P0. 2014.15

Report
Univerzitet u Beogradu
ŠUMARSKI FAKULTET
Katedra Finalne prerade drveta
Površinska
Obrada
Drveta
Literatura
Kratak sadržaj
I deo: TEORIJSKE OSNOVE
II deo: TEHNOLOŠKI PROCESI
• OPŠTE O POVRŠINSKOJ OBRADI
DRVETA
• DRVO I PLOČE OD DRVETA KAO
PODLOGA ZA POVRŠINSKU OBRADU
DRVETA
• KARAKTERISTIKE POVRŠINE DRVETA
• MATERIJALI ZA POVRŠINSKU OBRADU
DRVETA
• SVOJSTVA PREMAZA
• OSNOVE FORMIRANJA FILMA
PREMAZA NA DRVETU
• PRIPREMA POVRŠINE
• BOJENJE I DEKORATIVNA OVRADA
DRVETA
• NANOŠENJE PREMAZA
• PREČIŠĆAVANJE VAZDUHA I VODE
U LAKIRNICAMA
• SISITEMI PREMAZA
• SUŠENJE I OČVRŠĆAVANJE PREMAZA
• TRAJNOST SISTEMA PREMAZ/DRVO
• SISTEMI POVRŠINSKE OBRADE
FINALNIH PROIZVODA
• LAKIRNE LINIJE ZA POJEDINE
FINALNE PROIZVODE
• SUŠENJE I OČVRŠĆAVANJE
PREMAZA
• BRUŠENJE I POLIRANJE PREMAZA
• OBRADA POJEDINIM VRSTAMA
PREMAZA
Kratak sadržaj
• KVALITET I STANDARDI
• ISPITIVANJA PODLOGE (GEOMETRIJSKO STANJE)
• ISPITIVANJA TEČNIH MATERIJALA
• ISPITIVANJA ČVRSTIH MATERIJALA
• ISPITIVANJA RADNE SREDINE
• ŠTA JE POVRŠINSKA OBRADA
DRVETA ?
• BOJENJE DRVETA
• PODLOGE ZA POVRŠINSKU OBRADU
• NANOŠENJE LAKOVA: TEHNIKA I
UREĐAJI
• LAKOVI
• LAKOVI NA BAZI RASTVARAČA
• PARAMETRI KOJI UTIČU NA
KVALITET LAKIRANJA
• LAKOVI NA VODENOJ BAZI
• GREŠKE LAKIRANJA
• TEHNIČKO UPUTSTVO ZA LAKOVE
• SUŠENJE LAKOVA
• PRIPREMA I STRUKTURIRANJE
DRVETA
• BRUŠENJE I POLIRANJE LAKOVA
• BRUŠENJE DRVETA
• OBRADA RAZLIČITIM VRSTAMA
LAKOVA
Plan predavanja
TEMA
Tematske celine
broj
1
Svrha, istorijat, dosadašnji razvoj i trend/Podloge u površinskoj obradi drveta
2
3-4
5
6
Karakteristike površine drveta
Priprema površine - brušenje
Zapunjavanje površina, vlaženje površina, odmašćivanje, /odsmoljavanje, izbeljivanje
površina, egalizacija upijanja površine, reljefiranje površine
Bojenje i dekorativna obrada
7-8
Premazi
9-10
Nanošenje premaza
11
Prečišćavanje vazduha i vode u lakirnicama
12-13 Sušenje i očvršćavanje premaza – postupci sušenja
14
Brušenje i poliranje
Fond
časova
Prezenta
cija
Upoznavanje sa pravima i obavezama studenata
Svrha, istorijat, dosadašnji razvoj i trend
Podloge u površinskoj obradi drveta
Karakteristike površine drveta
Geometrija površine drveta (osnovni pojmovi). Značaj hrapavosti za površinsku obradu drveta.
Hrapavost (sistem „M“)
1
1
1
P0
P1
P2
Hemijski sastav površine drveta. Ekstraktivi na površini drveta.
1
Priprema površine - brušenje
Brusna sredstva
Principi brušenja. Podela mašina za brušenje.
Mašine za brušenje ravnih površina-1 deo
Mašine za brušenje ravnih površina-2 deo
1
1
2
1
Mašine za brušenje profilisanih površina. Mašine za brušenje krivolinijskih površina.
1
Datum
15.10.
22.10
29.10.
5.11.
Tematske celine
1
P3
P4
P5
P5
P6
Zapunjavanje površina, vlaženje površina, odmašćivanje/odsmoljavanje, izbeljivanje površina, egalizacija upijanja
površine, reljefiranje površine
Materijali za zapunjavanje, materijali za odmašćivanje/odsmoljavanje, materijali za uklanjanje
lepka,materijali za uklanjanje mrlja
1
P7
Postupci zapunjavanja površina, odmašćivanja/odsmoljavanja, vlaženja, reljefiranja površina
Bojenje i dekorativna obrada
Materijali za promenu boje (pigmenti; bajcevi, temeljne boje za drvo). Materijali za izbeljivanje
1
Postupci bajcovanja i izbeljivanja strukture drveta. Postupci štampanja teksture drveta.
1
Osnovne komponente premaza. Podela premaza.
Premazi
Osnovni tipovi premaza
PRVI TEST
1
P9
2
1
P9
12.11.
19.11.
P8
Fond
časova
Prezenta
cija
Ulja i voskovi
1
P10
Vodorazredivi premazi/Premazi u prahu
1
P11
Nanošenje prskanjem (Vazdušno prskanje, hvlp)
1
P12
Nanošenje prskanjem (airless, airmix)
1
Nanošenje prskanjem (elektrostatičko prskanje)
1
Automati za prskanje i roboti
1
Nanošenje nalivanjem, valjanjem , nalivanjem/valjanjem, potapanjem, flutacija, ostali načini
nanošenja
2
P13
1
P14
Datum
3.12.
Tematske celine
Nanošenje premaza
10.12.
17.12.
P12
Prečišćavanje vazduha u lakirnicama
Postupci prečišćavanja vazduha (suvo i mokro prečišćavanje)
Sušenje i očvršćavanje premaza – postupci sušenja
24.12.
14.01.
Tok procesa sušenja. Načini sušenja. Vrste sušara.
1
Konvencionalno sušenje.
Zračne sušare – IR sušare
1
1
Zračne sušare – UV očvršćavanje
2
P15
Brušenje i poliranje
Brušenje i poliranje premaza
16.01.
P15
II TEST
1
P16
Sistem ocenjivanja
Elaborat
Testovi
Pismeni ispit
Aktivnost
Broj
poena
Elaborat+laboratorijske vežbe
24
Test I
23
Test II
23
Pismeni ispit
30
Σ
100
Terenska nastava
Datum
Mesto
Beogradski sajam14.11.2014.
26.11.2014.
11.12.2014.
52. MEĐUNARODNI SAJAM NAMEŠTAJA, OPREME I
UNUTRAŠNJE DEKORACIJE , 52. MEĐUNARODNA IZLOŽBA
MAŠINA, ALATA I REPROMATERIJALA ZA DRVNU INDUSTRIJU
“Tarkett” d.o.o
Bačka Palanka
Fabrika nameštaja
Ćuprija

similar documents