Carnikavas iedz*vot*ji Carnikavas izgl*t*bas iest**u viet* izv*las R

Report
“CARNIKAVAS IEDZĪVOTĀJI
CARNIKAVAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU
VIETĀ IZVĒLAS RĪGAS UN ĀDAŽU
IZGLĪTĪBAS IESTĀDES”
Linda
Ieva
Valērija
Ilze
Raimonds
PROBLĒMSITUĀCIJAS APRAKSTS

CARNIKAVAS SPECIĀLĀ
INTERNĀTPAMATSKOLA
PROBLĒMSITUĀCIJAS APRAKSTS

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE
"RIEKSTIŅŠ"
PROBLĒMSITUĀCIJAS APRAKSTS

CARNIKAVAS PAMATSKOLA
PROBLĒMSITUĀCIJAS ANALĪZE

Iespējamie cēloņi :





Rīgas un Ādažu izglītības iestāžu konkurence
Pedagogu attieksme
Skolas imidžs
Vecāku darbavietas ārpus Carnikavas
Vidusskolas neesamība
PROBLĒMSITUĀCIJAS ANALĪZE

Paredzamās sekas :
Pilsētas novecošana
 Cilvēku migrācijas palielināšanās
 Uzņēmējdarbības pasliktināšanās

PROBLĒMSITUĀCIJAS RISINĀŠANA
Celt skolas prestižu
 Vidusskolas izveidošana
 Krievu klases
 Sporta komplekss
 Pedagogu maiņa
 Arodvidusskola

NEPIECIEŠAMIE RESURSI UN AVOTI
Cilvēkresursi - pedagogi, jaunieši, strādnieki
 Dabasresursi
 Finansiālie – Eiropas, Pašvaldības finasējums
 Organizatoriskie

PĒTĪŠANAS PROCESS UN TAJĀ IZMANTOTĀS
METODES
Intervijas ar novada izglītības iestāžu
pārstāvjiem
 Intervijas ar novada iedzīvotājiem
 www.carnikava.lv

JĀNOFOTOGRAFĒJAS PIE “AUGOŠAS”
IZGLĪTĪBAS IESTĀDES
2 ĒKAS ATRODAS CARNIKAVAS
SPECIĀLĀS
INTERNĀTPAMATSKOLAS
PAGALMĀ
IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU DIREKTORU VIETNIEKI

Carnikavas pamatskola
Direktora vietniece izglītības jomā Inga Kalniņa,
 Direktora vietnieks saimniecības
jautājumos Vitālijs Terentjevs


Pirmsskolas izlgītības iestāde “Riekstiņš”

Vadītājas vietnieks saimniecības darbā Raivis
Grišāns
IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU DIREKTORU VIETNIEKI

CARNIKAVAS SPECIĀLĀ PAMATSSKOLA
Direktores vietniece mācību darbā - Māra Rikša
 Direktores vietniece audzināšanas darbā - Renāte
Rimša
 Direktores vietnieks adm.saimn.darbā - Vladimirs
Magnuss

PALDIES PAR UZMANĪBU!

similar documents