Vývoj ošetřovatelství - Střední Zdravotnická Škola Písek

Report
Střední zdravotnická škola, Národní svobody 420
397 11 Písek, příspěvková organizace
Registrační číslo projektu:
CZ.1.07/1.5.00/34.0580
Číslo DUM:
VY_32_INOVACE_HRUBA_03
Tematická oblast:
Ošetřovatelství
Cílová skupina
Žáci školy
Téma:
Vývoj ošetřovatelství
Anotace:
Žáky seznámí s historií a vývojem ošetřovatelství
Autor:
Mgr. Pavla Hrubá
Datum vytvoření:
08.09.2012
Mgr. Pavla Hrubá
VÝVOJ OŠETŘOVATELSTVÍ
Osnova
 Nejstarší doby
 Rozvoj medicíny v Evropě
 Rozvoj ošetřovatelství ve světě – Krymská





válka
Florence Nightingalová
Válka na Krymu
Přínos F.N.
Henry Dunant
Citace
Nejstarší doby
 primitivní život obyvatel v nejstarších dobách





provázely různé choroby a epidemie
kvalita oš. péče se zvyšuje s narůstajícími
odbornými poznatky
primitivní lidé nechápali příčiny nemocí, smrti souvislosti s nadpřirozenými silami (trest) snažili se duchy, božstva udobřit
léčitelé, zaříkávači, šamani
hlavní zdroje léčení - slunce, voda,rostliny
zkušenosti se předávali z generace na generaci
 s rozvojem společnosti uctívání bohů
přesunuto do chrámů - kněží, modlitby
 péče o nemocné, chrámoví sluhové - „první
špitální sestry“
 oš. péči v domácnostech zajišťovaly matky,
popřípadě otroci
Rozvoj medicíny v Evropě
 Medicína starořecká - 2000 l.př.n.l.
 Asklépios - mimořádné léčitelské schopnosti,




uznáván jako bůh medicíny
v Epidauru mu byl vystavěn chrám, kolem
kterého vzniklo centrum medicíny
symbol lékařství - hůl s hadem
Hippokrates - „otec medicíny“ autor lékařské
přísahy, obvazu hlavy, typologie
Galenos - pitvy zvířat
 Avicenna - 1000 př.n.l.
- velký přínos pro medicínu, fyziologii
- předpokládal mikroorganismy v prostředí
 vliv křesťanství - 1. stol.
 služba člověku je pojímána jako služba bohu
 Fabiola (340-420) založila první špitál v
Římě
Rozvoj ošetřovatelství ve světě
Krymská válka 1854-1856
 Potřeba odborně připravit ženy pro péči o
raněné a nemocné
 Nikolaj Ivanovič Pirogov (1810-1881)
- Ruský chirurg, vyškolil 30 dobrovolných
ošetřovatelek pro ruskou frontu na Krymu
- důraz kladl na dodržování hygieny –
prevence inf. onemocnění
- poprvé zavedl stejnokroj – sesterská
uniforma
Florence Nightingalová
(1820-1910)
 je považována za zakladatelku moderního
ošetřovatelství
 na počest jejího narození (12. 5. 1820) se slaví
Mezinárodní den ošetřovatelství
 ovlivnila zdravotní péči 19. a 20. století v
celém světě
 její odkaz sestrám nového milénia je stále
platným a aplikovatelný jako před sto lety
 dostalo se jí vynikajícího vzdělání, přestože byla ženou
 studovala historii, filosofii, vědy a klasickou literaturu spolu






s hudbou a uměním
sledovala knihy a zprávy o nemocnicích, veřejném zdravotnictví a
hygienických zařízeních
měla nadání pro matematiku a statistiku
na doporučení otce a pod jeho dohledem se učila latinu, řečtinu,
francouzštinu, němčinu, italštinu
během svých častých cest po Evropě navštěvovala nemocnice
rodiče nesouhlasili s jejím rozhodnutím stát se ošetřovatelkou nebránili jí v návštěvách nemocnic ve městech, kam cestovali
pořizovala si a uschovávala bohaté zápisky o všem, co se týkalo
organizace a řízení nemocnic, hygieny, stavebního uspořádání
jednotlivých oddělení a také práce lékařů





v roce 1850 vstoupila jako 31letá studentka ošetřovatelství do Ústavu
protestantské Diakonie v německém Kaiserwerthu
po třech měsících se vrátila zpět do Anglie, kde pokračovala
v prohlídkách nemocnic
v roce 1853 se stala vedoucí Ústavu pro péči o nemocné šlechtičny
v Londýně
- zde úspěšně provedla řadu (na tehdejší dobu) revolučních změn:
zavedla mj. výtah pro jídlo z kuchyně přímo na oddělení
vymyslela a nechala nainstalovat signalizační systém od lůžka
pacienta se zvonkem na chodbě
nechala rozvést teplou tekoucí vodu do každého patra nemocnice
upřednostňovala pavilonový typ zařízení, ve kterém byli pacienti
separováni podle chorob
stala se odborníkem pro nemocnice a veřejné zdravotnictví
 v roce 1854 začala Krymská válka, ve které
bojovaly Anglie a Francie proti Rusku
 Florence napsala dopis válečnému sekretáři a
nabídla mu svoji pomoc. Současně ji týž sekretář,
sir Sidney Herbert, požádal, aby vedla
ošetřovatelky vyslané do vojenské nemocnice
 v říjnu se tak vydala s 38 sestrami na cestu
 chápala tuto misi jako velkou příležitost ukázat
hodnotu ženy-ošetřovatelky ve vojenské
nemocnici
Válka na Krymu
 skutečnost na Krymu byla horší, než ji popisovali váleční






zpravodajové
ve vojenské nemocnici zřízené z kasáren ve Scutari bylo
ubytováno 2300 pacientů
nemocnice byla špinavá, zamořená krysami a blechami
ve zpustlých kasárnách leželi na holé a špinavé podlaze nazí
ranění a nemocní vojáci
dostávali pouze jedno jídlo denně (někdy žádné), které jedli
rukama
neměli k dispozici záchody, ani jiná hygienická zařízení
nemoci jako tyfus, cholera a průjmy zde byly častější
a nebezpečnější než samotná zranění
 nově příchozím sestrám se dostalo od lékařů velmi





chladného a odmítavého přijetí.
zpočátku je k nemocným ani nechtěli pustit
během prvního týdne pobytu ošetřovatelky
zprovoznily kuchyň a nemocní muži dostávali
alespoň stravu podle svých potřeb.
uklidily, byly vybudovány toalety, zřízena prádelna
sestry konečně mohly poskytovat raněným
ošetřovatelskou péči
Florence bojovala za práva nemocných, poukazovala
na nedostatky v systému a také sama navrhovala
změny
 chtěla inovovat vojenské nemocnice tak, aby
se zde nemocní cítili jako doma
 zavedla systém, který umožnil, aby vojáci
mohli pravidelně posílat peníze domů svým
rodinám
 pro rekonvalescenty zřídila odpočinkovou
místnost s čítárnou, psacími pomůckami,
společenskými hrami
 během půl roku se snížila úmrtnost raněných
vojáků z 60% na 2% a ke konci války
dokonce na1%.
 Florence se nestarala jen fyzické potřeby
pacientů, ale pečovala i o jejich sociální
pohodu
 poprvé v historii zde nemocní a ranění vojáci
dostávali nemocenské dávky
 v roce 1859 sepsala knihu Poznámky o ošetřovatelství
- byla určena nejen sestrám, ale všem, kteří pečovali o
nemocné
 Florence preferovala pět základních elementů:
ochrana zdravého prostředí
čistý vzduch
funkční odpady
čistota a světlo
 v roce 1860 otevřela svoji ošetřovatelskou školu při
nemocnici sv. Tomáše v Londýně
 studium ošetřovatelství trvalo jeden rok, v daném ročníku
bylo 20-30 posluchaček
 od roku 1864 pracovala Florence na projektech domácí





ošetřovatelské péče, porodnice, vojenských kasáren
první technicky rozdělila poskytování ošetřovatelské péče
různým pacientům (do té doby byli muži, ženy i děti
umísťováni společně na pokojích)
zřizováním nemocnic pro duševně nemocné choré oddělila
„duševně zdravé“ pacienty od psychiatricky nemocných
studovala příčiny dětské úmrtnosti
v roce 1871 publikovala knihu Zápisky o šestinedělí
v nemocnici
byla iniciátorem a hlavním organizátorem Britské asociace
sester (1887)
 v roce 1907 ji král Edward VII., jako první
ženě v historii, předal vyznamenání za zásluhy
 zemřela 13. srpna 1910 v Londýně
Přínos F.N.
 hlavní iniciátor mnoha reforem zdravotní a
ošetřovatelské péče druhé pol. 19. st.
- hygienické reformy, podávání kvalitní stravy,
výcvik nemocničních zřízenců, individuální
péče
 uvědomovala si rozdíl mezi ošetřovatelstvím a
medicínou
 představovala si, že ošetřovatelství bude
samostatnou profesí
 popularizovala myšlenku systematického
vzdělávání sester
Henry Dunant 1828-1910
 zásluhy o rozvoj laického ošetřovatelství
 jako švýcarský kupec navštívil bojiště po bitvě u
Solferína (1859), kde se setkal s nedostatečnou
péčí o nemocné a raněné
 zřídil lazaret - zajistil dobrovolníky z řad civilního
obyvatelstva pro pomoc raněným, zajistil i jejich
odbornou přípravu
 z jeho iniciativy vznikla v roce 1864 Mezinárodní
organizace Červeného kříže
 v Čechách 1868 ČČK
Citace
 ROZSYPALOVÁ, M a ŠAFRÁNKOVÁ,
A. Ošetřovatelství I.,
II.. 1.Praha : Informatorium, 2002. 239 s. ISBN
80-86073-97-1.
 KAFKOVÁ, Vlastimila. Z historie ošetřovatelství.
Brno: IDVPZ, 1992, ISBN 80-7013-123-3.
 AUTOR NEUVEDEN. Wikipedia.cz [online]. [cit.
8.9.2012]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Florence_Nightingal
ov%C3%A1

similar documents