Prezentace PowerPoint (PPT)

Report
Může mít nová česká hračka
i léčebné ambice?
LOGOPEDICKÁ KONFERENCE LSMS 2012
Bc. Jiří Císař - Elfin Grit s.r.o.
Mgr. Kateřina Halamová - Ambulance klinické logopedie Přerov
1
Atraktivita hračky
2
ES certifikát osvědčení typu podle
nejnovější legislativy
3
Víc než dětský přehrávač
4
Multimediální možnosti přehrávání
• podpora běžných složek (jednoúrovňově)
• paměť 2 GB
• zvuky (MP3, WAV), obrázky (JPG, GIF,
BMP), videa (FLV, AVI)
• zvuk se sekvencí obrázků, obrázek
se sekvencí zvuků
• zvukově-obrázková komunikace se
skřítkem Vikym
5
Logopedický potenciál – ?
6
Uživatelská data
7
Software pro internetový download
8
Další informace naleznete na…
• www.pohadkovykaminek.cz
• www.facebook.com/pohadkovykaminek
9
Děkuji za pozornost
?
www.pohadkovykaminek.cz
Elfin Grit s.r.o.
10
Mgr. Kateřina Halamová
Ambulance klinické logopedie Přerov
11
Osnova příspěvku
•
•
•
•
Jaké bylo zadání
Co se nám líbí z hlediska logopedie
Naše připomínky, co by se dalo zlepšit
Inspirace, nápady k využití v logopedii, při
logopedické intervenci
• Může to být hračka, může to být pomůcka
12
Logopedické cvičení pro všechny?
• Na počátku byla otázka: Lze zařadit do
Pohádkového kamínku logopedické cvičení ve
smyslu artikulačního cvičení?
• Názor: NE
• Důvody: chybí interakce (osobní, lidská)
chybí korekce
emoční a vztahová složka
• Při úpravě výslovnosti je nenahraditelná přímá
interakce dítěte s dospělým, který je instruován
logopedem.
13
Přínosy obecně I
• Vztah k věci – odpovědnost za ni, když ji rozbijí, je to
moje chyba
• Počátek práce s elektronickými médii – zájem dítěte o
elektronická média a jejich možnosti
• Vhodný ergonomický tvar – umožňuje bimanuální úchop
a stejná možnost zapojení obou rukou
• Hygiena práce s těmito předměty – nácvik kdy, kde, jak
často – závisí na rodičích
• Trénink vnímání časových jednotek – pořizování
nahrávek
• Vnímání přítomnosti, minulosti při pořizování fotografií i
nahrávek
• Práce se symboly( na o vládacích tlačítkách)
14
Přínosy obecně II
• Exekutivní funkce, trénování procedurální paměti (co
udělá různá kombinace stisku tlačítek), anticipace předvídání
• Samostatná hra dítěte nebo ji lze využít pro společnou
hru rodič dítě
• Posílení sociálních vazeb – složky moje rodina, moji
kamarádi
• Zvukový výstup tlačítek – řekne to, co bude dělat – může
se podle toho řídit
• Dobře zvolena velikost obrázků vzhledem k možnosti
displeje
• Vhodná strukturace obsahu – dítě se podle ní dobře
orientuje
15
Přínosy z hlediska logopedie
• Na malém prostoru velká zásobárna říkadel, písniček,
• Většina říkadel, písniček - vizuální podklad vystihující obsah
• Dobrý výběr autorů, pozitivně laděné, rytmické, vhodné tempo,
vhodný interpret - mladá žena s vyšším příjemným hlasem – pro
dítě vhodné z hlediska toho, jak je vývojově nastaveno
• Rozvíjení slovní zásoby, pojmenování – vhodné obrázky s jasnými
konturami
• Rozvíjení jazykového citu
• Možnost libovolného opakování dle potřeb dítěte– pro učení se
dítěte velmi pozitivní – dítě si může samo korigovat, kolikrát říkadlo
uslyší, kamínek opakuje bez ztráty trpělivosti
• Pohádky – Pat a Mat - beze slov – lze využít v interakci rodič-dítě,
komentovat děj, co postavičky dělají, co se tam stalo – pro dítě
zajímavější než statické obrázky
16
Připomínky na zlepšení
• Ke stávajícímu obsahu máme několik
připomínek:
– Přidat onomatopoia k obrázkům zvířat
– Barvy – všechny v základním tvaru
– Listování v říkadlech, pohádkách – stále se nastavuje
první a musíme listovat od začátku
– Písmena – pokud chceme podpořit fonémické
uvědomění, sluchovou analýzu prvního fonému ve
slově – vynechat „jako“, příkladové slovo by mělo být
jednoduché a nezačínat shlukem souhlásek
17
Inspirace, nápady pro využití
•
Co by se dalo zabudovat jako logopedické cvičení:
– Cvičení gramatiky – např. rozlišování rodů, čísla
• Oblasti, kde lze najít pevnější pravidla jako základ gramatiky
• podpora generalizace a transfer procvičovaných příkladů
– Oblast slovní zásoby – např. opozita, nadřazené, podřazené pojmy
– Procvičení rytmizace – nejen říkadla, ale také rozpočitadla, případně cvičení
vybízející k interakci, např. zatleskej si se mnou
– Kvantita vokálů ve vhodných cvičeních s obrázkem, grafický zápis rytmu
– Modulace hlasu, práce s hlasovou polohou
– Rozlišování síly hlasu
– Odlišení zvuku češtiny od jiných jazyků
– Rozlišování hlasů (ženský, dětský, mužský), různých zvuků
•
Deník – využít jako alternativu pro zážitkový deník podporující schopnost
sdělovat a napomáhající rozvoji řeči
– Pro koho: těžší stupně vývojové dysfázie, mutismus, autismus a těžší stupně
jiného typu narušení komunikační schopnosti
•
Motivace ke spolupráci při logopedické terapii – natolik přitažlivý a zajímavý,
že může sloužit jako prostředek k navázání kontaktu s dítětem
18
Závěrem
• Tato hračka má své přednosti, ale i své
limity a je na dospělých, aby dokázali
využít její potenciál a zároveň
nezapomínali, že přímý lidský kontakt,
kterým dávají najevo svůj vztah k dítěti,
má své důležité a nezastupitelné místo.
19

similar documents