attachment_id=33073

Report
ĮTERPINIAI
ĮTERPINIAI

Įterpiniai – į sakinį įterpti
žodžiai, žodžių junginiai,
posakiai, kuriais
reiškiamas autoriaus
požiūris į sakomą dalyką ir
pateikiama su sakinio
turiniu susijusių
papildomų pastabų.
ĮSPRAUDAI



Įterpinys išskiriamas
kableliais, rečiau –
brūkšniais.
Įspraudai artimi
įterpiniams, bet jie labiau
nutolę nuo pagrindinės
sakinio minties.
Įspraudai dažniausiai
prilygsta įterptiniams
žodžiams.
Įspraudas išskiriamas
skliaustais, brūkšniais
arba kableliais.
ĮSPRAUDO PAVYZDŽIAI

Jam gražus tas paltas, lyg žydintys (na, kaip
jie ten vadinasi, kur miške auga), lyg
žydintys viržiai.
ĮSPRAUDO PAVYZDŽIAI



Kai pavalgęs (nors ir mažai tevalgė) jis vėl
atsikėlė eiti, ji ir vėl nežymiai prisilietė jo rankos
(ji nesąmoningai jautė tokio prisilietimo
burtus).
Laboratorijos steigėjas yra Muitinės
departamentas prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos (toliau – Muitinės
departamentas).
Ore – sunku patikėti – vartaliojosi, mirgėjo
geltonos peteliškės.
ĮTERPINIAI GALI REIKŠTI
● tikrumą (aišku, savaime aišku, aiškus daiktas,
be abejo, suprantama...)
Šitokio balso, aišku, nėra nė angelų chore.
● spėjimą, abejojimą (rodos, atrodo,
matyt(i), regis, galimas daiktas...)
Rodos, tu esi nepaprastas.
● įvairias emocijos (laimei, mūsų džiaugsmui,
nelaimei, deja...)
Deja, anos vasaros pabaigoje mes nenuvykome į
Vilnių.
ĮTERPINIAI GALI REIKŠTI
● minčių eilę ir tarpusavio santykį,
išvadą (pirma, antra, trečia, be to, atvirkščiai,
pavyzdžiui, vadinasi...)
Visi skubėjo namo: pirma, kelias buvo tolimas,
antra, bematant galėjo prapliupti liūtis.
● minčių šaltinį, nuomonę (anot jo, mūsų
duomenimis, mano nuomone, mano galva)
Anot Miko, čia niekas neauga.
KUR SKIRIAME ĮTERPINIUS?






,
,
,
,
Tiesa, jis savo Uršulės per pusvalandį pasiilgdavo.
O tamsta, be abejo, išalkus.
Čia padegta, aišku!
ĮSIDĖMĖTI!!!
Įterpiniais laikome:
Deja
Beje
ĮTERPINIAIS NELAIKOMI

išties, iš tiesų, iš tikrųjų, iš viso, greičiausiai,
tikriausiai, veikiausiai, apskritai, paprastai,
anaiptol, pagaliau, galų gale, esą, atseit, būtent,
maždaug, gal, galbūt, turbūt, rasi („gal“
reikšme), tarsi („lyg“ reikšme), tartum, tarytum,
mat, antai, štai, va, juk, vis dėlto, vargu ar, savo
ruožtu, toli gražu.
KABLELIAIS SKIRIAMI ĮTERPINIAI

1)
2)
Pasakomi išskiriamąja intonacija, bet jie nėra
dar visiškai atitrūkę nuo sakinio; išreiškia
kalbėtojo požiūrį ar emocinį atspalvį.
Jonas, žinoma, atbėgo pirma visų.
Gražuoliukė tokia, kad matytumėt, balta,
skaisti.
BRŪKŠNIAIS SKIRIAMI ĮTERPINIAI

1)
2)
Žymi ekspresinę intonaciją (staigus balso
pakėlimas, ilga pauzė). Labiau pabrėžiame.
O ji – ne, tu netikėsi, bet tikrai taip buvo –
ji papurtė savo sijonuką, atsigręžusi pasižiūrėjo.
Parėjo Lekna sykį girtas – tai nebuvo pirmas
kartas, bet niekada nebuvo taip baisu – ir
pakėlė skandalą.
SKLIAUSTELIAIS SKIRIAMI ĮTERPINIAI

1)
2)
Labiausiai izoliuoti (atskirti). Jie neturi
ekspresinės intonacijos. Pasakomi kaip
pašalinės pastabos.
O kai jau nuvargo begiedodami (beje, motina
sakydavo, kad ji niekada nepavargsta), tai
ėmė šnekėtis.
Tu čia pabūk vienas (kitų jis lyg nematė, jie
buvo tolėliau), paganyk, o aš parbėgsiu
namo...
!!!
 Skliausteliai
kito skyrybos
ženklo neatstoja. Sakinio viduryje
arba gale reikalingas skyrybos
ženklas rašomas po įterpinio (po
antrojo skliaustelio).
UŽDUOTIS: PADĖKITE, KUR REIKIA,
SKYRYBOS ŽENKLUS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Žmogus Gėtės žodžiais tariant kitame žmoguje tarsi
veidrodyje mato pats save.
O kai jau nuvargo begiedodami beje motina sakydavo
kad ji niekada nepavargsta tai ėmė šnekėtis.
Žmogus matyt nebuvo linkęs į kalbas.
Kelias kaip minėjau buvo tolimas.
Dėdė rodės ėjo neskubėdamas bet aš vos spėjau su juo.
Atostogos pasibaigė. Vadinasi reikia eiti į darbą.
Deja į Kazėnus mudu su Skirma taip ir nebenuvažiavom.
Mūsų kaimo laukai kaip ir visoje Aukštaitijoje nelygūs.
Be darbo suprantama negyveno.
Jo tarp kitko aš labai bijojau.
UŽDUOTIS: PADĖKITE, KUR REIKIA,
SKYRYBOS ŽENKLUS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Žmogus, Gėtės žodžiais tariant, kitame žmoguje tarsi
veidrodyje mato pats save.
O kai jau nuvargo begiedodami (beje, motina sakydavo,
kad ji niekada nepavargsta), tai ėmė šnekėtis.
Žmogus, matyt, nebuvo linkęs į kalbas.
Kelias, kaip minėjau, buvo tolimas.
Dėdė, rodės, ėjo neskubėdamas, bet aš vos spėjau su juo.
Atostogos pasibaigė. Vadinasi, reikia eiti į darbą.
Deja, į Kazėnus mudu su Skirma taip ir
nebenuvažiavom.
Mūsų kaimo laukai, kaip ir visoje Aukštaitijoje, nelygūs.
Be darbo, suprantama, negyveno.
Jo, tarp kitko, aš labai bijojau.

similar documents