Seminar-5-menove-pravo-ii-2-4-2014

Report
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
katedra finančního práva a finanční vědy PF UK
2. dubna 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2
Bezhotovostní platební styk
Prameny
Zákon o platebním styku
Pravidla tvorby čísla účtu v platebním styku
Přeshraniční platby
Informace o plátci doprovázejících převody
peněžních prostředků
Finanční arbitr
3

modernější forma oběhu peněz

veřejnoprávní úprava

zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku,
◦
◦
◦
◦





ve znění pozdějších předpisů
platební služby a elektronické peníze
platební systémy
práva a povinnosti poskytovatelů platebních služeb a uživatelů platebních služeb
práva a povinnosti vydavatelů elektronických peněz a držitelů elektronických peněz
prováděcí vyhlášky k zákonu o platebním styku (140/2011 Sb.,
141/2011 Sb. a 142/2011 Sb.)
vyhláška č. 169/2011 Sb., o stanovení pravidel tvorby čísla účtu v
platebním styku
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 o
přeshraničních platbách ve Společenství a zrušení nařízení (ES) č. 2560/2001
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 o informacích
o plátci doprovázejících převody peněžních prostředků
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012, kterým se
stanoví technické a obchodní požadavky pro úhrady a inkasa v eurech a
kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009

4
zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi,
ve znění pozdějších předpisů
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
5
Platební služby
Poskytovatelé platebních služeb
Elektronické peníze
Vydavatelé elektronických peněz
Platební systémy
Práva a povinnosti při poskytování
platebních služeb
Práva a povinnosti při vydávání
elektronických peněz

vymezení
◦ pozitivní
 vložení hotovosti na účet
 výběr hotovosti z účtu
 provedení převodu peněžních prostředků
◦ negativní





6
přeprava, sběr, zpracování a doručení bankovek a mincí
směnárenská činnost
vydávání papírových poukázek na zboží nebo služby
vyplacení hotovosti dodavatelem zboží nebo služby
zákazníkovi při placení za zboží nebo službu
osoby oprávněné poskytovat platební služby
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
7
banky
zahraniční banky a zahraniční finanční instituce
spořitelní a úvěrní družstva
instituce elektronických peněz
zahraniční instituce elektronických peněz
vydavatelé elektronických peněz malého
rozsahu
platební instituce
zahraniční platební instituce
poskytovatelé platebních služeb malého
rozsahu
Česká národní banka

peněžní hodnota, která
◦ představuje pohledávku vůči tomu, kdo ji
vydal,
◦ je uchovávaná elektronicky,
◦ je vydávaná proti přijetí peněžních prostředků
za účelem provádění platebních transakcí, a
◦ je přijímána jinými osobami než tím, kdo ji vydal

8
osoby oprávněné vydávat elektronické peníze
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9
banky
zahraniční banky a zahraniční finanční
instituce
spořitelní a úvěrní družstva
instituce elektronických peněz
zahraniční instituce elektronických peněz
vydavatelé elektronických peněz malého
rozsahu
Česká národní banka



def. : platební systém
platební systém s neodvolatelností zúčtování
◦ podmínky
účastníci platebního systému
s neodvolatelností zúčtování
◦
◦
◦
◦
◦

10
provozovatel vypořádacího systému
ústřední protistrana
zúčtovatel
clearingová instituce
Česká národní banka
CERTIS

smlouva o platebních službách
◦ rámcová smlouva
◦ smlouva o jednorázové platební transakci

základní okruhy, které zákon upravuje
◦ informační povinnosti pro poskytovatele
◦ povinnosti při změně a výpovědi rámcové smlouvy
◦ autorizace platební transakce

11
provádění platebních transakcí



platební transakce
platební příkaz
lhůty pro provádění platebních transakcí
◦ lhůta pro připsání peněžních prostředků na účet
poskytovatele příjemce
◦ lhůta pro připsání peněžních prostředků na platební
účet příjemce
◦ lhůty v případě platebních transakcí v rámci téhož
poskytovatele na území České republiky v české
měně

12
odpovědnost poskytovatele
Poskytovatel
plátce
připsání peněžních
prostředků na účet
Poskytovatel
příjemce
úterý 3.3.
platební
příkaz
pondělí 2.3.
neprodleně
Plátce
Příjemce
smluvní vztah
13
vyplacení
či připsání
na účet
Poskytovatel
plátce i
příjemce
příkaz
pondělí 2.3.
vyplacení
či připsání
na účet
pondělí 2.3.
Plátce
Příjemce
smluvní vztah
14

za neautorizovanou platební transakci
◦ povinnost poskytovatele
 vrátit účet do stavu před transakcí
 vrátit částku platební transakce
◦ ztráta z neautorizované platební transakce

15
za nesprávně provedenou platební transakci

smlouva o vydání elektronických peněz

vydání elektronických peněz

zpětná výměna
16

číslo účtu
◦ jedinečný identifikátor
◦ formáty
 národní
 IBAN
17
18

přeshraniční platba
◦ elektronicky
zpracovaná
platební
transakce
z
podnětu
plátce
nebo
příjemce
nebo
prostřednictvím příjemce, pokud se poskytovatel
platebních služeb plátce a poskytovatel platebních
služeb příjemce nacházejí v různých členských
státech

19
poplatky


20
převody peněžních prostředků v libovolné
měně
povinnost zajistit, aby převody doprovázely
úplné informace o plátci


zákon č. 229/2002 Sb.
oprávněn rozhodovat spory v oblasti
◦
◦
◦
◦
◦

platebních služeb
elektronických peněz
spotřebitelského úvěru
kolektivního investování
směnárenské činnosti
subjekty řízení před arbitrem
◦ instituce
◦ navrhovatel
21





22
povaha
zahájení
Arbitr je povinen rozhodovat podle svého
nejlepšího vědomí a svědomí, nestranně,
spravedlivě a bez průtahů a pouze na základě
skutečností zjištěných v souladu s tímto
zákonem a zvláštními právními předpisy.
nález
námitky
Navrhovatelka tvrdí, že když nakupovala v provozovně Levné knihy,
realizovala platbu za zakoupené zboží svoji platební kartou. Po
odstoupení od pokladny si pečlivě uzavřela kabelku na zip. Podle
tvrzení navrhovatelky bylo v prodejně hodně lidí a zdálo se jí, že se
na ni někdo tlačí. Navrhovatelka dále tvrdila, že pachatelů mohla být
celá skupina. Následně, když zjistila, že kabelka je zpola otevřená a
postrádá peněženku, zamířila bezprostředně po tomto zjištění do
pobočky instituce, kde osobně požádala o blokaci karty.
Navrhovatelka namítá, že při placení a zadávání PIN byla opatrná,
nikde v odcizené peněžence či na kartě neměla PIN poznamenán.
Kartou byly provedeny transakce v celkové výši 12.500 Kč. Tuto
částku požaduje navrhovatelka zpět včetně naúčtovaných čtyř
manipulačních poplatků ve výši 26 Kč za každou transakci. Finanční
arbitr zjistil, že všechny sporné výběry byly provedeny před
zablokováním karty a byly potvrzeny hned napoprvé správně
zadaným PIN.
23
Navrhovatel tvrdil, že když si chtěl vybrat hotovost
ve výši 15.000 Kč prostřednictvím bankomatu jiné
instituce, než u které má vedený účet, bankomat
odpověděl negativní systémovou hláškou a
hotovost nevydal. Následně se navrhovatel pokusil
vybrat 4.000 Kč. Také na podruhé bankomat částku
nevyplatil a na displeji bankomatu se objevilo, že
transakci nelze provést. Částka 4.000 Kč však byla
následně navrhovateli odúčtována z účtu.
24
Navrhovatel tvrdil, že prostřednictvím vlastního
internetového bankovnictví omylem zaslal částku
151.485 Kč ze svého účtu na jiný účet, než zamýšlel.
Tuto chybu si navrhovatel ihned uvědomil a během
minuty reklamoval mylnou platbu jak u instituce, která
vede jeho účet, tak i u instituce, která vede účet, na
který navrhovatel omylem zaslal platbu. Navrhovatel
dále tvrdil, že místo aby instituce příjemce
neoprávněnou platbu vrátila, nezákonně použila částku
ve svůj prospěch na splátky úvěru a úroků po splatnosti,
i když věděla, že peníze nenáleží jejich klientovi.
25
Instituce namítala, že v případě zaslání peněžních
prostředků omylem na nesprávný účet nevzniká žádný
právní vztah mezi plátcem, který omylem ze svého účtu
částku odeslal, a institucí vedoucí účet příjemce, na
který byla částka připsána. Nárok na vrácení omylem
odeslané částky tak musí být uplatněn výlučně po
majiteli účtu – příjemci. Instituce dále uvedla, že zaslala
příjemci žádosti o vrácení částky, ale ten na ně
nereagoval, nebo je opakovaně nepřevzal. Protože
instituce příkaz ani souhlas příjemce neměla a o
opravné zúčtování nešlo, nemohla již z tohoto důvodu
platbu ve prospěch navrhovatele provést.
26
Navrhovatelka uvedla, že v kavárně obchodního domu za velké rychlosti podepsala se
zástupcem společnosti smlouvu o úvěru ve výši 46.000 Kč s konečnou částkou, kterou
bude navrhovatelka muset ze smlouvy zaplatit, ve výši 71.972 Kč. Po skončení
schůzky si navrhovatelka uvědomila, že jí zástupce společnosti nenechal žádnou kopii
z podepsaných dokladů. Poté, co jí zástupce společnosti po telefonu odmítl vydat
podepsané doklady, zavolala navrhovatelka do společnosti a požádala o zaslání kopií
dokladů. Společnost zaslala navrhovatelce podepsanou smlouvu o revolvingovém
úvěru na částku 50.000 Kč se smluvní odměnou za poskytnutí úvěru ve výši 69.052 Kč
a s konečnou částkou, kterou musí navrhovatelka zaplatit, ve výši 119.052 Kč.
Navrhovatelka tvrdila, že takovou smlouvu nikdy nepodepsala a že její podpis byl na
smlouvu naskenován. Poté společnost odeslala navrhovatelce dodatek ke smlouvě o
revolvingovém úvěru, kterým se mění částka k vyplacení na 46.000 Kč a smluvní
odměna na 71.972 Kč.
V průběhu řízení před finančním arbitrem navrhovatelka změnila své tvrzení, že
smlouvu nikdy nepodepsala a domáhala se určení neplatnosti ujednání o smluvní
odměně.
27
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
katedra finančního práva a finanční vědy PF UK
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1
email: [email protected]
www.radimbohac.cz
tel.: +420221005530
28

similar documents