 8. roč., Wikipedia
 průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad, pracujeme se
žáky na cvičeních, za cvičením následuje klíč s řešením
Druhy zájmen
 zájmena osobní (též personalia) - já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona a
zvratné zájmeno si,se
 zájmena ukazovací (též demonstrativa) - ten, tento, tenhle, onen, takový, týž,
tentýž, sám
 zájmena přivlastňovací (též posesiva) - můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich a
zvratné zájmeno svůj
 zájmena tázací (též interogativa) - kdo?, co?, jaký?, který?, čí?
 zájmena vztažná (též relativa) - kdo, co, jaký, který, čí, jenž
 zájmena neurčitá (též indefinitiva) - někdo, nějaký, některý, lecco, něčí, něco
 -tvořena pomocí kombinace předpony (ně- , lec- , leda- , kde- , málo- ,málokdy
užívané - zřídka- , sotva- , bůhví- apod.) nebo přípony ( -si, -koli, -koliv) a
tázacího zájmena
 zájmena záporná (též negativa) - nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný
V textu najděte zájmena a určete je.
osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací, vztažná, neurčitá, záporná
Chlubit se cizím peřím
Ptáci se prý kdysi usnesli, že uspořádají velkou přehlídku krásy. Protože
nevěřili, že by se mezi nimi našel rozhodčí, který by opravdu nestranně
rozhodl, kdo z nich je nejhezčí, požádali o to samého vládce Olympu.
Před stanoveným dnem si začali všichni opeřenci čistit své peří. Velmi
bídně na tom byla kavka. Ať dělala co dělala, její peří zůstávalo pořád
nehezké, špinavě černé. Co počít? Kavka se chopila první myšlenky, která ji
napadla. Dala se do sbírání pírek, která někteří ptáci odhodili, vyškubávala
si peří a nahrazovala ho cizím. Jejího počínání si naneštěstí všimla sova, jež
se začala s kavkou hrdlit a svá pírka jí brát. Ale nejen to. Přemluvila i
ostatní ptáky, aby udělali totéž. A tak se stalo, že kavka přišla na přehlídku
úplně holá.
V textu najděte zájmena a určete je.
osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací, vztažná, neurčitá, záporná
Chlubit se cizím peřím
Ptáci se prý kdysi usnesli, že uspořádají velkou přehlídku krásy. Protože
nevěřili, že by se mezi nimi našel rozhodčí, který by opravdu nestranně
rozhodl, kdo z nich je nejhezčí, požádali o to samého vládce Olympu.
Před stanoveným dnem si začali všichni opeřenci čistit své peří. Velmi
bídně na tom byla kavka. Ať dělala co dělala, její peří zůstávalo pořád
nehezké, špinavě černé. Co počít? Kavka se chopila první myšlenky, která ji
napadla. Dala se do sbírání pírek, která někteří ptáci odhodili, vyškubávala
si peří a nahrazovala ho cizím. Jejího počínání si naneštěstí všimla sova, jež
se začala s kavkou hrdlit a svá pírka jí brát. Ale nejen to. Přemluvila i
ostatní ptáky, aby udělali totéž. A tak se stalo, že kavka přišla na přehlídku
úplně holá.
Doplň i/í
Závod vrcholil. Před n… byly dvě závodnice, za n… široko
daleko nikdo. Bylo j… jasné, že skončí nejhůř třetí. Přestože
by to byl pro n… další vynikající úspěch, dopředu j… hnala
především vidina zlaté medaile, po n…ž tak toužila. Síly j…
naštěstí neopouštěly, a tak se j… podařilo obě závodnice za
chvíli předběhnout a během pár vteřin už byly dokonce
několik metrů za n…. Obě závodnice se j… snažily dohnat, ale
marně. Ten den na n… prostě nikdo neměl. Na stupních
vítězů j… soupeřky upřímně blahopřály k vítězství.
Doplň i/í
Závod vrcholil. Před ní byly dvě závodnice, za ní široko
daleko nikdo. Bylo jí jasné, že skončí nejhůř třetí. Přestože by
to byl pro ni další vynikající úspěch, dopředu ji hnala
především vidina zlaté medaile, po níž tak toužila. Síly ji
naštěstí neopouštěly, a tak se jí podařilo obě závodnice za
chvíli předběhnout a během pár vteřin už byly dokonce
několik metrů za ní. Obě závodnice se ji snažily dohnat, ale
marně. Ten den na ni prostě nikdo neměl. Na stupních vítězů
jí soupeřky upřímně blahopřály k vítězství.
Doplň správný tvar zájmena jenž.
Měla pronikavý hlas, ………. při zpívání vynikl nad všechny ostatní, Zápas
skončil remízou, z ……… se soupeř očividně radoval. Čtenář, ……… si tuto
knihu koupí, bude patrně zklamán. Znečišťování ovzduší je problém,
……… dosud neúspěšně řeší celý svět. Žákům není dovoleno používat
schodiště, ……… vede do suterénu. Harrachov je jednou z křižovatek, z
……… míří turisté do hor. Prázdnou ulicí projíždějí kropicí auta, která
silnici čistí od špíny a odpadků, ……… tam zůstaly po dlouhé zimě. V
pachatelích, ……… zahlédl zpovzdálí, nepoznal nikoho známého. K ústní
zkoušce mohli jít ti, ……… získali alespoň 60 bodů. Další závadou, s
………se řidiči nyní na servisy obracejí, je nefunkční termostat. V knížkách
nachází svět, ……… tak dlouho hledala a ………jí tolik chybí. Štěně,
………nemá průkaz původu, se zpravidla nemůže účastnit výstav.
Doplň správný tvar zájmena jenž.
Měla pronikavý hlas, jenž při zpívání vynikl nad všechny ostatní, Zápas
skončil remízou, z níž se soupeř očividně radoval. Čtenář, jež si tuto knihu
koupí, bude patrně zklamán. Znečišťování ovzduší je problém, jejž dosud
neúspěšně řeší celý svět. Žákům není dovoleno používat schodiště, jež
vede do suterénu. Harrachov je jednou z křižovatek, z níž míří turisté do
hor. Prázdnou ulicí projíždějí kropicí auta, která silnici čistí od špíny a
odpadků, jež tam zůstaly po dlouhé zimě. V pachatelích, jež zahlédl
zpovzdálí, nepoznal nikoho známého. K ústní zkoušce mohli jít ti, již
získali alespoň 60 bodů. Další závadou, s níž se řidiči nyní na servisy
obracejí, je nefunkční termostat. V knížkách nachází svět, jež tak dlouho
hledala a jež jí tolik chybí. Štěně, jež nemá průkaz původu, se zpravidla
nemůže účastnit výstav.
Doplň tvar zájmena já.
Poštou ……… přišel dárek. ……… dosud nikdo
nekontaktoval. Probudil ve ……… zájem. Pro ......... už v
družstvu nebylo místo. Krve by se ve ……… nedořezal.
Bylo ……… líto, že na ……… zkoušku nepozvali. Teď je
řada na ……… . Ředitel ……… sdělil, že ……… vybrali na
zájezd do Francie. Ptal se po ……….
Doplň tvar zájmena já.
Poštou mně přišel dárek. Mě (mne) dosud nikdo
nekontaktoval. Probudil ve mně zájem. Pro mne (mě) už
v družstvu nebylo místo. Krve by se ve mně nedořezal.
Bylo mně (mi) líto, že na mne (mě) zkoušku nepozvali.
Teď je řada na mně . Ředitel mně (mi) sdělil, že mě
(mne) vybrali na zájezd do Francie. Ptal se po mně.
Doplň i/í, y/ý.
M… spolužáci se m… snažili pomoct. Stát je povinen zajistit
sv…m občanům klid a bezpečnost. M… o tom víme své.
Výskyt cukrovky a jej…ch komplikací ve světě i u nás stoupá.
Některé děti tráví většinu času sam… doma. Prosíme občany,
aby naš… žádost podpořili. Tv… kamarádi mají pravdu. Sam…
dva na to nestačíme. Naš…m čtšnářům se omlouváme. Je to
jedno z m…ch přání. Počasí nad naš…m územím ovlivňuje
tlaková výše. Výzkumy budou pokračovat a jej…ch výsledky
brzy zveřejníme. Na druhou část vaš… otázky nedokážu
odpovědět.
Doplň i/í, y/ý.
Mí spolužáci se mi snažili pomoct. Stát je povinen zajistit
svým občanům klid a bezpečnost. My o tom víme své. Výskyt
cukrovky a jejích komplikací ve světě i u nás stoupá. Některé
děti tráví většinu času samy doma. Prosíme občany, aby naši
žádost podpořili. Tví kamarádi mají pravdu. Sami dva na to
nestačíme. Našim čtenářům se omlouváme. Je to jedno z
mých přání. Počasí nad naším územím ovlivňuje tlaková výše.
Výzkumy budou pokračovat a jejich výsledky brzy
zveřejníme. Na druhou část vaší otázky nedokážu odpovědět.
Najdi významový rozdíl…
 Zavolej mi, až budeš s prací hotov.
 Zavolej mě, až budeš s prací hotov.

similar documents