PowerPoint Presentation - กองทุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ > หน้า

Report
ระบบข้ อมูลสารสนเทศและ
การนาข้ อมูลมาปรับใช้ เพือ่ การบริหาร
นพ. วิเชียร เทียนจารุวฒ
ั นา
โรงพยาบาลขอนแก่ น
ระบบข้ อมูลสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศ (Information System: IS) เป็ นระบบพืน้ ฐานของการทางาน
ต่ าง ๆ ในรูปแบบของ:
1. การเก็บข้ อมูล (input)
2. การประมวลผล (processing)
3. เผยแพร่ (output)
4. ส่ วนจัดเก็บข้ อมูล (storage)
องค์ ประกอบของระบบสารสนเทศ
• ฮาร์ ดแวร์ (Hardware)
• ซอฟต์ แวร์ (Software)
• มนุษย์ (People ware)
• กระบวนการ (Process)
• ข้ อมูล (Data, Information)
• เครือข่ าย (Network)
ระบบสารสนเทศ (Information System: IS)
1. ข้ อมูล (Data) หมายถึง ค่ าของความจริงที่ปรากฏขึน้ โดยค่ าความจริงทีไ่ ด้ จะ
นามาจัดการปรับแต่ งหรือประมวลผลเพือ่ ให้ ได้ สารสนเทศที่ต้องการ
2. สารสนเทศ (Information) คือ กลุ่มของข้ อมูลทีถ่ ูกตามกฎเกณฑ์ ตามหลัก
ความสั มพันธ์ เพือ่ ให้ ข้อมูลเหล่านั้นมีประโยชน์ และมีความหมายมากขึน้
3. การจัดการ (Management) คือ การบริหารอย่ างเป็ นระบบ เป็ นการกาหนด
เป้าหมายและทิศทางการจัดการขององค์ กรนั้น ซึ่งต้ องมีการวางแผน
กาหนดการ และจัดการทรัพยากรภายในองค์กร เพือ่ ให้ บรรลุถึงวัตถุประสงค์
ขององค์ กรนั้นๆ
เทคโนโลยีสารสนเทศ/ ไอที (Information technology: IT)
หมายถึง เทคโนโลยีสาหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึง การรับส่ ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการสื บค้ นสารสนเทศ
ระบบข้ อมูลสารสนเทศ
• ข้ อมูลนาเข้ า (Input data): จานวนเตียง บุคลากร ด้ านบริการ ด้ านการเงิน ลลล
• ข้ อมูลส่ งออก (Output/ outcome data): จานวนผู้ป่วยรอดชีวติ / เสี ยชีวติ เกิด
ภาวะแทรกซ้ อน ความพึงพอใจ ประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผลลลล
• ส่ วนจัดเก็บข้ อมูล (Storage): Data Server
การนาข้ อมูลมาปรับใช้ เพือ่ การบริหาร
•
•
•
•
ระดับประเทศ
ระดับพวงบริการ (12 พวงบริการ)/ ระดับเขต (18 เขต)
ระดับจังหวัด
ระดับโรงพยาบาล
การนาข้ อมูลมาปรับใช้ เพือ่ การบริหาร
ข้ อมูล (Data)
Electronic data
สารสนเทศ (Information)
ความรู้ (Knowledge)
Plan
Act
Do
Check
16
15
10
17
12
18
14
1
4
3
9
5
7
11
6
8
13
12 พวงบริการ
12 พวงบริการ
เครือ จังหวัดที่
ข่ ายที่
1
1 เชียงใหม่
2
3
4
จังหวัดที่
2
แม่ฮ่อง
สอน
ตำก
พิษณุโลก
กำแพงเพชร พิจิตร
นนทบุรี
ปทุมธำนี
5
จังหวัดที่
3
ลำปำง
จังหวัดที่ จังหวัดที่ จังหวัดที่ จังหวัดที่ จังหวัดที่
4
5
6
7
8
ลำพูน เชียงรำย น่ำน
พะเยำ
แพร่
สุ โขทัย อุตรดิตถ์
อุทยั ธำนี ชัยนำท
สระบุรี ลพบุรี
กำญจนบุรี
เพชรบูรณ์
นครสวรรค์
พระนครศรี
อยุธยำ
นครปฐม สุ พรรณบุรี
รำชบุรี
สมุทร
สงครำม
6
จันทบุรี
ระยอง
ตรำด
ปรำจีนบุรี สระแก้ว สมุทร
ปรำกำร
7
กำฬสิ นธุ์
ขอนแก่น มหำสำรคำม ร้อยเอ็ด
ชลบุรี
สิ งห์บุรี อ่ำงทอง
สมุทร
สำคร
นครนำยก
ประจวบ เพชรบุรี
คีรีขนั ธ์
ฉะเชิงเทรำ
12 พวงบริการ
เครือ จังหวัดที่
ข่ ายที่
1
8 หนองคำย
9
10
11
12
ชัยภูมิ
มุกดำหำร
จังหวัดที่ 2
จังหวัดที่ จังหวัดที่ จังหวัดที่ จังหวัดที่ จังหวัดที่ จังหวัดที่
3
4
5
6
7
8
หนองบัวลำภู อุดรธำนี บึงกำฬ เลย
นครพนม สกลนคร
นครรำชสี มำ บุรีรัมย์
สุ รินทร์
ยโสธร
ศรี สะเกษ อุบลรำช
ธำนี
สุ รำษฎร์ธำนี ชุมพร
นครศรี
พังงำ
ธรรมรำช
ตรัง
นรำธิวำส
ปัตตำนี
พัทลุง
อำนำจ
เจริ ญ
ภูเก็ต
ระนอง
กระบี่
ยะลำ
สงขลำ
สตูล
โรงพยาบาลที่ส่งรายงาน พิจารณาในระดับประเทศ
Q1
โรงพยาบาลที่สง่ รายงาน
Q2
โรงพยาบาลที่ไม่สง่ รายงาน
โรงพยาบาลที่สง่ รายงาน
1.43%
โรงพยาบาลที่ไม่สง่ รายงาน
1.67%
98.33%
98.57%
Q1
โรงพยาบาลสั งกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
• โรงพยาบาลทีส่ ่ งรายงาน
• โรงพยาบาลทีไ่ ม่ ส่งรายงาน
รวม
N
%
828 98.6
12 1.4
840 100
Q2
N %
826 98.3
14 1.7
840 100
โรงพยาบาลที่ส่งรายงาน พิจารณาตามพวงบริการ
120
100
80
60
Q1 ส่งรายงาน N
Q1 ส่งรายงาน %
40
Q2 ส่งรายงาน N
Q2 ส่งรายงาน %
20
0
โรงพยาบาลที่ส่งรายงาน พิจารณาตามเขต
120
100
80
Q1 ส่งรำยงำน N
60
Q1 ส่งรำยงำน %
Q2 ส่งรำยงำน N
40
Q2 ส่งรำยงำน %
20
0
เขต เขต เขต เขต เขต เขต เขต เขต เขต เขต เขต เขต เขต เขต เขต เขต เขต เขต
ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 ที่ 6 ที่ 7 ที่ 8 ที่ 9 ที่ 10 ที่ 11 ที่ 12 ที่ 13 ที่ 14 ที่ 15 ที่ 16 ที่ 17 ที่ 18
โรงพยาบาลที่ไม่ ส่งรายงาน ในไตรมาสที่ 1 พิจารณาระดับจังหวัด
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
เตียง
ระดับควำมกันดำร
โรงพยาบาลที่ไม่ ส่งรายงาน ในไตรมาสที่ 2 พิจารณาระดับจังหวัด
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
เตียง
ระดับควำมกันดำร
ประเภทดัชนี
1. กลุ่มแสดงความคล่องตามสภาพสิ นทรัพย์
1) CR < 1.5
2) QR < 1.0
3) Cash < 0.8
2. กลุ่มแสดงความมัน่ คงทางการเงิน
1) แสดงฐานะทางการเงิน (ทุนหมุนเวียน) NWC < 0
2) แสดงฐานะจากผลประกอบการ (กาไรสุ ทธิรวมค่ าเสื่ อม) NI < 0
3. กลุ่มแสดงระยะเวลาเข้ าสู่ ปัญหาการเงินรุ นแรง
1) NWC/ANI ระยะเวลาทุนหมุนเวียนหมด < 3 เดือน หรือ
2) NWC/ANI ระยะเวลาทุนหมุนเวียนหมด < 6 เดือน
นา้ หนักความเสี่ ยง
(Risk Score)
1
1
1
1
1
2
1
การจัดระดับความเสี่ ยงทางการเงินโรงพยาบาล
ภาพรวมระดับประเทศ
1%
8%
3%
16%
9%
9%
26%
28%
RS0
RS1
RS2
RS3
RS4
RS5
RS6
RS7
การวิเคราะห์ แบ่ งตามกลุ่ม risk scoring ในระดับพวงบริการ
35
30
25
RS0 N
RS1 N
20
RS2 N
RS3 N
RS4 N
15
RS5 N
RS6 N
RS7 N
10
5
0
พวงบริการที่ 1
พวงบริการที่ 2
พวงบริการที่ 3
พวงบริการที่ 4
พวงบริการที่ 5
พวงบริการที่ 6
พวงบริการที่ 7
พวงบริการที่ 8
• ระดับความเสี่ ยงทางการเงิน (Risk score) 0-7
ระดับความเสี่ ยงที่ 7 = มีความเสี่ ยงสู งสุ ด
พวงบริการที่ 9 พวงบริการที่ 10 พวงบริการที่ 11 พวงบริการที่ 12
การวิเคราะห์ แบ่ งตามกลุ่ม risk scoring ในระดับเขต
35
30
25
RS 0
RS 1
20
RS 2
RS 3
RS 4
15
RS 5
RS 6
RS 7
10
5
0
เขตที่ 1
เขตที่ 2
เขตที่ 3
เขตที่ 4
เขตที่ 5
เขตที่ 6
เขตที่ 7
เขตที่ 8
เขตที่ 9
เขตที่ 10
เขตที่ 11
เขตที่ 12
เขตที่ 13
เขตที่ 14
เขตที่ 15
เขตที่ 16
เขตที่ 17
เขตที่ 18
สระบุรี
อ่ างทอง
ฉะเชิงเทรา
นครนายก
ปราจีนบุรี
สมุทรปราการ
สระแก้ ว
เพชรบุรี
นครศรีธรรมราช
พัทลุง
สุราฏธานี
กระบี่
ตรัง
พังงา
นราธิวาส
ปั ตตานี
ยะลา
สงขลา
สตูล
สตูล
บึงกาฬ
เลย
หนองคาย
หนองบัวลาภู
อุดรธานี
นครพนม
มุกดาหาร
สกลนคร
กาฬสินธุ์
ขอนแก่ น
มหาสารคาม
ร้ อยเอ็ด
ศรีสะเกษ
อานาจเจริญ
อุบลราชธานี
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
สุรินทร์
เชียงใหม่
ลาปาง
น่ าน
แพร่
ตาก
เพชรบูรณ์
อุตรดิตถ์
จานวนโรงพยาบาลที่มรี ะดับความเสี่ ยงทางการเงินระดับ 7
พิจารณารายจังหวัด
10
9
8
7
6
5
4
จานวน
3
2
1
0
โจทย์ตวั อย่ำงกำรวิเครำะห์ปัญหำกำรเงินของโรงพยำบำล
ระดับ
ไตรมาส
หน่ วย
ขนาด
ระดับพืน้ ที่
การ
ที่
จังหวัด
CR QR Cash NWC
บริการ
เตียง
ทุรกันดาร
บริการ
(ปี 2555)
รพท.
X
A
2.3
250 ทุติยภูมิ
ระดับสู ง
-
Q1
Q2
0.70 0.60
-14,415,899 -842,305
0.28
0.75 0.66 -0.35 -11,982,500 4,234,129
ระดับ
ไตรมาส
หน่ วย
ขนาด
ระดับพืน้ ที่
การ
ที่
จังหวัด
CR QR Cash NWC
บริการ
เตียง
ทุรกันดาร
บริการ
(ปี 2555)
รพช.
Y
A
2.1
30 ทุติยภูมิ
ระดับต้น
-
Q1
Q2
NI+
Depreci
ation
NI+
Depreci
ation
0.99 0.83
-323,206
0.24
4,178,119
1.08 0.82 -0.43 2,239,512 -482,513
ต้ นทุน (Cost)
ค่ าใช้ จ่ายหรือทรัพยากรที่มีหน่ วยวัดเป็ นตัวเงินทีจ่ ่ ายออกไป
เพือ่ ให้ ได้ มาซึ่งผลผลิตหรือบริการในการดาเนินงานจัดบริการเพือ่
สุ ขภาพอนามัยแก่ ผู้รับบริการ
ระยะเวลา 1 ปี
“Unit Cost
Total Cost
(ต้ นทุนต่ อหน่ วยบริการ)”
(ต้ นทุนทั้งหมด)
“Average Cost
(ต้ นทุนเฉลีย่ )”
Total Output
“Cost/ Output
(ผลผลิตทั้งหมด)
(ต้ นทุนต่ อผลผลิต 1 หน่ วย)”
การวิเคราะห์ ต้นทุนผลผลิตต่ อหน่ วย (Unit cost)
• ต้ นทุนเฉลีย่ ผู้ป่วยนอก (ต่ อครั้ง/ ต่ อราย)
• ต้ นทุนเฉลีย่ ผู้ป่วยใน (ต่ อรายวันนอน)
• ต้ นทุนเฉลีย่ ต่ อค่ านา้ หนักสั มพัทธ์ (Relative Weight: RW) หรือ ค่ านา้ หนัก
สั มพัทธ์ ปรับปรุง (Adjusted Relative Weight: adj. RW)
• ต้ นทุนเฉลีย่ ผู้ป่วยในตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่ วม (Diagnosis Related Group: DRG)
• ต้ นทุนรายโรคเฉลีย่ (ต่ อโรค)
• ต้ นทุนเฉลีย่ ตามศูนย์ ล/ หน่ วยความรับผิดชอบ (Responsibility center/ unit)
ต่ อหน่ วยงาน แผนก หอผู้ป่วย กลุ่มงาน หรือโรงพยาบาล
• ต้ นทุนเฉลีย่ แยกตามสิ ทธิผู้ป่วย หรือกองทุน
22
ต้ นทุนในทัศนะของผู้ประเมิน
1. ต้ นทุนในทัศนะของผู้ให้ บริการ (Provider perspective)
ค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นจำกกำรให้บริ กำรผูป้ ่ วย โดยไม่เท่ำกับค่ำบริ กำร
(Charge) ที่คิดกับผูร้ ับบริ กำร
2. ต้ นทุนในทัศนะของผู้รับบริการ (Patient perspective)
ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดที่ผรู ้ ับบริ กำรต้องจ่ำยในกำรมำรับบริ กำร รวมค่ำเสี ยโอกำส
และค่ำใช้จ่ำยที่เป็ นผลมำจำกกำรเจ็บป่ วยในครั้งนั้น ทั้งตัวผูป้ ่ วยและญำติ
3. ต้ นทุนในทัศนะของผู้ซื้อบริการ (Purchaser perspective)
ค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นจำกกำรให้บริ กำรผูป้ ่ วย โดยผูซ้ ้ือบริ กำรจ่ำยให้
หน่วยบริ กำรตำมข้อตกลง โดยไม่เท่ำกับค่ำบริ กำรที่คิดกับผูร้ ับบริ กำร
4. ต้ นทุนในทัศนะของสั งคม (Society perspective)
จะเป็ นผลรวมของต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นในสังคมนั้น
23
ปัจจัยที่มีผลกระทบทาให้ เกิดปัญหาการเงิน โรงพยาบาลภาครัฐ
ในสั งกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
• หลักเกณฑ์ การจัดสรรและการหักเงินเดือนของกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ
แห่ งชาติ ไม่ สอดคล้องกับบริบททีแ่ ท้จริงของหน่ วยบริการ
• งบของกองทุนหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ ทีไ่ ด้ รับจัดสรรต่ากว่ าผลงานการ
ให้ บริการจริง ในขณะทีม่ ีอตั ราบริการเพิม่ ขึน้ อย่ างรวดเร็ว
• แนวโน้ มทีล่ ดลงในการเข้ ารับบริการรักษาพยาบาลของสิ ทธิประกันสั งคมและ
สิ ทธิข้าราชการในโรงพยาบาลสั งกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข ซึ่ง
ทั้ง 2 สิ ทธิส่วนใหญ่ ได้ กาไร
• สิ ทธิข้าราชการในปัจจุบันมีการควบคุมค่าใช้ จ่ายทีเ่ ข้ มงวด ทาให้ การชดเชย
เพือ่ ลดปัญหาการขาดทุนข้ ามกองทุน (Cross subsidy) ลดลง
24
Unit Cost สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
กระทรวงล ใช้ เพือ่ :
1. ต่ อรองงบขาขึน้ และงบขาลงทีเ่ หมาะสม
• ต้ นทุนต่ อหน่ วย (ต่อผูป้ ่ วยนอก ต่อ adj.RW ต่อสิ ทธิ์/กองทุน ต่อโรค)
2. การจัดสรรเงินทีเ่ หมาะสม:
• การหักเงินเดือน (Operating cost = Labour cost + Material cost)
* หักระดับประเทศ
* หักระดับเขต
• การจัดสรรตามพืน้ ที่
* พื้นที่ปกติ
* พื้นที่พิเศษ: กันดำรระดับ 1, กันดำรระดับ 2
3. วางนโยบายกระทรวงสาธารณสุ ข ที่เหมำะสมกับปัญหำสำธำรณสุ ขของ
ประเทศ และบริ บทของพื้นที่
4. การบริหารการเงินการคลังของหน่วยบริ กำร
25
หน่ วยบริการ/ โรงพยาบาล ได้ ประโยชน์
1. รู้ ต้นทุนของตนเอง
• ภาพรวมของโรงพยาบาล
 เปรียบเทียบระดับโรงพยาบาลเดียวกันในปี งบประมาณเดียวกัน
 เปรียบเทียบการเปลีย่ นแปลงของโรงพยาบาลตนเองในแต่ ละ
ปี งบประมาณ
o
o
o
o
ต่ อ visit ของผู้ป่วยนอก, ต่ อรายผู้ป่วยนอก
ต่ อ adj. RW
ต่ อสิ ทธิ์หรือกองทุน: → UC ประกันสั งคม สิ ทธิข้าราชการ
ต่ อโรคที่สาคัญ: → โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสู ง มะเร็ง Acute appendicitis
• ภาพย่ อย/ หน่ วยงานย่ อยของโรงพยาบาล (Segmental report)
 เปรียบเทียบหน่ วยงานย่ อยระดับเดียวกัน
26
2. ผลประกอบการของโรงพยาบาล (กาไร/ ขาดทุน)
• ภาพรวมของโรงพยาบาล
• หน่ วยงานย่ อย
3. สาเหตุของกาไร/ ขาดทุน
• ภาพรวมของโรงพยาบาล
 ต้ นทุนค่ าแรง
 ต้ นทุนค่ าวัสดุ
 ต้ นทุนค่ าลงทุน
• ระดับหน่ วยงานย่ อย → ดู Cost to charge ratio แยกแต่ละรายการของแต่ละ
หน่ วยงานย่ อย ดูรายกิจกรรม + รายละเอียดต้ อง explore ในระดับหน่ วยงาน →
สาเหตุจากหมวดใด? → ค่ าแรง ค่ ายา ค่ าเครื่องมือ ค่ าวัสดุ ค่ าอวัยวะเทียม ค่ า X-rays
ค่ า Lab งบลงทุน ลลล)
27
4. พัฒนาประสิ ทธิภาพของหน่ วยงานย่ อยของโรงพยาบาล
• ต้ นทุนสู งจากสาเหตุใด?
• ควรดาเนินการปรับ/ ลดหมวดใด?
• เพิม่ ประสิ ทธิภาพได้ อย่ างไร? การวางแผนพัฒนาได้ ตรงกับสาเหตุ/ ปัญหา
อุปสรรค หรือข้ อจากัดทีม่ ีอยู่
• การวางแผนในอนาคต: การลงทุนในแต่ ละหน่ วยงานย่ อย แต่ ละกิจกรรม
• การเพิม่ / ลดยอดผู้รับบริการ: ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน
• การส่ งต่ อผู้ป่วย
• การส่ งเสริม ป้องกันโรค (การบริการเชิงรุก)
28
การรายงานผล Unit cost ของโรงพยาบาลสั งกัดกระทรวงสาธารณสุ ข
1. ระดับโรงพยาบาล
• โรงพยาบาลศูนย์
• โรงพยาบาลทัว่ ไป
• โรงพยาบาลชุ มชน
2. ต้ นทุนต่ อหน่ วย
• ต่ อการรับบริการผู้ป่วยนอก (/visit OP)
• ต่ อการบริการผู้ป่วยใน (/adj. RW)
• ต่ อสิ ทธิการรักษาพยาบาล
3. เปรียบเทียบต้ นทุนต่ อหน่ วย
• ภาพรวมของประเทศ
• ระดับเขต/ ภาค
• ระดับจังหวัด
29

similar documents