480_ Právní písemnosti_Prezentace

Report
VY_32_INOVACE_08_PEK_480_Kou
Výukový materiál zpracován v rámci oblasti
podpory 1.5
„EU peníze středním školám“
Název školy
Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
Název OP
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0258
Název projektu
Inovace a individualizace výuky na OA a HŠ
Šablona
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Označení vzdělávacího materiálu
VY_32_INOVACE_08_PEK_480_Kou
Druh učebního materiálu
Prezentace
Autor
Ing. Marie Koumarová
Vzdělávací obor, pro který je
materiál určen
Předmět
Hotelnictví
Ročník
2.
Název tematické oblasti (sady)
Obchodní korespondence v hotelovém a ubytovacím provozu
Název vzdělávacího materiálu
Právní písemnosti
Anotace
Zhotoveno, (datum/období)
Prezentace seznamuje žáky s jednoduchými právními písemnostmi. Vysvětluje
náležitosti plné moci a prokury, dlužního úpisu a potvrzenky, tak aby byly
v souladu s příslušnými zákony. Uvádí rozdíly mezi plnou mocí a prokurou a také
mezi půjčkou a výpůjčkou.
27. dubna 2013
Ověřeno
5. června 2013
Písemná a elektronická komunikace
1
PRÁVNÍ PÍSEMNOSTI
PLNÁ MOC
PROKURA
DLUŽNÍ ÚPIS
POTVRZENKA
2
Právní písemnosti:
tyto písemnosti se vyhotovují při určitých
právních úkonech,
mají specifickou stylizaci i úpravu,
většina právních úkonů musí být doložena
písemně - dle § 34 občanského zákoníku.
Právní písemnosti
Musí být:
– průkazné
– závazné
3
Zastoupení při právních úkonech
Právní úkony konají FO i PO.
Mohou se však nechat zastupovat na
základě plné moci (zmocnění).
Formu i obsah plné moci upravuje
občanský zákoník v § 31.
PLNÁ MOC
Uděluje se FO nebo PO k zastoupení při
právních úkonech.
Může být osobní, podniková, procesní nebo
zvláštní obchodní = prokura
Ten, kdo dává plnou moc = ZMOCNITEL
Kdo plnou moc dostává = ZMOCNĚNĚC
PLNÁ MOC
Osobní plná moc – občan se nechá
zastupovat jinou osobou
Zmocnění procesní – zastoupený
potvrzuje, že zástupce je zmocněn za něho
jednat jeho jménem u soudu
Podnikové pověření – plná moc
související s provozováním podniku
PLNÁ MOC
Udělují ji občané např.:
- při zmocnění jiné osoby k převzetí peněžní
částky (mzdy, důchodu, dividend apod.),
- při zmocnění advokáta k jednání za danou
osobu při soudním sporu, notářských a jiných
jednáních,
- při zastoupení akcionáře (majitele akcií) na
jednání valné hromady.
PLNÁ MOC
Pokud to zákon předepisuje, musí být
podpis zmocnitele na plné moci
úředně ověřen – notářem, úřadem
(např. při výběru peněz z vkladní knížky
v zastoupení).
Může být na předem připraveném
formuláři nebo se stylizuje
a vyhotovuje na formátu A5 na šířku.
PLNÁ MOC
Aby byla platná musí mít tyto náležitosti:
1. Jméno , příjmení, RČ (datum narození, číslo OP),
bydliště – zmocnitele
2. Jméno, příjmení, RČ (datum narození, číslo OP),
bydliště – zmocněnce
3. Účel, rozsah a dobu trvání zmocnění
4. Místo a datum (měsíc slovem) zmocnění
5. Vlastnoruční podpis zmocnitele
6. Vyjádření souhlasu zmocněnce se zmocněním
a podpis zmocněnce
PROKURA
Je zvláštním druhem plné moci.
Může ji udělit FO nebo PO, pokud je zapsána
v obchodním rejstříku.
Je to zmocnění FO ke všem právním úkonům,
k nimž dochází při provozu podniku.
O udělení prokury rozhoduje výkonný orgán
společnosti (např. valná hromada) nebo sám
podnikatel zapsaný v OR.
PROKURA
Musí být podle obchodního zákoníku (§ 14 odst. 6)
nejprve zapsána v obchodním rejstříku
a teprve potom nabývá účinnosti.
Návrh na zápis do OR se podává na předepsaném
formuláři k rejstříkovému soudu a je doplněn
podpisovým vzorem prokuristy.
Podpisy na návrhu zápisu do OR musí být notářsky
ověřeny.
PROKURISTA
Podepisuje dokumenty tak, že k nadepsané
obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis
a označení prokuristy - např.: prokurista
nebo p. p. (což znamená "per procura").
Je oprávněn ke všem úkonům jako podnikatel
nebo statutární orgán, ale nesmí zcizovat
majetek podniku a zatěžovat nemovitosti
podniku (např. zastavit ho).
Rozdíly mezi plnou mocí
a prokurou:
PROKURA
- musí být vždy udělena
podnikatelem zapsaným do
OR nebo statut. orgánem,
- uděluje se jen FO,
- musí být zapsána do OR,
- její nositel se nazývá
prokurista,
- nemusí obsahovat rozsah
zmocnění, bývá na úkony
spojené s provozem podniku.
PLNÁ MOC
- může být udělena kýmkoli,
- uděluje se FO i PO,
- plná moc se nezapisuje
do OR,
- její nositel je zmocněnec,
- musí obsahovat rozsah
zmocnění – lze na jakýkoli
úkon nebo úkony.
DLUŽNÍ ÚPIS
Při půjčce větší částky peněz je správné
sepsat dlužní úpis (dluhopis).
Je to listina o závazkovém poměru = dluhu.
Píše ho dlužník – upisuje se věřiteli.
Rozlišujeme:
– Půjčku
– Výpůjčku
4
Rozdíly mezi půjčkou a výpůjčkou
PŮJČKA
Podle § 657 a 658
občanského zákoníku
Může být peněžitá nebo
věcná
Věřitel se může
s dlužníkem dohodnout
na výši úroků nebo
vrácení většího
množství věci stejného
druhu
Sepisuje se smlouva
(dlužní úpis)
VÝPŮJČKA
Podle § 659 – 662
občanského zákoníku
Vypůjčitel má právo
vypůjčenou věc po
dohodnutou dobu
bezplatně používat,
ale nesmí ji přenechat
jiné osobě
Sepisuje se smlouva
o výpůjčce
DLUŽNÍ ÚPIS
Vyhotovuje se na formátu A5 na šířku
Píše ho dlužník a předává ho věřiteli
5
DLUŽNÍ ÚPIS obsahuje:
Jméno, příjmení (RČ, datum narození, číslo
OP – stačí jeden z údajů) a adresu dlužníka
Jméno a příjmení (RČ, datum narození, číslo
OP – stačí jeden z údajů) a adresu věřitele
Půjčenou částku číslicí i slovem (množství
a přesný popis půjčené věci)
Lhůtu splatnosti (termíny splátek, lze připojit
i splátkový kalendář
Splatnost úroku, byl-li dohodnut
Místo a datum vystavení dlužního úpisu
(měsíc slovem) a vlastnoruční podpis
POTVRZENKA
Je to doklad o převzetí peněžní částky nebo
nějaké věci, vystavuje ji věřitel.
Musí být vlastnoručně podepsaná
příjemcem.
U velkých finančních částek je vhodné jej
doplnit ověřovací doložkou notářství.
Také se nazývá stvrzenka nebo kvitance.
Vyhotovuje se na formát A5 na šířku, nebo
se používá formulář.
Náležitosti potvrzenky:
Potvrzení o přijetí částky (číslicemi i slovy)
Jméno, příjmení a adresa plátce
Důvod k placení
Místo a datum vystavení, měsíc, slovem
Jméno, popř. adresa a číslo OP, podpis příjemce
peněz
Použitá literatura:
Úprava písemností zpracovaných textovými editory : ČSN 01 6910. Praha :
Český normalizační institut, 2007. 45 s.
ŠTIKOVÁ, Stanislava. Písemná a elektronická komunikace 2: Uzavírání
a plnění kupních smluv; Ing. Stanislava Štiková – KORESPONDENT.
8. přeprac. vyd. Plzeň : Štiková, 2007. 119 s.
KULDOVÁ, Olga a FLEISCHMANNOVÁ, Emílie. Jak psát obchodní
dopisy a jiné písemnosti: pro střední školy i pro širokou veřejnost.
6. upr. vyd. Praha: Fortuna, 2007. 199 s. ISBN 978-80-7373-009-3.
Použité zdroje:
http://www.nuv.cz/vzdelavani-v-cr/statni-tesnopisny-ustav
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/
[1, 2, 3, 4, 5]
[cit. 2013-04-27]. Dostupný pod licencí Microsoft Office 2010
(viz http://explore.live.com/microsoft-service-agreement?mkt=cs-cz&CTT=114)
na WWW: http://office.microsoft.com/cs-cz/images/>.
Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech
typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.

similar documents