Daň z přidané hodnoty

Report
Daň z přidané hodnoty
Nepřímá daň
Nepřímé daně
• jsou jednou z položek, které obecně přispívají do
veřejných rozpočtů nejvýznamněji.
• EU harmonizuje sazby daně z přidané hodnoty, stejně
tak spotřební daně hlavně z důvodu, aby se nevytvářely
bariéry při obchodování se zbožím na jednotném trhu
EU.
• Směrnice omezují základní sazbu DPH, která nesmí být
nižší než 15 %.
• Dále státy mohou zavést jednu nebo dvě snížené
sazby, nejnižší však 5 %. Do kategorie výrobků a služeb
se sníženou sazbou mohou být zařazeny služby sociální
nebo služby kulturní povahy a některé potraviny.
Sazby
daně z
přidané
hodnoty
Zdroj: http://www.oecd.org/dataoecd/12/13/34674429.xls
• Daň je zakalkulována v ceně výrobků. Platí ji kupující,
spotřebitel/poplatník, odvádí ji plátce DPH – podnik.
Plnění, která jsou předmětem DPH
• A) Dodání zboží nebo převod nemovitosti za úplatu
• B) Poskytnutí služby
• C)…….
Podnikatel, který překročí obrat 1 milion Kč za posledních
12 kalendářních měsíců, je povinen podat přihlášku k
registraci k dani do 15 dnů po skončení měsíce, v němž
byl překročen stanovený limit. Stává se tak plátcem DPH.
U zdanitelného plnění se uplatňuje:
• základní sazba daně ve výši 21 % (2013), nebo
• snížená sazba daně 15 % (2013) - (potraviny,
tiskoviny, knihy, teplo), v r. 2012 14 % (do té
doby 10%).
Zboží podléhající snížené sazbě:
• Potraviny včetně nápojů (vyjma alkoholických)
a krmiva pro zvířata;
• Knihy, brožury, letáky, prospekty, noviny a
časopisy
• Zdravotnické prostředky
• Palivové dřevo
• …………….
Služby podléhajících snížené sazbě:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Opravy zdravotnických prostředků, Opravy invalidních vozíků.
Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí.
Odvádění a čištění odpadních vod
Sběr a přeprava komunálního odpadu.
Pozemní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel.
Osobní doprava lanovými a visutými drahami a lyžařskými vleky.
Vodní hromadná pravidelná doprava
Letecká hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel.
Ubytovací služby.
Poskytnutí oprávnění vstupu na filmová představení.
Poskytnutí oprávnění ke vstupu do muzeí a jiných kulturních zařízení
Poskytnutí oprávnění vstupu na sportovní události;
Služby posiloven a fitcenter.
Pohřební a související služby
Služby tureckých lázní, saun, parních lázní a solných jeskyní.
…………………
Zdaňovací období
• Čtvrtletní pokud obrat nepřesáhl za
kalendářní rok 10 milionů korun,
• Měsíční při překročení obratu nad 10 mil. Kč
Vystavení daňového dokladu
Plátce je povinen vyhotovit daňový doklad za každé zdanitelné plnění nejdříve dnem
uskutečnění zdanitelného plnění a nejpozději do 15 dnů od tohoto dne.
Zjednodušený daňový doklad pro platbu v hotovosti do 10 tisíc Kč (vč. DPH) obsahuje:
• obchodní firmu (nebo jméno a příjmení) a sídlo (či místo podnikání) plátce
• DIČ plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění
• evidenční číslo daňového dokladu
• rozsah a předmět plnění (název zboží, služby, údaj o množství zboží, rozsahu služby)
• datum vystavení dokladu
• datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí úplaty, a to ten den, který nastane
dříve (pokud se liší od data vystavení daňového dokladu)
• výše ceny celkem včetně DPH
• údaj o základní nebo snížené sazbě DPH, případně údaj, že jde o zdanitelné plnění
osvobozené od DPH
Za správnost a úplnost zjednodušeného daňového dokladu a výpočet DPH odpovídá
kupující
Běžný daňový doklad
musí mít navíc oproti zjednodušenému daňovému dokladu :
• obchodní firmu nebo jméno a příjmení, sídlo nebo místo
podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění (která
platí). Pokud je to plátce, tak také jeho DIČ
• vyčíslený základ pro DPH (jednotková cena bez DPH x
množství)
• základní nebo sníženou sazbu DPH (nebo sdělení, že plnění
je osvobozené od DPH, a odkaz na příslušné ustanovení
zákona o DPH)
• výši DPH zaokrouhlenou na koruny nebo na haléře
Za správnost a úplnost běžného daňového dokladu a výpočet
DPH odpovídá ten, kdo jej vydává.

similar documents